LUYỆN DỊCH SONG NGỮ QUA BÁO CHÍ

  1. 베트남, 유엔안보리( hợp đồng bảo an liên hợp quốc) 의 새로운 역할 ( vai trò mới) 수행 ( thực hiện) 을 위한 구체적인 ( mang tính cụ thể) 임무 설계 ( lên kế hoạch nhiệm vụ)

(VOVWORLD) – 베트남이 다시금 ( lại…nữa)  유엔안전보장이사회 비상임이사국 ( thành viên không thường trực của hội đồng bảo an liên hợp quốc) 이 된 것은 영광 ( vinh dự) 이라고 할 수 있다. 이것은 베트남의 당 (đảng) 국가( nhà nước) 의 대외 ( đối ngoại) 방향 (phương hướng) 이 올바르다( đúng đắn) 는 것을 증명( chứng minh) 해 주었다. 이 영광은 동시( đồng thời) 에 국제 공동체 ( cộng đồng quốc tế) 가 맡겨 ( giao phó) 준 무거운 책임 ( trách nhiệm nặng nề) 이기도 하다. 베트남은 자주성( tính tự chủ) 이 강한 ( mạnh) 대외적인( tính đối ngoại)  방향을 실행해 나가면서 구체적인 임무를 설계하는 데에 노력( nỗ lực) 할 필요 ( cần thiết) 가 있다.

베트남은 유엔총회 ( đại hội đồng liên hiệp quốc) 회의에서 2020년 2021년 임기 ( nhiệm kỳ) 의 유엔안전보장이사회 비상임이사국으로 공식적으로( mang tính chính thức)  선출 ( chọn ra) 됨으로써 비상임이사국 ( nước thành viên không thường trực) 으로 신임 (tín nhiêm)을 받은 것이 두 번째다. 지난 10여 년 만에 2번째로 이렇게 평화( hòa bình)  및 국제안보 ( an ninh thế giới) 유지( duy trì) 에 대한 유엔의 선두 기구 ( tổ chức đứng đàu) 의 회원이 된 것은 국제 공동체의 베트남의 개혁 ( cải cách) 및 통합 과정( quá trình hợp nhất) 에 대한 인정 (công nhận) 일 뿐만 아니라 국제와 지역의 평화와 안보에 대한 책임과 기여( đóng góp) 에 대한 기대를 나타내고 있는 것이다.

평화와 국제안보문제 해결 ( giải quyết) 에 기여

2008년~2009년 임기의 유엔안보리의 일에 참여 ( tham gia) 하였을 때 베트남은 최선을 다함( nỗ lực hết mình) 으로서 유엔 회원국들 ( các nước thành viên) 의 지지 ( sự ủng hộ) 를 받아 임무를 완성( hoàn thành) 하었다. 베트남은 국제법 ( luật quốc tế) 의 원칙( nguyên tắc) 을 존중 (tôn trọng) 하면서 전세계( toàn thế giới)의 많은 지역의 평화, 안보 등의 많은 문제의 해결에 기여하였다. 뿐만 아니라 유엔안보리의 활동방침 (phương châm hoạt động) 과 관련된 창견( sáng kiến) 들도 제시하였다.( đưa ra)

여러 해에 걸친 개혁 과정이후 베트남은 적극적으로 ( tích cực) 세계와 지역의 정치활동 (hoạt động chính trị) 들에 기여하였다.

세계가 급속하게 ( nhanh chóng) 변화 ( thay đổi) 하고 있으며 산업 (  công nghiệp) 혁명 ( cách mạng) 과 제4차 산업혁명 ( cach mạng công nghiệp 4.0) 도 전 세계에 퍼지 ( lan tỏa) 고 있으며 이는 새로운 도전 ( thử thách) 을 불러 일으켰다 ( mang đến) . 강국들 ( nước phát triển) 간의 이익 ( lợi ích) 과 경쟁들 ( cạnh tranh) 이 전세계 정치활동에 어려움 ( sự khó khăn) 을 가져다 주고 있다. 이러한 맥락 (  dòng chảy, huyết mạch) 에서 유엔은 전쟁, 분쟁 방지와 동시에 평화 유지라는 역할로 각 전세계의 문제들을 해결하는 데에 있어 세계 여러 나라의 실질적인 ( thực chất)  경험 공유 ( chia sẻ kinh nghiệm) 자원 기여 등을 필요로 하고 있다.

전쟁을 장기간 (thời gian dài)  동안 겪었으며 민족 해방( giải phóng dân tộc) 과 국가 통일 ( thống nhất đất nước) 과 더불어 발전에 필요한 건전하고 ( lành mạnh) 평화로운 환경 구축 ( xây dựng) 을 위해 많은 희생을 치러야  했기 때문에 다른 나라에 비하여 베트남은 평화의 가치를 더욱 깊이 인식 ( nhận thức) 하게 되었다. 외교부 ( bộ ngoại giao) 레화이쭝(Le Hoai Trung) 차관 ( thứ trưởng) 은 다음과 같이 강조 ( nhấn mạnh) 하였다.

유엔안정보장이사회 비상임이사국이 되면서 베트남은 국제법의 가치, 원칙을 존중하겠다고 다짐하였습니다. 동시에 회원국과 협력하여 국제적인 문제들을 해결하는 데에 최선을 다하겠습니다. 우리는 전쟁과 갈등 ( mâu thuẫn) 을 방지 ( phòng ngừa) 할 필요가 있습니다. 우리는 여성과 아동을 최대한 보호하겠습니다. 그리고 유엔 안보리와 지역 기구  관계를 더욱 강조할 것입니다.

무거운 책임

베트남이 국제 공동체의 높은 신임을 받아서 유엔안전보장이사회 비상임이사국으로 선출되었다는 것은 영광스러운 일이다. 그러나 임기의 첫해에는 동시에 베트남은 아세안 회장도 맡게 되었다. 이러한 이중적인 책임을 지고 있는 만큼 베트남은 모든 것을 철저히 준비할 필요가 있다. 주유엔 베트남 대표단 단장- 당딩꾸이 (Dang Dinh Quy) 외교부 차관은 다음과 같이 말했다.

우리는 인력 ( nhân lực)과 체제를 ( thể chế)  준비해야 합니다. 우리는 몇 년 동안 인력 육성 (nuối dưỡng) 에 집중하였지만 이제 맡고 있는  구체적 임무를 완성하기 위해 계속하여 육성해야 합니다. 유엔안보리에서의 각 활동들에 빠른 방향 ( phương hướng), 방안 ( phương án) 을 마련( chuẩn bị) 해야 합니다. 빠른 결정을 내릴 때가 많아서죠. 투표를 ( bỏ phiếu)  할 때마다  12시간 안에 결정을 내려야 합니다. 그래서 각급, 각 기관 간의 분권 ( phân quyền) 이 없으면 이러한 임무를 맡기가 힘들 상황입니다. 그리고 중요한 것 중의 하나는 우리가 전세계에서 관심을 기울이고 있고 안보리가 해결할 것을 기대하고 있는 문제들을 어떻게 올바로 제시할 것인가 하는 것입니다.

지난 임기에서 쌓은 경험과 새로운 힘으로써 베트남은 새로운 역할과 책임을 잘 수행할 수 있으리라 믿는다. 베트남은 유엔 안전보장이사회 비상임이사국으로  국제 공동체에 많은 기여를 하겠다고 다짐한다.

GVTH: THẦY TRUNG NGHIÊM

__________________

  1. 다낭 황금다리 (cây cầu hoàng kim Đà Nẵng) , PropertyGuru Vietnam Property Awards 영광 (vinh quang, vẻ vang)

(VOVWORLD) – 다낭 황금다리(Golden Bridge)가 호찌민시에서 열린 PropertyGuru Vietnam Property Awards 2019에서 최고 건축부문 특별 인증서를 수여받았다.

최고의 건축 부문(lĩnh vực kiến trúc) 에 대한 특별 인증서 (chứng từ điện tử)는 PropertyGuru Asia Property Awards 의 아시아 부동산 상의 (thảo luận, bàn bạc) 한 부문으로, 황금다리는 다낭에서 뿐만 아니라 베트남에서 새로운 대표 관광명소 (danh lam thắng cảnh) 로 자리 잡았다 (có được chỗ đứng).

  1. 응우옌 쑤억 푹 총리, 호주 총리와 회담

(VOVWORLD) – 응우옌 쑤언 푹 총리 (thủ tướng)와 부인의 초청 (mời)을 받아 스콧 모리슨 호주 총리와 부인은 2019년 8월 22일부터 8월 24 일 간 베트남 공식 방문 (thăm chính thức)을 본격적 (thực sự, chính thức, mang tính quy cách)으로 시작했다. 정부청사 (tòa nhà chính phủ)에서 성대한 (hoành tráng) 환영식 (buổi lễ liên hoan)을 개최한 (tổ chức) 이후 푹 총리와 스콧 모리슨 호주 총리는 회담 (hội đàm)을 가졌다.

회담에서 양국 (hai nước)의 지도자들(những người lãnh đạo)은 호주와 베트남 양국 간의 대폭 발전하고 있는 관계에 대해 만족감 (cảm giác thỏa mãn)을 표명하였다 (biểu lộ rõ). 앞으로 여러 분야 (lĩnh vực)에서 잠재력 (năng lực tiềm ẩn)을 가지고 있는 만큼 이러한 점을 잘 발휘하 (phát huy)면 더욱 더 좋은 성과 (thành quả)가 나올 수 있다고 판단하였다 (phán đoán). 2018년에 약 78억에 이른 쌍방 교역총액 (tổng số tiền mậu dịch song phương)에 대해 높이 평가하였다. 베트남에 대한 호주의 투자 (đầu tư)는 500 건 (vụ, hồ sơ, điều)의 프로젝트와 20억 달러를 넘어 상당히 (tương đối, khá nhiều) 높은 편이다.

양국은 경제협력전략 (chiến lược hợp tác kinh tế)을 수립하여 (thành lập) 상호 (tương hỗ qua lại) 10대 무역 파트너 (đối tác mậu dịch) 및 쌍방투자 2배 증진 (tăng tiến)을 위해 노력하기로 하였다. 또는 무역투자협력 (hợp tác đầu tư mậu dịch)을  위해 앞으로 제1차  장관급회의 (hội nghị các cấp bộ trưởng)를 진행할 (tiến hành) 계획을 세웠다 (thiết lập kế hoạch). 에너지안보 (an toàn năng lượng), 디지털 경제 (kinh tế kĩ thuật số), 전자정부 (chính phủ điện tử) 등 디지털 기회 (cơ hội kĩ thuật số)를 잡기로 하였다. 또한 양측 (hai bên)은 쌍방 무역총액을 내년에 100억 달러로 끌어올리 (kéo lên, nâng lên)기 위해 노력하기로 하였다.

베트남 동해 문제에서 두 총리는 군사화 (quân sự hóa), 분쟁 (phân tranh, tranh chấp), 석유 (dầu hỏa) 및 가스 프로젝트 (dự án gas)등의 동해 현황 (hiện trạng hiện tại)에 대해 우려 (lo lắng)를  표명하면서 자유 항해 (hướng đến tự do)와 항공의 중요성 (tính quan trọng của hàng không), 국제법 준수 (tuân thủ luật quốc tế), 질서 유지 (duy trì trật tự)를 강조하였다 (nhấn mạnh).

회담이 끝난 다음 양국의 총리는 전자정부, 재정 (tài chính), 항공 서비스 등 관련된 (liên quan đến)  5건의 협력 문건 (văn kiện) 체결식 (lễ ký kết)에 임석하였다 (tham dự, có mặt).

GVTH: CÔ THÙY

________________________

  1. 응우엔뚜엣니 (Nguyễn Thị Tuyết Nhi) 최세진의 이혼 소송에 대한 통보

(VOVWORLD) – 빙투언 (Bình Thuận) 인민법원은 최세진 씨(생년: 1971; 국적 : 한국; 거주지 : 한국, 경상남도, 창원시, 성산구 창이대로 본길 719번지 )에 대한 응우엔뚜엣니 (Nguyễn Thị Tuyết Nhi)씨 (생년월일: 1993; 주소: 빙투언 (Bình Thuận) 성, 함투언박 (Hàm Thuận Bắc)현, 홍리엠 (Hồng Liêm) 군, Liêm Hòa (리엠화) 마을의 이혼 소송 (Sự tố tụng) 을 진행 중이며 빙투언 (Bình Thuận) 성 인민법원 (Tòa án nhân dân) 은 최세진 씨에게 재판 시간과 장소를 다음과 같이 통보한다 (Thông báo)

–     1차 재판 (Sự xét xử) 시간은 2019년09월20일 7시30분이다.

–      재판 장소 ( Thời gian) : 빙투언 (Bình Thuận) 인민법원 (주소 ( Địa chỉ) : 베트남, 빙투언 성, 판티엣 시, 응우엔 떳 타잉 길 16번지 ( Số nhà)

마상원씨가 법정 ( Pháp định ) 에 나오지 못하면 이 이혼 (Ly hôn)  소송 관련 ( Sự liên quan)  의견 (ý kiến) 및 결석 ( Sự vắng mặt) 사유 (Lý do) 가 담긴 문서 ( Văn bản, tài liệu) 를 발송할 ( Gửi) 것을 요청한다 ( Yêu cầu).

최세진 씨가 사유 없이 법정에 결석하면 법원 (Tòa án)은 궐석 ( Vắng mặt) 상태 ( Trạng thái, trường hợp)에서 베트남 법률( Pháp luật)  규정 ( Quy định ) 에 따라 판결한다 ( Phán quyết)

GVTH: CÔ DIỆU HIỀN

 

 

0 0 bình chọn
Xếp hạng bài viết
Đăng ký
Thông báo của
guest
Nhập họ tên (bắt buộc)
Email của bạn (bắt buộc)

0 Bình luận
Phản hồi trong dòng
Xem tất cả bình luận
0
Click vào đây để bình luận hoặc gửi yêu cầu bạn nhé!x