Chuyên mục: Tự học ngữ pháp

Ngữ pháp: -(으)ㄹ지도 모르다

그 내용이 실현될 가능상에 대한 말하는이 스스로의의문을 나타낸다.  – 비가 올지도 모르겠다.  – 내일 미선이를 만날지도 모르겠어. [...]

13 Comments

Ngữ pháp: -기 마련이다

‘그렇게 되도록 되어 있다‘의 뜻.   – 누구나 실수하기 마련이에요. (실수하다)   – 뭐든지 처음엔 힘들게 마련이죠. [...]

7 Comments

Tìm hiểu về ngữ pháp 보다

________________ Mời các bạn tham khảo ngay Khóa học cho người mới bắt đầu: https://kanata.edu.vn/khoa-dao-tao-tieng-han-pho-thong/ [...]

5 Comments

Tìm hiểu về ngữ pháp 뿐만 아니라

________________ Mời các bạn tham khảo ngay Khóa học cho người mới bắt đầu: https://kanata.edu.vn/khoa-dao-tao-tieng-han-pho-thong/ [...]

3 Comments

Tìm hiểu về ngữ pháp 았/었/였더라면

________________ Mời các bạn tham khảo ngay Khóa học cho người mới bắt đầu: https://kanata.edu.vn/khoa-dao-tao-tieng-han-pho-thong/ [...]

5 Comments

Tìm hiểu về ngữ pháp 아/어/여 내다

________________ Mời các bạn tham khảo ngay Khóa học cho người mới bắt đầu: https://kanata.edu.vn/khoa-dao-tao-tieng-han-pho-thong/ [...]

2 Comments

Tìm hiểu về ngữ pháp 아/어/여 대다

________________ Mời các bạn tham khảo ngay Khóa học cho người mới bắt đầu: https://kanata.edu.vn/khoa-dao-tao-tieng-han-pho-thong/ [...]

4 Comments

Tìm hiểu về ngữ pháp 으로 인해(서)

________________ Mời các bạn tham khảo ngay Khóa học cho người mới bắt đầu: https://kanata.edu.vn/khoa-dao-tao-tieng-han-pho-thong/ [...]

4 Comments

Tìm hiểu về 제일/가장

________________ Mời các bạn tham khảo ngay Khóa học cho người mới bắt đầu: https://kanata.edu.vn/khoa-dao-tao-tieng-han-pho-thong/ [...]

2 Comments

Tìm hiểu về ngữ pháp 보이다

________________ Mời các bạn tham khảo ngay Khóa học cho người mới bắt đầu: https://kanata.edu.vn/khoa-dao-tao-tieng-han-pho-thong/ [...]