Chuyên mục: Tự học tiếng Hàn

Những mẫu văn bản tiếng Hàn 한국어문서양식 – Mẫu 13: 송금 통지서

○○년 ○월 ○일 문서번호 : 제98-1234호                                                 수    신 : ○○ 주식회사, 영업부장  박○○ 님 귀하 [...]

Những mẫu văn bản tiếng Hàn 한국어문서양식 – Mẫu 12: 지급지연 사과문

○○년 ○월 ○일 문서번호 : 제98-1234호        수    신 : ○○ 주식회사, 영업부장  박○○ 님 귀하 [...]

Bản chất của việc học ngoại ngữ – Tác giả Lê Huy Khoa Kanata

Cần phải hiểu bản chất của ngoại ngữ, trước khi chúng ta học nó, như [...]

Những mẫu văn bản tiếng Hàn 한국어문서양식 – Mẫu 11: 대금지급 독촉장

○○년 ○월 ○일 문서번호 : 제98-1234호              수신: ○○ 주식회사, 경리과장 김○○ 귀하 발신: 경기도 ○○시 [...]

Những mẫu văn bản tiếng Hàn 한국어문서양식 – Mẫu 10: 청구서 정정 의뢰서

○○년 ○월 ○일 문서번호 : 제98-1234호                                                수    신 : ○○ 주식회사, 경리과장  정○○ 님 발    [...]

Những mẫu văn bản tiếng Hàn 한국어문서양식 – Mẫu 9:  소개장

○○년 ○월 ○일 문서번호 : 제98-1234호                                         수    신 : ○○ 주식회사, 영업부장 김○○ 귀하 발    [...]

Những mẫu văn bản tiếng Hàn 한국어문서양식 – Mẫu 8: 양해각서

베한 무역 회사 대표  주소: 전화번호: 대한 항공회사 대표:… 주소: 전화번호: 아래와 같은 인력 송출 [...]

Những mẫu văn bản tiếng Hàn 한국어문서양식 – Mẫu 6: 인사말

존경하는 호치민인민위원회 Mr …… 부시장님  및 부서장님 호치민 총영사관 …… 총영사님 , 대한상의 …. 부회장님 [...]

Những mẫu văn bản tiếng Hàn 한국어문서양식 – Mẫu 5: 인사말

먼저, 존경하는 Nguyen Van A 위원장님의 초청으로 이처럼 아름답고 활기에 넘친 Nha Trang 시를 방문할 [...]

Những mẫu văn bản tiếng Hàn 한국어문서양식 – Mẫu 4:   건배제의

대전시 행정과장 김문아 입니다. 지금부터 베트남 수산부 장관 초청, 대전 시장님 주최 오찬회를 시작하겠습니다 . [...]

error: Rất tiếc, chức năng này không hoạt động.