Chuyên mục: Tự học giao tiếp

500 câu giao tiếp Anh-Việt-Hàn thông dụng nhất [Phần 4: T-U-W-Y]

[T] 1 Take a guess. (Can you guess?)  Bạn đoán thử xem 맞춰봐요 2 Take [...]

500 câu giao tiếp Anh-Việt-Hàn thông dụng nhất [Phần 3: J-K-L-M-N-O-P-S]

[J] 1 Just about.  Hầu hết, gần như 거의 2 Just kidding.  Tui chỉ đùa [...]

500 câu giao tiếp Anh-Việt-Hàn thông dụng nhất [Phần 2: E-F-G-H-I]

[E] 1 Easy does it.  Bạn cứ làm từ từ thôi 천천히 해요. 조심스럽게 하세요 [...]

500 câu giao tiếp Anh-Việt-Hàn thông dụng nhất [Phần 1: A-B-C-D]

[A] 1 A piece of cake.  Dễ như trở bàn tay  식은 죽 먹기지.  2 [...]

TỰ HỌC GIAO TIẾP TIẾNG HÀN – CHỦ ĐỀ TIỆM MẮT KÍNH 안경점

1. Ở CỬA HÀNG MẮT KÍNH 안경점에서 Anh (chị, ông, bà, bạn) có thể nói [...]

TỰ HỌC GIAO TIẾP TIẾNG HÀN – CHỦ ĐỀ TAI NẠN GIAO THÔNG 교통사고

1. KHI ĐÃ XẢY RA TAI NẠN GIAO THÔNG 교통사고가 났을 때         Đã xảy ra [...]

TỰ HỌC GIAO TIẾP TIẾNG HÀN – CHỦ ĐỀ BỊ QUÊN ĐỒ VÀ ĂN TRỘM 분실과도난

1. Ở NƠI TÌM KIẾM ĐỒ BỊ BỎ QUÊN 분실물취급소에서 Đây có phải trung tâm [...]

TỰ HỌC GIAO TIẾP TIẾNG HÀN – CHỦ ĐỀ BỆNH VIỆN 병원 – P2

7. Ở KHOA NỘI 내과에서 Anh (chị, ông, bà, bạn) đau ở đâu? 어디가 아프신가 [...]

TỰ HỌC GIAO TIẾP TIẾNG HÀN – CHỦ ĐỀ BỆNH VIỆN 병원 – P1

1. KHI ĐI BỆNH VIỆN 병원에 갈때   Anh (chị, ông, bà, bạn) hãy cho [...]

TỰ HỌC GIAO TIẾP TIẾNG HÀN – CHỦ ĐỀ THUÊ NHÀ 주택임대

1. KHI THUÊ PHÒNG 방을 임대할때   Tôi đến vì muốn thuê phòng. 방때문에 왔습니다. [...]