Chuyên mục: Mẫu văn bản Tiếng Hàn

Danh mục hồ sơ công văn dùng trong doanh nghiệp (Dịch chat GPT)

ChatGPT là một mô hình ngôn ngữ tiên tiến được phát triển bởi OpenAI, đang [...]

18 Comments

Những mẫu văn bản tiếng Hàn 한국어문서양식 – Mẫu 13: 송금 통지서

○○년 ○월 ○일 문서번호 : 제98-1234호                                                 수    신 : ○○ 주식회사, 영업부장  박○○ 님 귀하 [...]

21 Comments

Những mẫu văn bản tiếng Hàn 한국어문서양식 – Mẫu 12: 지급지연 사과문

○○년 ○월 ○일 문서번호 : 제98-1234호        수    신 : ○○ 주식회사, 영업부장  박○○ 님 귀하 [...]

15 Comments

Những mẫu văn bản tiếng Hàn 한국어문서양식 – Mẫu 11: 대금지급 독촉장

○○년 ○월 ○일 문서번호 : 제98-1234호              수신: ○○ 주식회사, 경리과장 김○○ 귀하 발신: 경기도 ○○시 [...]

9 Comments

Những mẫu văn bản tiếng Hàn 한국어문서양식 – Mẫu 10: 청구서 정정 의뢰서

○○년 ○월 ○일 문서번호 : 제98-1234호                                                수    신 : ○○ 주식회사, 경리과장  정○○ 님 발    [...]

7 Comments

Những mẫu văn bản tiếng Hàn 한국어문서양식 – Mẫu 9:  소개장

○○년 ○월 ○일 문서번호 : 제98-1234호                                         수    신 : ○○ 주식회사, 영업부장 김○○ 귀하 발    [...]

7 Comments

Những mẫu văn bản tiếng Hàn 한국어문서양식 – Mẫu 8: 양해각서

베한 무역 회사 대표  주소: 전화번호: 대한 항공회사 대표:… 주소: 전화번호: 아래와 같은 인력 송출 [...]

7 Comments

Những mẫu văn bản tiếng Hàn 한국어문서양식 – Mẫu 6: 인사말

존경하는 호치민인민위원회 Mr …… 부시장님  및 부서장님 호치민 총영사관 …… 총영사님 , 대한상의 …. 부회장님 [...]

4 Comments

Những mẫu văn bản tiếng Hàn 한국어문서양식 – Mẫu 5: 인사말

먼저, 존경하는 Nguyen Van A 위원장님의 초청으로 이처럼 아름답고 활기에 넘친 Nha Trang 시를 방문할 [...]

10 Comments

Những mẫu văn bản tiếng Hàn 한국어문서양식 – Mẫu 4:   건배제의

대전시 행정과장 김문아 입니다. 지금부터 베트남 수산부 장관 초청, 대전 시장님 주최 오찬회를 시작하겠습니다 . [...]

3 Comments