Luyện dịch song ngữ: NGƯỜI DO THÁI – Chương 3: TRI THỨC VÀ GIÁO DỤC – P3

 • 두 개의 머리 – CÂU CHUYỆN 1: HAI CON ĐƯỜNG

많은 군사들이 거리를 해진하고 었었습니다.

Những quân sĩ đang hành quân qua con đường.

그런데 길 오른편은 눈이 내리고 얼음이 얼어서 매우 추웠습니다.

Nhưng mà phía bên phải con đường tuyết rơi và đông đá nên rất lạnh.

그리고 길 왼편을 불바다여서 매우 뜨거웠습니다.

Và phía bên trái con đường là biển lửa nên rất nóng.

그래서 만일 군사들이 오른편으로 치우쳐 가게 되면 얼어 버리고, 왼편으로 치워쳐 가면 불에 타서 국게 됩니다.

Vì thế, nếu như những quân sĩ nghiêng về phía bên phải rồi đi thì sẽ đông cứng thành đá và nếu đi nghiêng về phía bên trái thì sẽ bị cháy bởi lửa nên sẽ bị đen.

중용이란 이처럼 차갑지도 않고 뜨겁지도 않도, 가운데 길로서 따스함과 서늘함이 적당히 조화된 길이라고 합니다.

Cái gọi là chừng mực thì không lạnh và cũng không nóng giống như thế này và với con đường ở giữa gọi là con đường được hòa hợp giữa sự ấm áp và sự mát mẻ một cách hợp lý.

 • 두개의 머리 – CÂU CHUYỆN 2: HAI CÁI ĐẦU

유태인들의 학문은 모두사 생활과 연관을 맺고 있습니다.

Học vấn của người Do Thái có liên quan đến tất cả đời sống sinh hoạt cá nhân.

그래서 그들의 학문은 옛날의 역사나 어떤 공식을 외는 것으로 끝나지 않고, 학문이나 지식을 통해 스스로 생각하는 능격을 키위 주는 것을 중요하게 여깁니다.

Vì thế học vấn không kết thúc bằng việc học thuộc công thức hay học thuộc lịch sử xa xưa mà thông qua tri thức hay học vấn, người ta xem việc nuôi dưỡng năng lực và tự mình suy nghĩ là quan trọng.

탈무드에는 생각하는 능력을 키우 주기 위해 이 세상에서 있을 수 없는 공상적인 이냐기들도 많이 실려 있습니다.

 Để nuôi dưỡng năng lực được suy nghĩ trong quyển sách Talmud thì những câu chuyện mang tính chất hão huyền không thể có trên thế gian này được đăng lên rất nhiều.

탈무드에 실려 있는 한 가지 예를 소개합니다.

Chúng tôi sẽ giới thiệu một loại ví dụ được đăng trong quyển sách Talmud.

여러분도 함께 생각해 보셔요.

Quý vị cũng hãy cùng nhau suy nghĩ nhé.

현실 속에서는 있을 수 없는 일이지만 누군가 여러분에게 이런 질문을 했습니다.

Là việc không thể có trong hiện thực nhưng mà một ai đó hỏi quý vị rằng như thế này:

“만일 어떤 아기가 두 개의 머리를 가지고 캐어났다면, 이 아이를 한 사람으로 세어야 할 까요? 아니면 두 사람으로 세어야 할 까요?

“Giả sử như một đứa trẻ nào đó được sinh ra với hai cái đầu thì phải tính đứa trẻ này thành một người sao? Nếu không thì phải tính thành hai người sao?”

이 질문은 얼핏 듣기에는 어리석기 짝이 없는 질문입니다.

Câu hỏi này nghe qua là câu hỏi đần độn có một không hai.

그렇다면 여러분은 어떻게 대답하겠습니까?

Tuy nhiên quý vị se trả lời như thế nào?

 “사람은 설가 머리가 둘이라 해도 몸뚱이가 하나면 한사람이다.”

Con người chẳng lẽ dẫu có hai đầu đi chăng nữa thì nếu như có một cái mình thì vẫn gọi là một người.

이렇게 생각하는 사람도 있을 것입니다.

 Chắc là sẽ có người cũng suy nghĩ như vậy.

그러나, “무슨 소린가? 사람이 생각하고 행동하는 건 모두 머리가 있기 때문이니까 머리 하마를 한 사람으로 세어야 한다.” 라고 대답하는 사람도 있을 것입니다.

 Tuy nhiên cũng có người trả lời rằng:

“Nói gì vậy chứ? Việc con người suy nghĩ và hành động thì tất cả đều nhờ vào cái đầu nên phải tính một cái đầu là một con người”

두 사람의 의견은 서로 다르지만, 그러나 이쪽 사람의 말을 들을면 이쪽 사람이 옳은 것 같고, 저쫏 사람의 말을 들으면 그 말이 옳은 것 같기도 합니다.

Ý kiến của hai người khác nhau. Tuy nhiên nếu nghe lời của người phía bên này thì dường như lời đó cũng đúng và nếu như nghe lời nói của người phía bên kia thì dường như lời nói đó cũng đúng.

그렇다면 여러분의 판단은 무엇일까요?

Nếu vậy thì phán đoán của quý vị là gì đây?

유태교에서는 어린아이가 태어나면 일개월 만에 교회에 데리고 가서 축복을 받습니다.

Trong đạo Do Thái nếu như những đứa bé được sinh ra thì chỉ sau một tháng đã dẫn đến nhà thờ để nhân sự chúc phúc.

그런데 머리가 하나인 아이라면 한 번만 축복을 받으면 되니까 별문제가 없습니다.

Thế nhưng mà nếu là đứa bé có một đầu thì chỉ nhận chúc phúc một lần là được nên không có vấn đề gì đặc biệt.

그러나 머리가 둘인 아이라면 두 번 축복을 받아야 할까요?

Tuy nhiên, nếu là đứa bé có hai đầu thì phải nhận sự chúc phúc hai lần sao?

아니면 한 번만 축복을 받아야 할까요?

 Nếu không thì phải nhận sự chúc phúc chỉ một lần thôi sao?

아이를 츅복 할 때에는 머리 위에 작은 주발을 얹고 랍비가 축복의 기도를 합니다.

Khi chúc phúc cho trẻ con, người ta đặt cái bát bằng đồng thau nhỏ lên đầu và giáo sĩ Do Thái sẽ làm công việc chúc phúc cho bọn trẻ.

그런데 머리가 둘인 아이라면 머리 하나에 주발 하나씩 두 개를 얹어야 할까요?

Thế nhưng mà nếu là đứa trẻ có hai đầu thì phải đặt lên mỗi cái đầu một cái bát bằng đồng thau hay sao?

아니면 머리가 둘이라도 사람은 하나니까 어떤 머리에든지 주발 하나만 얹으면 될까요?

Nếu không thì dù có hai đầu đi chăng nữa  nhưng vì là một người nên nếu đặt chỉ một cái bát đồng thau thôi thì cũng được sao?

여러분이라면 이 문제를 어떻게 해결하겠습니까?

Nếu là quý vị thì quý vị sẽ giải quyết vấn đề này như thế nào?

여러분이 올바른 해결방법을 찾아냈다면 여러분의 판단과 탈무드의 해결방법이 같은지, 또는 다른지 비교해 보십시오.

Nếu như quý vị đã tìm ra phương pháp giải quyết đúng thì quý vị hãy thử so sánh xem phương pháp giải quyết trong sách Talmud và phán đoán của quý vị có giống nhau hay khác nhau nhé.

“머리가 둘인 아이는 한 사람이냐, 두 사람이냐.”

“ Đứa trẻ có hai đầu là một người à, hay hai người”

이 문제에 대해 탈무드는 아주 멋진 대답을 해 주고 있습니다

Quyển sách Talmud đã trả lời về vấn đề một cách rất tuyệt vời.

즉. 뜨거운 수건을 한쪽 머리의 이마에 댔을 때 다른 쪽 머리도,

“앗, 뜨거워 !”

라고 비명을 지른다면 한 사람이 되고, 만일 수건을 대지 않은 다른 쪽 머리가 아무렇지도 않다면 두 사람으로 본다는 것입니다.

Tức là khi để khăn nóng lên trán của một cái đầu thì cái đầu còn lại cũng thét lên là: “Á, nóng quá!”, điều đó cho biết là chỉ là một người nhưng nếu giả sử như cái đầu còn lại không có phản ứng gì thì xem như là hai người.

참으로 현명한 판단 방법이지요?

 Có phải là phương pháp phán đoán sáng suốt không?

아무리 똑같이 닮은 쌍동이라 해도 한 사람이 볼에 데었다면 또 다른 쌍동이 형제까지 뜨거워질 수는 없으니까요

Cho dù là cặp song sinh giống nhau đi chăng nữa thì nếu một người đã bị bỏng lửa thì hơn nữa đến người anh em song sinh còn lại cũng không thể nào bị nóng như vậy được.

 • 학식은 식계와 같다 – HỌC THỨC GIỐNG VỚI ĐỒNG HỒ

학문이나 학식은 눈에 보이는 것이 아닙니다. 손으로 만질수 있는 것도 아닙니다.

Học vấn hay học thức đều không phải là những thứ nhìn thấy được bằng mắt và cũng không phải là cái sờ được băng tay.

어떤 사람을 두고 그가 학문이 얼마나 깊은지, 학식이 얼마나 많은지 겉만 보고는 알 수가 없습니다.

Giả sử như chỉ nhìn bề ngoài một người nào đó thì ta cũng thể nào biết được người đó học vấn sâu rộng bao nhiêu và học thức nhiều bao nhiêu.

그뿐만 아니라, 자신의 학식이 많고 학문이 깊다는 것을 스스로 남에게 자랑해서 알릴 수도 없습니다.

Không chỉ là như vậy mà còn khoe khoang  về học vấn sâu rộng và học thức uyên bác của mình nên cũng không thể  tự giác cho người khác biết được.

만약 그렇게하는 사람이 있다면 그 사람은 정말 학문이 싶거나 학식이 많은 사람일 수 없을 뿐더러 다른 사람들로부터 손가락질을 당할 뿐이니까요.

Giả sử nếu có người làm như vậy thì người đó không những không thể là người học thức uyên bác và học vấn sâu rộng mà chỉ có hứng chịu sự chửi rũa từ người khác.

탈무드에서는 학식이나 능력은 값비싼 시계와도 같다고 비유하고 있습니다.

Trong quyển sách Talmud thì năng lực học vấn và học thức được ẩn dụ như chiếc đồng hồ đắt tiền.

시계는 시간을 알고 싶을 때라야 꺼내 보는 것이고, 누군가 지금 몇 시냐고 물을 때 비로소 꺼내 보는 것이기 때문입니다.

Là bởi vì đồng hồ là cái để lôi ra xem mỗi khi muốn biết thời gian và là cái để lôi ra xem ngay lập tức khi có ai đó hỏi bây giờ là mấy giờ.

시계를 자랑하기 위해서 이 사람 저 사람에게 꺼내 보인다면 누가 그 사람을 온전한 사람이라고 하겠습니까?

Nếu như lôi ra để cho người này người kia xem và để khoe khoang về cái đồng hồ thì ai sẽ bào người đó là người đầy đủ vậy?

학문이나 학식이 풍부한 사람은 아무리 퍼내도 마르지 않는 샘물과 같다고 합니다.

Người ta nói rằng người có học thức và học vấn uyên thâm cũng giống như nước suối cho dù có múc ra thì cũng không khô cạn.

그래서 유태인은  학식을 우물에 비유하여 ‘깊은 우물의 물은 아무리 퍼내더라도 바닥이 나지 않지만, 얕은 우물은 곧 바닥을 드러낸다’고 말합니다.

Do đó, người Do Thái ẩn dụ học thức cùng như cái giếng để nói rằng: “Nước giếng sâu cho dù có múc ra thì cũng không để lộ phần đáy ra mà chỉ giếng cạn mới làm lộ ra đấy.

 돈이나 재물은 늘 잃어버릴 수 있지만 학식이나 자식은 죽는 날까지 결코 잃어버리는 일이 없습니다.

Tiền hay tài sản thì thường có thể bị mất đi nhưng mà kiến thức hay học thức thì không bao giờ mất đi cho đén ngày chết.

 • 스스로 깨우치는 명언 – DANH NGÔN ĐÁNH THỨC CHÍNH MÌNH
 • 하루를 공부하지 않으면 그것을 되찾기 위해서는 이틀이 걸린다. 이틀간 공부하지 않으면 그것을 되찾기 위해서는 나흘이 걸리다. 1년간 공부하지 않으면 그것을 되팢기 위해서는 2년이 결린다.

Nếu không học một ngày thì mất hai ngày để quay lại với nó. Nếu không học trong hai ngày thì mất bốn ngày để học nó. Nếu không học một năm thì mất hai năm để quay lại với nó.

 • 인간은 20년 배운 것을 잊어버리는 데 2년밖에 걸리지 않는다.

Con người chỉ mất hai năm để quên đi những gì đã học trong hai mươi năm.

 • 고양이에게는 겸손을 배울 수 있으면 개미로부터는 정직함을 배울 수 있고, 배둘기에게는 의로움을 배울 수 있고, 수탉으로부터는 재산관리를 배울 수 있다.

Nếu như có thể học sự khiêm tốn tư mèo thì cũng có thể học được sự thẳng thắn từ loài kiến và có thể học được sự ngay thẳng từ chim bồ câu và có thể học được việc quản ký tài sản từ gà trống

 • 기억을 증진시키는 가장 좋은 약은 감탄이다.

Liều thuốc tốt nhất để làm tăng trí nhớ là sự thán phục.

 • 열매가 많이 열린 나무는 바람에 흔들리지 않다.

Cây nặng trĩu trái quả thì không bị lung lay trước gió.

 • 배우기를 거절하는사람은 죽은 자와 같다.

Người từ chối việc học thì cũng giống như người đã chết đi.

 • 사람이 어릴 때 배우는 것은 백지에 씩어진 잉크 글씨와 같다.

Việc con người học khi còn bé thì cũng giống với nét chữ được bằng mực được ghi trên giấy trăng.

 • 남자는 학식 있는 사람의 딸과 결흔하기 위하여 그의 모든 재산을 바쳐야 한다. 왜냐하면 그가 죽거나 추방당할 때 자기 자녀들이 올바른 교육을 받을 수 있기 때문이다.

Người đàn ông đẻ kết hôn với con gái của người có học thức thì phải dâng tất cả tài sản của mình. là bởi vì khi ông ấy đối mặt với cái chết hay việc bị đuổi đi thì con cái của mình có thể được giáo dục đúng đắn.

 • 어떤 현인이 ‘당신은 어떻게 현인이 되었습니까? 라는 질문에 이렇게 대답했다. ‘나는 오늘날까지 먹는 기름보다 둥불 켜는 기름에 더 많은 돈을 썼기 때문이오’.

Với câu hỏi như thế này: “Làm thế nào mà ông đã trở thành một hiền nhân?” thì một hiền nhân nọ đã trả lời: “Là bởi vì tôi dùng nhiều tiền cho dầu thắp đèn hơn là dầu tôi đang ăn cho đén tận ngày hôm nay”

 • 게으른 자의 두뇌는 맹인이 햇불을 가진 것과도 같다. 그것은 아무 의미 없이 무겁기만 할 뿐이다.

Não của người lười thì cũng giống như việc người mù cầm lấy ngọn đuốc. Việc đó nhỉ là việc làm cho nặng nề hơn mà chẳng có ý nghĩa gì cả.

 • 끓임없이 지식을 넓혀 가고 있지 않다면 그것은 곧 지식을 없애고 있는 것이 된다.

Nếu như không nâng cao kiến thức liên tục thì điều đó chính là trở thành việc mình đang loại trừ kiến thức.

 • 학교가 없는 마을에는 사람이 살 수 없다.

Con người không thể sống trong ngôi làng mà không có trường học.

 • 지식이 얕은 사람은 곧 잊혀진다.

Người mà có kiến thức nông cạn thì sẽ dễ quên.

 • 어린이를가르친다는것은백지에 무엇인가를 쓰는 것과 같다.

Việc dạy cho những đưa trẻ cũng giống như việc viết một cái gì đó lên tờ giấy trắng.

 • 제자위 학문이 스승보다 깊으면 인생은 도욱 풍부해진다.

Học vấn của đệ tử nếu sâu rộng hơn thầy thì cuộc đời cũng sẽ học nhiều hơn.

 • 지식의 길을 올라가면 겸손의 정상에 도달한다.

Nếu như đi lên con đường kiến thức thì sẽ lên tói đỉnh của sự khiêm tốn.

 • 칼을 갖고 있는 자는 책을 갖고 설 수 없다. 책을 갖고 있는 자는 칼을 갖고 설 수 없다.

Nếu như sở hữu được con dao thì không thể không thành thạo và sở hữu được quyển sách. Nếu như sỏ hữu quyển sách thì không thể không thành thạo và sở hữu được con dao.

 • 사람은 가장 큰 지식을 책으로부터 얻는다.

Con người đã nhận được kiến thức vĩ đại nhất từ quyển sách.

 • 만일 생활이 너무 어려워져서 물건을 팔아야 할 수 밖에 없다면 먼저 금, 은, 보식, 집, 토지의 차례로 팔아라. 최후까지 팔아서는 안 될 것은 책이다.

Giả sử như đời sống sinh hoạt trở nên khó khăn và phải bán hàng hóa thì trước hết bán theo thứ tự như trước tiên là vàng , bạc, ngọc quý, nhà và đất đai. Là quyển sách đến sau này bán thì cũng không sao.

 • 여행 도중에 처음 본 책이 있다면 반드시 그 책을 사야 한다.

Nếu như có quyển sách nào đã xem được khi lần đầu tiên đi du lịch thì nhất định phải mua.

 • 공부하는 학생이 반복해서 계속 공부하지 않으면 씨를 뿌리고 수학하지 않는 사람과 같다.

Học sinh học đi học lại nên nếu không học tiếp tục nữa thì cũng giống với người gieo hạt mà không học hỏi.

 • 배우려고 하는 사람은 부끄러움을 버려야 한다.

Người muốn học thì phải bỏ đi sự mắc cỡ.

 • 당신 주별에 뛰어난 인물이 없으면 당신 자신이 뛰어난 인물이 되어야 한다.

Nếu như không có nhân vật nào xung quanh bạn nổi trội thì bạn phải trở thành nhân vật mà bản thân mình nổi bật.

 • 당신을 위해 스스로 일을 하지 않는다면 아무도 당신을 위해 움직여 주지 않는다.

Nếu như bạn không tự động làm viêc vì chính mình thì cũng không ai vì bạn mà làm giùm bạn.

________________

Mời các bạn tham khảo ngay Khóa học cho người mới bắt đầu:

________________
Mọi chi tiết vui lòng liên hệ TƯ VẤN
FACEBOOK: https://www.facebook.com/kanataviethan/
Cơ sở: 
 • Trụ sở chính: 384/19 Nam Kỳ Khởi Nghĩa, Phường 8, Quận 3. 028.3932 0868/ 3932 0869, 0931 145 823
 • Cơ sở 1: 72 Trương Công Định, P.14, Quận Tân Bình , 028.3949 1403 / 0931145 823
 • Cơ sở 2: Số 18 Nội khu Mỹ Toàn 2, khu phố Mỹ Toàn 2, H4-1, Phường Tân Phong, Quận 7, 028.6685 5980
 • Cơ sở 3: 856/5 Quang Trung, F8, Gò Vấp (Ngay cổng sau Trường THPT Nguyễn Công Trứ, hẻm đối diện công ty Mercedes) 028.3895 9102
 • Cơ sở 4: 144 Đinh Tiên Hoàng, P.1, Quận Bình Thạnh, 028.6270 3497
 • Cơ sở 5: 193 Vĩnh Viễn, Phường 4, Quận 10, 028.6678 1913
0 0 bình chọn
Xếp hạng bài viết
Đăng ký
Thông báo của
guest
Nhập họ tên (bắt buộc)
Email của bạn (bắt buộc)

0 Bình luận
Phản hồi trong dòng
Xem tất cả bình luận
0
Click vào đây để bình luận hoặc gửi yêu cầu bạn nhé!x
error: Rất tiếc, chức năng này không hoạt động.