LUYỆN DỊCH BẢN TIN

LUYỆN DỊCH BẢN TIN

Mỗi ngày 1 bản tin, mọi người cùng luyện dịch nhé!

BÀI 7.베트남, 유엔안보리( hợp đồng bảo an liên hợp quốc) 의 새로운 역할 ( vai trò mới) 수행 ( thực hiện) 을 위한 구체적인 ( mang tính cụ thể) 임무 설계 ( lên kế hoạch nhiệm vụ)

(VOVWORLD) – 베트남이 다시금 ( lại…nữa) 유엔안전보장이사회 비상임이사국 ( thành viên không thường trực của hội đồng bảo an liên hợp quốc) 이 된 것은 영광 ( vinh dự) 이라고 할 수 있다. 이것은 베트남의 당 (đảng) 국가( nhà nước) 의 대외 ( đối ngoại) 방향 (phương hướng) 이 올바르다( đúng đắn) 는 것을 증명( chứng minh) 해 주었다. 이 영광은 동시( đồng thời) 에 국제 공동체 ( cộng đồng quốc tế) 가 맡겨 ( giao phó) 준 무거운 책임 ( trách nhiệm nặng nề) 이기도 하다. 베트남은 자주성( tính tự chủ) 이 강한 ( mạnh) 대외적인( tính đối ngoại) 방향을 실행해 나가면서 구체적인 임무를 설계하는 데에 노력( nỗ lực) 할 필요 ( cần thiết) 가 있다.
베트남은 유엔총회 ( đại hội đồng liên hiệp quốc) 회의에서 2020년 2021년 임기 ( nhiệm kỳ) 의 유엔안전보장이사회 비상임이사국으로 공식적으로( mang tính chính thức) 선출 ( chọn ra) 됨으로써 비상임이사국 ( nước thành viên không thường trực) 으로 신임 (tín nhiêm)을 받은 것이 두 번째다. 지난 10여 년 만에 2번째로 이렇게 평화( hòa bình) 및 국제안보 ( an ninh thế giới) 유지( duy trì) 에 대한 유엔의 선두 기구 ( tổ chức đứng đàu) 의 회원이 된 것은 국제 공동체의 베트남의 개혁 ( cải cách) 및 통합 과정( quá trình hợp nhất) 에 대한 인정 (công nhận) 일 뿐만 아니라 국제와 지역의 평화와 안보에 대한 책임과 기여( đóng góp) 에 대한 기대를 나타내고 있는 것이다.

평화와 국제안보문제 해결 ( giải quyết) 에 기여

2008년~2009년 임기의 유엔안보리의 일에 참여 ( tham gia) 하였을 때 베트남은 최선을 다함( nỗ lực hết mình) 으로서 유엔 회원국들 ( các nước thành viên) 의 지지 ( sự ủng hộ) 를 받아 임무를 완성( hoàn thành) 하었다. 베트남은 국제법 ( luật quốc tế) 의 원칙( nguyên tắc) 을 존중 (tôn trọng) 하면서 전세계( toàn thế giới)의 많은 지역의 평화, 안보 등의 많은 문제의 해결에 기여하였다. 뿐만 아니라 유엔안보리의 활동방침 (phương châm hoạt động) 과 관련된 창견( sáng kiến) 들도 제시하였다.( đưa ra)

여러 해에 걸친 개혁 과정이후 베트남은 적극적으로 ( tích cực) 세계와 지역의 정치활동 (hoạt động chính trị) 들에 기여하였다.

세계가 급속하게 ( nhanh chóng) 변화 ( thay đổi) 하고 있으며 산업 ( công nghiệp) 혁명 ( cách mạng) 과 제4차 산업혁명 ( cach mạng công nghiệp 4.0) 도 전 세계에 퍼지 ( lan tỏa) 고 있으며 이는 새로운 도전 ( thử thách) 을 불러 일으켰다 ( mang đến) . 강국들 ( nước phát triển) 간의 이익 ( lợi ích) 과 경쟁들 ( cạnh tranh) 이 전세계 정치활동에 어려움 ( sự khó khăn) 을 가져다 주고 있다. 이러한 맥락 ( dòng chảy, huyết mạch) 에서 유엔은 전쟁, 분쟁 방지와 동시에 평화 유지라는 역할로 각 전세계의 문제들을 해결하는 데에 있어 세계 여러 나라의 실질적인 ( thực chất) 경험 공유 ( chia sẻ kinh nghiệm) 자원 기여 등을 필요로 하고 있다.

전쟁을 장기간 (thời gian dài) 동안 겪었으며 민족 해방( giải phóng dân tộc) 과 국가 통일 ( thống nhất đất nước) 과 더불어 발전에 필요한 건전하고 ( lành mạnh) 평화로운 환경 구축 ( xây dựng) 을 위해 많은 희생을 치러야 했기 때문에 다른 나라에 비하여 베트남은 평화의 가치를 더욱 깊이 인식 ( nhận thức) 하게 되었다. 외교부 ( bộ ngoại giao) 레화이쭝(Le Hoai Trung) 차관 ( thứ trưởng) 은 다음과 같이 강조 ( nhấn mạnh) 하였다.

유엔안정보장이사회 비상임이사국이 되면서 베트남은 국제법의 가치, 원칙을 존중하겠다고 다짐하였습니다. 동시에 회원국과 협력하여 국제적인 문제들을 해결하는 데에 최선을 다하겠습니다. 우리는 전쟁과 갈등 ( mâu thuẫn) 을 방지 ( phòng ngừa) 할 필요가 있습니다. 우리는 여성과 아동을 최대한 보호하겠습니다. 그리고 유엔 안보리와 지역 기구 관계를 더욱 강조할 것입니다.

무거운 책임

베트남이 국제 공동체의 높은 신임을 받아서 유엔안전보장이사회 비상임이사국으로 선출되었다는 것은 영광스러운 일이다. 그러나 임기의 첫해에는 동시에 베트남은 아세안 회장도 맡게 되었다. 이러한 이중적인 책임을 지고 있는 만큼 베트남은 모든 것을 철저히 준비할 필요가 있다. 주유엔 베트남 대표단 단장- 당딩꾸이 (Dang Dinh Quy) 외교부 차관은 다음과 같이 말했다.

우리는 인력 ( nhân lực)과 체제를 ( thể chế) 준비해야 합니다. 우리는 몇 년 동안 인력 육성 (nuối dưỡng) 에 집중하였지만 이제 맡고 있는 구체적 임무를 완성하기 위해 계속하여 육성해야 합니다. 유엔안보리에서의 각 활동들에 빠른 방향 ( phương hướng), 방안 ( phương án) 을 마련( chuẩn bị) 해야 합니다. 빠른 결정을 내릴 때가 많아서죠. 투표를 ( bỏ phiếu) 할 때마다 12시간 안에 결정을 내려야 합니다. 그래서 각급, 각 기관 간의 분권 ( phân quyền) 이 없으면 이러한 임무를 맡기가 힘들 상황입니다. 그리고 중요한 것 중의 하나는 우리가 전세계에서 관심을 기울이고 있고 안보리가 해결할 것을 기대하고 있는 문제들을 어떻게 올바로 제시할 것인가 하는 것입니다.

지난 임기에서 쌓은 경험과 새로운 힘으로써 베트남은 새로운 역할과 책임을 잘 수행할 수 있으리라 믿는다. 베트남은 유엔 안전보장이사회 비상임이사국으로 국제 공동체에 많은 기여를 하겠다고 다짐한다.
Nguồn: vovworld.vn
GV: Th.Huỳnh Trung Nghiêm

0 0 bình chọn
Xếp hạng bài viết
Đăng ký
Thông báo của
guest
Nhập họ tên (bắt buộc)
Email của bạn (bắt buộc)

0 Bình luận
Phản hồi trong dòng
Xem tất cả bình luận
0
Click vào đây để bình luận hoặc gửi yêu cầu bạn nhé!x