THỜI GIAN

THỜI GIAN

Thời gian                                                                        시간                            xi-can

Giây                                                                                초                                shô

Phút                                                                                분                                bun

Giờ                                                                                  시                               xi

Ba mươi phút                                                                 삼십분                        xam-xíp-bun

반                                 ban

Kém  …                                                                          전                                chơn

Bây giờ  là mấy giờ ?                                                    지금 몇시예요?

Chi-cưm-miớt-xi-iê-iô?

Bốn giờ kém năm                                                         네시 오분전

Nê-xi ô-bun-chơn

Sáu giờ                                                                         여섯시

Iơ-xớt-xi

Bảy giờ rưỡi                                                                일곱시반/ 삼십분

Il-cốp-xi-ban/xam-xíp-bun

Mười giờ mười phút                                                    열시 십분

Iơl-xi xíp-bun

Một tiếng đồng hồ                                                       한시간            han-xi-can

Hai tiếng mười hai phút                                              두시간 이십분

Tu-xi-can i-xíp-bun

Hai tiếng đồng hồ sau                                                 두시간 후

Tu-xi-can-hu

Trước năm giờ                                                             다섯시까지

Ta-xớt-xi-ca-chi

Xuân                                                                             봄                    bôm

Hạ                                                                                여름               iơ-rưm

Thu                                                                               가을                ca-ul

Đông                                                                            겨을                ciơ-ul

Ngày                                                                             일                    il

Tháng                                                                           월                    ươl

Năm                                                                             년                   niơn

Thứ hai                                                                        월요일           uơ-riô-il

Thứ ba                                                                         화요일            hoa-iô-il

Thứ tư                                                                          수요일            xu-iô-il

Thứ năm                                                                      목요일            mốc-iô-il

Thứ sáu                                                                       금요일            cưm-iô-il

Thứ bảy                                                                       토요일            thô-iô-il

Chủ nhật                                                                     일요일            i-riô-il

Tuần                                                                            주                    chu

Tuần này                                                                     이번주            i-bơn-chu

Tuần sau                                                                      다음주            ta-ưm-chu

Tuần trước                                                                  지난주            chi-nan-tal

Tháng                                                                          달                    tal

tháng này                                                                    이번달            i-bơn-tal

tháng sau                                                                     다음달            ta-ưm-tal

tháng trước                                                                 지난달           chi-nan-tal

hôm nay                                                                      오늘               ô-nưl

hôm qua                                                                      어제                ơ-chê

ngày mai                                                                      내일               ne-il

sáng                                                                             아침                a-shim

trưa                                                                              점심               chơm-xim

chiều                                                                            오후                ô-hu

tối                                                                                저녁                chơ-niớc

ban đêm                                                                      밤                    bam

ban ngày                                                                      낮                    nát

tháng 1                                                                        일월               i-ruơl

tháng 2                                                                        이월                i-uơl

tháng 3                                                                        삼월                xam-uơl

tháng 4                                                                        사월                xa-uơl

tháng 5                                                                        오월                ô-uơl

tháng 6                                                                        유월                iu-uơl

tháng 7                                                                        칠월                shi-ruơl

tháng 8                                                                        팔월               pa-ruơl

tháng 9                                                                        구월                cu-uơl

tháng 10                                                                      시월                xi-uơl

tháng 11                                                                      십일월            xíp-i-ruơl

tháng 12                                                                      십이월            xíp-i-uơl

năm nay                                                                       금년               cưm-niơn

năm sau                                                                       내년               ne-niơn

năm ngoái                                                                    작년                chăng-niơn

ngày mồng năm                                                           오일                ô-il

ngày hai mươi lăm                                                      이십오일       i-xíp-ô-il

ngày mồng năm tháng sáu năm 2000

이천년 유월 오일

i-shơn-niơn iu-uơl-ô-il

hôm nay là ngày mấy?

오늘은 며칠입니까?

Ô-nư-rưn miơ-shil-im-ni-cá?

Hôm nay ngày mồng năm tháng sáu

오늘은 유월 오일 입니다.

Ô-nư-rưn iu-uơl ô-il im-ni-tà

Hôm qua là thứ tư

어제는 수요일 이었어요.

Ơ-chê-nưn xu-iô-il i-ớt-xơ-iồ

Hôm nay là ngày tháng năm?

오늘은 오월 며칠 입니까?

Ô-nư-rưn ô-uol mio-shil im-ni-cá ?

Một ngày                                                                     하루                            ha-ru

Hai ngày                                                                      이틀                            i-thưl

Ba ngày                                                                       삼일                            xam-il

Bốn ngày                                                                     사일                            xa-il

Năm ngày                                                                    오일                            ô-il

Một tháng                                                                   한달                           hăn-tal

Hai tháng                                                                    두달                            tu-tal

Năm tháng                                                                  오개월                        ô-ce-uơl

Mười một tháng                                                          십일개월                    xíp-il-ce-uơl

Một năm                                                                      일년                            i-liơn

Hai năm                                                                       이년                            i-niơn

Ba năm                                                                        삼년                            xam-niơn

Mười lăm năm                                                             십오년                        xíp-ô-niơn

Một năm sáu tháng                                                     일년 육개월               i-lion-iúc-ce-uơl

0 0 bình chọn
Xếp hạng bài viết
Đăng ký
Thông báo của
guest
Nhập họ tên (bắt buộc)
Email của bạn (bắt buộc)

0 Bình luận
Phản hồi trong dòng
Xem tất cả bình luận
0
Click vào đây để bình luận hoặc gửi yêu cầu bạn nhé!x