Từ vựng tiếng Hàn Chuyên Ngành: Thời Gian – Thời Tiết

시간날씨Thời Gian- Thời Tiết
가끔Thỉnh thoảng
가다Đi
가을Mùa Thu
간격Khoảng cách, lỗ hổng, khe hở
간혹Thỉnh thoảng, đôi khi
갑자기Đột nhiên, bất thình lình
Tươi, mới
개천절Ngày kỉ niệm sáng lập quốc gia
개화기Mùa hoa nở
겨를Thì giờ nhàn rỗi
겨울Mùa đông
격일Cách nhật, cách ngày
결혼기념일Ngày kỉ niệm kết hôn
경축일Ngày lễ hội
경칩Ngày mà tất cả các sâu bọ côn trùng xuất hiện từ lỗ ẩn trú của chúng, ngày 5 tháng 3 dương lịch
계속Liên tiếp, liên tục
계절Mùa
고대Ngay lúc đó, đúng lúc đó
곡우Ngày kogu, ngày 20 tháng 4
곧장Đi thẳng, ngay thẳng, không trì hoãn, không chậm trễ
공휴일Ngày nghỉ lễ
과거Quá khứ
광복절Ngày lễ quốc khánh
구월Thaùng 9
구정Tết âm lịch
국경일Ngày lễ quốc gia
그글피Sau bốn ngày, kể từ bây giờ
그때Khi đó, lúc đó
그믐날Ngày cuối tháng
그저께Ngày hôm kia
근대Thời cận đại
근세Thời cận đại
글피Ngày mốt
금년Naêm nay
금방Vừa mới, vừa tức thời
금세Ngay lập tức, tức thì
금요일Thöù saùu
급하다Gấp, vội
기간Thời gian, thời hạn
기념일Ngày kỉ niệm
기원전Trước công nguyên
기일Ngày đã hẹn trước, hạn định, thời hạn
기한Thời kì, thời hạn, nhiệm kỳ
긴급하다Tình trạng khẩn cấp, trường hợp khẩn cấp
김장철Mùa ướp kim chi
꼭두새벽Tảng sáng, rạng đông, bình minh
나날이Ngày qua ngày, từ ngày này qua ngày khác
나중Sau đó, phần cuối, sự kết thúc
나흘Bốn ngày, ngày thứ tư trong tháng
날마다Mỗi ngày
날짜Ngày tháng
Ban ngaøy
내내Suốt, từ đầu đến cuối
내년Naêm sau
내달Tháng tới
내일Ngaøy mai
내후년Năm kia, ba năm trước đây
네시 오분전Boán giôø keùm naêm
Naêm
년대Niên đại
년도Năm
느리다Chậm
Luôn luôn, mãi mãi, thường thường
늦다Trễ
다달이Hàng tháng, mỗi tháng
다섯시전에Tröôùc naêm giôø
다음Sau đó
다음달Thaùng sau
다음주Tuaàn sau
단기Một kì hạn ngắn
단숨에Một hơi, một mạch, hết hơi, hết sức
단시일Thời khắc
단오Ngày tết âm lịch mùng năm tháng năm
단초Căn nguyên, nguyên do, đầu mối, manh mối
Thaùng
달력Lịch, niên lịch, niên giám
닷새Năm ngày, ngày thứ năm trong tháng
당대Thời đại ngày nay, thời nay
당시Thời kì đó, thời đó, khi ấy
당일Ngày đó, ngày được chọn, ngày chỉ định
당장`Ngay tức khắc, lập tức
대보름Ngày rằm
대서Viết cho ai, viết hộ ai
대설Cơn bão tuyết
더디다Trì trệ, ù lì, chậm chạp
동시Đồng thời
동안Trong suốt (khoảng thời gian)
두시간 십이분Hai tieáng möôøi hai phuùt
두시간후Hai tieáng ñoàng hoà sau
Sau
때때로Có những lúc, đôi lúc
뜸하다Tạm lắng, dịu bớt, yếu bớt
마지막Cuối cùng
마침Ngay khi đó, đúng lúc đó
막간Lúc tạm nghỉ, lúc dừng, tạm dừng
말미Sự kết thúc, phần cuối
망종Tên côn đồ, kẻ bất lương, tên lưu manh
매년Mỗi năm
먼저Trước tiên
며칠Mấy ngày
Người
Mấy
모레Ngày mốt
목요일Thứ năm
무렵Thời kỳ, thời gian
미래Tương lai
미리Trước, trước hết
바뀌다Đổi
반나절Một phần tư ngày, nửa buổi sáng
반세기Nửa thế kỉ
Ban ñeâm
방금Vừa mới
백일Một trăm ngày
번번이Mỗi lần, mỗi dịp, mỗi khi, luôn luôn, hễ lúc nào
벌써Đã, rồi, còn nữa, vả lại, hơn nữa
보름Nửa tháng, ngày rằm
Mùa xuân
Phuùt
분기Quí
빈번하다Hay lui tới, hay ở, không ngừng, liên miên
빠르다Nhanh chóng
사계절Bốn mùa
사월Thaùng 4
사이Khoảng cách
사흘Ba ngày, ngày thứ ba trong tháng
삼십분Ba möôi phuùt
삼월Thaùng 3
삽시간Trong chớp mắt, trong chốt lát, trong giây lát
상순Phần đầu ( mười ngày đầu trong tháng)
새벽Sáng sớm, rạng đông
생일Ngày sinh nhật
선사시대Thời kì tiền sử
설날Ngày tết
세기Thế kỉ
세모Cuối năm
세월Thời gian, năm tháng
소만Ngày 21 tháng 5
소설Tiểu thuyết
수요일Thöù tö
순간Phút chốc, phút lát
스승의 날Ngày nhà giáo, tưởng nhớ công ơn Thầy Cô
Thời gian, thời điểm, Giôø
시간Thôøi gian
시대Thời đại
시월Thaùng 10
시일Thời gian, giờ giấc, ngày giờ
시점Thời điểm, lúc
식목일Ngày hội trồng cây mùa xuân
신년Năm mới, ngày tết, ngày đầu năm
신정Năm mới
십이월Thaùng 12
십일월Thaùng 11
아까Vừa tức thì, mới hồi nãy
아직Vẫn chưa
아침Buổi sáng
아흐레Ngày thứ 9, chín ngày
앞서Đã..rồi, trước đây, ngày trước
애초Lần đầu, lúc bắt đầu
야간Buổi tối, lúc tối
양력Dương lịch
어린이날Ngày lễ thiếu nhi
어제Hoâm qua
언제나Bất cứ khi nào
얼른Nhanh
여름Mùa hè
여섯시Saùu giôø
여태Hồi này, dạo này
Năm
연간Năm, trong năm
연대Kỷ nguyên, thời kì, thời đại, giai đoạn
연중Một năm trọn, nguyên năm, suốt năm
열두시 오분전Möôøi hai giôø keùm naêm
열시십분Möôøi giôø möôøi phuùt
열흘Mười ngày
옛날Ngày xưa
오늘Hoâm nay
오월Thaùng 5
오일Ngaøy moàng naêm
오전Buổi sáng
오후Chieàu
온종일Cả ngày trời
올해Năm nay
왕왕Thỉnh thoảng, đôi khi, đôi lúc
요새Dạo này, hồi này
요일Ngày trong tuần, ngày thường ngày trong tuần
요즘Dạo này
우수Ưu tú, xuất sắc, ưu việt
Thaùng
월요일Thöù hai
유월Thaùng 6
윤년Năm nhuận
윤달Tháng nhuận
윤일Ngày nhuận
음력Âm lịch
이내Trong vòng, không quá, chẳng mấy chốc, ngay tức thì
이따가Tí nữa, lát nữa
이때Ngay lúc này, ngay bây giờ
이르다Đến, tới nơi, xảy đến
이미Trước, đã….rồi
이번Lần này
이번달Thaùng naøy
이번주Tuaàn naøy
이십오일Ngaøy hai möôi lăm
이월Thaùng 2
이틀Hai ngày, ngày thứ hai trong tháng
Ngaøy
일간Vài ngày
일곱시빈Baûy giôø röôõi
일요일Chuû nhaät
일월Thaùng 1
임박하다Gấp rút
입동Lập đông, bắt đầu mùa đông
자꾸Liên tục, không ngừng
자주Thường xuyên
작년Naêm ngoaùi
작년Năm ngoái
잠깐Một chút, chốc lát
잠시Một lát, một chút nữa
장래Tương lai, trong tương lai
잦다Thường, hay xảy ra
저녁Toái
저번Lần đó, lần trước
Keùm
절기Sự phân mùa
점심Tröa
정각Giờ quy định, giờ chính xác
정오Buổi trưa, giữa trưa
정월Tháng giêng
정초Mười ngày đầu tháng giêng, thượng tuần tháng giêng
제삿날Ngày dỗ, ngày cử hành các nghi lễ hiến tế
종일Cả ngày, suốt ngày, từ sáng đến tối
Tuaàn
주간Hằng tuần, mỗi tuần
주말Cuối tuần
주일Ngày thứ nhất trong tuần, ngày chú nhật, tuần lễ
주중Chú trọng
줄곧Không ngớt, liên miên, suốt
중세Trung cổ
즉시Liền, tức thì, ngay lập tức
지금 몇시예요Baây giôø laø maáy giôø
지금Bây giờ
지나다Trải qua, trôi qua
지난달Thaùng tröôùc
지난주Tuaàn tröôùc
짧다Ngắn ngủi
처서Ngày 23 tháng 8 dương lịch
처음Lần đầu tiên
천천히Từ từ
Giaây
초순Mười ngày đầu tháng
초하루Ngày đầu tháng
촉박하다Cấp bách, tình trạng khẩn cấp
최종Lần cuối, lần sau cùng
최후Kết thúc, kết luận
추석Ngày tết trung thu
칠월Thaùng 7
태양력Dương lịch
태음력Âm lịch
태초Thời khai thiên lập địa, thời nguyên thuỷ
토요일Thöù baûy
토요일Thứ bảy
팔월Thaùng 8
하루 종일Suốt cả ngày
하오Buổi chiều
한글날Ngày tiếng hàn quốc
한동안Trong chốc lát
한시간MOÄT tieáng ñoàng hoà
한참Một lúc lâu
항상Thường xuyên, luôn luôn
Năm, mặt trời
현재Hiện tại
화요일Thứ ba
화요일Thứ ba
휴일Ngày nghỉ
흉년Năm mất mùa, năm đói kém
흐르다Chảy ra, tuôn ra ,chảy xuống
0 0 bình chọn
Xếp hạng bài viết
Đăng ký
Thông báo của
guest
Nhập họ tên (bắt buộc)
Email của bạn (bắt buộc)

0 Bình luận
Phản hồi trong dòng
Xem tất cả bình luận
0
Click vào đây để bình luận hoặc gửi yêu cầu bạn nhé!x