Công việc,Sinh hoạt(작업, 생활)

작업, 생활

Công việc,Sinh hoạt

CÔNG TY.

Từ vựng

Văn phòng                              사무실                        xa-mu-xil

Bộ phận kế toán                      경리부                        ciơng-ni-bu

Bộ phân quản lý                      관리부                       coan-li-bu

Bộ phận xuất nhập khẩu         무역부                        mu-iơc-bu

Bộ phận hành chính                총무부                        shông-mu-bu

Bộ phận nghiệp vụ                  업무부                       ớp-mu-bu

Bộ phận sản xuất                    생산부                       xeng-xan-bu

Máy vi tính                              컴퓨터                       khơm-piu-thơ

Máy photocopy                       복사기                        bốc-xa-ci

Máy fax                                   팩스기                        péc-xừ-ci

Máy điện thoại                        전화기                        chơn-hoa-ci

Máy in                                     프린터기                    pừ-rin-thơ-ci

Máy tính                                  계산기                        ciê-xan-ci

Sổ sách                                    장부                            chang-bu

Vào sổ/ ghi chép                     기록하다                    ci-rốc-ha-tà

Số điện thoại                           전화번호                    chơn-hoa-bơn-hô

Chìa khóa                                열쇠/키                       iơl-xuê/ khi

Hộ chiếu                                  여권                            io7-cuôn

Thẻ người nước ngoài             외국인등록증            uê-cúc-in-tưng-rốc-chung

Giấy trắng                               백지                            béc-chi

Lương                                                 월급                            uơl-cứp

Thẻ chấm công                        출근카드                    shul-cưn-kha-từ

Tiền thưởng                            보너스                        bô-nơ-xừ

Bảng lương                             월급명세서                uơl-cúp-miơng-xê-xơ

Tiền lương cơ bản                   잔업수당                    chan-ớp-xu-tăng

Tiền làm ngày chủ nhật           특근수당                    thức-cưn-xu-tăng

Tiền làm đêm                           심야수당                    xim-ia-xu-tăng

Tiền trợ cấp độc hại                유해수당                    iu-he-xu-tăng

Tiền trợ cấp thôi việc              퇴직금                        thuê-chíc-cưm

Ngày trả lương                       월급날                        uơl-cưm-nal

Khoản trừ                                공제                            công-chê

Phí bảo hiểm                           의료보험료                ưi-riô-bô-ham-riô

Thẻ bảo hiểm                           의료보험카드            ưi-riô-bô-hơm-kha-từ

Mẫu câu thông dụng.

A.

– Alô, xin cho gặp ông Kim.

여보세요, 김선생님 좀 바꿔 주세요.

-Bây giờ ông Kim không có ở đây.

김선생님이 지금 안 계시는데요

Cim-xơn-xeng-ni-mi chi-kưm an-ciê-xi-nưn-tê-iô

-Mong ông mười phút sau gọi lại

십분후에 다시 걸어주세요.

Xíp-bun-hu-ê- ta-xi cơ-rơ-chu-xê-iô

-Bây giờ ông Kim đang bận điện thoại.

김선생님이 지금 통화중이에요

Cim-xơn-xeng-ni-mi chi-cưm thông-hoa-chung-i-ê-iô

-Xin đợi một chút.

좀 기다리세요.

Chôm  ci-ta-ri-xề-iô

-Hãy nói là tôi đã gọi điện thoại đến.

내가 전화했다고 전해주 세요.

Ne-ca-chơn-hoa-hét-ta-cô chơn-he-chu-xề-iồ

-Tôi có thể gọi nhờ điện thoại một chút được không?

전화 한통 써도 되요?

Chơn-hoa han-thông xơ-tô tuê-iố?

B.

– Tháng này lương tôi được bao nhiêu?

이번달 제 월급이 얼마예요?

i-bơn-tal chê-uơl-cứ-pi ơl-ma-iề-iố?

– Cho tôi xem bảng lương.

월급 명세서를 보여 주세요.

Uơl-cứp miơng-xê-xơ-rưl bô-iơ chu-xề-iồ.

– cho tôi xem sổ lương (tiết kiệm).

(적금) 월급통장을  보여 주세요.

( chớc-cưm) uol-cứp-thông-chang-ưl bô-iơ chu-xề-iồ.

– Đã bỏ lương vào trong cho tôi chưa?.

월급을 통장에 넣어주었어요?

Uơl-cư-pưl thông-chang-ê nơ-ơ-chu-ớt-xờ-iố?

– Đây là tiền gì?

이거 무슨 돈 이에요?

i-cơ mu-xưn-tôn-i-ề-iô

– Đã tính tiền làm thêm vào chưa?

잔업수당도 계산해 주었어요?

Chan-ớp-xu-tang-tô ciê-xan-he chu-ớt-xờ-iố?

– lương tháng này tính đúng không?

이번달 월급이 안 맞아요.

i-bơn-tal uơl-cư-pi an ma-cha-iồ.

– Không có làm thêm, lương chúng tôi ít quá.

잔업이 없으니까 월급이 너무 작아요.

Chan-ớp-i ợp-xư-nì-ca uơl-cư-pi nơ-mu cha-cà-iồ.

-Hãy tăng lương cho tôi.

월급을 인상 해 주세요.

Uơl-cư-pưl  in-xang-he chu-xề-iồ.

– Hãy tính lương đúng như hợp đồng.

계약대로 월급을 계산해 주세요.

Ciê-iắc-te-rô uơl-cư-pưl ciê-xan-he chu-xề-iồ.

– Tôi chưa nhận lương.

저는 월급 안 받았어요.

Chơ-nưn uơl-cứp an ba-tát-xờ-iồ.

– Tôi không nhận được đồng lương nào cả.

저는 월급 한푼도 못 받았어요.

Chơ-nưn uơl-cứp han-pun-tô một ba-tát-xờ-iồ.

– Cảm ơn ông (bà) đã trả lương.

월급을 주셔서 감사합니다.

Uơl-cư-pưl chu-xiơ-xơ cam-xa-hăm-ni-tà.

– Bao giờ thì có lương.

월급 언제 나오겠어요.

Uơl-cứp ơn-chê na-ô-cết-xờ-iố?

– Tại sao đến bây giờ vẫn có lương?

왜 지금까지 월급 안주세요?

Oe chi-cưm-ca-chi uơl-cứp an-chu-xề-iồ.

– Mong hãy trả lương đúng ngày.

월급날에 꼭 지급해 주세요.

Uơl-cứp-na-rê cốc chi-cứp-he chu-xề-iồ.

C.

– Tôi là người nước ngoài.

저는 외국인 이에요.

Chơ-nưn uê-cúc-in i-ê-iồ.

– Chúng tôi không quen với tất cả mọi thứ.

저희는 모든것이 익숙하지 않아요.

Chơ-hi-nưn mô-tưn-cớ-xi íc-xúc-ha-chi a-nà-iồ.

– Hãy giúp đỡ chúng tôi nhiều.

저희를 많이 도와주세요.

Chơ-hi-rưl ma-ni tô-oa-chu-xề-iồ.

– Hãy giúp tôi việc mà tôi đã nhờ.

제가 부턱한것을 들어주세요.

Chê-ca bu-thắc-hăn-cơ-xưl tư-rơ-chu-xề-iồ.

NHÀ MÁY.

Từ vựng.

Nhà máy/công xưởng                         공장               công-chang

Giám đốc                                             사장                xa-chang

Bà chủ                                                 사모님           xa-mô-nim

Phó giám đốc                                      부사장            bu-xa-chang

Phó giám đốc                                      인사                in-xa

Quản đốc                                             공장장            công-chang-chang

Trưởng phòng                                     부장                bu-chang

Trưởng truyền                                     과장                coa-chang

Phó truyền                                           대리                te-ri

Trưởng ca                                            반장                ban-chang

Thư kí                                                  비서                bi-xơ

Người quản lý                                     관리자            coan-li-cha

Kỹ sư                                                  기사                ci-xa

Lái xe                                                  운전기사        un-chơn-ci-xa

Người lao động                                   근로자            cưn-rô-cha

Lao động nước ngoài                          외국인근로자            uê-cúc-in-cưn-rô-cha

Tu nghiệp sinh                                     연수생            iơn-xu-xeng

Người bất hợp pháp                            불법자            bul-bớp-cha

Ông bảo vệ                                          경비아저씨    ciơng-bi-a-chơ-xi

Bà nấu ăn                                            식당아주머니 xíc-tang-a-chu-mơ-ni

Bà dọn vệ sinh                                                청소아주머니 shông-xô-a-chu-mơ-ni

Công việc                                            일                                il

Làm việc                                             일을하다                    il-rưl-ha-tà.

Ca ngày                                               주간                            chu-can

Ca đêm                                                야간                            ia-can

Làm hai ca                                           이교대                        i-ciô-te

Làm thêm                                            잔업                           chan-ớp

Làm ngày                                            주간근무                    chu-can-cưn-mu

Làm đêm                                             야간근무                    ia-can-cưn-mu

Nghỉ ngơi                                            휴식                            hiu-xíc

Đi làm                                                             출근하다                    shul-cưn-ha-tà

Tan ca                                                  퇴근하다                    thuê-cưn-ha-tà

Nghỉ việc                                             결근                           ciơl-cưn

Nghỉ không lý do                                무단결근                    mu-tan-ciơl-cưn

Bắt đầu công việc                               일을 시작하다           i-rưl xi-chắc-ha-tà

Kết thúc công việc                              일을 끝내다               i-rưl cứt-ne-tà

Thôi việc                                             퇴사하다                    thuê-xa-ha-tà

Nơi làm việc                                        근무처                        cưn-mu-shơ

Thời gian làm việc                               근무시간                    cưn-mu-xi-can

Sổ lương                                             수량                            xu-riang

Chất lượng                                          품질                           pum-chil

Lương công việc                                 작업량                       chác-ớp-riang

Bộ phận                                               부서                            bu-xơ

Mũ an toàn                                          안전모                       an-chơn-mô

Công cụ                                               공구                            công-cu

Áo quần bảo hộ lao động                    작업복                        chác-ớp-bốc

Găng tay                                             장갑                            chang-cáp

Máy móc                                             기계                            ci-ciê

Máy may                                             미싱                            mi-xing

Máy dệt                                               섬유기계                    xơm-iu-ci-ciê

Máy dập                                              프레스                       pư-rê-xư

Máy tiện                                              선반                            xơn-ban

Máy hàn                                              용접기                        iông-chớp-ci

Máy cắt                                               재단기                       che-tan-ci

Máy đóng gói                                      포장기                        pô-chang-ci

Máy thêu                                             자수시계                    cha-xu-xi-ciê

Dây chuyền                                         라인                            ra-in

Xe chở hàng/ xe tải                             트럭                            thư-rớc

Xe nâng                                               지게차                        chi-cê-sha

Xe cần cẩu                                          크레인                        khư-rê-in

Chuyền                                                반                                ban

Chuyền 1                                             일반                            il-ban

Chuyền 2                                             이반                            i-ban

Bộ phận kiểm tra                                 검사반                        cơm-xa-ban

Bộ phận đóng gói                                포장반                        pô-chang-ban

Bộ phận gia công                                가공반                        ca-công-ban

Bộ phận hoàn tất                                 완성반                        oan-xơng-ban

Bộ phận cắt                                         재단반                       che-tan-ban

Chuyền may                                        미싱반                       mi-xing-ban

Thợ may                                              미싱사                        mi-xing-xa

Thợ mộc                                              목공                            mốc-công

Thợ hàn                                               용접공                       iông-chớp-công

Thợ cơ khí                                           기계공                        ci-ciê-công

Thợ tiện                                               선반공                        xơn-ban-công

Thợ ( nói chung)                                 기능공                        ci-nưng-công

Sản phẩm                                            제품                            chê-pum

Phụ tùng                                              부품                            bu-pum

Nguyên phụ liệu                                  원자재                        uôn-cha-che

Hàng hư                                              불량품                        bul-riang-pum

Hàng xuất khẩu                                   수출품                       xu-shul-pum

Hàng tiêu dùng nội địa                       내수품                        ne-xu-pum

Hàng tồn kho                                                  재고품                        che-cô-pum

Công tắc                                              스위치                        xư-uy-shi

Bật                                                      켜다                           khiơ-tà

Tắt                                                       끄다                            cư-tà

Cho máy chạy                                     작동시키다                chác-tông-xi-khi-tà

Sửa chữa                                             고치다                        cô-shi-tà

Dừng máy                                           정지시키다                chơng-chi-xi-khi-tà

Hư hỏng                                              공장이 나다               cô-chang-i na-tà

Điều chỉnh                                           조정하다                    chô-chơng-ha-tà

Tháo máy                                            분해시키다                bun-he-xi-khi-tà

Mẫu câu thông dụng

A.

-Chúng tôi mới đến nên không biết, hãy chỉ giúp cho chúng tôi.

저는 새로 와서 잘 몰라요, 가르쳐 주세요.

Chơ-nưn xe-rô oa-xơ chal môl-la-iồ. ca-rư-shiơ chu-xề-iồ.

– Bao giờ thì chúng tôi bắt đầu việc làm?

저희들은 일을 언제 시작해요?

Chơ-hi-tư-rưn i-rưl ơn-chê xi-cha-hè-iố?

– Tôi sẽ làm việc gì?

저는 무슨일을 하게되나요?

Chơ-nưn mu-xưn-i-rưl ha-cê-tuê-nà-iố?

– Mỗi ngày làm việc bao nhiêu tiếng?

하루 몇시간 근무하세요?

Ha-ru miớt-xi-can cưn-mu-ha-xề-iố?

-Ở đây có làm thêm nhiều không?

여기는 잔업이 많아요?

iơ-ci-nưn chan-ơ-pi man-a-iố?

– Ở đây có làm hai ca không?

여기는 이교대 해요?

iơ-ci-nưn i-ciô-te he-iố?

– Ở đây có làm đêm không?

여기서 야간도 해요?

iơ-ci-xơ ia-can-tô he-iố?

-Hãy làm thử cho chúng tôi xem.

한번 해봐 주세요.

Han-bơn he-boa chu-xề-iồ.

– Hãy làm lại từ đầu cho xem.

처음부터 다시 해봐 주세요.

Shơ-ưm-bu-thơ ta-xi he-boa chu-xề-iố?

– Để tôi làm thử một lần xem.

저는 한번 해 불께요.

Chơ-nưn han-bơn he bul-cề-iồ.

-Làm như thế này có được không?

이렇게 하면 되요?

i-rớt-cê ha-miơn tuê-iố?

-Làm như thế này là được phải không?

이렇게 하면 되지요?

i-rớt-cê ha-miơn tuê-chi-iố?

– Từ bây giờ tôi có thể làm một mình.

저는 이제부터 혼자 할수 있어요.

Chơ-nưn i-chê-bu-thơ hôn-cha hal-xu ít-xơ-iồ.

B.

– Hãy bật máy xem .

기계를 돌려 보세요.

ci-cê-rưl tôl-liơ bô-xề-iồ.

– Hãy bật lên.

켜세요.

Khiờ-xề-iố.

– Hãy tắt đi.

끄세요

Cư-xề-iồ.

– Đừng cho máy chạy.

기계를 돌리지 마세요.

ci-cê-rưl tôl-li-chi ma-xề-iồ

– Tạm dừng máy một chút.

기계를 잠깐 세우세요.

ci-cê-rưl cham-can xê-u-xề-iồ

-Tôi đang sửa máy, đừng cho máy chạy.

저는 고치고 있으니까 작동시키지 마세요.

Chơ-nưn cô-shi-cô it-xư-ni-ca chac-tông-xi-khi-chi ma-xề-iồ.

– Đừng động tay vào nhé.

손을 때지 마세요.

Xô-xưl te-chi ma-xề-iồ

– Hãy làm theo tôi.

저를 따라 하세요.

Chơ-rưl ta-ra ha-xề-iồ.

– Nguy hiểm hãy cẩn thận.

위험하니까 조심하세요.

Uy-hơm-ha-ni-ca chô-xim-ha-xề-iồ.

– Máy này hư rồi.

이 기계가 고장났어요.

i-ci-cê-ca cô-chang-lat-xơ-iồ.

– Hôm nay làm đến mấy giờ.

오늘 몇시 까지 해요?

Ô-lưl miớt-xi ca-chi he-iố?

– Hôm nay làm đến 5 giờ chiều.

오늘 오후5시 까지 해요.

Ô-lưl ô-hu ta-xớt-xi ca-chi he-iồ.

– Chủ nhật tuần này có làm không?

이번 일요일에도 일을 해요?

i-ơn i-liô-i-rê-tô i-rưl he-iồ.

-Tôi sẽ làm với ai?

저는 누구와 같이 해요?

Chơ-nưn nu-cu-oa ca-thi he-iố?

– Tôi đã gắng hết sức.

저는 최선을 다했어요.

Chơ-nưn shoa-xơ-nưl ta-he-xơ-iồ.

– Tôi sẽ nỗ lực.

저는 노력하겠습니다.

Chơ-nưn nô-riớc-ha-cét-xưm-ni-tà.

-Dần dần tôi sẽ quen với công việc.

저는 천천히 일에 익숙해질 꺼예요.

Chơ-nưn shơn- shơn-hi i-rê íc-xúc-he-chil cơ-iề-iồ.

– Ông (bà) đừng lo, chúng tôi sẽ làm được mà.

걱정하지 마세요, 저희는 할수 있어요.

Cơc-chơng-ha-chi ma-xề-iồ. chơ-hưi-nưn hal-xu ít-xờ-iồ.

– Tôi đã làm việc này trước đây rồi.

저는 이런이을 해본적이 있어요.

Chơ-nưn i-rơ-ni-ưl he-bôn-chớ-ci it-xờ-iồ.

-Thời gian trôi đi, chúng tôi sẽ làm việc tốt.

시간이 지나면 일을 잘 하겠습니다.

Xi-ca-ni chi-na-miơn i-rưl chal ha-cết-xưm-ni-tà

D.

– Tôi chưa làm thế này bao giờ.

저는 이렇게 한적이 없어요.

Chơ-nưn i-rớt-cê han-chớ-ci ợp-xờ-iồ.

– Tôi muốn cùng làm việc với anh A.

저는 A 와 같이 일을 하고 싶어요.

Chơ-nưn a oa ca-thi i-rưl ha-cô xi-pơ-iồ.

– Nặng quá khiêng hộ chúng tôi với.

너무 무거워요, 같이 들어 주세요.

Nơ-mu mu-cơ-oa-iồ, ca-thi tư-rơ chu-xề-iồ.

-Hãy cho tôi làm việc khác.

다른 일을 싴켜 주세요.

Ta-rưn i-rưl xic-khio

– Tôi không thể làm việc này một mình được.

저는 혼자서 이 일을 못해요.

Chơ-nưn hôn-cha-xơ i i-rưl mốt he-iồ

– Việc này nặng quá đối với tôi.

이을이 저한테 너무 힘들어요.

i-ư-ri chơ-han-thê nơ-mu him-tư-rơ-iồ.

– Hãy cho một người nữa cùng làm việc với tôi.

한사람 더 같이 하게 보내 주세요.

Han-xa-ram tơ ca-thi ha-cê bô-ne chu-xề-iồ

– Hãy cùng làm với tôi.

같이 해 주세요.

Ca-thi he chu-xề-iồ.

– Mệt quá , hãy nghỉ một chút.

너무 피곤해요, 좀 쉬자.

Nơ-mu pi-côn he-iồ.

– hãy chuyển tôi sang bộ phận khác.

다른 부서로 옮겨 주세요.

Ta-rưn bu-xơ-rô ôm-ciơ chu-xề-iồ.

– Tôi muốn đi công ty khác.

저는 다른 회사로 가고 싶어요.

Chơ-nưn ta-rưn huê-xa-rô ca-cô xi-pơ-iồ.

– Thời gian làm việc dài quá.

근무시간이 너무 길어요.

Cưn-mu-xi-ca-ni nơ-mu ci-rơ-iồ.

– Hãy giảm bớt giờ làm.

근무시간을 좀 줄여 주세요.

Cưn-mu-xi-ca-nưl chôm chu-liơ chu-xề-iồ.

E.

– Hãy trông máy cho tôi một chút.

기계를 좀 봐주세요.

ci-ciê-rưl chôm boa chu xề-iồ.

– Tôi ra ngoài một chút rồi vào ngay.

저는 금방 나갔다 올께요.

Chơ-nưn cưm-bang na-cat-ta ôl-cê-iồ.

-Hôm nay mệt quá tôi muốn nghỉ một ngày.

오늘 너무 피곤해서 하루 쉬고 싶어요

Ô-nưl nơ-mu pi-côn-he-xơ ha-ru xuy-cô xi-pơ-iồ.

– Ngày mai tôi có hẹn, tôi phải đi.

내일 저는 약속 있어서 가야 해요.

Ne-il chơ-nưn ia1c-xúc it-xơ-xơ ca-ia hè-iồ.

– Tuần sau bạn tôi về nước, tôi muôn nghỉ một hôm đi tiễn bạn.

다음 주에 제 친구가 출국하기 때문에

그날 하루 쉬고 친구를 배웅하러 가고 싶어요.

Ta-ưm chu-ê chê shin-cu-ca shul-cuc-ha-ci te-mu-ne

Cư-nal ha-ru xuy-cô shin-cu-rưl be-ung-ha-rơ ca-cô xi-pơ-iồ.

– Chủ nhật tuần này tôi có việc riêng.

이번 일요일에 저 개인적인 일이 있어요.

i-bơn i-riô-i-rê chơ ce-in-chơ-cin i-ri it-xờ-iồ.

0 0 bình chọn
Xếp hạng bài viết
Đăng ký
Thông báo của
guest
Nhập họ tên (bắt buộc)
Email của bạn (bắt buộc)

0 Bình luận
Phản hồi trong dòng
Xem tất cả bình luận
0
Click vào đây để bình luận hoặc gửi yêu cầu bạn nhé!x