진정한 부자가 되기 위한 11가지 방법 – 11 PHƯƠNG PHÁP ĐỂ TRỞ THÀNH NGƯỜI GIÀU CÓ ĐÚNG NGHĨA

Mọi người xem và luyện dịch nhé! 🌺  

 1. 삶의규범을 배워라 –  Hãy học các quy tắc của cuộc sống

  성공과 행복을 향해 나아가려면 삶의 규범에 대해 공부해야 한다. 알고 있는 규범을 더 깊이 연구해보고 새로운 규범을 찾아보아라. 정직, 신뢰, 진실, 불굴의 의지, 열정, 활력, 겸손, 다른 이를 즐겁해 해주는것, 주는것, 배우는것, 기쁨, 이타심등이 대표적인 것이다. 이들 교범이 가진 의미를 삶에 그대로 적용하라. 삶의 규범은 성공적인 삶과 행복한 삶을 쌓아가는 게 가장 기본이 되는 바탕이다.

Để tiến đến thành công và hạnh phúc trong cuộc sống, bạn cần học thêm những quy tắc của cuộc sống. Tìm hiểu sâu hơn về các quy tắc bạn biết và tìm kiếm những quy tắc mới. Ngay thẳng, tín nhiệm, chân thật, ý chí kiên cường, nhiệt huyết, sinh khí, khiêm tốn, làm cho người khác vui vẻ, cho đi, học hỏi, vui vẻ, vị tha là những ví dụ điển hình. Hãy áp dụng ý nghĩa của những điều này vào cuộc sống của bạn. Quy tắc cuốc sống là cơ sở cơ bản nhất để xây dựng nên cuộc sống thành công và hạnh phúc.

 1. 당신이가진것을 활용하라 – Hãy tận dụng những gì bạn đang có

  가진것을 제대로 활용하자면 매일 새로운것을 배우는게 중요하다. 평생 배워야 한다. 부단히 읽고, 배우고, 또 경험해야한다. 다른 사람을 관찰하는 것도 필요하다. 다른이의 말을 경청해야 한다. 가진 지식이 얼마든지 간에 이를 최대한 활용해야 한다. 태어날 때의 능력은 모두 다른다. 하지만 능력을 지혜롭게 활용하면 성공과 행복에 다다를 수 있다.

Nếu muốn tận dụng tối đa những gì bạn có thì phải học thêm điều gì mới mỗi ngày. Phải học cả đời. Phải đọc, học và trải nghiệm liên tục. Việc quan sát người khác cũng cần thiết. Phải lắng nghe lời nói của người khác. Nên tận dụng tối đa các kiến thức bạn có. Năng lực của mỗi người từ khi sinh ra là khác nhau. Tuy nhiên, nếu sử dụng năng lực một cách khôn ngoan thì có thể đạt được thành công và hạnh phúc.

 1. 다른사람을 도움으로써 스스로를 도우라 – Hãy tự giúp mình bằng cách giúp người khác

  다른 이를 돕는다는 건 우리 삶을 긍정적으로 받아들이는 하나의 방식이다. 삶에 대한 긍정이야 말로 성공과 행복을 낳는 출발점이다. 자신을 돕는 최선책은 다른 사람을 돕는 것이다. 과연 최고의 능력을 발휘하는 분야에서 일하고 있는지, 내 일이 적어도 한 명이상의 다른 사람이라도 도울 수 있는지 자문 해보라.

Giúp đỡ người khác là một cách tích cực để đón nhận cuộc sống. Thái độ sống tích cực là điểm khởi đầu cho thành công và hạnh phúc. Cách tốt nhất để giúp đỡ bản thân là giúp đỡ người khác. Hãy tự hỏi bản thân xem liệu mình có đang làm việc trong lĩnh vực mà mình giỏi nhất hay không và liệu công việc của mình có thể giúp ích cho ít nhất một người khác hay không.

 1. 소중한것부터먼저 하라 – Hãy làm những gì quan trọng trước

  이제 스스로 중요하다고 믿는 덕복을 하나씩 나열하고 각각의 가치에 순위를 매겨보라. 또 이것들을 실제로 삶의 현장에서 어떻게 실천해왔는지 구체적인 사례를 통해 생각해 보는것이 좋다. 성공한 사람들은 책임감, 활력, 근면, 열정, 불굴의 의지 등을 가졌다. 어떤 덕목을 실천해야 진정으로 행복하고 성공적인 삶을 이룰지에 대해 토론하는 것도 좋다.

Bây giờ, hãy liệt kê những đức tính mà bạn tin là quan trọng đối với mình, và xếp hạng từng giá trị. Ngoài ra, bạn nên suy nghĩ thông qua ví dụ cụ thể về việc thực hiện những điều này như thế nào trong cuộc sống. Những người thành công có tinh thần trách nhiệm, sinh khí, cần mẫn, nhiệt huyết và ý chí kiên cường. Bạn cũng nên thảo luận về những đức tính nào bạn cần rèn luyện để cuộc sống của bạn thực sự hạnh phúc và thành công.

 1. 지금하고 있는 일에서 행복을 찾아라 – Tìm hạnh phúc từ công việc mình đang làm

  행복은 우리가 하는 모든게 쌓여 이뤄진다. 행복과 성공은 생산하는 것이지 소비하는게 아니다. 끊임없이 새로운 목표를 세워나가라. 늘 적극적인 자세를 가져라. 행복은 주고자 한다면 찾아온다.

Hạnh phúc có được bằng cách tích lũy tất cả những gì chúng ta làm. Hạnh phúc và thành công là sản xuất chứ không phải tiêu thụ. Hãy liên tục đặt ra mục tiêu mới. Hãy luôn có thái độ tích cực. Hạnh phúc sẽ đến nếu bạn biết cho đi. 

 1. 부정적인것에서 긍정적인 면을 찾아라 –Tìm điểm tích cực từ những điều tiêu cực

  어떤것이든 긍정적인 모습으로 나타낼 수 있다면 사람들 간의 조화를 가져오고 생산적인 변화를 낳게 된다. 부정적인 상황에서 긍정적인 것을 찾아내야 한다. 다른 사람의 험담을 피하고, 굳이 비교하지 말며, 힘을 북돋워주는 문학작품을 읽고, 매일매일 새로운 시작으로 받아들여라, 컵은 절반이나 채워져 있다고 봐야한다.

Nếu bất cứ cái gì có thể thể hiện một hình ảnh tích cực thì sẽ mang lại sự hài hòa giữa mọi người và tạo ra sự thay đổi hiệu quả. Phải tìm ra điều tích cực trong tình huống tiêu cực. Tránh những lời lăng mạ của người khác, không nhất thiết phải so sánh, đọc các tác phẩm văn học khích lệ sức mạnh, và chấp nhận sự bắt đầu mới mỗi ngày, cốc phải được lấp đầy một nửa. 

 1. 일에자신의 전부를 투자하라 – Đầu tư những gì mình có vào công việc

  나는 하루 15시간씩 일주일에 6일을 꼬박일했다. 60여년간 매일 아침 4시면 일어났다. 약속한 것보다 더 이뤄내기 위해 노력해야 한다. 자신의 일에 전부를 투자하는 건 인생의 진수다. 최선을 다해 실행에 옮기지 않는 한 생각에 그친다. 일을 모두 마칠 때까지 즐기고 싶은 걸 미룰 줄도 알아야 한다.

Tôi đã làm việc 15 tiếng một ngày và 6 ngày một tuần. Tôi đã dậy lúc 4 giờ sáng mỗi ngày trong hơn 60 năm. Bạn phải nỗ lực để đạt được nhiều hơn những gì bạn đã hứa. Việc đầu tư toàn bộ công việc của bản thân là cốt lõi của cuộc sống. Nó sẽ chỉ dừng lại ở suy nghĩ nếu bạn không cố gắng hết sức để thực hiện. Bạn cũng phải biết cách trì hoãn những gì bạn muốn tận hưởng cho đến khi hoàn thành tất cả công việc.

 1. 자신의행운을 만들어 가라 – Hãy tự tạo vận may cho mình

행운은 스스로 만들 수 있는 선택권이다. 항상 준비하고 자신이 할 일을 분명히 하며 가치 있는 목표를 지향하라. 그러면 당신은 이 세상에서 최고의 행운아가 될 수 있다. 행운이란 주도면밀한 계획과 불굴의 의지, 적절한 상상력으로 만들어 가는 것이다.

Vận may là quyền lựa chọn mà bạn có thể tự tạo ra. Luôn luôn chuẩn bị, làm rõ công việc của bản thân và hướng tới mục tiêu có giá trị. Nếu vậy thì bạn có thể trở thành người may mắn nhất trên thế giới này. Vận may là thứ mà bạn tạo ra với kế hoạch chi tiết, ý chí kiên cường và trí tưởng tượng phù hợp.

 1. 성공의2가지 원칙을 지켜라 – Hãy tuân thủ 2 nguyên tắc thành công

  성공. 행복의 2가지 열쇠는 정직과 불굴의 의지다. 성공하는 사람은 일단 시작한 일은 반드시 끝낸다. 신중하게 생각한 후 시작했다면 전력을 다해 결의를 갖고 철저히 완수해야 한다. 또 모든 사람들과의 관계는 ‘신성한 신탁’을 대하듯 해야한다. 약속한 것은 반드시 지켜주며 결코 얕은 수를 쓰지 않는다.

2 chiếc chìa khóa của thành công – hạnh phúc là sự trung thực và ý chí kiên cường. Những người thành công luôn hoàn thành những gì họ bắt đầu. Nếu bạn bắt đầu sau khi đã suy nghĩ kỹ lưỡng, bạn phải hoàn thành nó một cách kỹ lưỡng bằng tất cả sức lực và sự quyết tâm của mình. Ngoài ra, các mối quan hệ với tất cả mọi người nên được đối xử như thể đang đối phó với một ‘lời tiên tri thiêng liêng’. Nhất định phải giữ lời hứa và tuyệt đối không sử dụng thủ đoạn thấp kém. 

 1. 시간의주인이 되어라 – Trở thành chủ nhân của thời gian

  지금 해야 할 일은 지금 하는 것만큼 최선의 방법은 없다. 이는 성공에 필요한 매우 현실적인 원칙인다. 이는 성공에 필요한 매우 현실적인 원칙이다. 남보다 앞서가려면 시간의 노예가 되선 안된다. 성공하고자 한다면 미루는 습관은 일찌감치 없애라.

Không có cách nào tốt hơn để làm những gì bạn phải làm hơn là làm ngay bây giờ. Đây là nguyên tắc rất thực tế cần thiết cho sự thành công. Nếu muốn đi trước người khác thì không được trở thành nô lệ thời gian. Nếu muốn thành công thì hãy thoát khỏi thói quen trì hoãn sớm.

 1. 마지막  방울을  흘려라 – Đổ thêm giọt mồ hôi cuối cùng

  약간 더 노력한 결과는 엄청나다. 조금 성공한 사람과 아주 성공한 사람이 기울인 노력의 차이는 아주 작은 것이다.

Kết quả của sự nỗ lực hơn một chút là vô cùng lớn. Sự khác biệt giữa nỗ lực của người thành công một chút và người rất thành công là rất nhỏ.

________________

Mời các bạn tham khảo ngay Khóa học cho người mới bắt đầu:

________________
Mọi chi tiết vui lòng liên hệ TƯ VẤN
FACEBOOK: https://www.facebook.com/kanataviethan/
Cơ sở: 
 • Trụ sở chính: 384/19 Nam Kỳ Khởi Nghĩa, Phường 8, Quận 3. 028.3932 0868/ 3932 0869, 0931 145 823
 • Cơ sở 1: 72 Trương Công Định, P.14, Quận Tân Bình , 028.3949 1403 / 0931145 823
 • Cơ sở 2: Số 18 Nội khu Mỹ Toàn 2, khu phố Mỹ Toàn 2, H4-1, Phường Tân Phong, Quận 7, 028.6685 5980
 • Cơ sở 3: 856/5 Quang Trung, F8, Gò Vấp (Ngay cổng sau Trường THPT Nguyễn Công Trứ, hẻm đối diện công ty Mercedes) 028.3895 9102
 • Cơ sở 4: 144 Đinh Tiên Hoàng, P.1, Quận Bình Thạnh, 028.6270 3497
 • Cơ sở 5: 193 Vĩnh Viễn, Phường 4, Quận 10, 028.6678 1913
0 0 bình chọn
Xếp hạng bài viết
Đăng ký
Thông báo của
guest
Nhập họ tên (bắt buộc)
Email của bạn (bắt buộc)

0 Bình luận
Phản hồi trong dòng
Xem tất cả bình luận
0
Click vào đây để bình luận hoặc gửi yêu cầu bạn nhé!x