500 CÂU HỎI KINH ĐIỂN KHI PHỎNG VẤN VÀO CÔNG TY HÀN QUỐC – PHẦN 3

500 CÂU HỎI KINH ĐIỂN KHI PHỎNG VẤN VÀO CÔNG TY HÀN QUỐC – PHẦN 3

<S*하이닉스>

오퍼레이터&메인터넌스

 1. 회사가 나를 뽑아야 하는 이유에 대해서 말해보라
 2. 직장상사와의 갈등상황을 어떻게 대처할 것인가
  3. 오퍼레이터와 메인터넌스의 차이점에 대해서 말해보라
  4. 왜SK하이닉스인가?
  5. 오퍼레이터로서 일하게 될 때 예상되는 문제점은 무엇인가?
  6. SK하이닉스의 핵심 가치에 대한 질문(핵심 가치 아는가?)
  7. 구체적으로 어느 라인에서 근무하고 싶은가?
  8. 정말 독하다 싶을정도로 매달려 본 일이 있는가?
  9. 리더쉽을 발휘한 경험을 말해달라 

<*그룹>

 1. 매일 신문을 보십니까?
 2. 신문을 보면 가장 먼저 어떤 면을 보십니까?
  3. 만약 하기 싫은 일이 주어진다면 어떻게 하시겠습니까?
  4. 친구가 많습니까?

<*자동차그룹>

 1. 사회봉사활동을 한 경험에 대해 말씀해 보십시오. 
 2. 시사문제(자동차10부제 운행 등)에 대한 집단토의

<N>

 1. 장기적으로 볼 때 가격의 결정 요인이 되는 것은 무엇입니까? 
 2. 공개 시장정책에 대해 말해 보십시오.

<*증권>

 1. 평소 신조로 삼고 있는 좌우명은 무엇입니까?

2, 증권회사의 업무내용이 무엇인지 알고 계십니까?
3. 대학에서 배운 학문을 증권업무에 어떻게 활용하시겠습니까?
4. OECD 가입이 우리 경제에 미치는 영향에 대해 말씀해 주십시오.
 

<*그룹>

 1. 당시에 대해 어떤 이미지를 갖고 있습니까? 
 2. 학교생활 중 가장 슬펐던 일은 무엇입니까?

<아시* 항공>

 

 1. 세계에서 가장 좋은 항공사는 어디라고 생각합니까?
  2. 아시*나 항공에 대해 어떻게 생각하십니까?

<외환은행>

 

 1. 좋아하는 과목은 무엇이었습니까?
  2. 시중은행과 특수은행의 차이점에 대해 말해보시오.
  3. 좋아하는 운동은 무엇입니까?

<이랜*>

 1. 영어로 자기소개를 해보시오. 
 2. 귀하의 생활신조는 무엇입니까?
  3. 간단히 자기PR을 해보시오.
  4. 이랜* 옷의 성격이 어떻습니까?
  5. 기독생활에 충실합니까?

<*가스공사>

 

 1. 귀하는 조직과 의견이 일치하지 않을 경우 어떻게 하겠습니까?
  2. 최근 읽은 책의 제목과 느낀 소감은?

<한국IBM>

 1. 입사하게 되었을 경우, 회사에 바라고 싶은 것이 있다면 말해 보십시오. 
 2. 다국적 기업에 대해 어떻게 생각하는가?
  3. 자신의 컴퓨터 실력은 어느 정도라고 생각하는가?

<*은행>

 1. 지금까지 살아온 일 중에서 자기에게 변화를 준 사건이 있다면 그 이유는 무엇입니까?
 2. 한국은행과 시중은행의 다른 점을 말해보시오.

<한국투*신탁>

 1. 10년 후, 당신은 어디서 무엇을 하고 있으리라 생각합니까?
 2. 오늘 아침 조간신문에서 본 인상 깊은 뉴스를 한 가지 들고 그에 대한 느낌을 말해 보십시오.
  3. 리스 산업에 대해 말해보시오.
  4. 무역 카르텔에 대해 말해 보십시오.

<*은행>

 1. 생활 신조를 말해보시오.

2. 대기업과 은행 중 어느 것을 선호하는가?
3. 엥겔계수란 무엇입니까?

0 0 bình chọn
Xếp hạng bài viết
Đăng ký
Thông báo của
guest
Nhập họ tên (bắt buộc)
Email của bạn (bắt buộc)

0 Bình luận
Phản hồi trong dòng
Xem tất cả bình luận
0
Click vào đây để bình luận hoặc gửi yêu cầu bạn nhé!x