대기질 개선을 위해 노력하는 하노이시 HÀ NỘI NỖ LỰC ĐỂ CẢI THIỆN CHẤT LƯỢNG KHÔNG KHÍ

대기질 개선을 위해 노력하는 하노이시

                    TP. HÀ NỘI NỖ LỰC ĐỂ CẢI THIỆN CHẤT LƯỢNG KHÔNG KHÍ

하노이시 인구 밀집 지역과 산업단지의 공기 청정도가 다양한 개선 조치로 점차 나아지고 있는 것으로 알려졌다.

르우티탄찌하노이시 환경보호과 부과장은 공기 정화 대책에 대해 “100만 그루 나무심기 프로그램과 화석연료 사용으로 인한 오염 억제가 포함 된다”고 말했다.

르우티탄찌 부과장은 하노이 공기 정화 사업 관련 당사자간 이해 확대를 위한 워크숍에서 “환경 보호와 대기질 개선은 관계 당국과 부처간 적이고 장기적인 협력,그리고 관련 기관 연구,시민 사회단체의 협력이 필요했다”고 말했다.

하노이시 당국 통계에 따르면,하노이시 인구는 800만 명으로 40%의 도시화가 이루어진 것으로 나타났다.

르우티탄찌 부국장은 이와 관련해 “하노이시에는 60만대의 차량과 600만대의 오토바이가 등록되어 있으며,매일 100만 리터의 기름과 시간 당 4,000만kw의 전기가 사용되고 있어 하노이시 대기 오염과 온실 가스 주범이 되고 있다”고 강조했다.

세계보건기구 자료에 따르면,대기 오염에 따른 질병으로 매년 세계에서 700만 명이 사망하고 있으며 전 세계의 92%인구가 나쁜 공기를 마시고 있다.베트남은 세계에서 가장 대기질이 나쁜 나라 중 한 곳이며, 특히 먼지로 인한 오염이 심각한 상황이다.

르우티탄찌 부국장은 공기 오염 문제 해결을 위해 “천연자원 환경부는 10개의 공기 관리 사무소를 설치하고 시민들에게 공기질 정보를 제공하기 위한 공식 웹사이트를 구축했다”며 “2020년까지 20개 이상의 사무소를 추가로 설치할 계획이며,하노이시 당국은 시민들이 개인 운송수단 사용을 줄일 수 있도록 대중교통 시스템 개발에 투자를 하고 있으며,대중교통 이용을 홍보하고 있다”고 말했다.

이어 “플라스틱 및 쓰레기 분리수거 등 쓰레기로 인한 오염을 예방하는 프로그램이 시행 되고 있으며,공기 오염의 해로움에 대한 인식을 제고하기 위한 캠페인도 늘려가고 있다”고 말했다.

자원환경부 대표단과 개발 파트너들은 워크숍에서 지속적인 공기 오염 개선을 위한 다양한 이슈에 대해 의견을 나누었다.이번 워크숍은 대기질 개선을 위한 민관 협력을 목표로 천연자원환경부와 독일 개발협력단체인 GIZ, 환경 생활 연구 센터가 주최했다.

 

[편집국] 출처 : 베한타임즈(http://www.viethantimes.com)

 

TỪ VỰNG

–          인구                : Dân số                                   –  공기             : Không khí

–          밀집                : Tập trung đông, đông đúc     – 점차              : Dần dần , từ từ

–          지역                :khu vực                                  –  나아지다     : Trở nên tốt hơn

–          산업단지        : Khu công nghiệp                   – 개선              : Cải thiện

–          다양하다        : Đa dạng                                – 청정              : Sạch, trong sạch

–          환경보호        : Bảo vệ môi trường                – 알려지다      : Được biết,được nói cho biết

–          르우티탄찌    : Lưu Thị Thanh Chi               – 조치              : Biện pháp, Xử lý

–          포함되다        : Được bao gồm                      – 나무심기      : Trồng cây

–          하노이시        : TP. Hà Nội                            – 공기 정화     : Làm  sạch không khí

–          오염 억제       : Hạn chế ô nhiễm                   –  그루             : Gốc, cây

–          화석연료        :  Nhiên liệu hóa thạch            –  대책             : Biện pháp

–          사업                : Kinh doanh                           – 관련              : Liên quan

–          확대                : Mở rộng                                – 사회단체      : Tổ chức xã hội

–          기관                : Cơ quan                                – 필요하다      : Cần , cần thiết

–          나타나다        : Xuất hiện, cho thấy               -당국               : Cơ quan chức năng

–          이루어지다    : Đạt được, có kết quả            –  대기질 개선: Cải thiện chất lượng không khí

–          오토바이        : Xe gắn máy                           –  워크숍         : Buổi hội thảo            , buổi Workshop

–          르우티탄찌    : Lưu Thị Thanh Chi               – 주범              : Nguyên nhân chính, thủ phạm

–          온실                :  Nhà kính                              – 가스              : Ga , khí ga

–          오염                :Ô nhiễm                                 –  장기             : Trường kì, lâu dài

–          억제                : Hạn chế                                 –  부국장         : Phó Chi cục trưởng

–           통계               : Thống kê                               –  따르다         : Theo

–          도시화            : Đô thị hóa                             –  단체             : Đoàn thể , tổ chức

–          차량                : Lượng xe                              – 등록되다      : Được đăng ký

–          리터                : lít                                           –  기름             : Xăng dầu, dầu

–          강조하다        : Nhấn mạnh                            –  전기             : Điện

–          자료                : Tài liệu                                  – 세계보건기구 : Tổ chức Y tế Thế giới (WHO

–          대기 오염       : Ô nhiễm không khí               – 질병              : Bệnh tật

–          매년                :Mỗi năm                                 – 특히              : Đặc biệt

–          세계                : Thế giới                                 – 먼지              : Bụi

–          사망하다        : Tử vong, thiệt mạng              – 심각하다      : Nghiêm trọng, trầm trọng

–          사무소            : Văn phòng, sở                       – 상황              : Tình hình, tình trạng

–          추가                : Bổ sung , thêm                      – 문제              : Vấn đề

–          계획                : Kế hoạch                               – 해결              : Giải quyết

–          개인                : Cá nhân                                 – 관리              : Quản lí

–          운송수단        : Phương tiện vận chuyển       – 설치하다      : Xây dựng , lắp đặt

–          사용                : Sử dụng                                – 정보              : Thông tin

–          줄이다            : Giảm, giảm bớt                     – 제공하다      : cung cấp

–          대중교통        : Giao thông công cộng           – 공식              : Chính thức

–          스시템            :Hệ thống                                – 웹사이트      : Địa chỉ trang wed, Wed site

–          투자하다        : Đầu tư                                   – 천연자원환경부 : Bộ Tài nguyên – Môi trường

–          홍보하다        :Quảng bá , tuyên truyền        – 구축하다      :Xây dựng , tạo dựng

–          플라스틱        :Nhựa, chất Plastic                  – 이상              : Trên

–          쓰레기 분리수거: Phân loại rác                     – 제고하다      : Nâng cao

–          예방하다        : Dự phòng, phòng chống       – 캠페인          :Chiến dịch, cuộc vận động

–          프로그램        : Chương trình                                    – 대표단         :Đoàn đại biểu

–          시행되다        : Được thi hành                       – 파트너          : Đối tác, cộng sự

–          해롭다            :Tác hại , ảnh hưởng               – 연구              : Nghiên cứu

–          목표                : Mục tiêu, mục đích               – 생활              : Sinh hoạt , cuộc sống

–          인식                : Nhận thức                             – 환경              : Môi trường

–          센터                : Trung tâm                              – 주최하다      : Tổ chức , chủ tọa

–          독일 개발협력단체인 GIZ: Tổ chức hợp tác phát triển Đức ( GIZ)

 

GV thực hiện: Triệu Thị Ánh Ngọc

 

 

 

 

 

0 0 bình chọn
Xếp hạng bài viết
Đăng ký
Thông báo của
guest
Nhập họ tên (bắt buộc)
Email của bạn (bắt buộc)

0 Bình luận
Phản hồi trong dòng
Xem tất cả bình luận
0
Click vào đây để bình luận hoặc gửi yêu cầu bạn nhé!x