SÓ SÁNH SỰ KHÁC BIỆT GIỮA ‘-는다고 해요’, ‘는대요’

SO SÁNH SỰ KHÁC BIỆT GIỮA ‘-는다고 해요’, ‘는대요

‘-는다고 해요’와 ‘는대요’ là ngữ pháp dùng để trích dẫn gián tiếp.

Nghe nói ngày mai trời mưa.

Dưới đây là sự khác nhau:

  1. Không sử dụng ‘-는대요’ trong trường hợp phải nói trang trọng.

Nghe tin tức đã có khoảng 200 người thiệt mạng do động đất.

  1. Không sử dụng ‘-는대요’ khi người nói tự trích dẫn lời nói của mình.

가: Không sao.

나: Bạn vừa mới nói gì?

가: Tôi nói là không sao.

2-1. Bạn có thể sử dụng trích dẫn gián tiếp viết tắt khi bạn trích dẫn các từ của riêng mình mà  bạn cho rằng đối phương có thể biết.

– Dù ghét nhưng sao cứ như thế!

– Tôi đã nói là tôi không trễ…

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *