IMF, 올해 한국 성장률( tỉ lệ tăng trưởng) 전망(triển vọng) 3.0→2.8% 하향( giảm xuống)…내년 2.6%

IMF, 올해 한국 성장률( tỉ lệ tăng trưởng) 전망(triển vọng) 3.0→2.8% 하향( giảm xuống)내년 2.6%

 

송고시간 | 2018/10/09 10:00

올해·내년 세계 성장률 전망 각각 3.9→3.7%로 하향 조정( điều chỉnh giảm)
“무역 긴장
( căng thẳng) 고조( cao trào), 신흥국( các nền kinh tế mới ) 중심의 자본( tư bản) 유출(tuồn ra) 등 위험요인(nguyên nhân  nguy hiểm chủ yếu) 가시화 ( khả thị hóa)

(세종=연합뉴스) 민경락 기자 = 국제통화기금(IMF)이 무역갈등( mâu thuẫ mậu dịch), 신흥국 금융시장 ( thị trường tài chính)불안( bất an) 등을 세계 경제의 위험요인으로 지적하며( chỉ trích) 올해 한국 경제성장률( tỉ lệ tăng trưởng kinh tế) 전망을( triển vọng) 3.0%에서 2.8%로 하향 조정했다( điều chỉnh giảm).

내년 한국의 성장률 전망치( chỉ số triển vọng)는 기존( cũ) 전망치보다( chỉ số triển vọng) 0.3%포인트 낮은 2.6%로 예상했다( dự đoán).

IMF는 9일(현지시간) 발표한 ‘세계경제전망(World Economic Outlook)’ 보고서에서( báo cáo) 올해와 내년 한국의 국내총생산(GDP)( tổng sản phẩm quốc nội) 성장률 전망치를 이같이 수정 (sửa đổi) 전망했다.

IMF의 한국 성장률 전망은 올해 2월 한국 정부와 연례협의보고서에서( báo cáo  hiệp ý thường niên) 발표한 이후 8개월 만이다. 올해 7월 IMF가 발표한 세계경제전망 보고서에는 한국이 포함되지 않았다.( không được bao gồm)

IMF는 세계 경제의 위험요인으로 미중을 중심으로 심화하는( trở nên trầm trọng) 무역갈등을( mẫu thuẫn mậu  dịch)들었다.

미국 금리( lãi suất) 인상( tăng lên) 등으로 펀더멘털이 ( fundamental: cơ bản)취약한( yếu kém) 신흥국 중심으로 가시화하는 자본 유출 우려( ưu lo, lo ngại)도 위험요인으로 지목했다.( chỉ ra)

IMF는 보고서에 한국에 대한 개별적인( cá biệt, riêng lẽ)정책 권고는( khuyến cáo về mặt chính sách) 담지 않았다.

다만 개별국가에 국가별 ( mỗi quốc gia) 경기  상황에 ( tình hình kinh tế) 따라 통화정책을( chính sách lưu thông tiền tệ) 운용하고( vận dụng) 재정 ( tài chính) 여력도( dư lực) 확충할( 확장 + 보충 :  mở rộng + bổ sung) 필요가 있다고 권고했다.

생산성을 ( năng suất)  높이기 위한 상품·노동시장의 구조 ( cấu trúc)개혁도 ( cái cách) 필요하다고 조언했다.

다자( đa phương) 정책으로는 규칙에 기반한( dựa trên) 다자 무역 시스템( system –hệ thống) 수립 (sự thiết lập), 금융( tín dụng) 규제개혁의( cải cách quy chế)  공조( cộng trợ), 사이버 ( cyber ) 안보( bảo an) 강화 ( tăng cường) 등도 시급하다고 ( khẩn cấp)강조했다( nhấn mạnh).

IMF는 올해와 내년 세계 성장률 전망을 각각 7월(3.9%)보다 0.2%포인트 낮은 3.7%로 전망했다.

성장률 전망치는 낮췄지만 전반적인 ( toàn phần) 경기 호조세는 (xu thế thuận lợi) 지속할 ( tiếp tục)것이라고 예상했다.

보고서는 “2016년 중반부터 시작된 경기 확장세가 ( xu thế mở rộng) 지속하고 있으며 2018∼2019년 성장률도 2010∼2011년 이후 가장 높은 수준을( tiêu chuẩn) 유지할 ( duy trì)것”이라고 전망했다.

다만 지역별로 호조세는 불균등(less balanced)( bất cân xứng)하게 나타날 수 있으며 중기 성장률도 낮아질 것으로 내다봤다( dự đoán/ nhìn xa).

올해 선진국( nước phát triển) 성장률 전망은 7월과 같은 2.4%를 유지했고 내년 전망은 2.2%에서 2.1%로 내려 잡았다.

미국 올해 성장률은 2.9%를 유지했지만 유로존은( khu vự c đồng tiền chung châu âu) 상반기 실적 ( thành tích thực sự)저조( sự sụt giảm)로 2.2%에서 2.0%로 하향 조정됐다.

신흥개도국( những nước đang phát triển)의 올해 성장률 전망은 4.9%에서 4.7%로 하향 조정됐다. 내년 전망은 긴축적 ( mang tính thắt chặt chi tiêu) 금융여건( điều kiện tín dụng) 등으로 5.1%에서 4.7%로 다소 ( ít nhiều) 큰 폭으로 내려 잡았다. [표] 2018년 10월 IMF WEO 전망

[email protected]

<저작권자(c) 연합뉴스, 무단 전재-재배포 금지>2018/10/09 10:00 송고

GV : LÊ MINH HẰNG

0 0 bình chọn
Xếp hạng bài viết
Đăng ký
Thông báo của
guest
Nhập họ tên (bắt buộc)
Email của bạn (bắt buộc)

0 Bình luận
Phản hồi trong dòng
Xem tất cả bình luận
0
Click vào đây để bình luận hoặc gửi yêu cầu bạn nhé!x