TỪ VỰNG DOANH NGHIỆP VIỆT HÀN 한국어-베트남어 기업전문용어 집

TỪ VỰNG DOANH NGHIỆP VIỆT HÀN 한국어-베트남어 기업전문용어 집  

 

Áo quần bảo hộ lao động                                작업복

Bầu ra                                                             선출하다

Bằng một trong các cách sau đây                  다늠중 하나의 방식으로

Bắt đầu công việc                                           일을시작하다

Bãi bỏ, xóa                                                      삭제하다

Bản báo giá                                                     견적서

Bản cam kết chi trả                                         지불각서

Bản cam kết kinh doanh đại lý                        대리점운영각서

Bản điểm kiểm                                                시말서

Ban hành, công bố                                          공포하다

Bản kế hoạch sản xuất hằng tháng                 월간생산계획서

Bản kế hoạch                                                  기획서

Bản thảo                                                          기안

Bản thỏa thuận đền bù thiêt hại                      손해배상 합의서

Bản thỏa thuận về tai nạn giao thông             교통사고 합의서

Bản trích lục tóm tắt                                         요약발췌본

Bản tường trình nguyên nhân                          사유서

Bản tường trình tai nạn                                   사경위서

Bản tường trình vắng mặt                               결근사유서

Bằng biện pháp hành chính                             행정조치로

Bảng cân đối kế toán                                      대차대조표

Bảng chấm công                                             출퇴근시간기록표

Bảng công tác tuần                                         주간근무시간표

Bảng giá                                                          가격표

Bảng kế hoạch bán hàng theo từng quí          분기별 매출계획표

Bảng kế hoạch bán hàng                                 판매계획표

Bảng liệt kê chi tiêu hằng tháng                     월간지출내역서

Bảng lương                                                     급여명세서

Bảng phân tích cấu trúc lợi nhuận                  마진구조분석표

Bảng phân tích                                                원가분석표

Báo cáo công việc                                           업무 보 고 서

Báo cáo điều tra                                              조사보고서

Báo cáo hoạt động kinh doanh                       영업활동 보고서

Báo cáo lời lỗ và                                             손익보고서

Báo cáo tài chính                                            재무제표, 재정보고

Báo cáo tình hình công việc                            근태상황보고서

Báo cáo tổng hợp hằng ngày                          관리종합 일보

Báo cáo                                                           보고서

Bà chủ                                                             사모님

Bảo đảm                                                         보장하다

Bảo đảm quyền lợi và lợi ích                          권리와 이익을 보장하다

Bà dọn vệ sinh                                                청소아주머니

Bảo hiểm xã hội/ bảo hiểm y tế                      사회보험/의료 보험

Bà nấu ăn                                                      식당아주머니

Bảo vệ di tích lịch sử văn hóa                        역사 문화 유적 보존

Bãi miễn                                                          면직하다, 파면하다

Bán                                                                  매각하다

Bản thảo                                                          초안

Bản trích lục                                                     열람

Bảng lương                                                     월급명세서

Báo cáo tài chính hằng năm                           연간 재무제표

Bị hư hỏng, tiêu hủy                                       훼손되다

Bị mất                                                             분실되다

Bị rách                                                             찢어지다

Biên bản hội nghị, biên bản họp                      회의 의사록

Biểu quyết                                                        표결하다

Biên bản bàn giao công việc                           업무 인수 인계서

Biên bản họp hội đồng quản trị                       이사회의사록

Biên bản họp                                                   회의록

Bình đẳng trước pháp luật                              법류상 평등

Bộ phận                                                           부서

Bộ phận cắt                                                     재단반

Bộ phận gia công                                가공반

Bộ phận hành chính                            총무부

Bộ phận hoàn tất                                 완성반

Bộ phận kế toán                                  경리부

Bộ phận kiểm tra                                 검사반

Bộ phận nghiệp vụ                              업무부

Bộ phận đóng gói                                포장반

Bộ phận quản lý                                  관리부

Bộ phận sản xuất                                생산부

Bộ phận xuất nhập khẩu                     무역부

Bổ sung                                               보완하다

Bỏ phiếu không tán thành                   반대 표결을 행사하다

Ca đêm                                                야간

Ca ngày                                               주간

Ca tối[dt]   밤일, làm ca đêm ~하다,

Ca, kíp làm việc, thay ca, thay thế       교대[

Chậm nhất hai ngày làm việc trước ngày họp 늦어도 회의 당일부터 근무일수 2일전짜지

Chấp thuận kiến nghị                         건의를 받다

Chất lượng                                          품질

Chào bán                                             모집하다

Chế độ ưu trữ tài kiệu                          문서 보관 제도

Chi phí văn phòng                                사무비용

Chỉ thị công việc                                   업무 지 시 서

Chỉ thị mua hàng                                    구매지시서

Chìa khóa                                            열쇠/키

Cho vay                                                대출하다

Chứa đựng, có nội dung                     을/를 담다

Chủ tịch hội đồng thành viên                사원총회의장

Chuyền                                                반

Chuyền 1                                             일반

Chuyền 2                                             이반

Chuền may                                          미싱반

Chuyển nhượng phần góp vốn           출자 지분 양도

Cổ đông                                              주주

Cổ đông sáng lập                               창립 주주

Cổ phần                                              주식지분

Cổ phần chi phối                                지배 지분

Cổ phần phổ thông                           보통주

Cơ quan có thẩm quyền                   해당 국가기관

Cơ quan cùng cấp                            해당 동급 기관

Cơ quan ngang bộ                            부급 부처

Cơ quan thuế                                    세무서

Cổ tức                                               배당금

Công bố                                             공시하다

Công cụ                                             공구

Công ty trách nhiệm hai thành viên trở lên     2인 이상으로 구성된 유한 책임회사

Công việc                                             일

Công bố                                               공시하다

Công đoàn                                           노조

Công tác kế tóan                                  회계업부

Công ty cổ phần                                   주식회사

Công ty con                                          자회사

Công ty mẹ                                           모회사

Công văn hướng dẫn thực hiện                      시행문

Công văn xin lỗi về việc giao hàng muộn       납기지연사과문

Công văn                                                         문 서

Cử đi công tác                                                 파견근무

Dây chuyền                                                     라인

Đáng giá lại                                                    재심의하다

Đăng ký                                                           등록하다

Danh sách cổ đông                                          주주명부

Đề nghị thanh toán chi phí                              경비 청구서

Đề nghị thanh toán                                         지출품의서

Đi công tác                                                      외근

Điện chia buồn                                                조의문

Điều chỉnh mức thuế                                       세액조정

Đình công                                                       파업

Định đọat                                                        배치하다

Doanh số bán ra                                              매출실적

Đơn đăt hàng                                                  발주 서

Đơn đề nghị báo giá                                        견적의뢰서

Đơn đề nghị mua hàng                                    구매품의서

Đơn thôi việc                                                  사직서 (원)

Đơn tố cáo                                                      고소장

Đơn xin bố trí xe                                             배차신청서

Đơn xin kiến tập                                             견학신청서

Đơn xin làm việc vào ngày nghỉ                     휴일근무신청서

Đơn xin nghỉ phép                                          휴가신청서

Đơn xin nghỉ việc                                           휴직신청서

Đơn xin vắng mặt                                           결석계

Đơn xin việc                                                   입사지원서

Đơn xin                                                           청구서

Dư trù kinh phí hằng tháng                             월간경비예상

Gaâây phương hại tới                                   악영향을 미치다

Găng tay                                                         장갑

Gây cản trở                                                     장애 요소를 유발시키다

Gây phiền hà                                                  불편을 끼치다

Giá thị trường                                                 시장가

Giấy chứng minh phần góp vốn                       출자 지분 확인서

Giấy trắng                                                        백지

Giá trị phần góp vốn                                         출자 지분 가치

Giám đốc                                                          사장

Giấy chứng nhận công tác                              재직증명서

Giấy chứng nhận kinh nghiệm                        경력증 명서

Giấy phép kinh doanh                                     사업자등록증

Giấy phép lao động                                         노동허가

Giấy sát nhập                                                  인수증

Góp thêm vốn                                                  추가 출자

Hành vi bị cấm                                                 금지 행위

Hàng hư                                                           불량품

HÀng tiêu dùng nội địa                                     내수품

Hàng tồn kho                                                    재고품

Hàng xuất khẩu                                               수출품

Hồ sơ hợp lệ                                                   합법서류

Hộ chiếu                                                          여권

Hóa đơn, phiếu thu                                         계산 서

Hội đồng thành viên                                        사원총회

Hội đồng quản trị                                            이사회

Hợp đồng chuyển giao cổ phần và quyền kinh doanh            경영권및 주식인수계약서

HỢp đồng chuyển quyền kinh doanh                                     영업 권리양도 계약서

Hợp đồng đại lý thuế                                      세무대리 계약서

Hợp đồng đại lý                                              대리점계약서

Hợp đồng giao thầu xây dựng công trình       건물신축공사 도급계약서

Hợp đồng hợp tác kinh doanh                         동업계약서

Hợp đồng lao động theo ngày                          일용직근로계약서

Hợp đồng lao động                                         근로계약서

Hợp đồng lương năm                                      연봉계약서

Hợp đồng mua bán bất động sản                    부동산매매계약서

Hợp đồng mua hàng                                       물품구매 계약서

Hợp đồng nhập khẩu ủy thác                          수입대행 계약서

Hợp đồng sát nhập                                          합병계약서

Hợp đồng sử dụng giấy phép                         라이센스계약서

Hợp đồng thiết kế kiến trúc                            건축 설계용역 계약서

Hợp đồng thuê mướn bất động sản                부동산임대차계약서

Hợp đồng tổ chức lễ khai trương                   기공식 행사계약서

Hợp đồng tuyển dụng                                     고용계약서

Hợp đồng ủy thác quản lý bất động sản         부동산관리 신탁계약서

Hợp đồng xuất khẩu ủy thác                          수출대행계약서

Hợp nhất                                                         흡수, 합병

Huy động vốn                                                   자본 동원

Kế hoạch giáo dục đào tạo                             교육훈련 계획서

Kế hoạch kinh doanh năm mới                       신년도 사업계획서

Kế hoạch sản xuất                                           생산계획

Kế hoạch xúc tiến công trình                          공사추진계획

Kê khai khống vốn đăng ký                             투자 자본을 허위 신고하다

Kê khai thuế                                                    세금을 신고하다

Kế toán trưởng                                                경리장, 회계 책임자

Kết thúc công việc                                            일을 끝내다

Kết quả kinh doanh hằng ngày                       일일업무실적

Khai báo thành lập doanh nghiệp                   법인설립신고

Khiếu nại, tố cáo                                             고소, 제소진정하다

Không được rút vốn ra khỏi công ty                자본금을 회사에서 상환 벋을 수 없다

Khoản trừ                                                        공제

Không có thù lao                                            무보수

Khoản nợ                                                        채무

Khoản nợ đến hạn                                         기간 만기 채무

Kiến nghị bãi bỏ                                             삭제 건의하다

Kinh doanh                                                    경영

Kịp thời                                                          적시에

Kỹ sư                                                             기사

Lấy ý kiến bằng văn bản                              서면 의견 수렴

Lao động nước ngoài                                   외국인근로자

Làm 2 ca                                                       이교대

Làm đêm                                                       야간근무

Làm ngày                                                        주간근무

Làm thêm                                                        잔업

Làm việc                                                         일을하다

Lái xe                                                              운전기사

Lên sàn                                                            사장하다

Lệnh điều động nhân sự                                  인사발령장

Lịch trình buổi lễ                                             식순

Lĩnh vực kinh doanh                                        경영분야

Lọai nghề nghiệp                                              업종

Lời chúc mừng                                                 축사

Loại tài sản                                                      재산의 종류

Lượng công việc                                               작업량

Lương                                                                 월급

Lý lịch tư pháp                                                    범죄사실확인서

Mã số thuế                                                         세금 코드

Máy cắt                                                               재단기

Máy dập                                                               프레스

Máy dệt                                                              섬유기계

Máy điện thoại                                                    전화기

Máy fax                                                               팩스기

Máy hàn                                                              용접기

Máy in                                                                 프린터기

Máy may                                                              미싱

Máy móc                                                               기계

Máy đóng gói                                                        포장기

Máy photocopy                                                     복사기

Máy thêu                                                              자수기계

Máy tiện                                                                 선반

Máy tính                                                                 계산기

Máy vi tính                                                              컴퓨터

Mục tiêu công việc                                                  업무목표

Mũ an toàn                                                              안전모

Đăng tải trên báo                                                     신문에 거재하다

Nạp thuế                                                                  세금 납부

Ngân dách nhà nước                                               국가 예산 자본

Ngày trả lương                                                         월급날

Nghỉ không lý do                                                       무단결근

Nghỉ ngơi                                                                   휴식

Nghỉ việc                                                                   결근

Nghĩa vụ tài chính                                                     재무상릐 의무

Người bất hợp pháp                                                  불법자

Người giám hộ                                                         훈견인

Người lao động                                                         근로자

Người đại diện theo pháp luật                                  법적 대표자

Người được tặng                                                     수증자

Người quản lý                                                           관리자

Người tặng                                                                 증여자, 기부자

Người đại diện theo ủy quyền                                   수임대표자

Người đủ điều kiện                                                     조건이 충분한 자에

Người giám hộ                                                            후견자

Người quản lý doanh nghiệp                                      기업 관리자

Người quản lý nộp thuế                                               납세관리인

Nguồn lực                                                                     자원

Nguyên phụ liệu                                                           원자재

Nguyên liệu                                                                   자재

Nhân danh công ty                                                        회사의 명의를 사용하다

Nhân sự                                                                        인사

Nhà máy/ công xưởng                                      공장

Nhật ký bán hàng                                            매출일보

Nhật ký công việc tuần                                   주간업무일지

Nhật ký công việc                                           노무일지

Nhật ký công việc                                           작업일보

Nhật ký hiện trường                                       현장일지

Nhật ký kiểm tra máy móc                              장비점검일지

Nhật ký kinh doanh                                        영업일 보

Nhật ký sinh hoạt                                            생 활 일 지

Nhật ký sử dụng xe                                        차량운행일지

Nhật ký thực tập                                             수습일지

Nhật ký tiếp khách/ tư vấn                             상담일지

Nhật ký tư vấn khách hàng                             바이어상담일지

Nhật ký vận hành cửa hàng                            매장 운영일지

Nhật ký vận hành nhà ăn                                급식소운영일지

Đi làm                                                              출근하다

Nơi làm việc                                                    근무처

Định đoạt phần góp vốn                                 지분을 처분하다

Được hưởng lương                                       급여 지급 받다

Ông bảo vệ                                                   경비아저씨

Phân chia                                                       분리

Phản đối,khiếu nại                                         이의

Phần góp vốn                                                출자 지분 정관 자본금

Phần vốn góp sở hữu nhà nước                    국가 소유 출자 지분

Phí bảo hiểm                                                 의료보험료

Phiếu bảo quyết                                            의결권

Phiếu trắng, phiếu không có ý kiến               기권표

Phiếu ăn                                                         식권

Phiếu bảo quản tiền mặt                                 현금보관증

Phiếu bảo quản                                               공탁서

Phiếu đánh giá 6 tháng đầu năm                    상반기 평가서

Phiếu đề nghị thanh toán chi phí                     경비지급품의서

Phiếu điều tra                                                  설 문 지

Phiếu kiểm tra sức khỏe                                  건강진단서

Phiếu phỏng vấn                                             면담표

Phiếu xuất kho                                                 출고증

Phó cáo                                                           부고

Phòng hành chính                                          회계과

Phó chuyền                                                     대리

Phó giám đốc                                                   부사장

Phúc lợi                                                           복기

Phụ tùng                                                          부품

Phương án kinh doanh                                    사업계획서

Quản lý khách hàng                                         고객관리

Quản đốc                                                          공장장

Qui định quản lý văn bản                                서식관리규정

Qui định thăng tiến                                         승진규정

Quy chế quản lý nội bộ công ty                     회사 내부 관리 규제서

Quyền thừa kế                                               상속권

Quyền bổ nhiệm                                             선임권

Quyền tự chủ                                                 자율권

Rà sóat                                                           재평가하다

Saûn phaåm                                                    제품

Sổ chi tiêu                                                       가계부

Sổ đăng ký cổ đông                                         주주 명부

Sơ đồ qui trình                                                공정표

Sơ đồ tổ chức                                                  조직도

Sổ ghi chép mua bán                                       매입매출장

Sổ ghi chép ra vào văn phòng                         사무실 입/출 기록부

Sổ phụ                                                             경비분 개 장

Sổ quản lý công văn đối ngoại                         대외공문 관리대장

Sổ quản lý tiền chưa thu hồi                           미수금 관리 대장

Số lượng thành viên                                      사원의 수

Sổ lương                                                        수량

Sổ đăng ký thành viên                                  사원 등록 명부

Sổ điện thoại                                                 전화번호

Sổ sách                                                        장부

Số vốn chưa góp                                         미출자

Soạn thảo                                                     초안 준비

Sử dụng phần góp vốn để trả nợ                 출자 지분을 채무변제로 사용하다

Sửa đổi, bổ sung                                         수정 보완하다

SWOT                                                          분석                                                                            Phân tích SWOT

SWOT                                                           분석에 따른 사업전략                                              Chiến lược kinh doanh theo phân tích SWOT

Tạm thu, tạm giữ                                        가압류

Tan ca                                                          퇴근하다

Tập tiếp nhận công văn                             공문 접수철

Thanh toán các khoản nợ                           채무를 변제하다

Thành viên thành lập                                  창리멤버

Thành viên vô hạn                                      무한책임 사원

Thành viên giữ cổ phần thiểu số                 소수 지분 사원

Thay đổi                                                       변경하다

Thẻ ghi chép nhân sự                                  인사기록카드

Thể thức                                                       방식

Thể thức tiến hành                                       진행 절차

Theo mẫu quy định                                      규정 양식에 따라

Thẻ bảo hiểm                                               의료보험카드

Thẻ chấm công                                             출근카드

Thẻ người nước ngoài                                 외국인등록증

Thị trường chủ yếu                                      주시장

Thị trường xuất khẩu                                  수출시장

Thư ký                                                         비서

Thỏa thuận giữa người lao động và chủ sử dụng                   노사협의

Thôi việc                                               퇴사하다

Thông qua                                           통과하다, 인정하다

Thợ cơ khí                                           기계공

Thợ hàn                                               용접공

Thợ may                                              미싱사

Thợ mộc                                              목공

Thợ tiện                                               선반공

Thợ ( nói chung )                                기능공

Thực hiện ( việc gì)                              행사하다

Thông báo hủy hợp đồng                     계약해지통지서

Thông báo nội bộ công ty                    사내안내문

Thời gian làm việc                               근무시간

Thỏa thuận                                          합의

Thư bảo lãnh                                        신 원 보 증 서

Thư bổ nhiệm                                        임명장

Thư cảnh cáo                                        경고장

Thư đồng ý                                             동의서

Thư giới thiệu                                         추천서

Thu hồi vốn đầu tư                                  투자 자본금 회수

Thư hủy tham gia bán đấu giá                경매취하서

Thư khiếu nại/ đơn khởi tố                      소장

Thư kiến nghị                                          의견서

Thư mời                                                   청첩장

Thư trả lời                                               답변서

Thư ủyquyền                                           위임장

Thực hiên chế độ                                   제도를 시행하다

Thuê                                                      고용하다

Thưmời                                                   초대문

Tích thu                                                  몰수하다

Tiền làm đêm                                       심야수당

Tiền làm ngày chủ nhật                       특근수당

Tiền lương cơ bản                               기본월급

Tiền tăng ca, làm thêm                        잔업수당

Tiền thưởng                                         보너스

Tiền trợ cấp độc hại                             유해수당

Tiền trợ cấp thôi việc                          퇴직금

Tiền thôi việc                                       퇴직금

Tiêu thụ trong nước

Tím kiếm thị trường                             시장을 발굴하다

Tình trạng nhận biết nguy cơ tài chính           위기가 감지 되는 상황

Tình trạng tiền chưa thu hồi                            미수금 현 황

Tờ chi tiết giao dịch                                        거래명세서

Tổ chức chính trị/ chính trị-xã hội trong doang nghiệp 기업의 정치조직/정치-사회 조직

Tổ chức lại , tái cơ cấu                                   기업 조직 개편

Tờ khai thu nhập                                             수입신고서

Tố tụng                                                             소송

Tờ vay mượn                                                  차용증

Tổ chức lại                                                      구조 개편

Trả phí                                                             요금 지불하다

Trả trước                                                         선납

Trích lục                                                         발췌하다

Trình, đề xuất                                                 제출하다

Trưởng ban kiểm soát                                   감사위원회 위원장

Trưởng ca                                                        반장

Trưởng chuyền/phong                                    과장

Trưởng phòng                                                  부장

Truất quyền                                                     박탈하다

Từ chối cấp giấy đăng ký kinh doanh             사업저등록증 발급을 거절

Tu nghiệp sinh                                                 연수생

Tuân thủ quy định của luật thống kê               통계법의 규정을 준수하다

Tuyển dụng                                                    선발하다

Ứng lương                                                      가불

Văn phòng                                                       사무실

Vào sổ/ ghi chép                                              기록하다

Vốn cổ phần sở hữu nhà nước                       국가 소유주식 자본

Vốn có quyền biểu quyết                               의결권 자본

Vốn pháp định                                                법적 자본금

Xác nhận đóng tiền                                         입금확인서

Xác nhận giao dịch                                         거래사실확인서

Xe cẩu                                                             크레인

Xe chở hàng, xe tải                                          트럭

Xe nâng                                                           지게차

Xí nghiệp, doanh nghiệp                                  기업

Xin ứng tiền                                                    가불신청

Xử lý phần góp vốn                                         출자지분 처리

Yêu cầu mua lại phần góp vốn                          출자 지분 환매

 

 

0 0 bình chọn
Xếp hạng bài viết
Đăng ký
Thông báo của
guest
Nhập họ tên (bắt buộc)
Email của bạn (bắt buộc)

0 Bình luận
Phản hồi trong dòng
Xem tất cả bình luận
0
Click vào đây để bình luận hoặc gửi yêu cầu bạn nhé!x