SO SÁNH SỰ KHÁC BIỆT GIỮA “던”& “은/ㄴ”

So sánh sự khác biệt giữa “”& “/

“던”& “은/ㄴ” đều được dùng để biểu thị hành động ở quá khứ.

* Điểm khác biệt

  1. “던” biểu thị hành động vẫn chưa kết thúc. “은/ㄴ” biểu thị hành động đã hoàn thành ở quá khứ.

제가 아까 먹던 빵이 없어졌어요.(O)

제가 아까 먹 빵이 없어졌어요.(X)

Cái bánh mà tôi đã ăn biến mất rồi.

  1. Vì “던” được dùng trong các trường hợp hành động nào đó vẫn đang được tiếp tục diễn ra nên không thể sử dụng nó đối với những hành động không diễn ra liên tiếp và chỉ xảy ra 1 lần.

– 교통사고로 죽은 사람.(O)

교통사고로 죽던 사람.(X)

Người đã đến vì tai nạn giao thông.

– 결혼한 사람.(O)

결혼하던 사람.(X)

Người đã kết hôn.

 

Nguồn: Internet Korean Class

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *