LUYỆN DỊCH BẢN TIN HÀN – VIỆT

세계은행, 코로나 이후 베트남 경제 낙관

Ngân hàng Thế giới, “Lạc quan nền kinh tế Việt Nam hậu Corona”

GV thực hiện : Lương Lâm Hoàng Vỹ

 

 

 

세계은행(WB)이 발표한 5월 거시경제 최신보고서에 따르면 지난 4월 23일 전국적인 고강도 사회적 거리두기가 완화되면서 베트남 경제가 다시 활성화될 수 있을 것으로 전망된다.

세계은행은 베트남의 금년 1사분기 GDP 성장률이 3.8%를 보인 후 4월 산업생산지수가 전월대비 13.3% 하락해 사상 최대 하락폭을 보인 데 주목했다.

소비자들이 많은 변화와 여행 제한에 직면함에 따라 소매 판매는 전년 동기 대비 9.6% 감소했다. 아울러 승객과 상품 수송은 각각 27.5%와 7.2% 감소했다.

통계총국 자료에 따르면 가공·제조업 분야의 고용이 코로나19 유행시기(1사분기 영향을 받은 일자리 120만 개)에 가장 많이 영향을 미쳤고, 도소매업(110만 개)과 숙박업(74만 개)이 뒤를 이었다.

수출은 1월과 4월 사이에 전년 동기 대비 약 4.7% 증가했다.

4월 까지 FDI는 123억USD에 달해 전년 동기대비 15.5% 감소했다. 한편 세계은행에 따르면 FDI 등록액은 4월에 전월대비 81%, 전년대비 62%나 반등했다.

한편 신용증가는 1월과 2월에 정체된 후 3월에 다시 반등했다. 베트남 중앙은행(SBV)은 3월 말 신용 증가율이 연-초 대비 1.3%, 전년 동기 대비 약 11%에 달했다고 밝혔다.

중앙은행은 3월 초부터 은행들이 대출 구조조정과 금리 인하를 통한 지원책을 제공해 왔다. 또 일부 시중은행들이 자금난에 처한 기업에 대한 대출을 늘릴 수 있도록 신용한도 인상을 통한 유동성 개선도 지원했다.

한편 피치사는 베트남의 전망을 ‘긍정적(positive)’에서 ‘안정적(stable)’으로 수정하고 국가 신용등급을 BB로 유지했다.

전망 수정은 코로나19가 관광 및 수출 부문을 통해 베트남 경제에 미치는 영향과 내수 위축을 반영하고 있다. 이는 또한 지난 수 년간 쌓아올린 외환보유액을 포함, 타국에 비해 우수한 거시적 안정성과 낮은 정부 부채 수준, 그리고 더욱 강한 대외 재정 등 베트남의 강력한 중기적 성장 전망을 보여주고 있다.

 

http://www.viethantimes.com/news/articleView.html?idxno=14164

TỪ VỰNG :

 

 1. 낙관 :                Lạc quan
 2. 발표 :               Thể hiện
 3. 거시경제 :       Kinh tế vĩ mô
 4. 최신보고서 :   Bản báo cáo mới nhất
 5. 고강도 :           Cao độ
 6. 사회적 거리두기가 : Cách ly giãn cách xã hội
 7. 활성화 :           Sôi động
 8. 전망되다 :      Triển vọng
 9. 성장률 :          Tỷ lệ tăng trưởng
 10. 산업생산지수 : Chỉ số sản xuất công nghiệp
 11. 하락하다 :        Giảm
 12. 하락폭 :            Giảm mạnh
 13. 주목하다 :        Chú ý
 14. 소비자 :            Người tiêu dùng
 15. 제한 :               Hạn chế
 16. 직면함 :           Đối diện
 17. 소매 판매 :      Mua bán
 18. 아울러 :           Hơn nữa
 19. 승객 :               Hành khách
 20. 상품 수송 :      Vận tải hàng
 21. 통계총국 :       Tổng cục thống kê
 22. 가공제조업 :   Doanh nghiệp gia công sản xuất
 23. 고용 :               Người lao động
 24. 유행시기 :       Thời kỳ đỉnh điểm
 25. 일자리 :           Việc làm
 26. 영향을 미치다 : Ảnh hưởng lớn
 27. 도소매업 :          Ngành bán sỉ lẻ
 28. 숙박업 :             Cho thuê phòng
 29. 수출 :                Xuất khẩu
 30. 전년 동기 :       Cùng kỳ năm ngoái
 31. 달하다 :            Đạt được
 32. 등록액 :            Dòng tiền
 33. 반등하다 :        Tăng vọt
 34. 신용증가 :        Gia tăng tín dụng
 35. 대출 :               Khoảng vay
 36. 구조조정 :       Tái cơ cấu
 37. 금리 :               Lãi suất
 38. 지원책 :           Chính sách hỗ trợ
 39. 인하 :               Sự giảm
 40. 자금난 :           Thiếu vốn
 41. 신용한 :           Hạn mức tín dụng
 42. 인상 :               Gia tăng
 43. 유동성 :          Tính lưu động
 44. 피치사 :           Công ty Fitch
 45. 수정하다 :        Chỉnh sửa
 46. 신용등급 :        Xếp hạng tín dụng
 47. 위축 :               Co nhỏ
 48. 외환보유액 :   Lượng tiền ngoại hối
 49. 부채 :               Nợ

 

 

0 0 bình chọn
Xếp hạng bài viết
Đăng ký
Thông báo của
guest
Nhập họ tên (bắt buộc)
Email của bạn (bắt buộc)

0 Bình luận
Phản hồi trong dòng
Xem tất cả bình luận
0
Click vào đây để bình luận hoặc gửi yêu cầu bạn nhé!x