TỪ VỰNG DOANH NGHIỆP VIỆT HÀN 한국어-베트남어 기업전문용어 집

TỪ VỰNG DOANH NGHIỆP VIỆT HÀN – 한국어-베트남어기업전문용어 집

가격정책               Chính sách về giá

가격표                   Bảng giá

가계부                   Sổ chi tiêu

가불신청               Xin ứng tiền

가성재                   Chất dễ cháy

가스수도비           Tiền ga và nước

가압류                   Tạm thu, tạm giữ

각종결산보고서   Các loại báo cáo tổng kết

감가상각누계액   Lũy kế khấu hao tài sản

감가상각비           Chi phí khấu hao tài sản

감사                       Giám sát, kiểm tra

개업비                   Chi phí khai trương

개인별 실적          Kết quả từng cá nhân

개인별 업무목표  Mục tiêu công việc từng cá nhân

거래계약서           Hợp đồng giao dịch

거래명세서           Tờ chi tiết giao dịch

거래사실확인서   Xác nhận giao dịch

거래처 확대          Mở rộng đối tác giao dịch

건강진단서           Phiếu kiểm tra sức khỏe

건강진단실시       Thực hiện kiểm tra sức khỏe

건물 임대차계약  Hợp đồng cho thuê và mượn nhà

건물                       Tòa nhà

건물신축공사 도급계약서   Hợp đồng giao thầu xây dựng công trình

건설용장비           Thiết bị xây dựng

건의사항               Nội dung kiến nghị

건축 설계용역 계약서          Hợp đồng thiết kế kiến trúc

견적서                   Bản báo giá

견적서검토           Xem xét bảng báo giá

견적의뢰서           Đơn đề nghị báo giá

견학신청서           Đơn xin kiến tập

결근사유서           Bản tường trình vắng mặt

결석계                   Đơn xin vắng mặt

결손금                   Số tiền lỗ

경고장                   Thư cảnh cáo

경력증 명서          Giấy chứng nhận kinh nghiệm

경매취하서           Thư hủy tham gia bán đấu giá

경비 청구서          Đề nghị thanh toán chi phí

경비                       Chi phí, kinh phí

경비분개 장          Sổ phụ chi phí

경비지급품의서   Phiếu đề nghị thanh toán chi phí

경상이익               Lợi ích bình thường

경영권 및 주식인수계약서  Hợp đồng chuyển giao cổ phần và quyền kinh doanh

경영목표               Mục tiêu kinh doanh

경영이념               Ý niệm kinh doanh

경영진                   Ban điều hành, ban giám đốc

경쟁업체 현황      Tình hình các đối tác cạnh tranh

경조사비               Chi phí hiếu hỉ

계산 서                  Hóa đơn, phiếu thu

계약검토보고서   Báo cáo xem xét hợp đồng

계약해지통지서   Thông báo hủy hợp đồng

고객관리               Quản lý khách hàng

고객만족               Hài lòng của khách hàng

고객만족도조사설문서        Phiếu điều tra độ hài lòng của khách hàng

고객불만접수       Tiếp nhận khiếu nại của khách hàng

고소장                   Đơn tố cáo

고용계약서           Hợp đồng tuyển dụng

고용보험가입 , 납부 Tham gia và đóng bảo hiểm thất nghiệp

고정부채               Nợ cố định

고정자산               Tài sản cố định

공문 서                  Công văn

공문 접수철          Tập tiếp nhận công văn

공사선수금           Tiền nhận trước khi thi công

공사원가               Đơn giá thi công

공사추진계획       Kế hoạch xúc tiến công trình

공업소유권           Quyền sở hữu công nghiệp

공장 및 시설배치도  Nhà xưởng và sơ đồ bố trí

공장                       Nhà xưởng

공장건축               Kiến trúc nhà xưởng

공장건축계획       Kế hoạch xây dựng nhà xưởng

공장검사보고       Báo cáo kiểm tra nhà xưởng

공장입지               Khu đất làm nhà xưởng

공장재고조사       Điều tra tình hình tồn kho

공정내용 설명      Giải thích nội dung qui trình

공정도                   Sơ đồ qui trình

공정표                   Bảng qui trình

공탁서                   Phiếu bảo quản

과목                       Hạng mục, môn

과장                       Trưởng phòng

관리부                   Bộ phận quản lý

관리종합 일보      Báo cáo tổng hợp hằng ngày

광고선전비           Chi phí quảng bá

교육훈련 계획서  Kế hoạch giáo dục đào tạo

구매지시서           Chỉ thị mua hàng

구매품의서           Đơn đề nghị mua hàng

구분                       Phân biệt

구입처                   Nơi mua hàng

국내공사               Công trình trong nước

국내공사원가       Giá thành công trình trong nước

국내시장               Thị trường trong nước

국내출장               Đi công tác trong nước

국민연금가입 , 납부 Tham gia và đóng bảo hiểm lương hưu

규격 및 사양         Qui cách và cấu hình

규격                       Qui cách

규묘                       Qui mô

근로계약서           Hợp đồng lao động

근태보고               Báo cáo tình hình công việc

근태상황보고서   Báo cáo tình hình công việc

금년도사업종합평가            Đánh giá tổng hợp ngành nghề trong năm

금액                       Số tiền

금용기관대출       Khoản vay từ cơ quan tín dụng

급식소운영일지   Nhật ký vận hành nhà ăn

급여                       Lương

급여명세서           Bảng lương

기간                       Thời gian

기계 , 공구관리대장 Sổ quản lý công cụ máy móc

기계 , 공구손망실보고         Báo cáo thất lạc hư hỏng công cụ máy móc

기계장치               Máy móc thiết bị

기공식 행사계약서   Hợp đồng tổ chức lễ khai trương

기능직                   Công nhân lành nghề

기말재료재고액   Số tiền tồn kho nguyên liệu cuối kỳ

기부금                   Số tiền đóng góp

기술(연구)개발    Phát triển (nghiên cứu) kỹ thuật

기술적우수성       Tính ưu việt về mặt kỹ thuật

기술표준               Tiêu chuẩn kỹ thuật

기안                       Bản thảo

기업부설연구소   Trung tâm nghiên cứu thuộc doanh nghiệp

기업체명               Tên doanh nghiệp

기업포상               Khen thưởng doanh nghiệp

기타                       Khác

기타부분               Các phần khác

기획서                   Bản kế hoạch

남품대금청구서   Thư yêu cầu chi trả tiền hàng

남품입찰               Đấu thầu giao hàng

납기지연사과문   Công văn xin lỗi về việc giao hàng muộn

납부                       Nộp

납세관리인           Người quản lý nộp thuế

노무비                   Chi phí nhân công

노무일지               Nhật ký công việc

노사협의               Thỏa thuận giữa người lao động và chủ sử dụng

단기차입금           Khoản vay ngắn hạn

단위                       Đơn vị

담당업무               Nghiệp vụ phụ trách

담보                       Bảo lãnh

답변서                   Thư trả lời

당기                       Hiện nay, kỳ này

대리                       Đại lý

대리점계약서       Hợp đồng đại lý

대리점운영각서   Bản cam kết kinh doanh đại lý

대손                       Nợ xấu

대외공문 관리대장   Sổ quản lý công văn đối ngoại

대외공문서           Công văn đối ngoại

대지                       Khu đất

대차대조표           Bảng cân đối kế toán

대표자 이력사항  Lý lịch người đại diện

대표자명               Tên người đại diện

도면변경               Thay đổi bản vẽ

동업계약서           Hợp đồng hợp tác kinh doanh

동의서                   Thư đồng ý

라이센스계약서   Hợp đồng sử dụng giấy phép

마진구조분석표   Bảng phân tích cấu trúc lợi nhuận

마케팅 전략          Chiến lược marketing

매입매출장           Sổ ghi chép mua bán

매입채무               Nợ mua vào

매장운영일지       Nhật ký vận hành cửa hàng

매출실적               Doanh số bán ra

매출원가               Đơn giá bán ra

매출일보               Nhật ký bán hàng

매출증대               Tăng doanh số bán

매출총일익           Tổng lợi nhuận bán hàng

면담표                   Phiếu phỏng vấn

모델NO                Số mẫu

목차                       Mục lục

무보수                   Không có thù lao

무형자산               Tài sản vô hình

물품구매 계약서  Hợp đồng mua hàng

미성공사               Dự án chưa xong

미수금 관리 대장 Sổ quản lý tiền chưa thu hồi

미수금 현 황         Tình trạng tiền chưa thu hồi

미수금관리           Quản lý số tiền chưa thu hồi

미완성주택           Nhà ở chưa xong

미지급                   Chưa trả

민원상담               Tư vấn hướng dẫn cho người dân

바이어상담일지   Nhật ký tư vấn khách hàng

반제품                   Bán thành phẩm

반품                       Hàng trả lại

발령                       Quyết định nhân sự

발주서                   Đơn đăt hàng

배당금수익           Thu nhập cổ tức

배차신청서           Đơn xin bố trí xe

범죄사실확인서   Lý lịch tư pháp

법인설립신고       Khai báo thành lập doanh nghiệp

법인세비용           Chi phí thuế thu nhập lập doanh nghiệp

법인세신고 , 납부     Khai và nộp thuế thu nhập doanh nghiệp

법인인감               Con dấu công ty

보고서                   Báo cáo

보상비                   Chi phí bồi thường

보수계약               Hợp đồng sửa chữa

보유주식수           Số lượng cổ phiếu sở hữu

보존서류폐기       Hủy hồ sơ vốn có

보증금                   Tiền đặt cọc

보증서                   Thư bảo lãnh

보험차익

복리후생비           Phí phúc lợi xã hội

본사                       Văn phòng mẹ

부(팀)                    Phòng

부가세신고           Khai báo thuế giá trị gia tăng

부고                       Phó cáo

부동산관리 신탁계약서       Hợp đồng ủy thác quản lý bất động sản

부동산매매계약서    Hợp đồng mua bán bất động sản

부동산임대차계약서            Hợp đồng thuê mướn bất động sản

부서명                   Tên phòng ban

부서별 실적          Kết quả kinh doanh từng phòng ban

부장                       Trưởng phòng

부적합보고           Báo cáo không phù hợp

부지면적               Diện tích đất

부채                       Nợ

부채.자본총계      Tổng vốn và nợ

부채총계               Tổng nợ

분기별 매출계획표   Bảng kế hoạch bán hàng theo từng quí

분양선수금           Tiền thu về trước khi bán (nhà)

분양원가               Đơn giá bán ra (nhà)

브랜드 이미지      Hình ảnh thương hiệu

비고                       Ghi chú

비품                       Văn phòng phẩm

사경위서               Bản tường trình tai nạn

사내안내문           Thông báo nội bộ công ty

사무                       Văn phòng

사무비용               Chi phí văn phòng

사무실 입/출 기록부 Sổ ghi chép vào/ra văn phòng

사무실                   Văn phòng làm việc

사업                       Dự án, công việc

사업계획               Phương án kinh doanh

사업계획서           Bản phương án kinh doanh

사업규모               Qui mô dự án

사업내용               Nội dung dự án

사업목표               Mục tiêu dự án

사업일정               Tiến độ dự án

사업자동록번호           Mã số doanh nghiệp, mã số giấy CNĐKKD

사업자등록증       Giấy phép kinh doanh

사업추진계획       Kế hoạch xúc tiến dự án

사업추진일정계획    Kế hoạch tiến độ dự án

사용용도               Mục đích sử dụng

사원                       Nhân viên, công nhân

사유서                   Bản tường trình nguyên nhân

사장                       Giám đốc

사직서 (원)           Thư xin nghỉ việc

사채                       Vay nợ

사훈                       Giáo huấn của công ty

산재보험               Bảo hiểm tai nạn

상담일지               Nhật ký tiếp khách/ tư vấn

상반기 평가서      Phiếu đánh giá 6 tháng đầu năm

상품                       Hàng hóa, sản phẩm

상품개발               Phát triển sản phẩm

생산계획               Kế hoạch sản xuất

생산계획표           Bảng kế hoạch sản xuất

생산능력               Năng lực sản xuất

생산설비               Thiết bị sản xuất

생산성 향상          Nâng cao năng suất

생산일지               Nhật ký sản xuất

생산품목               Hạng mục sản xuất

생활일지               Nhật ký sinh hoạt

서류보관               Bảo quản hồ sơ

서식관리규정       Qui định quản lý văn bản

선급                       Trả trước

선납                       Đóng trước

선물                       Mua trước, mua sẵn, mua lúa non

선박                       Tàu bè

설 문 지                 Phiếu điều tra

설계용역               Dịch vụ thiết kế

설립연월일           Ngày tháng thành lập

설비 증설계획      Kế hoạch bổ sung thêm thiết bị

세금과 공과금      Thuế và phí

세무대리 계약서  Hợp đồng đại lý thuế

세무사                   Người làm đại lý thuế

세액조정               Điều chỉnh mức thuế

세전이익               Lợi nhuận trước thuế

소계                       Gộp

소량                       Số lượng ít

소장                       Thư khiếu nại/ đơn khởi tố

소재지                   Địa điểm

손익보고서           Báo cáo lời lỗ và

손해배상 합의서  Bản thỏa thuận đền bù thiêt hại

수도광열비           Chi phí điện nước nhiên liệu

수습일지               Nhật ký thực tập

수입대행 계약서  Hợp đồng nhập khẩu ủy thác

수입신고서           Tờ khai thu nhập

수주비                   Chi phí nhận thầu, nhận hàng

수출대행계약서   Hợp đồng xuất khẩu ủy thác

순이익                   Lợi ích ròng

승진                       Thăng tiến

승진규정               Qui định thăng tiến

시내출장               Công tác nội thành

시말서                   Bản điểm kiểm

시설명                   Tên thiết bị

시설투자계획       Kế hoạch đầu tư máy móc

시장특성               Đặc tính của thị trường

시장현황 및 전망 Triển vọng và tình hình thực tế của thị trường

시행문                   Công văn hướng dẫn thực hiện

식권                       Phiếu ăn

식순                       Lịch trình buổi lễ

신고                       Khai báo

신기술(상품) 개발     Phát triển kỹ thuật mới(sản phẩm mới)

신년도사업계획서    Kế hoạch kinh doanh năm mới

신상품개발           Phát triển sản phẩm mới

신용카드발행       Phát hành thẻ tín dụng

신원보증서           Thư bảo lãnh

실적                       Doanh số thực

실행예산               Ngân sách thực hiện

안전                       An toàn

안전점검보고       Báo cáo kiểm tra an toàn

애로 사항              Sự việc cần giải quyết, vấn đề

어업권                   Khu vực đánh bắt cá

업무 보 고 서        Báo cáo công việc

업무 인수 인계서 Biên bản bàn giao công việc

업무 지 시 서        Chỉ thị công việc

업무내용               Nội dung công việc

업무목표               Mục tiêu công việc

업무지침서           Bảng hướng dẫn công việc

업태 ( 업종 )         Ngành nghề

연구개발비           Chi phí nghiên cứu phát triển

연대보증               Bảo lãnh liên đới

연봉계약서           Hợp đồng lương năm

영업 권리양도 계약서          Hợp đồng chuyển quyền kinh doanh

영업권                   Quyền kinh doanh

영업이익               Lợi ích kinh doanh

영업일 보              Nhật ký kinh doanh

영업활동 보고서  Báo cáo hoạt động kinh doanh

영역계약서           Hợp đồng dịch vụ

예금                       Tiền tiết kiệm

외근                       Đi công tác

외주계약서           Hợp đồng đặt ngoài

외주비                   Chi phí thuê ngoài

원.부자재 조달계획  Kế hoạch mua nguyên vật liệu

원.부자재명          Tên nguyên vật liệu

원가분석표           Bảng phân tích đơn giá

원자재                   Nguyên liệu

원천징수               Truy thu tại nguồn (thuế)

월간경비예상       Dự trù kinh phí hằng tháng

월간생산계획서   Bản kế hoạch sản xuất hằng tháng

월간지출내역서   Bảng liệt kê chi tiêu hằng tháng

위임장                   Thư ủyquyền

유가증권               Chứng khoán có ghi giá

유동부채               Nợ di động

유동자산               Tài sản lưu động

유지비                   Phí bảo trì

유통경로               Kênh lưu thông

유형자산               Tài sản hữu hình

의견서                   Thư kiến nghị

의료보험               Bảo hiểm y tế

이사회의사록       Biên bản họp hội đồng quản trị

이연법인세           Thuế thu nhập trả muộn

이연부채                    Nợ chưa trả

이연자산상각비   Phí khấu hao tài sản chưa tính

이의                       Phản đối,khiếu nại

이익잉여금

이익준비금           Chi phí dự phòng lãi

이자비용               Chi phí lãi

이자수익               Lãi do lãi suất

이체                       Hoán đổi

인건비                   Chi phí nhân công

인사                       Nhân sự

인사기록카드       Thẻ ghi chép nhân sự

인사발령장           Lệnh điều động nhân sự

인사위원회의       Ủy ban nhân sự

인수증                   Giấy sát nhập

인원 층원계획      Kế hoạch tăng nhân sự

인원                       Số lượng nhân viên

인원계획               Kế hoạch nhân sự

인원현황               Số lượng nhân sự

인출                       Rút (tiền)

일반관리비           Chi phí quản lý chung

일용직근로계약서    Hợp đồng lao động theo ngày

일용직노임단가   Đơn giá nhân công một ngày

일일업무실적       Kết quả kinh doanh hằng ngày

임명장                   Thư bổ nhiệm

임원                       Cấp lãnh đạo

임차료                   Tiền thuê/ mượn

임차보증금           Tiền bảo lãnh thuê

입금확인서           Xác nhận đóng tiền

입사지원서           Đơn xin việc

입지분석               Phân tích vị trí đất

자기자금               Vốn tự có

자본잉여금

자산감가상각       Khấu hao tài sản

자산수증이익

자산총계               Tổng tài sản

자재                       Nguyên liệu

자재입고               Nhập kho nguyên phụ liệu

자재청구               Yêu cầu về nguyên phụ liệu

작업일보               Nhật ký công việc

잡비                       Tạp phí

장기                       Dài hạn

장기대여금           Tiền cho vay dài hạn

장비점검일지       Nhật ký kiểm tra máy móc

재고자산               Tài sản tồn kho

재고품                   Hàng tồn kho

재료비                   Chi phí nguyên liệu

재무구조               Cấu trúc tài chính

재무제표               Báo cáo tài chính

재무현황               Tình hình tài chính

재산세                   Thuế tài sản

재직증명서           Giấy chứng nhận công tác

재질                       Chất liệu

적금                       Tiền tích lũy

적립금                   Tiền tích lũy

전공분야               Lĩnh vực chuyên môn

전도금                   Tiền đặt cọc, tiền trả trước

전력비                   Tiền điện

전물기술인력       Nhân lực kỹ thuật chuyên môn

전압                       Điện áp

전자우편               Thư điện tử

전환권대가

전환권재가

접대비                   Chi phí tiếp khách

제세금납부 , 신고     Khai báo và đóng các loại thuế

제조업                   Ngành chế tạo

제조원가               Đơn giá sản xuất

제품 생산공정도  Qui trình sản xuất sản phẩm

제품 시장규묘      Qui mô thị trường sản phẩm

제품 특성 및 기술성 Tính chất kỹ thuật và đặc tính sản phẩm

제품유통경로       Kênh lưu thông hàng hóa

제품특성               Đặc tính sản phẩm

제휴관계               Quan hệ hợp tác

조사보고서           Báo cáo điều tra

조의문                   Điện chia buồn

조직도                   Sơ đồ tổ chức

조직편제계획       Kế hoạch tái tổ chức

종업원수               Số lượng nhân viên

주간근무시간표   Bảng công tác tuần

주간업무일지       Nhật ký công việc tuần

주관부서               Bộ phận chủ quản

주당액면금액       Mệnh giá mỗi cổ phiếu

주민등록번호       Số CMND

주민세                   Thuế cư trú

주생산품               Mặt hàng chính

주식배당금           Cổ tức

주식회사               Công ty cổ phần

주주명부               Danh sách cổ đông

주택관리비           Chi phí quản lý nhà ở

중기                       Giữa kỳ

중량                       Trọng lượng

중장비                   Thiết bị nặng

증원                       Tăng số lượng nhân viên

지불각서               Bản cam kết chi trả

지출품의서           Đề nghị thanh toán

지침서                  Bản hướng dẫn

직원급여               Lương nhân viên

직위                       Chức vụ

차기이월               Kết chuyển kỳ sau

차랑유지비           Chi phí vận hành xe máy

차량운행일지       Nhật ký sử dụng xe

차용증                   Tờ vay mượn

차익                       Chi phí biên

차입금                   Khoản vay, tiền vay

차지권

창고점검기록       Ghi chép kiểm kho

창업비                   Phí khởi nghiệp

청구서                   Đơn xin

청첩장                   Thư mời

초대문                   Thư mời

총공사비용           Tổng chi phí thi công

총자산                   Tổng tài sản

총제조비용           Tổng chi phí sản xuất

총주식수               Tổng số cổ phiếu

최종직위               Chức vụ sau cùng

추정                       Dự tính, ước tính

추정 손익계산서  Bảng cân đối tài chính dự tính

추천서                   Thư giới thiệu

축사                       Lời chúc mừng

출고증                   Phiếu xuất kho

출퇴근시간기록표    Bảng chấm công

충당금                   Tiền bù vào, khoản bù

토지임대차계       Hợp đồng thuê đât

통신기구               Thiết bị thông tin

통신비                   Chi phí liên lạc

퇴직금                   Tiền thôi việc

퇴직급여               Lương thôi việc

특기                       Kỹ năng đặc biệt

파견근무               Cử đi công tác

판매계획               Kế hoạch bán hàng

판매계획표           Bảng kế hoạch bán hàng

폐기                       Thải, loại bỏ

품질감사보고       Báo cáo kiểm tra chất lượng

품질인증               Chứng nhận về chất lượng

하자보수비           Chi phí sửa chữa bảo trì

합병계약서           Hợp đồng sát nhập

합의서                   Bản thỏa thuận

해외사업               Các dự án nước ngoài

해외시장               Thị trường nước ngoài

해외출장               Công tác nước ngoài

향후 시장전망      Triển vọng thị trường về sau

현금보관증           Phiếu bảo quản tiền mặt

현보유시설           Cơ sở vật chất hiện có

현장일지               Nhật ký hiện trường

홈페이지               Trang web

화사개요               Tóm tắt về công ty

회사 연혁              Quá trình phát triển của công ty

회의록                   Biên bản họp

휴가신청서           Đơn xin nghỉ phép

휴일근무신청서   Đơn xin làm việc vào ngày nghỉ

휴직신청서           Đơn xin nghỉ việc

2인 이상으로 구성된 유한 책임회사Công ty trách nhiệm hai thành viên trở lên

감사위원회 위원장               Trưởng ban kiểm soát

건의를 받다               Chấp nhận kiến nghị

경리장, 회계 책임자             Kế toán trưởng

경영                            Kinh doanh

경영분야                    Ngành nghề/ Lĩnh vực kinh doanh

고소, 제소진정하다              Khiếu nại, tố cáo

고용하다                    Thuê

공시하다                    Công bố

공포하다                    Ban hành , công bố

구조 개편                   Tổ chức lại

국가 소유 출자 지분             Phần vốn góp sở hữu nhà nước

국가 소유주식 자본              Phần vốn cổ phần sở hữu nhà nước

국가 예산 자본          Vốn ngân sách nhà nước

권리와 이익을 보장하다      Bảo đảm quyền lợi và lợi ích

규정 양식에 따라      Theo mẫu quy định

근무일수 2일전짜지            Chậm nhất hai ngày làm việc

금지 행위                   Các hành vi bị cấm

급여 지급 받다          Được hưởng lương

기간 만기 채무          Khoản nợ đến hạn

기권표                        Phiếu trắng, phiếu không có ý kiến

기업 관리자               Người quản lý doanh nghiệp

기업 조직 개편          Tổ chức lại doanh nghiệp

기업                            Xí nghiệp

기업의 정치-사회 조직         Tổ chức chính trị-xã hội trong doanh nghiệp

기업의 정치조직       Tổ chức chính trị trong doanh nghiệp

다늠중 하나의 방식으로      Bằng một trong các cách sau đây

대출하다                    Cho vay

등록하다                    Đăng ký

매각하다               Bán

면직하다, 파면하다              Bãi miễn

모집하다                    Chào bán

모회사                        Công ty mẹ

몰수하다                    Tịch thu

무한책임 사원           Thành viên hợp doanh

문서 보관 제도          Chế độ lưu trữ tài liệu

미출자금               Số vốn chưa góp

박탈하다                    Truất quyền

반대 표결을 행사하다          Bỏ phiếu không tán thành

발급을 거절하는 행위          Hành vi từ chối cấp

발췌하다                    Trích lục

방식                            Thể thức

배당금                        Cổ tức

배치하다                    Định đọat

법류상 평등               Bình đẳng trước pháp luật

법적 대표자               Người đại dienj theo pháp luật

법적 자본금               Vốn pháp định

변경하다                    Thay đổi

보완하다                    Bổ sung

보장하다                    Bảo đảm

보통주                        Cổ phần phổ thông

부급 부처                   Cơ quan ngang bộ

분리                            Phân chia

분실되다                    Bị mất

불편을 끼치다           Gây phiền hà

사업자등록증            Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh

사업저등록증            Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh

사원 등록 명부          Sổ đăng ký thành viên

사원의 수                   Số lượng thành viên

사원총회                    Hội đồng thành viên

사원총회의장            Chủ tịch hội đồng thành viên

사회보험/의료 보험              Bảo hiểm xã hội/ bảo hiểm y tế

삭제 건의하다           Kiến nghị bãi bỏ

삭제하다                    Bãi bỏ

상속권                        Quyền thừa kế

서면 의견 수렴          Lấy ý kiến bằng văn bản

선발하다                    Tuyển dụng

선임권                        Quyền bổ nhiệm

선출하다                    Bầu

세금 납부                   Nạp thuế

세금 코드                   Mã số thuế

세금을 신고하다       Kê khai thuế

세무서                        Cơ quan thuế

소송                            Tố tụng

소수 지분 사원          Thành viên thiểu số

수임대표자                Người đại diện theo ủy quyền

수정 보완하다           Sửa đổi, bổ sung

수정하다                    Sửa đổi

수증자                        Người được tặng

시장가                        Giá thị trường

시장을 발굴하다       Tìm kiếm thị trường

신문에 거재하다       Đăng tải trên báo

악영향을 미치다       Gây ảnh hưởng, làm thiệt hại

업종                            Lọai nghề nghiệp

역사 문화 유적 보존             Bảo vệ di tích lịch sử văn hóa

연간 재무제표           Thông qua báo cáo tài chính hằng năm

열람                            Bản trích lục

요금 지불하다           Trả phí

요약발췌본                Bản trích lục

위기가 감지 되는 상황         Nguy cơ tài chính có thể xảy ra

을/를 담다                  Chứa đựng, có nội dung

의결권 자본               Vốn có quyền biểu quyết

의결권                        Phiếu biểu quyết

이사회                        Hội đồng quản trị

자본 동원                   Huy động vốn

자원                            Nguồn lực

자율권                        Quyền tự chủ

자회사                        Công ty con

장애 요소를 유발시키다      Gây cản trở

재무상의 의무           Nghĩa vụ về tài chính

재무제표, 재정보고              Báo cáo tài chính

재산의 종류               Loại tài sản

재심의하다                Đánh giá lại

재평가하다                Rà sóat

적시에                        Kịp thời

정관 자본금          Vốn điều lệ

제도를 시행하다       Thực hiện chế độ

제출하다                    Trình, đề xuất

조건이 충분한 자      Ngừơi đủ điều kiện

주식지분                    Cổ phần

주주 명부                   Sổ đăng ký cổ đông

주주                            Cổ đông

증여자, 기부자          Người tặng

지배 지분                   Cổ phần chi phối

지분을 처분하다       Định đoạt phần góp vốn

진행 절차                   Thể thức tiến hành

찢어지다                    Bị rách

창리멤버                    Thành viên thành lập

창립 주주                   Cổ đông sáng lập

채무                            Nợ

채무를 변제하다       Thanh toán các khoản nợ

채무변제로 사용하다                       Sử dụng để trả nợ

초안 준비                   Soạn thảo

초안                            Bản thảo

추가 출자                   Góp thêm vốn

출자 지분 가치          Giá trị phần góp vốn

출자 지분 양도          Chuyển nhượng phần góp vốn

출자 지분 확인서      Giấy chứng nhận phần góp vốn

출자 지분 환매          Yêu cầu mua lại phần góp vốn

출자 지분              Phần góp vốn

출자지분 처리           Xử lý phần góp vốn

통계법의 규정을 준수하다Tuân thủ quy định của luật thống kê

통과하다, 인정하다              Thông qua

투자 자본금 회수      Thu hồi vốn đầu tư

투자 자본을 허위 신고하다Kê khai khống vốn đăng ký

표결하다                    Biểu quyết

합법서류                    Hồ sơ hợp lệ

합병                            Sát nhập

합의                            Thỏa thuận

해당 국가기관           Cơ quan có thẩm quyền

해당 동급 기관          Cơ quan cùng cấp

행사하다                    Thực hiện ( việc gì)

행정조치로                Bằng biện pháp hành chính

회계업부                    Công tác kế tóan

회사 내부 관리 규제서         Quy chế quản lý nội bộ công ty

회사의 면의를 사용하다      Nhân danh công ty

회의 의사록               Biên bản hội nghị, biên bản họp

후견자                        Người giám hộ

훈견인                        Người giám hộ

훼손되다                    Bị hư hỏng

흡수                            Hợp nhất

 

 

 

 

 

 

 

VIỆT HÀN

0 0 bình chọn
Xếp hạng bài viết
Đăng ký
Thông báo của
guest
Nhập họ tên (bắt buộc)
Email của bạn (bắt buộc)

0 Bình luận
Phản hồi trong dòng
Xem tất cả bình luận
0
Click vào đây để bình luận hoặc gửi yêu cầu bạn nhé!x