SO SÁNH SỰ KHÁC BIỆT GIỮA ‘-는 동안‘ và ‘-는 사이’

SO SÁNH SỰ KHÁC BIỆT GIỮA ‘-는 동안‘ và ‘-는 사이’

Có thể trao đổi được với nhau trong những trường hợp sau:
■ 잠깐 딴 생각을 하는 동안 동생이 사라졌어요. ( em tôi đã biến mất trong lúc tôi đang suy nghĩ một lát)
■ 잠깐 딴 생각을 하는 사이 동생이 사라졌어요.
Có những sự khác biệt sau:
1/ Không sử dụng ‘는 사이‘ khi chủ ngữ của vế trước và vế sau giống nhau
■ 저는 학교에 오는 동안 책을 읽어요. (Đúng) ( tôi đọc sách trong lúc đến trường)
■ 저는 학교에 오는 사이 책을 읽어요. (Sai)

2/ ‘는 사이‘ sử dụng chủ yếu khi chỉ khoảnh khắc ngắn và không thể đoán trước được.
■ 저는 한국에서 10년 정도 사는 동안 참 행복했어요. (Đúng) ( tôi đã rất hạnh phúc trong khoảng 10 năm sống ở hàn quốc)
■ 저는 한국에서 10년 정도 사는 사이 참 행복했어요. (Sai)

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *