TỪ VỰNG CHUYÊN NGÀNH – CHỦ ĐỀ: 기업용어 – DOANH NGHIỆP 

Áo quần bảo hộ lao động                                                      작업복

Bầu ra                                                                                   선출하다

Bằng một trong các cách sau đây                                        다늠중 하나의 방식으로

Bắt đầu công việc                                                                일을시작하다

Bãi bỏ, xóa                                                                           삭제하다

Ban hành, công bố                                                               공포하다

Bản trích lục                                                                         요약발췌본

Bằng biện pháp hành chính                                                  행정조치로

Báo cáo tài chính                                                                 재무제표, 재정보고

Bà chủ                                                                                  사모님

Bảo đảm                                                                               보장하다

Bảo đảm quyền lợi và lợi ích                                               권리와 이익을 보장하다

Bà dọn vệ sinh                                                                      청소아주머니

Bảo hiểm xã hội/ bảo hiểm y tế                                            사회보험/의료 보험

Bà nấu ăn                                                                             식당아주머니

Bảo vệ di tích lịch sử văn hóa                                              역사 문화 유적 보존

Bãi miễn                                                                               면직하다, 파면하다

Bán                                                                                       매각하다

Bản thảo                                                                               초안

Bản trích lục                                                                         열람

Bảng lương                                                                          월급명세서

Báo cáo tài chính hàng năm                                                연간 재무제표

Bị hư hỏng, tiêu hủy                                                            훼손되다

Bị mất                                                                                  분실되다

Bị rách                                                                                  찢어지다

Biên bản hội nghị, biên bản họp                                          회의 의사록

Biểu quyết                                                                            표결하다

Bình đẳng trước pháp luật                                                   법류상 평등

Bộ phận                                                                                부서

Bộ phận cắt                                                                          재단반

Bộ phận gia công                                                                 가공반

Bộ phận hành chính                                                             총무부

Bộ phận hoàn tất                                                                  완성반

Bộ phận kế toán                                                                   경리부

Bộ phận kiểm tra                                                                  검사반

Bộ phận nghiệp vụ                                                               업무부

Bộ phận đóng gói                                                                 포장반

Bộ phận quản lý                                                                   관리부

Bộ phận sản xuất                                                                 생산부

Bộ phận xuất nhập khẩu                                                      무역부

Bổ sung                                                                                보완하다

Bỏ phiếu không tán thành                                                    반대 표결을 행사하다

Ca đêm                                                                                 야간

Ca ngày                                                                                주간

Chậm nhất hai ngày làm việc trước ngày họp                      늦어도 회의 당일부터 근무일수 2일전짜지

Chấp thuận kiến nghị                                                           건의를 받다

Chất lượng                                                                           품질

Chào bán                                                                              모집하다

Chế độ lưu trữ tài liệu                                                          문서 보관 제도

Chìa khóa                                                                             열쇠/키

Cho vay                                                                                대출하다

Chứa đựng, có nội dung                                                      을/를 담다

Chủ tịch hội đồng thành viên                                               사원총회의장

Chuyền                                                                                 반

Chuyền 1                                                                             일반

Chuyền 2                                                                             이반

Chuyền may                                                                         미싱반

Chuyển nhượng phần góp vốn                                            출자 지분 양도

Cổ đông                                                                               주주

Cổ đông sáng lập                                                                 창립 주주

Cổ phần                                                                                주식지분

Cổ phần chi phối                                                                  지배 지분

Cổ phần phổ thông                                                              보통주

Cơ quan có thẩm quyền                                                       해당 국가기관

Cơ quan cùng cấp                                                                해당 동급 기관

Cơ quan ngang bộ                                                                부급 부처

Cơ quan thuế                                                                       세무서

Cổ tức                                                                                  배당금

Công bố                                                                               공시하다

Công cụ                                                                                공구

Công ty trách nhiệm hai thành viên trở lên                          2인 이상으로 구성된 유한 책임회사

Công việc                                                                             일

Công đoàn                                                                           노조

Công tác kế tóan                                                                 회계업부

Công ty con                                                                         자회사

Công ty mẹ                                                                          모회사

Dây chuyền                                                                          라인

Đánh giá lại                                                                          재심의하다

Đăng ký                                                                               등록하다

Đình công                                                                            파업

Định đọat                                                                             배치하다

Gây phương hại tới                                                              악영향을 미치다

Găng tay                                                                              장갑

Gây cản trở                                                                          장애 요소를 유발시키다

Gây phiền hà                                                                        불편을 끼치다

Giá thị trường                                                                      시장가

Giấy chứng minh phần góp vốn                                           출자 지분 확인서

Giấy trắng                                                                            백지

Giá trị phần góp vốn                                                            출자 지분 가치

Giám đốc                                                                              사장

Giấy phép lao động                                                              노동허가

Góp thêm vốn                                                                      추가 출자

Hành vi bị cấm                                                                     금지 행위

Hàng hư                                                                               불량품

Hàng tiêu dùng nội địa                                                        내수품

Hàng tồn kho                                                                       재고품

Hàng xuất khẩu                                                                    수출품

Hồ sơ hợp lệ                                                                        합법서류

Hộ chiếu                                                                               여권

Hội đồng thành viên                                                            사원총회

Hội đồng quản trị                                                                 이사회

Hợp nhất                                                                              흡수, 합병

Huy động vốn                                                                      자본 동원

Kê khai khống vốn đăng ký                                                 투자자본을 허위 신고하다

Kê khai thuế                                                                         세금을 신고하다

Kế toán trưởng                                                                    경리장, 회계 책임자

Kết thúc công việc                                                               일을 끝내다

Khiếu nại, tố cáo                                                                  고소, 제소진정하다

Không được rút vốn ra khỏi công ty                                    자본금을 회사에서 상환 벋을 수 없다

Khoản trừ                                                                             공제

Khoản nợ                                                                             채무

Khoản nợ đến hạn                                                                기간 만기 채무

Kiến nghị bãi bỏ                                                                   삭제 건의하다

Kinh doanh                                                                          경영

Kịp thời                                                                                적시에

Kỹ sư                                                                                   기사

Lấy ý kiến bằng văn bản                                                      서면 의견 수렴

Lao động nước ngoài                                                           외국인근로자

Làm hai ca                                                                            이교대

Làm đêm                                                                              야간근무

Làm ngày                                                                             주간근무

Làm thêm                                                                             잔업

Làm việc                                                                              일을하다

Lái xe                                                                                   운전기사

Lên sàn                                                                                 사장하다

Lĩnh vực kinh doanh                                                            경영분야

Lọai nghề nghiệp                                                                 업종

Loại tài sản                                                                           재산의 종류

Lượng công việc                                                                  작업량

Lương                                                                                  월급

Mã số thuế                                                                           세금 코드

Máy cắt                                                                                재단기

Máy dập                                                                               프레스

Máy dệt                                                                                섬유기계

Máy điện thoại                                                                     전화기

Máy fax                                                                                팩스기

Máy hàn                                                                               용접기

Máy in                                                                                  프린터기

Máy may                                                                              미싱

Máy móc                                                                              기계

Máy đóng gói                                                                       포장기

Máy photocopy                                                                    복사기

Máy thêu                                                                              자수기계

Máy tiện                                                                               선반

Máy tính                                                                               계산기

Máy vi tính                                                                           컴퓨터

Mũ an toàn                                                                           안전모

Đăng tải trên báo                                                                 신문에 거재하다

Nạp thuế                                                                              세금 납부

Ngân sách nhà nước                                                            국가 예산 자본

Ngày trả lương                                                                     월급날

Nghỉ không lý do                                                                 무단결근

Nghỉ ngơi                                                                             휴식

Nghỉ việc                                                                              결근

Nghĩa vụ tài chính                                                                재무상릐 의무

Người bất hợp pháp                                                             불법자

Người giám hộ                                                                     훈견인

Người lao động                                                                    근로자

Người đại diện theo pháp luật                                             법적 대표자

Người được tặng                                                                 수증자

Người quản lý                                                                      관리자

Người tặng                                                                           증여자, 기부자

Người đại diện theo ủy quyền                                             수임대표자

Người đủ điều kiện                                                              조건이 충분한 자에

Người quản lý doanh nghiệp                                               기업 관리자

Nguồn lực                                                                            자원

Nguy cơ tài chính có thể xảy ra                                           위기가 감지 되는 상황

Nguyên phụ liệu                                                                   원자재

Nhân danh công ty                                                              회사의 면의를 사용하다

Nhân sự                                                                                인사

Nhà máy / công xưởng                                                        공장

Đi làm                                                                                  출근하다

Nơi làm việc                                                                         근무처

Định đoạt phần góp vốn                                                      지분을 처분하다

Được hưởng lương                                                              급여 지급 받다

Ông bảo vệ                                                                           경비아저씨

Phân chia                                                                              분리

Phần góp vốn                                                                       출자 지분 정관 자본금

Phần vốn góp sở hữu nhà nước                                           국가 소유 출자 지분

Phí bảo hiểm                                                                        의료보험료

Phiếu biểu quyết                                                                  의결권

Phiếu trắng, phiếu không có ý kiến                                      기권표

Phòng hành chính                                                                회계과

Phó chuyền                                                                          대리

Phó giám đốc                                                                       부사장, 이사

Phúc lợi                                                                                복기

Phụ tùng                                                                               부품

Quản đốc                                                                              공장장

Quy chế quản lý nội bộ công ty                                           회사 내부 관리 규제서

Quyền thừa kế                                                                     상속권

Quyền bổ nhiệm                                                                   선임권

Quyền tự chủ                                                                       자율권

Rà sóat                                                                                 재평가하다

Sản phẩm                                                                             제품

Sổ đăng ký cổ đông                                                             주주 명부

Số lượng thành viên                                                             사원의 수

Sổ đăng ký thành viên                                                         사원 등록 명부

Sổ điện thoại                                                                        전화번호

Sổ sách                                                                                 장부

Số vốn chưa góp                                                                  미출자

Soạn thảo                                                                             초안 준비

Sử dụng phần góp vốn để trả nợ                                         출자 지분을 채무변제로 사용하다

Sửa đổi, bổ sung                                                                  수정 보완하다, 수정하다

Tan ca                                                                                   퇴근하다

Thanh toán các khoản nợ                                                     채무를 변제하다

Thành viên hợp doanh                                                         무한책임 사원

Thành viên thành lập                                                            창리멤버

Thành viên thiểu số                                                              소수 지분 사원

Thay đổi                                                                               변경하다

Thể thức                                                                               방식

Thể thức tiến hành                                                               진행 절차

Theo mẫu quy định                                                              규정 양식에 따라

Thẻ bảo hiểm                                                                        의료보험카드

Thẻ chấm công                                                                     출근카드

Thẻ người nước ngoài                                                          외국인등록증

Thị trường chủ yếu                                                              주시장

Thị trường xuất khẩu                                                           수출시장

Thư ký                                                                                  비서

Thôi việc                                                                              퇴사하다

Thông qua                                                                            통과하다, 인정하다

Thợ cơ khí                                                                            기계공

Thợ hàn                                                                                용접공

Thợ may                                                                               미싱사

Thợ mộc                                                                               목공

Thợ tiện                                                                                선반공

Thợ (nói chung)                                                                   기능공

Thực hiện (việc gì)                                                               행사하다

Thời gian làm việc                                                                근무시간

Thỏa thuận                                                                           합의

Thu hồi vốn đầu tư                                                               투자 자본금 회수

Thực hiện chế độ                                                                  제도를 시행하다

Thuê                                                                                     고용하다

Tích thu                                                                                몰수하다

Tiền làm đêm                                                                       심야수당

Tiền làm ngày chủ nhật                                                        특근수당

Tiền lương cơ bản                                                                기본월급

Tiền tăng ca/làm thêm                                                          잔업수당

Tiền thưởng                                                                          보너스

Tiền trợ cấp độc hại                                                              유해수당

Tiền trợ cấp thôi việc                                                           퇴직금

Tìm kiếm thị trường                                                             시장을 발굴하다

Tổ chức chính trị/ chính trị-xã hội trong doang nghiệp         기업의 정치조직/정치-사회 조직

Tổ chức lại , tái cơ cấu                                                         기업 조직 개편

Tố tụng                                                                                 소송

Tổ chức lại                                                                           구조 개편

Trả phí                                                                                  요금 지불하다

Trích lục                                                                               발췌하다

Trình, đề xuất                                                                       제출하다

Trưởng ban kiểm soát                                                          감사위원회 위원장

Trưởng ca                                                                             반장

Trưởng chuyền                                                                     과장

Trưởng phòng                                                                      부장

Truất quyền                                                                          박탈하다

Từ chối cấp giấy đăng ký kinh doanh                                  사업저등록증 발급을 거절

Tu nghiệp sinh                                                                      연수생

Tuân thủ quy định của luật thống kê                                    통계법의 규정을 준수하다

Tuyển dụng                                                                          선발하다

Ứng lương                                                                            가불

Văn phòng                                                                           사무실

Vào sổ/ghi chép                                                                   기록하다

Vốn cổ phần sở hữu nhà nước                                             국가 소유주식 자본

Vốn có quyền biểu quyết                                                     의결권 자본

Vốn pháp định                                                                     법적 자본금

Xe cẩu                                                                                  크레인

Xe chở hàng, xe tải                                                              트럭

Xe nâng                                                                                지게차

Xí nghiệp, doanh nghiệp                                                      기업

Xử lý phần góp vốn                                                             출자지분 처리

Yêu cầu mua lại phần góp vốn                                             출자 지분 환매

0 0 bình chọn
Xếp hạng bài viết
Đăng ký
Thông báo của
guest
Nhập họ tên (bắt buộc)
Email của bạn (bắt buộc)

0 Bình luận
Phản hồi trong dòng
Xem tất cả bình luận
0
Click vào đây để bình luận hoặc gửi yêu cầu bạn nhé!x
error: Rất tiếc, chức năng này không hoạt động.