SO SÁNH SỰ KHÁC BIỆT GIỮA “고 말다” và “어 버리다”

SO SÁNH SỰ KHÁC BIỆT GIỮA “ 말다” và “ 버리다 là biểu hiện nhấn mạnh tất cả việc nào đó kết thúc trước

■ 우리 팀이 지고 말았어요. (Đội chúng tôi đã bị loại)

■ 우리 팀이 져 버렸어요.

Có những sự khác biệt sau:

1/ “고 말다” có thể biểu hiện lời hứa của chủ ngữ để đạt được mục tiêu

■ 반드시 성공하고 말겠어. (Đúng) (tôi nhất định sẽ thành công)

■ 반드시 성공해 버리겠어. (Sai)

2/ “어 버리다“ có thể biểu hiện việc mà chủ ngữ đã làm bằng nghị lực

■ 친구가 안 오길래 그냥 가 버렸어요. (Đúng) (bạn tôi không đến nên cứ thế mà tôi đã đi)

■ 친구가 안 오길래 그냥 가고 말았어요. (Sai)

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *