Chuyên mục: Luyện dịch văn bản

LUYỆN DỊCH SONG NGỮ

LUYỆN DỊCH SONG NGỮ Mọi người cùng luyện dịch qua những mẫu chuyện hay và [...]

BÀI DỊCH HỌC VIÊN PHẠM NGUYỄN PHƯƠNG THY NĂM 2018

HỌC VIÊN : PHẠM NGUYỄN PHƯƠNG THY 하버드 학생들에게 해주고 싶은 이야기 – 조던 피터슨 [...]

BÀI DỊCH CỦA HỌC VIÊN : ĐẶNG THU HỒNG – TRẦN THỊ MAI KHANH – ĐỖ NGỌC TUYẾT NHUNG NĂM 2018

HỌC VIÊN : ĐẶNG THU HỒNG – TRẦN THỊ MAI KHANH – ĐỖ NGỌC TUYẾT [...]

BÀI DỊCH HỌC VIÊN NGUYỄN NGỌC HOÀNG NHÂN NGHĨA NĂM 2018

HỌC VIÊN : NGUYỄN NGỌC HOÀNG NHÂN NGHĨA ‘나의 인생은 내가 만든다’ – 알리바바 마윈의 [...]

BÀI DỊCH HỌC VIÊN PHẠM THỤY TRÚC LY NĂM 2018

HỌC VIÊN : PHẠM THỤY TRÚC LY (운동화를 신은 마윈) 마윈의 스탠포드 대학교 강의(한국어 자막) [...]

BÀI DỊCH HỌC VIÊN TRƯƠNG THỊ VÂN ANH NĂM 2018

HỌC VIÊN : TRƯƠNG THỊ VÂN ANH ‘대충 이해했어’를 영어로 자연스럽게 말하면-! 1. 안녕하세요. 올리버쌤입니다. [...]

BÀI DỊCH HỌC VIÊN ĐẶNG HOÀNG LINH ĐAN NĂM 2018

HỌC VIÊN : ĐẶNG HOÀNG LINH ĐAN 미국 카페 1. 안녕하세요 여러분! Xin chào mọi [...]

BÀI DỊCH HỌC VIÊN HUỲNH BỬU TRƯỜNG NĂM 2018

HỌC VIÊN : HUỲNH BỬU TRƯỜNG 미국인에게 당당한 인상을 주는 방법 1. 안녕하세요. 올리버쌤 입니다. [...]

BÀI DỊCH HỌC VIÊN NĂM 2018

<운동화를 신은 마원> 마원의 스탠포드 대학교 강의 (한국어 자막) 1. 만나서 반갑습니다. 고마워요, 마거릿. Rất [...]

BÀI DỊCH HỌC VIÊN NGUYỄN THỊ MINH PHỤNG NĂM 2018

HỌC VIÊN : NGUYỄN THỊ MINH PHỤNG -흥- 나 삐졌어!-를 영어로 어떻게 1. 올리버쌤입니다. Tôi [...]

error: Rất tiếc, chức năng này không hoạt động.