SỰ KHÁC BIỆT TRONG CÁC CẤU TRÚC TIẾNG HÀN

     Phân biệt của 두들기다두드리다:                            두드리다두들기다의 구별

         (Đánh, đập, nện, gõ)

         _ 두드리다 nhấn mạnh nghĩa không ngừng đánh                      두드리다는 무엇을 아프게 한다기보다는  

         hoặc nện hơn là làm đau cái gì đó.                                            치거나 때리는 행동을 연달아 한다는 뜻이

         _ 두들기다 có nghĩa là cần sức mạnh làm đau                          강하다. 두들기다는 두드리는 것보다는 센

         cái gì đó hơn là nghĩa đánh đập, có khả năng là                        힘이 필요하기 때문에 아프게 한다는 뜻이

         chỉ dùng hành động bằng tay.                                                    있으며, 손을 이용한 행동만 가능하다.

VD:     Đập cửa nhà vệ sinh bằng tay.                                    .       화장실 문을 손아로 두드린다.

        Đánh đập con người.                            (Đúng)                       사람을 두들겨 팼다.                                                                        ( 0 )

Đập xuống nền bằng lòng bàn chân.    (Sai)                           발바닥으로 바닥을 두들겼다.         ( X )

ô  두들기다 chỉ được sử dụng bằng cách liên kết với                    

   một động từ khác.

VD :            Đánh (ai) một trận nhừ tử.                              .       늘씬하게  두들기다.

 *************************************************************************************

        Phân biệt của 패다때리다:                                     때리다패다의 구별

            (Bổ củi, chẻ, đập, đánh)

            _ 때리다 thể hiện ý nghĩa là có nhiều sức mạnh                  때리다는 많은 힘을 들여 사람이나 동물에

            và tấn công người hoặc vật. Có thể đánh nhẹ                         충격을 주는 것을 뜻한다. 가볍게 때릴 수도

            hoặc cũng có thể đánh nặng tay.                                             있고 심하게 때릴 수도 있다. 패다는 도끼로

            _ 패다 vốn dĩ đã được sử dụng trong trường                        장작을 쪼갤 때 쓰는 표현에서 왔는데, 다른

            hợp tách, chẻ cây củi bằng rìu, và nó còn có                          사람을 주먹이나 방망이와 같은 것으로 인정

            nghĩa là đánh người khác một cách nhẫn tâm                        사정없이 마구 때리는 것을 뜻한다.

            bằng nấm đấm hoặc gậy gộc.

  

VD:       Đánh người bằng gậy.                                              .       사람을 막대기로 때린다. ( 0 ) / 팬다. ( 0 )

          Tát vào má.                                                                           따귀를 때린다. ( 0 ) / 팬다. ( X )

          Cơn mưa tạt vào cửa sổ.                                                       빗줄기가 창문을 때린다. ( 0 ) / 팬다. ( X )

          Chẻ củi.                                                                                 장작을 팬다. ( 0 ) / 때린다. ( X )

(패다 chỉ sử dụng đối với 2 đối tượng: người hoặc củi.)

  *************************************************************************************

      Phân biệt của 타다섞다:                                          섞다타다의 구별

            (Pha trộn, pha lẫn vào)

            _ 섞다là làm hỗn hợp từ 2 thứ trở lên với                             섞다는 두 가지 이상의 물질을 혼합한다는

            nhau, chủ yếu là được sử dụng trong trường                          뜻으로, 주로 핵체와 액체, 고체와 고체를

            hợp trộn chất rắn với chất rắn hoặc chất rắn                          합하는 경우에 사용된다. 무엇과 무엇을 섞다

            với chất lỏng, sử dụng với mẫu câu như sau:                         의 꼴로 사용한다. 타다는 많은 양의 액체에

            무엇과 무엇을 썩다.” (trộn cái gì với cái gì).                    적은 양의 액체나 가루를 뒤섞을 때 사용한다.

            _ 타다 sử dụng khi ta trộn thêm bột hoặc một

            lượng nhỏ chất lỏng vào một lượng lơn chất

            lỏng có sẵn.

VD:      Trộn đất sét và cát.                                                .       모래와 흙을 썩는다.

             Trộn nước và rượu cồn.                                                     물과 알코올을 썩는다.

             Pha sữa bột vào nước.                                                       물에 분유를 탄다.

0 0 bình chọn
Xếp hạng bài viết
Đăng ký
Thông báo của
guest
Nhập họ tên (bắt buộc)
Email của bạn (bắt buộc)

0 Bình luận
Phản hồi trong dòng
Xem tất cả bình luận
0
Click vào đây để bình luận hoặc gửi yêu cầu bạn nhé!x