LUYỆN DỊCH BẢN TIN TỪ VỰNG (12/09/2018)

2018 베트남 외환시장 안정적 전망

Triển vọng ổn định thị trường ngoại hối Việt Nam năm 2018

베트남의 상업은행들이(các ngân hàng thương mại) 2018년 동화의 평가절하가(sự phá giá) 약 0.5%-1%의 소폭(nhỏ)에 그치면서, 외환시장(thị trường ngoại hối)이 안정세(tính ổn định)를 보일 것이라고 낙관적인(tính lạc quan) 전망(triển vọng)을 내놨다.

BIDV (Bank for Investment and Development of Vietnam)의 자본시장연구부(vụ quản lý vốn và thị trường)에 따르면, 2018년 베트남의 국제수지(cán cân thanh toán)는 약 $80억-$100억 수준의 흑자(mức độ thặng dư)를 유지하(duy trì)면서, 외환시장(thị trường ngoại hối) 안정(ổn định)에 상당히 기여할 것으로 보인다(đóng góp đáng kể)

이러한 전망(triển vọng)은 송금유입이 전년대비(so với cùng kì năm ngoái) 5% 증가하(tăng)여 $105억에 이를 것으로 보이면서, 무역수지(cán cân thương mại)가 흑자를 보일 것으로 예상(dự kiến)되기 때문이다.

BIDV는 또한, 베트남 내 사업환경(môi trường kinh doanh)의 개선(cải thiện)으로 외국인 직,간접투자(đầu tư trực tiếp, gián tiếp)를 통한 자금유입(dòng vốn)이 지속적(liên tục)으로 높은 성장세(tăng trưởng)를 보이면서 2018년 자본지출(chi tiêu vốn)이 $210억-$230억에 이를 것으로 전망한다.

하지만, 은행 간 시장(thị trường liên ngân hàng)에서의 US달러 유동성(tính thanh khoản)은 전년과 같이 양호하지는 않을 것으로 전망하고 있는데, 이에 따라 은행간 1주일 단기대출(cho vay ngắn hạn) 금리(lãi suất)가 2017년 대비 약 0.5-0.6% 오르면서 2%대 초반(sớm) 까지 상승할 수 있을 것으로 보고 있다.

은행간 대출금리(lãi suất cho vay liên ngân hàng) 상승(tăng)을 압박하(dưới áp lực)는 두가지 요인(yếu tố)은 다음과 같다.

첫째, 달러화(Đô la) 예대마진이 전년대비 유지(duy trì) 또는 소폭 확대(mở rộng)될 가능성(tính khả năng)이다. 중앙은행(ngân hàng trung ương)의 0% 대고객(khách hàng lớn) 달러 예금금리(lãi suất tiết kiệm) 정책(chính sách)이 지속(liên tục)되면서 자본시장(thị trường vốn)에서 달러 조달금리(tỷ lệ huy động)는 3%p-5%p 수준(mức)의 미미한 상승(tăng nhẹ)에 그치는 반면, 달러 대출 금리(lãi suất cho vay)는 8%p- 10%p 수준의 상승이 예상(dự tính)된다.

둘째, 세계경제(kinh tế thế giới)의 안정적(tính ổn định) 성장(tăng trưởng) 가정시(giả định), Fed의 금리 인상(tăng lãi suất)으로 2018년 글로벌(toàn cầu) 시장에서의 달러 금리(tỷ lệ đô la)는 약 0.6-0.7% 추가 상승할 가능성(khả năng tăng thêm)이 높다.

한편, 익명(dấu tên)을 요구한(yêu cầu) 베트남 상업은행(ngân hàng thương mại) 고위 관계자(người liên quan)는 은행권의 달러 자금 유입(dòng tiền vào ngân hàng)은 제한적인(tính hạn chế) 반면, 대출(khoản vay)이 급격히(đột ngột) 증가할 가능성이 있으므로 달러의 유동성(tính thanh khoản)에 주의를 기울일 필요가 있다고 말한다.

이와는 별도로, 2017년 국제금융시장(thị trường tài chính quốc tế)에서의 리보금리는 3차례(3 lần)에 걸친 Fed의 금리인상(tăng lãi suất) 이후 0.6%-0.7% 상승한 바 있다.

베트남 중앙은행(ngân hàng trung ương Việt Nam)은 금융기관(tổ chức tài chính) 및 외국계은행 지점들(các chi nhánh ngân hàng nước ngoài)에게 달러화 조달(cung ứng tiền đô)과 운용규모(quy mô hoạt động) 를 적절히 유지(duy trì)하면서 달러대출을 엄격(nghiêm khắc)하게 관리(quản lý)할 것을 요구(yêu cầu)하고 있다.

Nguồn: viethantimes.com (31/01/2018)

GV phụ trách : PHẠM THỊ VÂN

0 0 bình chọn
Xếp hạng bài viết
Đăng ký
Thông báo của
guest
Nhập họ tên (bắt buộc)
Email của bạn (bắt buộc)

1 Bình luận
Cũ nhất
Mới nhất Bình chọn nhiều
Phản hồi trong dòng
Xem tất cả bình luận
Lunas
Lunas
1 ngày cách đây

Thông tin hay quá

1
0
Click vào đây để bình luận hoặc gửi yêu cầu bạn nhé!x