MUA SẮM

제육장

물건사기

MUA SẮM

TỪ VỰNG

Siêu thị                                     백화점           béc-hoa-chơm

Cửa hàng                                 가게                ca-cê

Cửa hàng tạp hóa                    잡화점           cháp-hoa-chơm

Hiệu buôn bán                         상점                xang-chơm

Cửa hàng hoa                          꽃가게            cốt-ca-cê

Cửa hàng bánh                        빵가게            bang-ca-cê

Chợ                                         시장                xi-chang

Đi chợ                                                 시장에 가다    xi-chang-ê ca-tà

Căng tin                                  매점               me-chơm

Giá tiền                                   값                    cáp

Giá cả                                      가격                ca-ciơc

Hỏi giá                                    가격을 묻다   ca-ciơc-ul mút-tà

Tăng giá                                  가격을 올리다  ca-ciơc-ul ô-li-tà

Giảm giá/hạ giá                       가격을 내리다  ca-ciơc-ul ne-ri-tà

Giá cố định                              고정가격          cô-chơn-ca-ciơc

Giảm giá                                  세일                  xê-il

Hàng hóa                                 물건                mul-cơn

Mua hàng                                물건을 사다   mul-cơn-ul xa-tà

Mua hàng                                물건을 구입하다 mul-cơn-ul cu-ip-ha-tà

Đổi hàng                                 물건을 교환하다 mul-cơn-ul ciô-hoan-ha-tà.

Vải                                          원단                            ươn-tan

Áo                                           옷                                ốt

Áo ngắn tay                            반팔                            ban-pal

Áo ngủ                                    잠옷                            cham-ốt

Đồ lót,áo lót                            속옷                            xốc-ốt

Bộ áo com-p lê                        양복                            iang-bốc

Áo mưa                                   비옷                            bi-ốt

Áo quần mặc bên trong           내복                            ne-bốc

Áo khoác                                 외투                            uê-thu

Áo quần bảo hộ lao động        작업복                        chác-ớp-bốc

Ô,dù                                        우산                            u-xan

Quần                                       바지                            ba-chi

Quần bò                                  청바지                        shơng-ba-chi

Quần lửng                               반바지                        ban-ba-chi

Quần lót                                  팬티                           pen-thi

Khăn mùi xoa                          손수건                        xôn-xu-cơn

Khăn mặt                                수건                            xu-xơn

Quà lưu niệm                          기념품                        ci-niơm-pum

Quà                                         선물                            xơn-mul

Đặc sản                                   특산물                        thức-san-mul

Dép 신발 xin-bal

Giầy thể thao                          운동화                        un-tông-hoa

Giày bóng đá                           축구화                        shuc-cu-hoa

Giày da                                   구두                            cu-tu

Tất                                           양말                            iang-mal

Tất da phụ nữ                          스타킹                        xu-tha-khing

Mũ                                           모자                            mô-cha

Nước hoa                                향수                            hiang-xu

Son                                          립스틱                       lip-xu-thíc

Xà bông                                  비누                            bi-nu

Kem đánh răng                        치약                           shi-iắc

Bàn chải đánh răng                 칫솔                            shit-xôl

Thuốc lá                                  담배                            tam-be

Hộp quẹt/bật lửa ga                라이타                       la-i-tha

Kính đeo mắt                          안경                            an-ciơng

Máy ảnh                                  카메라                        kha-me-ra

Phim chụp ảnh                        필름                            pi-lưm

Đồng hồ                                  시계                            xi-ciê

Băng nhạc                               테이프                       thê-i-pư

Đồ điện tử                               전자제품                    chơn-cha-chê-pum

Đồ dùng trong gia đình           가정용품                    ca-chơng-iông-pum

Hàng mỹ nghệ                         공예품                        công-iê-pum

Đồ gốm                                   도자기                        tô-cha-ci

Đĩa CD                                    씨디                           xi-ti

Bóng điện                                전구                           chơn-cu

Tủ lạnh                                    냉장고                       neng-chang-cô

Máy giặt                                  세탁기                        xê-thắc-ci

Nước giải khát                        음료수                        ưm-niô-xu

Rượu                                       술                                xul

Bia                                           맥주                           mec-chu

Đồ nhắm                                 안주                            an-chu

Nhẫn                                       반지                            ban-chi

Dây chuyền                             목걸이                        mốc-cơ-ri

Sắt                                           쇠                               xuê

Đồng                                       동                               tông

Vàng                                       금                               cưm

Bạc                                          은                                ưn

Màu sắc                                   색깔                            xéc-cal

Màu đỏ                                    빨간색                        bal-can-xéc

Màu vàng                                노란색                        nô-ran-xéc

Màu xanh                                파란색                        pa-ran-xéc

Màu trắng                                하얀색                        ha-ian-xéc

Màu đen                                  까만색                        ca-man-xéc

Màu xám                                 회색                            huê-xéc

Màu tím                                   자색                            cha-xéc

Hàng hóa                                 제품                            chê-pum

Hàng nội                                 국산품                        cúc-xan-pum

Mua                                         사다                            xa-tà

Bán                                          팔다                           pal-tà

Đổi                                          교환하다                   ciô-hoan-ha-tà

Chất lượng                              질/질량                       chil/chi-liang

Số lượng                                 수량                            xu-riang

Đóng gói                                 포장                            pô-chang

Giao hàng                                배달                            be-tal

Nhận hàng                               물건을 받다               mul-cơn-ưl bát-tà

Xem                                        구경하다                    cu-ciơng-ha-tà

MẪU CÂU THÔNG DỤNG

-Gần đây có chơ không?

여기 근저에 시장이 있습니까?

Io-ci cưn-sho7-ê xi-chang-i ít-xưm-ni-cá?

– Anh tìm cái gì vậy?

뭐 찾으십니까?

Muơ sha-chư-xim-ni-cá?

– Tôi muốn mua áo.

저는 옷을 사고 싶어요.

Chơ-nưn ô-xưl xa-cô-xí-pơ-iồ.

-Chiếc này như thế nào ?

이것은 어때요?

i-cơ-xưn ơ-tè-iố?

– Bao nhiêu tiền ?

얼마예요?

ơl-ma-iề-iố?

– Hai mươi ngàn.

이만원 이에요.

i-man-uơn i-ê-iồ.

– Hãy bán rẻ cho tôi.

좀싸게 해주세요.

Chôm xa-cê he-chu-xề-iồ.

– Có loại nào rẻ hơn không ?

더 싼것은 없습니다.

Tơ xan-cô-xưn ợp-xưm-ni-cá ?

– Có loại 5 ngàn won6 không?

5 천원 자리 있습니다.

Ô-sho7n-ươn cha-ri ít-xưm-ni-cá?

– Đổi cái này cho tôi.

이것을 좀 바꿔 주세요.

i-cơ-xưl chôm ba-cươ chu-xề-iồ.

– Đắt quá. Giảm bớt cho tôi đi.

너무 비싸요. 좀 깍아 주세요.

Nơ-mu bi-xa-io62. Chôm ca-ca chu-xề-io.

– Tôi sẽ giảm cho hai ngàn.

이천원 깍아 드릴께요.

i-shơn-ươn ca-ca tư-ril-cề-iồ

– tôi sẽ giảm cho năm ngàn

오천원 깍아 주세요.

ô-shơn-uơn ca-ca chu-xề-iồ .

B.

– Hãy gói lại cho tôi.

포장해 주세요.

Pô-chang-he chu-xê-iồ.

– Tôi muốn mua một hộp sâm.

인삼 한통 사고싶은데요.

In-xam hăn-thông xa-cô-xi-pưn-tề-iồ .

– Ông muốn mua loại mấy năm?

몇년 짜리 사고싶어요?

Miớt-niơn cha-ri xa-cô-xi-pơ-iồ.

– Có loại sáu năm không?

육년 짜리 있어요?

íuc-niơn-cha-ri ít-xơ-iố?

– Mỗi hộp ba mươi ngàn.

한통에 삼만원 이에요.

Han-thông-ê xam-man-uơn-i-ề-iồ .

– Có loại rẻ hơn không?

더 싼게 있어요?

Tơ-xan-cê ít-xơ-iố ?

– Cho tôi xem loại năm năm.

오년짜리 보여주세요.

Ô-niơn-cha-ri bô-iơ chu-xề-iồ .

– Mỗi hộp bao nhiêu củ?

한통에 몇 게 들어 있어요?

Han-thông-ê miớt-ce tư-rơ ít-xờ-iố ?

– Loại này mấy năm?

이건 몇년짜리 예요?

i-cơn miot71-nion cha-ri iề-io61?

– Ở đây có bán trà sâm không?

여기 인삼차도 팔아요?

Iơ-ci in-xam-sha-tô pa-rà-iố ?

C.

-Bán cho tôi nửa ký sâm tươi.

생인삼 오백그람 주세요.

Xeng-in-xam ô-béc-cư-ram chu-xề-io61 .

– Táo bán thế nào vậy?

사과 어떻게 해요?

Xa-oa ơ-tớt-cê hè-io61 ?

– Bốn quả một ngàn .

네개 천원 이에요.

Nê-ce sho7n-ươn i-ề-io62 /

-Qủa này hư rồi.

이거 썩었어요.

i-cơ xơ-cớt-xờ-io61 .

-Có ngọt không?

달아요?

Ta-ra-io61.

-Gói cho tôi sáu quả.

여섯개 싸 주세요.

Io7-xớt-ce xa-chu-xề-io

D

-Có nước hoa không?

향수 있어요?

Hiang-xu ít-xờ-io61 ?

– Hàng nội phải không?

국산 이에요?

Cúc-xan-i-ề-io61 ?

– Hàng của Pháp đấy .

프랑스제 예요.

Pư-răng-xừ-chê iề-io61.

-Có bình lớn hơn không?

더 큰 병 있어요?

Tơ khưn-bion7g ít-xơ-io1?

E.

– Tôi mua làm quà tặng, hãy gói cho thật đẹp.

선물할꺼니까 예쁘게 포장해 주세요.

Xơn-mul-hal-cơ-xi-ni-ca iê-bu-cê pô-chang-he chu-xề-io6.

-Ngà cần gì ạ?

무엇이 필요하세요.

Mu-ơ-xi pi-rio6-ha-xề-io.

-Tôi có thể giúp gì được ạ?

무엇을 도와 드릴까요?

Mu-ơ-xul7 tô-oa tư-ril-cà-io62.

– Cái màu xanh kia bao nhiêu tiền?

파란것을 얼마예요.

Pa-ran-cơ-xưn o7l-ma-iề-io ?

– không có loại tốt hơn ư?

더 좋은 거 없어요?

Tơ chô-hưn-cơ ợp-xờ-io61?

– Có loại khác không?

다른거 있어요?

Ta-rưn-cơ ít-xờ-io61 ?

– Chất lượng có tốt không?

질이 좋아요?

Chi-ri chô-a-io?

-Hãy chỉ cho tôi cách sử dụng.

사용 방법을 알려 주세요.

Xa-iông bang-bớp-ưl a-liơ chu-xề-iồ.

-Đã bán hết rồi.

다 팔렸습니다.

Ta pa-riot-xum-ni-tà.

0 0 bình chọn
Xếp hạng bài viết
Đăng ký
Thông báo của
guest
Nhập họ tên (bắt buộc)
Email của bạn (bắt buộc)

0 Bình luận
Phản hồi trong dòng
Xem tất cả bình luận
0
Click vào đây để bình luận hoặc gửi yêu cầu bạn nhé!x