Trường học(학교)

학교

Trường học

 Từ vựng

Trường học                             학교                           hắc-ciô

Tới trường                               학교에 가다               hắc-ciô-ê ca-tà.

Trường đại học                         대학교                       te-hắc-ciô

Vào đại học                             대학에 들어가다       te-hắc-ê tư-rơ-ca-tà.

Trường cao đẳng                     전문대학                    chơn-mun-te-hắc

Đại học ngoại ngữ                   전문대학                   chơn-mun-te-hắc

Đại học ngoại ngữ                   외대                            uê-te

Đại học luật                             법대                            bớp-te

Đại học sư phạm                     사범대학                    xa-bơm-te-hắc

Đại học y                                 의대                            ưi-te

Đại học giành cho nữ              여대                            iơ-te

Đại học quốc gia                     국립대학                    cung-níp-te-hắc

Đại học dân lập                       사립대학                    xa-ríp-te-hắc

Văn phòng                              사무실                        xa-mu-xil

Thư viện                                  도서관                        tô-xơ-coan

Sân vận động                          운동장                        un-tông-chang

Ký túc xá                                기숙사                        ci-xúc-xa

Cấp ba                                     고등학교                    cô-tưng-hắc-ciô

Cấp 2                                       중학교                        chung-hắc-ciô

Cấp 1                                       초등학교                    shô-tưng-hắc-ciô

Mẫu giáo                                 유치원                        iu-shi-ươn

Nhà trẻ                                    탁아소                        thác-a-xô

Giáo sư                                    교수님                        ciô-xu-nim

Giáo viên                                 선생님                        xơn-xeng-nim

Hiệu trưởng                            교장                            ciô-chang

Học sinh                                  학생                            hắc-xeng

Sinh viên                                 대학생                       te-hắc-xeng

Năm thứ 1                               일학생                        il-hắc-xeng

Năm thứ 2                               이학년                       i-hắc-niơn

Năm thứ 3                               삼학년                        xam-hăng-nion

Năm thứ 4                               사학년                        xa-hăng-niơn

Bạn cùng học                          동창                            tông-shang

Người học khóa trước            선배                            xơn-be

Người học khóa sau                후배                            hu-be

Lớp trưởng                             조장                            chô-chang

Môn toán                                 수학                           xu-hắc

Môn hóa                                  화학                            hoa-hắc

Quốc ngữ/ ngữ văn                 국어                           cúc-ơ

Văn học                                   문학                           mun-hắc

Vật lý                                      물리학                        mun-ni-hắc

Lịch sử                                    역사                            iắc-xa

Địa lý                                      지리학                        chi-li-hắc

Môn học                                  과목                            coa-mốc

Khoa                                       학과                            hắc-coa

Khoa tiếng Hàn                       한국어과                    han-cúc-ơ-coa

Phòng học                               교실                           ciô-xil

Bảng đen                                 칠판                            shil-pan

Sách                                        책                                shéc

Bàn học                                   책상                            shéc-xang

Bút chì                                    연필                            iơn-pil

Cặp sách                                  책가방                        shéc-ca-bang

Máy vi tính                              컴퓨터                        khơm-piu-thơ

Đồng phục                              교복                            ciô-bốc

Bảng điểm                               성적표                        xông-chớc-piô

Điểm                                       점수                            chơm-xu

Thi                                           시험                           xi-hơm

Tốt nghiệp                               줄업하다                    chô-rớp-ha-tà.

Bằng tốt nghiệp                      졸업증                        chô-rớp-chưng

Nghỉ hè                                   여름방학                    iơ-rưm-bang-hắc

Nghỉ đông                               겨울방학                    ciơ-ul-bang-hắc

Học kỳ                                    학기                            hắc-ci

Thi đỗ                                      합격                            háp-ciớc

Thi trượt                                  불합격                        bul-háp-ciơc

Trượt                                       덜어지다                    tơ-rơ-chi-tà

Du học                                    유학하다                    iu-hắc-ha-tà

Học hành                                 공부하다                    công-bu-ha-tà

Học                                         배우다                        be-u-tà

Học giỏi                                  공부를 잘 하다         công-bu-rưl chal ran-tà

Học kém                                  공부를 못 하다          công-bu-rưl mốt ran-tà

Học lực                                   학력                            hăng-niơc

Giảng bài                                 강의하다                    cang-ưi-ha-tà

Giờ học                                   수업시간                    xu-ớp-xi-can

Chuyên môn                            전공하다                   chơn-công-ha-tà

Tiến sĩ                                      박사                            bắc-xa

Thạc sĩ                                     석사                            xơc–xa

Cử nhân                                  학사                            hắc-xa

Học phí                                   학비                            hắc-bi

Học bổng                                장학금                        chang-hắc-cưm

Tiền kí túc xá                          기숙사비                    ci-xúc-xa-bi.

Tiền làm thủ tục nhập học       등록금                        tưng-rốc-cưm

  1. NHẬP HỌC.

– Xin chào, tôi đến làm thủ tục nhập học.

안녕하세. 입학수속을 하러 왔습니다 .

An-niơng-ha-xề-iô, íp-hắc-xu-xốc-ưl ha-rơ oát-xưm-ni-tà

– Tôi là học sinh nước ngoài, muốn học tiếng Hàn.

저는 외국학생입니다. 한국말을 배우고 싶어요.

Chơ-nưn uê-cúc-hắc-xeng-im-ni-ta. Han-cung-ma-rưl be-u-cô xi-pơ-iồ.

–  Học phí một học kỳ là bao nhiêu?

학비는 한학기에 얼마입니까?

Hắc-bi-nưn hăn-hắc-ci-ê ơl-ma-im-nì-cá ?

– Một học kỳ là 500 ngàn won6 .

한 학기에 50만원 입니다.

Hăn-hắc-ci-ê ô-xíp-man-uôn-im-ni-tà.

– Một học kỳ là mấy tháng ?

한 학기는 몇개월 입니까?

Hăn-hắc-ci-ê ô-xíp-man-uôn-im-ni-cá ?

– Trong trường có kí túc xá không?

학교 안에 기숙사 있나요?

Hắc-ciô a-nê ci-xúc-xa in-nà-iố?

– Có, mỗi tháng tiền ký xúc xá 30 ngàn won6.

있습니다, 기숙사비는 한달에 3 만원 입니다.

Ít-xưm-ni-tà, ci-xúc-xa-bi-nưn hăn-ta-rê xam-man-uôn-im-ni-tà.

– Ăn uống như thế nào?

식사는 어떻게 하죠?

Xíc-xa-nưn ơ-tớt-cê ha-chiố?.

– Có thể ăn tại nhà ăn.

식당에서식사할 수 있어요.

Xíc-tang-ê-xơ xíc-xa-hal xu ít-xờ-iồ.

– Trong ký túc xá có thể nấu ăn được không ?

기숙사내에서 취사해도 되나요?

ci-xúc-xa-ne-ê-xơ shuy-xa-he-tô tuê-nà-iố?

– Không được .

안 되요.

An-tuê-iồ.

– Mỗi lớp thường có bao nhiêu học sinh?

한번에 학생 평균 몇 명이 있습니까?

Hăn-ban-ê hắc-xeng piơng-cyun miớt-miơng-i ít-xưm-nì-cá?

– Khoảng 15 người.

한 15 명

Hăn iơl-ta-xớt-miơng

– Giáo viên dạy bằng tiếng Hàn ư?

선생님이 한국말로 강의 합니까?

Xơn-xeng-ni-mi han-cung-ma-lô cang-ưi-hăm-nì-cá?

– Mỗi ngày học mấy tiếng?

하루의 수업은몇시간 입니까?

Ha-ru-ê xu-ơ-pưn miơt-xi-can im-nì-cá?

– Mỗi ngày 4 tiếng, từ 9 giờ sáng đến 4 giờ chiều.

아침 9시부터 오후 1시까지 하루에 4시간입니다.

a-shim a-hốp-xi-bu-thơ ô-hu hăn-xi-ca-chi ha-ru-ê nê-xi-can-im-nì-tà.

– Bao giờ thì khai giảng ?

개강일이 언제 입니까?

Ce-cang-i-ri ơn-chê-im-nì-cá?

– Sẽ học những kỹ năng gì?

어던기능을 공부합니까?

Ơ-tơn-ci-nưng-ưl  công-bu-hăm-nì-cá?

– Nhà trường có phát sách cho không?

책은 무료로 준비해 주나요?

Shéc-ưn mu-riô-rô chun-bi-he chu-nà-iô?

-Không,học sinh phải tự mua.

아니요,학생이 스스로 사야 해요.

a-ni-iô,hắc-xeng-i-xư-rô-xa-ia-he-iô.

B.TRONG LỚP HỌC

-Hãy lắng nghe!

들으십시오!

Tư-rư-xíp-xi-ô!

-Hãy nghe lại lần nữa!

다시 한번 들으십시오!

Ta-xi-hăn-bơn tư-ri-xíp-xi-ô!

– Thầy giáo hãy nói chầm chậm cho.

선생님, 천천히 말씀해 주세요.

Xơn-xeng-nim, shơn-shơn-hi mal-xưm-he chu-xề-iồ.

-Các bạn hãy lắng nghe và đọc theo.

듣고 따라하십시오.

Tứt-cô te-táp-ha-xíp-xi-ô.

– Hãy nghe và trả lời.

듣고 대답하십시오.

Tứt-cô te-táp-ha-xíp-xi-ô.

– các bạn hãy đặt câu hỏi

질문 하십시오.

Chil-mun ha-xíp-xi-ô.

– Các bạn có hỏi gì không?

질문이 있습니까?

Chil-mu-ni ít-xưm-ni-cá?

– Thưa thấy giáo, tôi muốn hỏi.

선생님, 질문 있습니다.

Xơn-xeng-nim chil-mun ít-xưm-ni-tà.

– Chúng ta bắt đầu nhé!

시작하시다!

xi-chác-hắp-xi-tà!

– Hãy đọc to lên.

크게 읽어보세요.

Khư-cê íl-cơ-bô-xề-iồ.

– Hãy nhìn vào sách.

책을 보세요.

Shéc-ưl bô-xề-iồ.

– Đừng nhìn vào sách.

책을 보지 마세요.

Shec-ưl bô-chi ma-xề-iồ.

– Hãy nói lại một lần nữa.

다시한번 말해 주세요.

Ta-xi-hăn-bơn ma-re chu-xề-iồ.

– Hãy học thuộc từ mới.

새단어 외우 십시오.

Xe-tan-ơ-rưl uê-u-xíp-xi-ô.

– Hãy đặt câu .

문장을 만들어 보세요.

Mun-chang-ưl man-tư-rơ bô-xề-iồ.

– Hãy nói bằng tiếng Hàn.

한국말로 말하십시오.

Han-cung-man-lô mal-ha-xíp-xi-ô.

– Tôi vẫn chưa hiểu.

저는 아직 이해 하지 않아요.

Chơ-nưn a-chíc i-he-ha-chi  an-na-iồ.

– Bao giờ thì sẽ thi?

시험을 언제 보나요?

xi-hơ-mưl ơn-chê bô-nà-iố?

– Làm thế nào thì mới nói giỏi tiếng Hàn được?

어떻게 하면 한국말로 잘 할 수 있어요?

Ơ-tớt-ce ha-miơn han-cung-mal-rưl cha-ral xu-it-xờ-iố?

– Luyện nhiều và nói nhiều là được.

많이 연습하고 많이 말하면 됩니다.

Ma-ni iơn-xúp-ha-cô ma-ni mal-ha-miơn tuêm-ni-tà.

– Tôi sẽ cố gắng

저는 노력하겠습니다.

Chơ-nưn nô-niớc-ha-cết-xưm-ni-tà.

– Hãy giúp đỡ tôi nhiều.

많이 도와주십시오.

Ma-ni tô-oa-chu-xíp-xi-ô.

0 0 bình chọn
Xếp hạng bài viết
Đăng ký
Thông báo của
guest
Nhập họ tên (bắt buộc)
Email của bạn (bắt buộc)

0 Bình luận
Phản hồi trong dòng
Xem tất cả bình luận
0
Click vào đây để bình luận hoặc gửi yêu cầu bạn nhé!x