SỰ KHÁC BIỆT TRONG CÁC CẤU TRÚC TIẾNG HÀN

²        Điểm khác biệt của 말다감다:                                     ž           감다말다의 다른 점

            (Quấn tròn, cuộn lại)

          _ 감다là chỉ hành động dùng để quấn một vật                                감다는 가늘고 길거나 얇고 긴 물건에 무엇을

          gì đó vừa nhỏ, dài và mỏng vào món đồ có                                     두르는 것이고, 말다는 넓이를 가진 얇은

          kích thước dài.                                                                                 물체를 원통형으로 겹쳐지게 할 때 쓴 다.

          _ 말다 sử dụng khi quấn tròn lại một món đồ

          tạo thành hình trụ có kích thước mỏng và rộng

          lớn hơn.

   VD:      Quấn khăn choàng lên cổ.                                                        .       목도리를 목에 감다. ( 0 )     말다.   ( X )

                Quấn chỉ vào ống chỉ.                                                                          실을 실패에 감다.    ( 0 )     말다.   ( X )

                Cuộn (quấn) giấy lại.                                                                            종이를 말다.             ( 0 )     감다.  ( X )

                  Quấn (cuốn) kimpap.                                                                          김밥을 말다.             ( 0 )     감다.   ( X )

  

²        Điểm khác biệt của 구별구분:                                               ž           구분구별의 다른 점

            (Phân biệt, phân chia)

            _ 구분được sử dụng trong trường hợp khi ta                                       구분’은 전체를 어떤 기준으로 나눌 때

            muốn chia một tổng thể theo một tiêu chuẩn                                          공통점을 기준으로 해서 나누는 데에 쓰이고,

            nào đó thì ta phải chia theo tiêu chuẩn là điểm                                        구별은 전체를 어떤 기준으로 나눌 때

            chung của các vật trong tổng thể đó.                                                       차이점을 기준으로 나누는 데에 쓰인다.

            _ 구별được sử dụng trong trường hợp khi ta

            muốn chia một tổng thể nào đó thì ta chia theo

            tiêu chuẩn là điểm khác biệt giữa các vật trong

            tổng thể đó.

 

0 0 bình chọn
Xếp hạng bài viết
Đăng ký
Thông báo của
guest
Nhập họ tên (bắt buộc)
Email của bạn (bắt buộc)

0 Bình luận
Phản hồi trong dòng
Xem tất cả bình luận
0
Click vào đây để bình luận hoặc gửi yêu cầu bạn nhé!x