Luyện dịch song ngữ: NGƯỜI DO THÁI – Chương 1: Truyền thống của người Do Thái – P1

탈무드 이야기  – CÂU CHUYỆN VỀ KINH THÁNH TALMUD CỦA NGƯỜI DO THÁI

유태인은 누구인가NGƯỜI DO THÁI LÀ AI?

부유한 중국인 상인이 있었습니다. 그는 세계 여러 나라를 다니며 장사를 하며, 곳곳에 훌륭한 친구들을 사귀었습니다.

Chuyện kể rằng có một thương nhân người Trung Quốc rất giàu có, ông đi đến nhiều quốc gia trên khắp thế giới để buôn bán đồng thời làm quen với những người bạn tài giỏi ở khắp mọi nơi.

그러나 아무리 재산이  많고 유명한 사람이라 해도 죽음을 피할 수는 없는 법입니다.

Tuy nhiên cho dù tài sản nhiều và là người nổi tiếng thì ông ấy cũng không có cách nào tránh khỏi được cái chết.

중국인 상인도 마침내 죽을 때가 되었습니다.  그래서 이 상인은 유언을  썼는데, 그 내용은 다음과 같습니다.

Đã đến lúc, thương nhân Trung quốc chết. Vì vậy nên ông đã viết di ngôn để lại và nội dung của bức di ngôn như sau:

나의 친구들이여!  내가  죽거든 내 관 속에 10달러씩만 넣어 주시오.

-Những người bạn của tôi à! Sau này tôi chết đi thì xin hãy bỏ vào trong quan tài của tôi 10 đô la nhé.

마침내  중국인  상인이  죽자 세계  각국에 있는 그의 친구들이  찾아왔습니다.

Vì thế ngay sau khi ông chết đi lập tức những người bạn của ông ở khắp các nước trên thế giới đã tìm đến.

먼저 미국인 친구는 그의 유언에 따라 10 달러짜리 현금을 관 속에 넣었습니다.

Trước tiên là một người Mỹ theo di ngôn của ông đã bỏ vào trong quan tài tiền mặt là 10 đô la.

그러자 영국인 친구는 10 달러짜리 수표를 끊어서 관 속에 넣었습니다.

Ngay lập tức bạn người Anh của ông đã viết tờ ngân phiếu 10 đô la rồi bỏ vào trong quan tài.

다음은 유태인 친구의 차례였습니다.

Và sau đó là lần lượt những người bạn Do Thái của ông.

유태인 친구는 미국인 친구와 영국인 친구가 하는 모습을 보더니, 주머니 속에서 천천히 수표책을 꺼냈습니다.

Trong đó có một người bạn Do Thái nhìn dáng vẻ của ông bạn người Mỹ và ông người Anh rồi đột nhiên từ từ lấy ra một xấp ngân phiếu ở trong túi.

그리고 수표에 20 달러라는 금액을 써서 관 속에 넣었습니다.

Sau đó viết vào ngân phiếu số tiền là 20 đô la rồi bỏ vào trong quan tài.

 그리고는 미국인 친구가 관 속에 넣었던 10 달러짜리 현금을 거슬러 갔습니다.

Và như vậy đã đi ngược lại với số tiền trị giá 10 đô la mà ông bạn người Mỹ đã bỏ vào trong quan tài.

이 이야기는 유태인의 실리적인 면을 나타내고 있습니다.

Câu chuyện này cho ta thấy được mặt thực dụng của người Do Thái.

또 이런 이야기도 있습니다.

Ngoài ra cũng có một cây chuyện nữa như thế này.

어느 가난뱅이 네덜란드 사람이 돈 많은 유태인 부자를 찾아와서,

Một kẻ nghèo hèn nọ đã tìm đến người phú gia  Do Thái là người Hà Lan có rất nhiều tiền và đã kể lể về hoàn cảnh của mình rằng:

 “선생님, 선생님께서는 어떻게 이 많은 재산을 모으셨습니까?

-Thầy ơi, thầy làm thế nào mà thầy tích lũy được nhiều tài sản vậy?

 나한테도 재산 모으는 비결을 좀 가르쳐 주십시오” 하고 통사정을 하였습니다.

 Xin thầy hãy chỉ cho tôi bí quyết với.

그러자 유태인 부자는,

Ngay lập tức người phú gia  Do Thái đã hỏi lại rằng:

 “재산을 모으는 일이란 매우 힘드는 일이오.

Cho dù vậy cũng muốn học chứ?.

 그래도 당신은 그 일을 배우 고 싶소?” 라소 물었습니다.

-Công việc tích lũy tài sản thật sự là một việc rất vất vả.

 “배우고 싶습니다. 아무리 그일이 힘들다고 해도 꼭 좀 가르쳐 주십시오.”

하며  네덜란드 사람은  매달렸습니다.

Người Hà Lan đã đáp lại rằng:

-Tôi muốn học. Cho dù có vất vả đến chừng nào thì nhất định hãy dạy cho tôi.

  “좋아요, 그렇다면  나를 따라오시오.”

Người phú gia Do Thái đáp:

-Được thôi, nếu vậy thì hãy theo tôi.

유태인 부자는 가난뱅이를 데리고 높은 절벽 위로 올라갔습니다.

Người phú gia Do Thái đã dẫn kẻ nghèo đó đi lên vách núi cao dựng đứng.

 절벽 끝에는 나무 한 그루가 있었습니다.

 Ở dưới vách núi có một cái cây. Sau đó Người phú gia Do Thái đã nói rằng:

 “자, 단신은 이 나무 위로 올라가시오. 그리고 나뭇가지 위에 매달리시오.” 유태인이 말했습니다.

 -Nào, giờ hãy mang cái cây ớ dưới đó  lên đây.

가난뱅이는 좀 무섭기는 했지만 시키는 대로 했습니다.

 Kẻ nghèo hèn nọ sợ thì có sợ nhưng cũng đã làm theo.

제 1 장 유태인의 전통

   “이번에는 한 손을 놓고 한 손으로만 매달리시오.”

-Lần này dùng một tay và hãy mang cây đó lên đây chỉ với một tay thôi.

Ông lại nói tiếp:

가난뱅이는 더욱 무서워졌지만 부자가 되고 싶은 욕심 때문에 이번에도 시키는 했습니다.

Kẻ nghèo hèn lúc đó càng sợ hơn nữa nhưng bởi vì ham muốn trở thành người giàu nên cũng đã làm theo.

 “한 손으로만 매달렸습니다. 어서 부자가 되는 비결을 기르쳐 주십시오.”

Và nói với người Do Thái rằng:

-Tôi đã mang lên chỉ với một tay rồi. Giờ xin hãy chỉ cho tôi bí quyết trở nên giàu có nhanh hơn.

그러자 유태인은 또,

  “나머지 한 손도 마저 놓으시오.”

하고 말했습니다.

Ngay lập tức người phú gia đã trả lời rằng:

-Hãy bỏ nốt tay còn lại ra đi.

 “ 아니, 이 손마저 놓는다면, 나더러 이 낭떠러지에  떨어져 죽으라는 겁니까?”

가난뱅이는 얼굴이 파랗게 질렸습니다.

Gương mặt của kẻ nghèo hèn lúc này đã bắt đầu tái mét và trả lời trong sự sợ hãi như sắp rơi xuống vách núi vậy:

-Không, nếu tôi mà bỏ tay này ra chẳng phải là tôi sẽ rớt xuống dốc núi thẳng đứng rồi chết sao?.

 “내 말을 잘 들으시오. 그게 바로 부자가 되는 비결이오. 돈이나 재물이 생기거든 지금 단신이 한 손으로 나뭇가지를 잡고 있듯이 꼭 잡고 놓치지 마시오. 그게 바로 부자가 되는 비결이오.

”Người phú gia Do Thái vẫn bình thản trả lời:

-Hãy nghe kĩ lời nói của tôi. Cái đó chính là bí quyết để trở nên giàu có. Một khi tiền và tài sản xuất hiện thì hãy nắm thật chặt giống như một tay đang nắm chắc cành cây này và nhất định đừng bỏ lỡ. Cái đó chính là bí quyết trở thành người giàu.

 이 이야기는 비단 유태인에게만 해당되는 이야기가 아니라 돈을 모으는 대부분의 사람들에게 해당되는 이야기입니다.

Câu chuyện này không những chỉ liên quan đến người Do Thái mà còn là câu chuyện liên quan đến hầu hết những người đã và đang tích lũy tiền.

 돈을 번다는 것은 누구나 하는 일입니다.

Kiếm tiền là việc mà bất kì ai cũng phải làm.

많이 버느냐, 적게 버느냐 하는 차이는 있지만, 사실은 전혀 돈을 벌지 못하는 사람은 없습나다.

Có sự khác nhau trong việc kiếm tiền được ít hay kiếm tiền được nhiều nhưng sự thật là không có người nào hoàn toàn không thể kiếm tiền.

그러나 돈을 아무리 벌어도 번 돈보다 더 많은 돈을 써 버린다면 수중에는 돈이 남아나지 못할 것입니다.

Tuy nhiên cho dù có kiếm tiền thế nào đi chăng nữa thì nếu xài tiền nhiều hơn số tiền mà mình đã kiếm được thì kết cục tiền sẽ biến mất khỏi tay chúng ta.

번 돈의 일부를 조금씩이라도 차곡차곡 저축한다면 그것이 바로 부자가 되는 비결이 아닐까요?

Nhưng nếu tiết kiệm từng chút một phần tiền mình đã kiếm được cho dù chỉ một ít thôi thì cái đó chẳng phải là bí quyết để trở thành người giàu có sao?

유태인들 중에는 세계적인 부자가 많습니다.

Trong số những người Do Thái thì cũng có rất nhiều người trở thành phú gia của thế giới.

 나라 없는 백성으로 떠돌면서 그들은 어떻게 부자가 되었을까요?

Mặc dù trước đó bọn họ lang thang với hoàn cảnh là người dân không quốc gia vậy thì họ đã trở thành phú gia như thế nào?

 그것은 저축을 많이 하고, 아무리 수입이 많아도 늘 검소하게 살아왔기 때문입니다.

Cái đó chính là bởi vì họ tiết kiệm nhiều, cho dù có thu nhập nhiều nhưng họ vẫn luôn sống một cách giản dị.

  그들은  돈을 헤프게 낭비하는 것을 죄악이라고 생각합니다.

Và vì họ suy nghĩ rằng việc xài tiền phung phí chính là một tội ác.

그래서  자선을 한다든가 기부금을 낸다든가 하는 특별한 목적이 없이는 함부로 돈을 자랑하거나 낭비하지  않습니다.

Vì vậy nên họ không lãng phí cũng như không tự hào tiền sử dụng tùy ý mà không có mục đích đặc biệt kể cả làm từ thiện hay quyên góp quỹ.

 아마도  그 때문에 유태인은 세계 제일의  수전노라고 소문이 났는지도 모르는 일입니다.

Có lẽ bởi lý do đó nên người Do Thái được biết đến là người keo kiệt nhất thế giới.

_______________

Mời các bạn tham khảo ngay Khóa học cho người mới bắt đầu:

________________
Mọi chi tiết vui lòng liên hệ TƯ VẤN
FACEBOOK: https://www.facebook.com/kanataviethan/
Cơ sở: 
  • Trụ sở chính: 384/19 Nam Kỳ Khởi Nghĩa, Phường 8, Quận 3. 028.3932 0868/ 3932 0869, 0931 145 823
  • Cơ sở 1: 72 Trương Công Định, P.14, Quận Tân Bình , 028.3949 1403 / 0931145 823
  • Cơ sở 2: Số 18 Nội khu Mỹ Toàn 2, khu phố Mỹ Toàn 2, H4-1, Phường Tân Phong, Quận 7, 028.6685 5980
  • Cơ sở 3: 856/5 Quang Trung, P8, Gò Vấp (Ngay cổng sau Trường THPT Nguyễn Công Trứ, hẻm đối diện công ty Mercedes) 028.3895 9102
  • Cơ sở 4: 144 Đinh Tiên Hoàng, P.1, Quận Bình Thạnh, 028.6270 3497
  • Cơ sở 5: 193 Vĩnh Viễn, Phường 4, Quận 10, 028.6678 1913
0 0 bình chọn
Xếp hạng bài viết
guest
Nhập họ tên (bắt buộc)
Email của bạn (bắt buộc)

0 Bình luận
Phản hồi trong dòng
Xem tất cả bình luận
0
Click vào đây để bình luận hoặc gửi yêu cầu bạn nhé!x
error: Rất tiếc, chức năng này không hoạt động.