Giao thông(교통)

교통

Giao thông

Từ vựng

Phương tiện giao thông                                  교통수단                    ciô-thông-xu-tan

Máy bay                                                          비행기                        bi-heng-ci

Sân bay                                                           공항                            công-hang

Hãng hàng không                                            항공사                        hang-công-xa

Vé máy bay                                                     항공권                       hang-công-cuôn

Xuống máy bay                                               비행기에서 내리다   bi-heng-ci-ê-xơ ne-ri-tà.

Tiếp viên hàng không                                      승무원                        xưng-mu-uôn

Xuất cảnh                                                        출국하다                    shul-cúc-ha-tà

Nhập cảnh                                                       입국하다                    íp-cúc-ha-tà

Gửi hành lý                                                     짐을 부치다               chi-mưl bu-shi-tà

Xe hơi                                                             자동차                        cha-tông-cha

Xe đạp                                                             자전거                       cha-chơn-cơ

Xe máy                                                            오토바이                    ô-thô-ba-i

Xe buýt                                                           버스                            bơ-xư

Taxi                                                                 택시                            théc-xi

Tàu thủy                                                          배                               be

Tàu hỏa                                                           기차                            ci-sha

Tàu điện                                                          전철                            chơn-shơl

Bến xe                                                             터미널                        thơ-mi-nơl

Bến tàu                                                            기차역                        ci-sha-iớc

Bảng hướng dẫn                                             교통표시판               ciô-thông-piô-xi-pan

Đường một chiều                                            일방통행                    il-bang-thông-heng

Cấm đỗ xe                                                       주차금지                    chu-sha-cưm-chi

Ngã tư                                                              사거리                        xa-cơ-ri

Ngã ba                                                             삼거리                        xam-cơ-ri

Đường cao tốc                                                고속도로                    cô-xốc-tô-rô

Rẽ phải                                                            좌회전                        choa-huê-chơn

Rẽ trái                                                              우회전                        u-huê-chơn

Đèn hiệu                                                          신호등                        xin-hô-tưng

Chỗ qua đường                                               횡단보도                    huêng-tan-bô-tô

Đi qua đường                                                  건너가다                    cơn-nơ-ca-tà

Cầu                                                                  다리                           ta-ri

Cảng                                                                항만                            hang-man

Ga tàu điện                                                      전철역                       chơn-shơ-riớc

Vé                                                                   표                                vé

Vé khứ hồi                                                      왕복표                       oang-bốc-piô

Vé máy bay                                                     비행기표                    bi-heng-ci-piơ

Vé tàu điện                                                      전철표                        chơn-shơl-piô

Nơi bán vé                                                      매표소                        me-piô-xô

Tài xế                                                              기사                            ci-xa

Trạm đổ xăng                                                  주유소                        chu-iu-xô

Xăng dầu                                                         기름                            ci-rưm

Trạm sửa xe                                                    카센터                        kha-xen-thơ

Tai nạn giao thông                                          교통사고                    ciô-thông-xa-cô

Hành lý                                                            짐 chim

Mua vé                                                            표를 사다                   piô-rưl xa-tà

Đặt mua trước                                                 예매하다                    iê-me-ha-tà

Đi xe                                                                타다                            tha-tà

Đi máy bay                                                      비행기를 타다           bi-heng-ci-rưl tha-tà.

Đi bằng tàu hỏa                                               기차로 가다              ci-sha-rô ca-tà

Nhanh                                                             빠르다                       ba-rư-tà

Chậm                                                               느리다                        nư-ri-tà

Thuận lợi                                                         편하다                        piơn-ha-tà

Xuất phát                                                        도착하다                   tô-shác-ha-tà

Địa điểm đến                                                   목적지                        mốc-chớc-chi

Tiễn                                                                 배웅하다 b                 e-ung-ha-tà

Đón                                                                 마중하다                   ma-chung-ha-tà

Đi                                                                    가다                            ca-tà

Trở về                                                              돌아가다                    tô-ra-ca-tà

Lạc đường                                                       길을 잃다                   ci-rưl il-tà

Hỏi đường                                                       길을 묻다                  ci-rưl mụt-tà

Tắc đường                                                       길을 막히다               ci-rưl ma-ci-tà

Sơ đồ đi                                                           약도                            iác-tô

Địa điểm này                                                   이 위치                       i-uy-shi

Mẫu câu thông dụng

  1. Mua vé

– Bây giờ có đi Busan không ?

지금 부산에 가는차 있어요?

Chi-cưm bu-xan-ê ca-nưn ít-xờ-iố?

– Chiều nay có xe lúc 2 giờ .

두시차 있어요.

Tu-xi-sha ít-xờ-io62.

-Bây giờ thì không, chiều nay có chuyến 4 giờ.

지금은 없어요, 오후 4시에 차 있어요.

Chi-cưm-mưn ợp-xờ-iồ, ô-hu-ê sha ít-xờ-iồ.

– Bán cho tôi hai vé .

두장 주세요.

u-chang chu-xề-iồ.

.- Cho tôi một vé đi vào trưa mai.

내일 오전 11시 표 한장 주세요.

Ne-il ô-chơn iơ-hăn-xi-piô hăn-chang chu-xề-iồ.

– Cho tôi hai vé khứ hồi đi Teagu.

대구 왕복 표 두장 주세요.

Te-cu oang-bốc-piô tu-chang chu-xề-iồ

– Bây giờ không có vé ngồi,chỉ có vé đứng.

지금 좌석표는없고 입석표만 있어요.

Chi-cưm choa-xớc-piô-nưn ợp-cô íp-xớc-piô-man ít-xờ-iồ.

– Phải đặt trước hai tuần.

이주전에 예매해야 해요.

i-chu-chơ-nê iê-me-he-ia hè-iồ.

– Tôi muốn trả vé, hãy giúp tôi.

표 반환하고 싶어요. 도와주세요.

Piô ban-hoan-ha –cô xi-pơ-iồ. tô-oa-chu-xề-iồ.

– Hãy chuyển qua chuyến hai giờ chiều cho tôi.

오후 두시차로 바꿔 주세요.

Ô-hu tu-xi-sha-rô ba-cươ chu-xề-iồ.

– Tôi đã đặt hai vé bằng điện thoại.

저는 전화로 예매했어요.

Chơ-nưn chơn-hoa-rô iê-me-hét-xờ-iồ.

– Hãy mua hộ tôi hai vé.

표 두장 좀 사 주세요.

Piô tu-chang chôm xa chu-xề-iồ.

– cho tôi ghế cạnh cửa sổ .

창문 옆자리로 주세요.

Shang-mun iớp-cha-ri-rô chu-xề-iồ.

– Số ghế bao nhiêu vậy ?

좌석번호는 몇번이에요?

Choa-xớc-bơn-hô-nưn miớt-bơn-i-ê-iố?

  1. Đi lại.

-Ngày mai tôi sẽ đi Busan.

저는 내일 부산에 갈꺼예요.

Chơ-nưn ne-il bu-san-ê cal-cơ-iề-iồ.

– Đi bằng gì vậy ?

무엇으로 가요?

Mu-ơ-xư-rô cà-iố?

– Đi bằng máy bay.

비행기로 가요.

Bi-heng-ci-rô cà-iồ.

– Cậu đến đây bằng gì ?

무엇으로 왔어요?

Mu-ơ-xư-rô oát-xờ-iố?

– Tôi đến đây bằng tàu hỏa.

기차를 타고 올라왔어요.

ci-sha-rưl tha-cô ô-la-oát-xờ-iồ.

– Ông ( bà) có nhiều hành lý không?

짐 많아요.

Chim mà-nà-iồ.

– Đã chuẩn bị hành lý xong chưa?

짐 다 준비했어요?

Chim ta chun-bi-hét-xờ-iố?.

– Tôi sẽ đi chuyến ba giờ chiều.

오후 3시차를 타고 갈꺼예요.

Ô-hu-xê-xi-sha-rưl tha-cô cal-cơ-iề-iồ.

– Bao giờ anh ( chị) quay lại?

언제 돌아올꺼예요?

Ơn-chê tô-ra-ôl-cơ-iề-iố?

– Tuần sau tôi sẽ quay trở lại .

다음주에 돌아올께요.

ta-ưm-chu-ê tô-ra-ôl-cề-iồ.

– Máy bay mấy giờ xuất phát?

비행기 몇시 출발할꺼예요?

Bi-heng-ci miớt-xi shul-bal-hal-cơ-iề-iố?

– Phải có mặt ở sân bay trước một tiếng.

한시간 전에 공항에 있어야 해요.

Hăn-xi-can chơ-nê công-hang-ê ít-xơ-ia hề-iồ.

– Tôi phải trung chuyển tại Hồng Kông

저는 항콩에서 갈아타야 되요.

Chơ-nưn hông-không-ê-xơ ca-ra-tha-ia tuề-iồ.

– Tôi còn phải gửi hành lý.

짐을 부쳐야 하는데요.

Chi-mưl bu-shơ-ia ha-nưn-tề-iồ.

– Tôi lấy hành lý đã .

짐을 찾아야 되요.

Chi-mưl sha-cha-ia tuề-iồ.

– Tôi sẽ ra tiễn.

저는 배웅하러 갈꺼예요.

Chơ-nưn be-ung-ha-rơ cal-cơ-iề-iồ.

– Tôi sẽ ra đón.

저는 마증 나갈꺼요.

Chơ-nưn ma-chung na-cal-cề-iồ.

– Chiều nay ba giờ tôi sẽ đến nơi , đề nghị cho một chiếc xe ra đón .

오후세시에 도착할꺼예요 차 한대 보내 주세요.

Ô-hu xê-xi-ê tô-chác-hal-cơ-iề-iồ sha hăn-te bô-ne chu-xề-iồ.

– Chúc ông (bà) đi an toàn .

안녕히 가세요.

An-niơng-hi ca-xề-iồ.

– Ông (bà) đi bình an

잘 갔다 오세요.

Chal cát-ta ô-xê-iồ.

– Xin đừng lo, tôi sẽ quay trở lại .

걱정하지 마세요. 질 다녀오겠습니다.

Cơc-chơng-ha-chi ma-xề-iồ. chal ta-niơ-ô-cết-xưm-ni-tà.

  1. Đi taxi

– Hãy gọi cho tôi một chiếc taxi

택시 한대 불러 주세요.

Théc-xi hăn-te bu-lơ chu-xe-iồ.

– Có đi sân bay không?

공항에 가요?

Công-hang-ê cà-iố?.

-Cho tôi ra sân bay .

공항까지 태워 주세요.

Công-hang-ca-chi the-uơ-xề-iồ.

– Xin đi theo sơ đồ này .

이 약도대로 가 주세요.

I  iác-tọ-te-rô ca-chu-xề-iồ.

– Tôi không có thời gian , hãy chạy nhanh cho .

시간이 없으니까 빨리 가 주세요.

Xi-ca-ni ợp-xư-ni-ca ba-li ca chu-xề-iồ.

-Hãy đi đến địa chỉ này .

이 주소로 가주세요.

i-chu-xô-rô ca-chu-xề-iồ.

– Bác tài xế ơi, hãy dừng xe cho.

기사님 차를 세워주세요.

ci-sha-nim sha-rưl xê-ươ-chu-xề-iồ.

0 0 bình chọn
Xếp hạng bài viết
Đăng ký
Thông báo của
guest
Nhập họ tên (bắt buộc)
Email của bạn (bắt buộc)

0 Bình luận
Phản hồi trong dòng
Xem tất cả bình luận
0
Click vào đây để bình luận hoặc gửi yêu cầu bạn nhé!x