SO SÁNH SỰ KHÁC BIỆT GIỮA 는 동안/ 는 사이

SO SÁNH SỰ KHÁC BIỆT GIỮA 동안/ 사이

Trong một số trường hợp, 는 동안 và 는 사이 có thể sử dụng thay thế cho nhau :

Ví dụ :

잠깐 딴 생각을 하는 동안 동생이 사라졌어요.

잠깐 딴 생각을 하는 사이 동생이 사라졌어요.

Nhưng lại có những điểm khác biệt sau:

 

는 사이 thì không được sử dụng khi vế trước và vế sau cùng một chủ ngữ.

Ví dụ :

저는 학교에 가는 동안 책을 읽어요.

저는 학교에 가는 사이 책을 읽어요.

 

는 사이 thì được sử dụng nhiều khi biểu hiện quãng thời gian ngắn mà không thể dự tính trước.

Ví dụ :

저는 학국에서 10년 정도 사는 동안 참 행복했어요.

저는 학국에서 10년 정도 사는 사이 참 행복했어요.

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *