2019년은 황금 돼지의 기해년!

2019년은 황금 돼지의 기해년!   2019년은 기해년(己亥年)으로 황금 돼지의 해다. 예로부터 돼지는 재복을 상징하는 동물이다. 풍요를 상징하는 ‘황금’과 ‘돼지’가 함께 어우러지니 2019년은 부자가 될 것 같은 희망이 생긴다. 한국 뿐만 아니라 베트남에서도 황금 돼지 해에 태어나는 아기는 재물 복을 타고난다고


Rất tiếc, bài viết này chỉ dành cho thành viên và học viên đã đăng ký. Để tiếp tục xem bài viết, vui lòng đăng nhập tại khung dưới đây hoặc đăng ký tại đây để trở thành hội viên Kanata với các quyền lợi được ưu đãi.

Dành cho thành viên đã đăng ký
   
error: Rất tiếc, chức năng này không hoạt động.