행복해지기 위해 버려야 할 15가지 습관 – 15 THÓI QUEN BẠN NÊN TỪ BỎ ĐỂ HẠNH PHÚC

 1. 남을 시기하고 질투하는 습관: Thói ghen tuông và đố kị với người khác

‘남 잘되는 꼴’을 못보는 사람은 절대 행복할 수 없다. 다른 사람의 행복에 공감할 수 없으면서 자신이 행복할 수는 없는 법이다. 시기와 질투는 유익하지 않은 열등감, 당신을 갉아먹을 증오를 키우는 일이다.
Một người không thể nhìn thấy ‘người khác đang làm như thế nào' sẽ không bao giờ có thể hạnh phúc. Bạn không thể hạnh phúc cho chính mình nếu không cảm thông với hạnh phúc của người khác. Lòng đố kỵ và ghen ghét nuôi dưỡng cảm giác thấp kém không có lợi, sự thù hận sẽ gặm nhấm bạn.

 1. 복수심, 원한: Báo thù, báo oán

몇 달 전, 길게는 몇 년 전에 서운함이나 화를 아직도 가슴에 담고 있는가. 어쩌면 이런 습관은 당신 스스로를 원칙적인 사람 혹은 가볍지 않은 사람으로 느끼게 할지 모른다. 하지만 이런 습관은 당신을 약한 사람으로 만들 뿐이다. 쉽지 않겠지만 용서해야 한다. 용서하는 자가 용감한 것이다. 용서해야 비로소 불행함으로부터 자유로울 수 있다.
Bạn có còn buồn hay giận trong lòng vài tháng trước, hay thậm chí nhiều năm trước không? Có thể thói quen này khiến bạn cảm thấy mình là một người có nguyên tắc hoặc không phải là một người nhẹ dạ. Nhưng thói quen này chỉ khiến bạn trở nên yếu đuối. Nó sẽ không dễ dàng, nhưng bạn phải tha thứ. Người biết tha thứ là người dũng cảm. Chỉ bằng cách tha thứ, chúng ta mới có thể giải thoát khỏi bất hạnh.

 1. 후회하는 습관: Thói quen hối tiếc

앞서 언급했듯, 용서는 당신을 불행함으로부터 자유롭게 만든다. 이는 타인이 아닌 당신 스스로를 용서하는 것 또한 포함된다. ‘좋았던 일은 추억이고, 나빴던 일은 경험이다.’ 라는 말도 있지 않은가? 절대 후회하지 마라.
Như đã đề cập trước đó, sự tha thứ giúp bạn thoát khỏi bất hạnh. Điều này cũng bao gồm việc tha thứ cho chính bạn chứ không phải người khác. ‘Những điều tốt đẹp là những kỷ niệm, và những điều tồi tệ là những trải nghiệm.' Không có một câu nói nào? Đừng bao giờ hối tiếc.

 1. 남에게 의존하는 습관: Thói quen phụ thuộc vào người khác

연인 사이에서 가장 많이 하는 실수가 아닌가 싶다. 남을 통해 내 행복을 찾지 마라. 내 행복을 위해 다른 사람에게 기대고 있을 순 없는 법이다. 행여 당신이 기대고 있는 그 사람이 당신을 떠난다면 당신은 극심한 불행을 느낄 것이다. 당신 스스로에게 의지해라.
Tôi không nghĩ đó là sai lầm phổ biến nhất giữa những người yêu nhau. Đừng tìm kiếm hạnh phúc của bạn ở người khác. Tôi không thể phụ thuộc vào ai khác cho hạnh phúc của tôi. Nếu người bạn đang dựa dẫm rời bỏ bạn, bạn sẽ cảm thấy vô cùng tủi thân. Dựa vào chính bạn.

 1. 남을 바꾸려는 생각: Suy nghĩ muốn thay đổi người khác

남을 바꾸려 들지마라. 사실 남을 바꾼다는 것은 애초에 불가능한 일이다. 사람은 남이 아닌 스스로에 의해 변화하는 존재이기 때문이다. 누군가 당신을 위해 바뀌길 기대하기 보다는 스스로 바뀌려 노력하는 사람이 되자.
Đừng cố gắng thay đổi người khác. Trên thực tế, không thể thay đổi người khác ngay từ đầu. Điều này là bởi vì con người là những sinh vật thay đổi thông qua chính họ, không phải người khác. Hãy là một người cố gắng thay đổi bản thân hơn là mong đợi ai đó thay đổi vì bạn.

 1. 두려움: Sợ hãi

당신이 무엇인가를 두려워한다는 것은 아주 정상적인 반응이다. 두려움은 때로 강력한 힘을 발휘하기도 한다. 하지만 두려움을 다스리지 못하고 스스로를 잡아먹도록 내버려 둔다면, 당신이 꿈꾸는 일은 절대 하지 못할 것이다. 두려움에 지배당하지 말자.
Đó là một phản ứng rất bình thường khi bạn sợ hãi điều gì đó. Sự sợ hãi đôi khi có sức mạnh. Nhưng nếu bạn không thể kiểm soát nỗi sợ hãi của mình và để chúng ăn thịt bạn, bạn sẽ không bao giờ làm được điều mình mơ ước. Đừng bị chi phối bởi nỗi sợ hãi.

 1. 이기심: Ích kỷ

어쩌면 당신의 욕심을 채우는 것이 순간의 행복감을 느끼게 해줄수도 있다. 하지만 스스로의 욕심만을 채우는 것은 남을 전혀 배려하지 않는다는 것이다. 자신의 욕심에 눈이 멀어 아무에게도 신경을 쓰지 않는다면, 세상도 곧 당신에게 아무런 신경을 쓰지 않을 것이다.
Có lẽ việc thỏa mãn lòng tham có thể mang lại cho bạn một khoảnh khắc hạnh phúc. Nhưng chỉ thỏa mãn lòng tham của chính mình là không coi người khác ra gì. Nếu bạn bị mù quáng bởi lòng tham của chính mình và không quan tâm đến bất kỳ ai, thế giới sẽ sớm không quan tâm đến bạn.

 1. 지나치게 높은 기대: Kỳ vọng quá cao

당신의 인생은 100% 완벽할 수 없다. 항상 최선의 결과를 얻으려는 완벽주의적 성향은 만족을 느끼지 못하는 경우가 많다. 모든 일에 있어 항상 최선의 결과를 내는 것은 사실상 불가능한 법이니, 기대치를 조금 낮추는 것은 가장 쉽게 행복해지는 법이다.
Cuộc sống của bạn không thể hoàn hảo 100%. Xu hướng cầu toàn để luôn đạt được kết quả tốt nhất thường không đạt yêu cầu. Hầu như không thể luôn là người giỏi nhất trong mọi việc, vì vậy, giảm kỳ vọng của bạn xuống một chút là cách dễ nhất để hạnh phúc.

 1. 우월감: Mặc cảm

당신은 다른 사람보다 우월하지 않다. 행복이란 스스로에게서 느껴져야 하는 법인데, 타인을 통해 행복을 느끼려고 하면 진정으로 행복해질 수 없다. 또한 우월감을 버려야 타인의 충고를 온전히 받아들일 수 있다.
Bạn không vượt trội hơn bất kỳ ai khác. Hạnh phúc là một tập đoàn phải được cảm nhận từ chính bản thân mình, nhưng nếu bạn cố gắng cảm nhận hạnh phúc thông qua người khác, bạn không thể hạnh phúc thực sự. Ngoài ra, khi bạn buông bỏ cảm giác vượt trội của mình, bạn hoàn toàn có thể chấp nhận lời khuyên của người khác.

 1. 과거로 돌아가고 싶은 마음: Mong muốn quay lại quá khứ

과거는 과거일뿐, 과거의 영광에 사로잡혀 끊임없이 과거와 현재를 비교하는 것은 행복을 망치는 지름길이다. 과거에 사로잡히는 순간 현재의 순간을 잃게 될 것이다. 오늘을 살아라.
Quá khứ chỉ là quá khứ, và không ngừng so sánh quá khứ với hiện tại, bị cuốn vào ánh hào quang của quá khứ, là con đường tắt dẫn đến việc hủy hoại hạnh phúc. Khoảnh khắc bạn bị cuốn vào quá khứ, bạn sẽ đánh mất khoảnh khắc của hiện tại. sống hôm nay.

 1. 부정직함: Không trung thực

‘죄 짓고는 못한다.’는 말도 있지 않은가. 거짓말은 항상 당신을 따라 다닌다. 남은 물론 스스로에게도 정직하라.
Không phải có câu nói, ‘Bạn không thể phạm tội.' Dối trá sẽ luôn theo bạn. Hãy trung thực với bản thân cũng như những người khác.

 1. 술에 의존하는 습관: Thói quen nghiện rượu

어떠한 경우에서라도 술로 행복감을 느끼려 해서는 안된다. 술에 한번 빠지면 헤어나오기 힘들 뿐더러 여러 잠재적인 문제들을 수반한다. 당신의 정신력을 믿고 활용하라. 술은 즐길 줄 알되 의존하지 말자.
Trong mọi trường hợp, rượu không nên làm bạn vui. Một khi đã nghiện rượu, bạn rất khó để thoát khỏi nó và kéo theo một số vấn đề tiềm ẩn. Hãy tin tưởng vào sức mạnh tinh thần của bạn và sử dụng chúng. Biết thưởng thức rượu, nhưng đừng ỷ lại.

 1. 비관주의: Chủ nghĩa bi quan

현실적인 것과 비관적인 것은 엄연히 다른 것이다. 당신에게 실망을 안겨줄 부정적인 결과는 생각하지 마라. 비관은 겁쟁이들만이 하는 것이다. 긍정적이고 희망적인 사람이 되자.
Thực tế và bi quan là hai điều khác nhau. Đừng nghĩ đến những hậu quả tiêu cực sẽ khiến bạn thất vọng. Bi quan là điều mà chỉ những kẻ hèn nhát mới làm. Hãy là một người tích cực và hy vọng.

 1. 편견, 고정관념: Định kiến, khuân mẫu

편견은 나름 당신의 의사결정 속도를 높이기 위해 생겨나는 것으로, 때론 유용하게 쓰일때도 있다. 하지만 어떤 방식으로든 편견을 가지고 있는 것은 장기적으로 당신에게 부정적인 영향을 준다. 의식적으로 편견을 갖지 않도록 노력하자.
Định kiến ​​là thứ được tạo ra để tăng tốc độ ra quyết định của bạn và đôi khi rất hữu ích. Nhưng thành kiến ​​bằng cách này hay cách khác sẽ ảnh hưởng tiêu cực đến bạn về lâu dài. Cố gắng không được thiên vị một cách có ý thức.

 1. 자기의심: Tự nghi ngờ chính bản thân

당신의 능력은 당신이 할 수 있다고 생각하는 범위까지만 발휘할 수 있다. 행복 또한 당신이 행복할 수 있다고 생각하는 범위까지만 느낄 수 있다. 자기의심을 버리고 자기확신을 갖는 것은 매우 어려울 것이다. 하지만 어려운 만큼 가장 중요한 일이기도 하다. 항상 당신의 행복은 무한할 것이라는 희망을 가져라.
Bạn chỉ có thể sử dụng khả năng của mình trong phạm vi mà bạn nghĩ rằng bạn có thể. Hạnh phúc chỉ có thể được cảm nhận trong phạm vi mà bạn nghĩ rằng bạn có thể hạnh phúc. Sẽ rất khó để buông bỏ sự nghi ngờ bản thân và có được sự tự tin. Nhưng khó bao nhiêu, nó cũng là quan trọng nhất. Hãy luôn mong rằng hạnh phúc của bạn sẽ là vô hạn.
_______________

Mời các bạn tham khảo ngay Khóa học cho người mới bắt đầu:

________________
Mọi chi tiết vui lòng liên hệ TƯ VẤN
FACEBOOK: https://www.facebook.com/kanataviethan/
Cơ sở: 
 • Trụ sở chính: 384/19 Nam Kỳ Khởi Nghĩa, Phường 8, Quận 3. 028.3932 0868/ 3932 0869, 0931 145 823
 • Cơ sở 1: 72 Trương Công Định, P.14, Quận Tân Bình , 028.3949 1403 / 0931145 823
 • Cơ sở 2: Số 18 Nội khu Mỹ Toàn 2, khu phố Mỹ Toàn 2, H4-1, Phường Tân Phong, Quận 7, 028.6685 5980
 • Cơ sở 3: 856/5 Quang Trung, F8, Gò Vấp (Ngay cổng sau Trường THPT Nguyễn Công Trứ, hẻm đối diện công ty Mercedes) 028.3895 9102
 • Cơ sở 4: 144 Đinh Tiên Hoàng, P.1, Quận Bình Thạnh, 028.6270 3497
 • Cơ sở 5: 193 Vĩnh Viễn, Phường 4, Quận 10, 028.6678 1913

5 1 bình chọn
Xếp hạng bài viết
guest
Nhập họ tên (bắt buộc)
Email của bạn (bắt buộc)

4 Bình luận
Cũ nhất
Mới nhất Bình chọn nhiều
Phản hồi trong dòng
Xem tất cả bình luận
htnt050100
htnt050100
9 tháng cách đây

15 thói quen rất hay và bổ ích

Dương Thảo
Dương Thảo
9 tháng cách đây

úi hay quá ạ

anleb5tvo
anleb5tvo
9 tháng cách đây

Rất có ích

anleb5tvo
anleb5tvo
9 tháng cách đây

Rất hay

4
0
Click vào đây để bình luận hoặc gửi yêu cầu bạn nhé!x
error: Rất tiếc, chức năng này không hoạt động.