SO SÁNH SỰ KHÁC BIỆT GIỮA -자마자và -는 대로

SO SÁNH SỰ KHÁC BIỆT GIỮA 자마자và – 대로

-자마자và -는 대로 có thể được sử dụng với ý nghĩa là làm một việc gì đó trước và làm theo sau.

■ 도착하자마자 연락해. (O)

Hãy liên hệ sau khi đến.

■ 도착하는 대로 연락해. (O)

 

Chúng có điểm khác biệt như sau:

-는 대로 không dử dụng khi biểu hiện một sự kiện của quá khứ.

■ 전화를 끊자마자 울기 시작했어요. (O)

Cúp điện thoại rồi bắt đầu khóc.

■ 전화를 끊는 대로 울기 시작했어요. (X)

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *