Ngân hàng, bưu điện( 은행, 우체국)

은행, 우체국

Ngân hàng, bưu điện

  1. NGÂN HÀNG.

Từ vựng

Ngân hàng                                           은행                                       ưn-heng

Gửi vào ngân hàng                              은행에 맡기다                       ưn-heng-ê mát-ki-tà

Thông qua ngân hàng                          은행 통하여                           ưn-heng thông-ha-iơ

Địa chỉ ngân hàng                               은행주소                                ưng-heng-chu-xô

Tiền mặt                                              현금                                        hiơn-cưm

Đổi ra tiền mặt                                    현금으로 바꾸다                   hiơn-cư-mư-rô ba-cu-tà

Đô la                                                   달러                                        ta-lơ

Tiền                                                     돈                                            tôn

Nhập tiền vào                                      입금하다                                íp-cưm-ha-tà

Ngoại hối                                            외환                                        uê-hoan

Thẻ rút tiền mặt                                   현금인출카드                        hiơn-cưm-in-shuk-kha-từ.

Tiền xu                                                동전                                       tông-chơn

Tiền giấy                                             지폐                                        chi-piê

Ngân phiếu                                          수표                                        xu-piô

Đổi tiền                                               환전하다                                hoan-chơn-ha-tà

Tỷ giá hối đoái                                    환율                                        hoan-iul

Lãi suất                                               이자                                       i-cha

Tiền lẻ                                                 잔돈                                        chan-tôn

Gửi tiền                                               송금                                        xông-cưm

Rút tiền                                               돈을 찾다                               tô-nưl shát-tà

Sổ ngân hàng                                      은행통장                               ưn-heng-thông-chang

Sổ tiết kiệm                                         적금통장                               chớc-cưm-thông-chang

Rút tiền tiết kiệm                                저금을 찾다                           chớc-cưm-ưl shát-tà

Tiền tiết kiệm                                      적금                                        chớc-cưm

Người gửi tiền                                    송금인                                    xông-cưm-in

Người nhận tiền                                  수취인                                    xu-shuy-in

Địa chỉ người nhận                             수취인 주소                           xu-shuy-in chu-xô

Số tài khoản                                        계좌번호                                ciê-choa-bơn-hô

Mở tài khoản                                       계좌를 개설하다                   ciê-choa-rưl ce-xơl-ha-tà

Số chứng minh ND                             ID번호                                   ai-di-bơn-hô

Phí gửi tiền                                         소금수수료                            xông-cưm-xu-xu-riô

Mẫu câu thông dụng

– Hãy gửi tiền này về Việt Nam cho tôi.

베트남으로 이 금액을 송금해 주세요.

Bê-thư-na-mư-rô i-cưm-éc-ưl xông-cưm-he chu-xề-iồ.

– Hôm nay tỷ giá bao nhiêu?

오늘 한율이 얼마예요?

Ô-nul7 hoan-iu-ri ơl-ma-iề-iố?

– Mấy ngày sau thì ở Việt Nam nhận được tiền?

베트남에서 몇일 후에 돈을 받을 수있어요?

Bê-thư-nam-ê-ơ miớt-shi-hu-ê tô-nưl ba-tul xu-ít-xờ-iố?

– Vẫn chưa nhận được tiền hãy kiểm tra lại cho tôi.

돈을 못 받았습니다. 다시 검사해 주세요.

Tô-nưl mốt-bát-tát-xưm-ni-tà .tà-xi cơm-xa-he chu-xề-iồ.

– Hãy cho tôi xin hóa đơn gửi tiền .

송금 여수증을 좀 주세요.

Xông-cưm iơng-xu-chưng-ưl chôm chu-xề-iồ.

– Tại sao không gửi được?

왜 송금 안되요.

Oe xông-cưm an-tuề-iồ .

– Hãy gửi qua ngân hàng Đệ Nhất cho tôi .

제일은해 통하여 송금해 주세요.

Chê-il-ưn-heng thông-ha-iơ xông-cưm-he chu-xề-iồ.

– Hãy đổi ra đô la cho tôi.

달러로 바꿔 주세요.

Ta-lơ-rô ba-cươ chu-xề-iồ.

– Hãy đổi ra tờ mười ngàn wôn cho tôi.

만원짜리로 바꿔주세요.

Man-ươn-cha-ri-rô ba-cuơ-chu-xề-iồ.

– Hãy rút trong sổ ra cho tôi 400 ngàn wôn

통장에서 사십만원을 찾아주세요.

Thông-chang-ê-xơ xa-xíp-man-ươn-ưl sha-cha-chu-xề-iồ.

– Nhập số tiền này vào trong sổ cho tôi.

이 돈을 통장에 넣어 주세요.

i-tô-nưl thong-chang-ê nơ-ơ chu-xề-iồ.

– Kiểm tra trong sổ hộ tôi xem có bao nhiêu tiền.

통장에 돈이 얼마있는지 확인해 주세요.

Thông-chang-ê tô-ni ơl-ma-in-nưn-chi hoắc-in-he chu-xề-iồ.

– Xin trả cho tôi bằng tiền mặt .

현금으로 지급해 주세요.

hiơn-cư-mư-rô chi-cưp-he chu-xề-iơ.

B.BƯU ĐIỆN.

Từ vựng.

Thư 편지 piơn-chi

Viết thư 편지를 쓰다  piơn-chi-rul xư-tà.

Nhận thư 편지를 받다 piơn-chi-rul bát-tà.

Phong bì 붕투 bong-thu

Thư đảm bảo  등기 tưng-ci

Bưu phẩm 소포 xô-piồ

Tem 오표 ô-piồ

Bưu ảnh 엽서 iơp-xơ

Thiệp 카드 kha-từ

Điện thoại 전화 chơn-hoa

Quay điện thoại 전화를 걸다 chơn-hoa-rưl cơl-tà

Nối điện thoại 전화 연결하다 chơn-hoa iơn-ciơl-ha-tà.

Điện thoại quốc tế  국제전화 cúc-chê-chơn-hoa

Điện thoại liên tỉnh 시외전화 xi-uê-chơn-hoa

Điện thoại công cộng 공중전화 công-chung-chơn-hoa

Điện thoại thẻ  전화 카드 chơn-hoa-kha-từ

Điện thoại cầm tay 휴대폰 hiu-te-pôn

Phí/ tiền điện thoại 전화요금 chơn-hoa-iô-cưm

Gửi 부치다 bu-shi-tà.

Gọi điện thoại 전화하다 chơn-hoa-ha-tà.

Tiền điện thoại 통화요금 thông-hoa-iô-cưm

Thùng thư, hộp thư 편지통 piơn-chi-thông

Giấy viết thư 편지지 piơn-chi-chi

Danh bạ điện thoại 전화번호부 chơn-hoa-bơn-hô-bu

Người nhận 수신자 xu-xin-cha

Người gửi 발신자 bal-xin-cha

Mẫu câu thông dụng

– Bưu điện ở đâu ?

우체국이 어디입나까?

u-shê-cú-ci ơ-ti-im-ni-cá?

– Tôi muốn gửi bức thư này về Việt Nam.

이편지를 베트남으로 부치려고 해요.

i-piơn-chi-rưl bê-thư-nam-ư-rô bu-shi-riơ-cô he-iồ

– Gửi về Việt Nam mất mấy ngày.

베트남까지 몇일 거립니까?

Bê-thư-nam-ca-chi miơ-shil cơ-lim-nì-cá?

– Tôi muốn gửi bưu phẩm này đi Teagu.

이 소포를 대구로 보내고 싶은데요.

i-xô-pô-rưl te-gu-rô bô-ne-cô-xí-pưn-tề-iồ.

– Xin gửi giùm cho tôi mấy lá thư này.

이 편지들을 좀 부쳐 주세요.

i-piơn-chi-tư-rưl chôm bu-shi chu-xề-iồ.

– Tôi muốn gửi bằng đường bảo đảm.

등기로 보내 주세요.

Tưng-ci-rô bô-ne chu-xề-iồ.

– Hôm nay tôi nhận được thư cha mẹ gửi.

오늘 저는 부모님의 편지를 받았어요.

Ô-nưl chơ-nưl bô-mô-nim-ưi piơn-chi-rưl ba-tát-xờ-iồ.

– Tôi muốn gọi điện về Việt Nam

저는 베트남으로 전화하고 싶어요.

Chơ-nưn bê-thư-nam-mư-rô chơn-hoa-ha-cô xi-pờ-iồ.

– Hãy bán cho tôi máy chiếc thẻ điện thoại .

전화카드 몇 개 해 주세요.

Chơn-hoa-kha-tư miớt-ce he-chu-xề-iồ.

0 0 bình chọn
Xếp hạng bài viết
Đăng ký
Thông báo của
guest
Nhập họ tên (bắt buộc)
Email của bạn (bắt buộc)

0 Bình luận
Phản hồi trong dòng
Xem tất cả bình luận
0
Click vào đây để bình luận hoặc gửi yêu cầu bạn nhé!x