시각장애인 아이가 있었습니다 – CÂU CHUYỆN VỀ ĐỨA TRẺ KHIẾM THỊ

시각장애인 아이가 있었습니다. 그 아이는 반에서 따돌림을 받아 늘 외롭고 힘없이 지내야 했습니다. 그러던 어느 날, 수업 중인 교실에 쥐가 한 마리 나타났는데 어디로 숨었는지 (ẩn  도무지 보이지 않았습니다. Có một đứa trẻ khiếm thị. Đứa trẻ đó thường bị


Rất tiếc, bài viết này chỉ dành cho thành viên và học viên đã đăng ký. Để tiếp tục xem bài viết, vui lòng đăng nhập tại khung dưới đây hoặc đăng ký tại đây để trở thành hội viên Kanata với các quyền lợi được ưu đãi.

Dành cho thành viên đã đăng ký
   
error: Rất tiếc, chức năng này không hoạt động.