TỪ VỰNG CHUYÊN NGÀNH – CHỦ ĐỀ: 법과질서 – LUẬT VÀ TRẬT TỰ XÃ HỘI 

Ân xá                                                                                      사면

Ăn trộm                                                                                   도둑, 훔치다

Án chung thân                                                                        종신형

Án tử hình                                                                               사형

Áo tù                                                                                       죄수복

Bắt giam                                                                                  구속, 체포하다

Bắt giữ                                                                                    검거하다
Trạm kiểm soát                                                                        검문소

Bãi nại                                                                                     고소를 취하하다

Bản tường trình                                                                      진술서

Bản trần trình                                                                          진정서

Báo cáo lên cấp trên                                                                상고

Biện luận                                                                                 변론

Bị cáo                                                                                      피고인

Bị kiện                                                                                     소송에 걸리다

Bộ tư pháp                                                                              사법부

Bồi thẩm viên                                                                          배심원

Câu lư, giam, bắt giữ                                                              구류

Canh phòng, làm vệ sĩ                                                             경호하다

Các luật liên quan đến xã hội                                                  사회법

Cái còng tay                                                                            수갑

Cảnh sát giao thông                                                                교통경찰

Cảnh sát nghĩa vụ                                                                   의무경찰

Cảnh sát tuần tra                                                                     순경

Cảnh sát                                                                                  경찰

Chánh án tòa án tối cao                                                          대법원장

Chi phí tố tụng hình sự                                                            형사소송비용

Chi phí tố tụng                                                                        소송 비

Chứng cứ                                                                                증거

Chủ nghĩa lập hiến                                                                  입헌주의

Chủ nghĩa pháp trị                                                                  법치주의

Chuyển trại                                                                             이감

Cơ quan kiểm sát                                                                    검찰청

Cơ quan điều tra                                                                     수사기관

Cơ quan tư pháp                                                                     사법기관

Công tố                                                                                   공소

Cướp                                                                                       강도

Có tội                                                                                      유죄

Có ý, cố ý                                                                                미수

Cuộc sống trong tù                                                                 징역살이

Dân chuyên đào mộ                                                                도굴꾼

Dân sự                                                                                     민사

Dự thảo luật                                                                            법안

Dụng cụ để tra tấn hoặc xử phạt                                             형구

Giam cầm                                                                                감금하다

Giam giữ                                                                                 구금

Giam                                                                                       수감

Giang hồ                                                                                 깡패

Giám định tài liệu                                                                    문서를 검사(조사)하다

Hành vi phạm pháp                                                                 범법행위

Hành vi vi phạm pháp luật                                                      범행

Hiến pháp                                                                                헌법

Hình phạt bằng tiền                                                                벌금형

Hình phạt treo cổ                                                                    교수형

Hình phạt                                                                                벌, 처형, 형벌

Hình sự                                                                                   형사

Hợp hiến                                                                                 합헌

Hợp pháp                                                                                적법, 합법

Kẻ chuyên tiêu thụ đồ ăn trộm                                               장물아비

Kẻ coi thường pháp luật                                                         무법자

Kẻ lừa đảo                                                                               사기꾼

Kẻ phạm pháp                                                                         범법자

Kẻ tình nghi                                                                            용의자

Kháng án                                                                                 상소, 공소, 항소

Kháng cáo                                                                               항고

Khiếu nại, khiếu tố                                                                  이의신청

Khôi phục quyền lợi                                                               복권

Khởi kiện                                                                                소송을 제기하다

Khởi tố                                                                                    기소

Kiểm sát                                                                                  검찰

Kiểm soát, lục soát                                                                  검문하다

Kiểm tra đột xuất                                                                    불심검문

Kiểm tra và xử phạt                                                                단속하다

Kiểm tra, giám định                                                                검사

Kỳ thi công chức luật                                                             사법고시

Lập hiến                                                                                  입헌

Lập pháp                                                                                 입법

Làm chứng                                                                              증언하다

Lệnh bắt giam                                                                         구속영장

Lệnh khám xét, lệnh lục soát                                                   수색영장

Lệnh tổng thống                                                                     대통령령

Lệnh ( bắt)                                                                              영장

Lực lượng cảnh sát                                                                 경찰력

Lừa dối, dụ giỗ bắt cóc                                                           유괴

Lừa đảo                                                                                   사기

Luân lý                                                                                    윤리

Luận bất thành văn                                                                 관습법

Luật bầu cử                                                                             선거법

Luật bầu cử đại biểu quốc hội                                             국회의원선거법

Luật bầu cử tổng thống                                                         대통령선거법

Luật báo chí                                                                            신문 법

Luật cạnh tranh                                                                       경쟁 법

Luật cư trú                                                                              거주 법

Luật công đoàn                                                                       노조법

Luật dân sự                                                                             민법

Luật doanh nghiệp                                                                   기업법

Luật giao thông                                                                      교통법

Luật giá trị gia tăng                                                                 부가가치법

Luật hành chính                                                                      행정법

Luật Hải Quan                                                                        관세법

Luật hình sự                                                                            형법

Luật hộ khẩu                                                                           호적법

Luật kinh doanh bất động sản                                                부동산경영법

Luật lao động                                                                          노동법

Luật đất đai                                                                             토지법

Luật đấu thầu                                                                          입찰 법

Luật đầu tư nước ngoài                                                          해외투자법

Luật đăng kí bất động sản                                                     부동산등기법

Luật ngĩa vụ quân  sự                                                             군의무법

Luật phá sản                                                                            기업도산 법

Luật quốc tế                                                                            국제법

Luật sư nhân quyền                                                                인권변호사

Luật sư quốc tế                                                                       국제변호사

Luật sư                                                                                    변호사

Luật thống kê                                                                          통계법

Luật thương mại                                                                     무역 법, 상법

Luật thuế thu nhập cá nhân                                                   개인소득법

Luật thuế                                                                               세법

Luật trong nước                                                                     국내법

Luật xuất nhập  khẩu                                                              수출입법

Luật                                                                                         법

Lục soát, khám xét                                                                  수색

Mạng lưới điều tra                                                                  수사망

Miễn tội                                                                                   사면

Móc túi                                                                                    소매치기

Đầu mối vụ việc                                                                      단서

Đạo đức                                                                                  도덕

Đào mộ                                                                                   도굴하다

Nghi ngờ                                                                                 혐의

Ngừng tư cách, ngưng tư cách                                           자격정지

Người bào chữa                                                                      변호인

Người bị giam                                                                         수감자

Người bị hại                                                                            피해자

Người bị tình nghi                                                                  피의자, 혐의자

Người bị truy nã                                                                     수배자

Người chứng kiến                                                                   목격자

Người có tiền án                                                                     전과자

Người gây hại, người có lỗi                                                    가해자

Người hoạt động công ích                                                      공익근무요원

Người làm chứng                                                                    증인

Người đứng tên kiện                                                               소송인

Người phạm tội                                                                       범죄자

Người trúng cử                                                                       당선자

Người xử án                                                                            재판관

Nguy hiểm                                                                              위험

Nguyên đơn                                                                            고소인, 원고

Nhân viên cảnh sát                                                                  경찰관

Nhân viên coi tù                                                                      교도관

Nhân viên luật                                                                         법관

Nhân viên điều tra                                                                   수사관

Nhân viên tòa án tối cao                                                         대법관

Nhà tù                                                                                     감옥, 교도소, 형무소

Những người làm luật                                                             법조인

Nhóm bạo lực                                                                         폭력배

Nhóm côn đồ                                                                          불량배

Điều lệ                                                                                     조례

Điều tra                                                                                   수사하다

Đồ ăn trộm                                                                              장물

Đội cảnh sát tuần tra                                                               순찰대

Đội điều tra                                                                             수사대

Đội trọng án                                                                            강력계

Đồn cảnh sát                                                                           경찰서, 파출소

Nơi tạm giam                                                                          유치장

Trường bắn, nơi thực thi bản án                                            형장

Nơi xử án                                                                                재판소

Đơn kiện                                                                                 소송장

Đơn đề nghị giúp đỡ                                                               탄원서

Phạm nhân                                                                              범인

Phạm pháp                                                                              범법

Phạm tội không chủ ý                                                             완전범죄

Phạm tội lần đầu                                                                     초범

Phạm tôi thanh thiếu niên                                                       청소년범죄

Phạm tội                                                                                  범죄

Phán quyết hình sự                                                                  형사판결

Phán quyết                                                                              판결

Pháp lệnh                                                                                법령

Pháp luật                                                                                 법률

Pháp đình                                                                                법정

Pháp định, luật qui định                                                          법정

Pháp qui                                                                                  법규

Phi pháp, vi phạm pháp luật                                                    불법

Phòng giam                                                                             감방

Phòng giao thông                                                                    교통계

Quê quán                                                                                 원적

Qui định của pháp luật                                                            법규정

Qui định                                                                                  규정

Qui tắc xử phạt                                                                       벌칙

Qui tắc                                                                                    규칙

Quốc dân bỏ phiếu                                                              국민투표

Quốc pháp                                                                               국법

Quyền bỏ phiếu                                                                      투표권

Quyền im lặng                                                                         묵비권

Quyền lợi nghĩa công dân                                                       공민권과 의무

Ra khỏi tòa án                                                                         퇴정

Ra trại                                                                                     출소

Ra tù                                                                                       출감, 출옥

Sách về luật                                                                             법전

Sống cuộc sống nhà tù                                                            감옥살이

Sở cảnh sát                                                                              경찰청

Tạm hoãn thi hành án                                                              집행유예

Tạm nghỉ giữa buổi xét xử                                                     휴정

Tạm tha                                                                                   가석방

Tái phạm                                                                                 재범

Tên tội phạm đang gây tội                                                      현행범

Tha, thả ra                                                                               석방

Thẩm lý                                                                                   심리

Thẩm phán                                                                              판사

Thẩm tra                                                                                  심사

Thẩm vấn                                                                                심문

Thắng kiện                                                                              소송에 이기다

Thắng kiện                                                                              승소

Thi hành                                                                                  집행하다

Thưa kiện, khởi kiện                                                               고소

Thời hạn án                                                                             형기

Thời hiệu vụ án                                                                       공소시효

Thua kiện                                                                                소송에 지다, 패소

Thụ lý vụ kiện                                                                         고소를 수리하다

Thụ lý                                                                                      수리하다

Thủ phạm                                                                                진범

Thủ tục tố cáo, thủ tục khởi kiện                                            고소 절차

Tiền bảo lãnh ( để được tạm tha)                                            보석, 보석금

Tiền phạt                                                                                 과태료, 벌금, 범칙금

Tư pháp                                                                                   사법

Tố tụng ly hôn                                                                         이혼소송

Tố cáo                                                                                     고발

Tố tụng dân sự                                                                        민사소송

Tố tụng hành chính                                                                 행정소송

Tố tụng hình sự                                   `                                   형사소송

Tố tụng                                                                                    소송

Tội ác                                                                                      죄악

Tôi nhân                                                                                  죄인

Tội phạm bắt cóc                                                                     유괴범

Tội phạm hung ác                                                                   흉악범

Tội phạm kinh tế                                                                     경제법

Tội phạm mang án tử hình                                                      사형수

Tội phạm nặng                                                                        강력범

Tội phạm nhẹ                                                                          경범죄

Tội phạm phóng hỏa                                                               방화범

Tội phạm trốn trại                                                                   탈옥수

Tội phạm tù chung thân                                                          무기수

Tội phạm về tư tưởng                                                             사상범

Tội phạm                                                                                 죄수

Tội phóng hỏa                                                                         방화죄

Tội                                                                                           죄

Tổng thư kí                                                                             사무장

Tịch thu                                                                                   몰수, 압수

Tự khai                                                                                    자백

Từ chối thưa kiện                                                                    고소를 기각하다

Từ chối thụ án vụ kiện                                                            기각 시키다

Tờ niêm phong hoặc tờ phiếu phạt                                          딱지

Tờ tố cáo, thưa kiện                                                                고소장

Tòa án cấp trung ( tòa phúc thẩm)                                           고등법원

Tòa án địa phương                                                                  지방법원

Tòa án tối cao                                                                          대법원

Tòa án                                                                                     법원

Tòa chuyên xử việc liên quan đến gia đình                            가정법원

Tòng phạm                                                                              공범

Tường trình                                                                             진술하다

Tử hình                                                                                    사형하다

Tra tấn                                                                                     고문

Trần tình                                                                                  진정

Trật tự công cộng                                                                    공공질서

Trật tự                                                                                     질서

Trại tạm giam                                                                          구치소

Tranh chấp lao động                                                                 노동쟁의

Tranh chấp ranh giới ( biên giới)                                               경계[국경] 분쟁

Trị an                                                                                       치안

Trộm vặt                                                                                  좀도둑

Trốn tù, trốn trại                                                                      탈옥

Trọng tội                                                                                  중죄

Trò ăn trộm                                                                              도둑질

Trời phạt                                                                                  천벌

Trừng phạt                                                                               징계, 징계하다

Trường đại học cảnh sát                                                          경찰대학교

Try nã công khai                                                                      공개수배

Truy nã                                                                                    수배하다

Tuần tra                                                                                   순찰하다

Tù chung thân                                                                         무기징역

Tù                                                                                            징역

Tuyên cáo, tuyên án                                                                선고

Tuyển tập về pháp lệnh                                                           법령집

Tỷ lệ phạm tội                                                                         범죄 율

Văn bản phán quyết                                                                판결문

Vệ sĩ                                                                                        경호원

Vi phạm nguyên tắc                                                                범칙

Vi phạm pháp luật                                                                   법률위반, 위법

Vô đạo đức                                                                             부도덕

Vô tội                                                                                      무죄

Vô trật tự, mất trật tự                                                             무질서

Vụ kiện, vụ tố tụng                                                                 소송사건

Xã hội cũa những người làm luật                                           법조계

Xe cảnh sát tuần tra                                                                순찰차

Xét xử hành chính                                                                  행정재판

Xử án, xét xử                                                                          재판

Xử kiện                                                                                   공판

Xử phạt                                                                                   처벌, 처벌하다, 처형하다

 

 

 

0 0 bình chọn
Xếp hạng bài viết
Đăng ký
Thông báo của
guest
Nhập họ tên (bắt buộc)
Email của bạn (bắt buộc)

0 Bình luận
Phản hồi trong dòng
Xem tất cả bình luận
0
Click vào đây để bình luận hoặc gửi yêu cầu bạn nhé!x
error: Rất tiếc, chức năng này không hoạt động.