TỪ VỰNG CHUYÊN NGÀNH – CHỦ ĐỀ: LUẬT VÀ AN NINH                 법과질서

 1. Ân xá đặc biệt                      특별사면
 2. Theif                                     도둑
 3. Lấy trộm                               훔치다
 4. Tù chung thân                      종신형
 5. Chấp hành                            사형
 6. Áo liền quần                         죄수복
 7. Sự hạn chế                            구속
 8. Bắt giữ                                 체포하다
 9. Bắt giữ                                 검거하다
 10. trạm kiểm soát                      검문소
 11. Bỏ đơn khiếu nại                  고소를 취하하다
 12. Tuyên thệ                              진술서
 13. Lời phàn nàn                        진정서
 14. Kháng nghị                           상고
 15. thảo luận                               변론
 16. Bị cáo                                   피고
 17. Bị cáo                                   피고인
 18. Bị kiện                                  소송에 걸리다
 19. Trường giáo dưỡng              소년원
 20. Cơ quan tư pháp                  사법부
 21. Bồi thẩm đoàn                      배심원
 22. Giam giữ                              구류
 23. Bảo vệ                                  경호하다
 24. Đồng hành                            공범
 25. Luật xã hội                           사회법
 26. Còng tay                               수갑
 27. Cảnh sát giao thông             교통경찰
 28. Cảnh sát bắt buộc                 의무경찰
 29. Cảnh sát                               순경
 30. Cảnh sát                               경찰
 31. Chánh án                              대법원장
 32. Chi phí tố tụng hình sự        형사소송비용
 33. Phí kiện tụng                        소송 비
 34. Chứng cớ                             증거
 35. Chủ nghĩa hợp hiến              입헌주의
 36. Quy tắc của pháp luật          법치주의
 37. Hai giác quan                       이감
 38. Cơ quan cảnh sát quốc gia   경찰청
 39. Văn phòng Công tố              검찰청
 40. Cơ quan điều tra                   수사기관
 41. Thực thi pháp luật                사법기관
 42. Truy tố                                  공소
 43. Ăn trộm                                강도
 44. Tội lỗi                                   유죄
 45. Cố gắng                                미수
 46. Bỏ tù                                    징역살이
 47. Tên cướp                              도굴꾼
 48. Dân dụng                             민사
 49. Hóa đơn                               법안
 50. Hyeonggu                             형구
 51. Giam cầm                             감금하다
 52. Giam giữ                              구금
 53. Bỏ tù                                    수감
 54. đầu gấu                                 깡패
 55. Kiểm tra (điều tra) tài liệu    문서를검사(조사)하다
 56. Xúc phạm                             범법행위
 57. Tội ác                                    범행
 58. Tổ chức                                헌법
 59. Sự thực thi                           벌금형
 60. Treo cổ                                  교수형
 61. Chấp hành                            처형
 62. Sự trừng phạt                       형벌
 63. Thám tử                                형사
 64. Tổ chức                                합헌
 65. Tính hợp pháp                      적법
 66. Hợp pháp                             합법
 67. Lưng tôm                             장물아비
 68. Ngoài vòng pháp luật           무법자
 69. Tù nhân                                죄수
 70. Kẻ lừa đảo                            사기꾼
 71. Người phạm tội                    범법자
 72. Nghi ngờ                              용의자
 73. Truy tố                                  공소
 74. Lời kêu gọi                           항소
 75. Kháng nghị                           항고
 76. Sự phản đối                          이의신청
 77. Vé số                                    복권
 78. Khởi kiện                             소송을 제기하다 
 79. Truy tố                                  기소
 80. Truy tố                                  검찰
 81. Kiểm tra                               검문하다
 82. Khám chữa cháy                  불심검문
 83. Crack down                          단속하다
 84. Kiểm tra                               검사
 85. Kiểm tra tư pháp                  사법고시
 86. Tổ chức                                입헌
 87. Làm luật                               입법
 88. Làm chứng                           증언하다
 89. Lệnh bắt giữ                         구속영장
 90. Lệnh khám xét                     수색영장
 91. Lệnh của Tổng thống           대통령령
 92. Bảo đảm                               영장
 93. Lực lượng cảnh sát              경찰력
 94. Bắt cóc                                 유괴
 95. Lừa đảo                                사기
 96. Đạo đức                                윤리
 97. Luật chung                           관습법
 98. Luật bầu cử                          선거법
 99. Luật bầu cử đại biểu quốc hội국회의원선거법
 100. Đạo luật bầu cử tổng thống 대통령선거법
 101. Báo luật                                신문 법
 102. Luật cạnh tranh                    경쟁 법
 103. Luật cư trú                           거주 법
 104. Luật công đoàn                    노조법
 105. Luật dân sự                          민법
 106. Luật doanh nghiệp               기업법
 107. Luật giao thông                    교통법
 108. Phương pháp giá trị gia tăng        부가가치법
 109. Luật hành chính                   행정법
 110. Luật Hải quan                      관세법
 111. Pháp luật hình sự                  형법
 112. Đăng ký gia đình                  호적법
 113. Đạo luật quản lý bất động sản      부동산경영법
 114. Luật lao động                       노동법
 115. Lệ làng                                 토지법
 116. Luật đấu thầu                       입찰 법
 117. Luật đầu tư nước ngoài        해외투자법
 118. Luật đăng ký bất động sản   부동산등기법
 119. Luật quân sự                        군의무법
 120. Luật phá sản công ty            기업도산 법
 121. Luật quôc tê                         국제법
 122. Luật sư nhân quyền              인권변호사
 123. Luật sư quốc tế                    국제변호사
 124. Luật sư                                 변호사
 125. Luật thống kê                       통계법
 126. Luật Thương mại                 무역 법
 127. Luật Thương mại                 상법
 128. Luật thu nhập cá nhân          개인소득법
 129. Luật thuế                              세법
 130. Luật trong nước                   국내법
 131. Luật xuất nhập khẩu            수출입법
 132. phương pháp                        법
 133. Tìm kiếm                              수색
 134. Lưới điều tra                        수사망
 135. Dốc                                       사면
 136. Kẻ móc túi                            소매치기
 137. Điều khoản                           단서
 138. Luân lý                                 도덕
 139. Rob                                       도굴하다
 140. Sạc điện                                혐의
 141. Đình chỉ bằng cấp                자격정지
 142. Luật sư                                 변호인
 143. Tù nhân                                수감자
 144. Nạn nhân                              피해자
 145. Nghi can                               피의자
 146. Nghi can                               혐의자
 147. Muốn                                    수배자
 148. Kẻ tấn công                          가해자
 149. Nhân viên dịch vụ công cộng공익근무요원
 150. Nhân chứng                          증인
 151. Kiện tụng                             소송인
 152. Tội phạm                              범죄자
 153. Bầu                                       당선자
 154. Thẩm phán                            재판관
 155. Nguy hiểm                            위험
 156. Delator                                 고소인
 157. Bản thảo                               원고
 158. Cảnh sát                               경찰관
 159. Đinh ốc                                 교도관
 160. Thẩm phán                            법관
 161. Điều tra viên                         수사관
 162. Thủ tướng                            대법관
 163. Nhà tù                                  감옥
 164. Nhà tù                                  교도소
 165. Nhà tù                                  형무소
 166. Người hợp pháp                   법조인
 167. Xã hội đen                            폭력배
 168. người bảo vệ                        불량배
 169. Bylaw                                   조례
 170. Điều tra                                수사하다
 171. Đồ ăn cắp                             장물
 172. Tuần tra                                순찰대
 173. Nhóm điều tra                      수사대
 174. Giết người                            강력계
 175. Văn phòng cảnh sát              경찰서
 176. Hộp cảnh sát                        파출소
 177. Khóa                                     유치장
 178. Kết án                                   형장
 179. Tòa án                                   재판소
 180. Kiện tụng                             소송장
 181. Đơn thỉnh cầu                      탄원서
 182. Tội phạm                              범인
 183. Sự vi phạm                           범법
 184. Một tội ác hoàn toàn            완전범죄
 185. Người phạm tội đầu tiên      초범
 186. Tội phạm vị thành niên         청소년범죄
 187. Tội ác                                    범죄
 188. Bản án hình sự                     형사판결
 189. Phán quyết                           판결
 190. Quy chế                                법령
 191. Pháp luật                              법률
 192. Tòa án                                   법정
 193. Pháp luật                              법규
 194. Bất hợp pháp                        불법
 195. Khu vực                               감방
 196. Vận chuyển                          교통계
 197. Gốc                                       원적
 198. Quy định pháp luật               법규정
 199. Qui định                               규정
 200. Hình phạt                             벌칙
 201. Qui định                               규칙
 202. Trưng cầu dân ý                   국민투표
 203. Luật quốc gia                       국법
 204. Bỏ phiếu                               투표권
 205. Quyền giữ im lặng                묵비권
 206. Quyền và nghĩa vụ dân sự   공민권과 의무
 207. Sự nghỉ hưu                          퇴정
 208. Phát hành                             출소
 209. Hướng ngoaị                        출감
 210. Nhà tù                                  출옥
 211. Luật pháp                             법전
 212. Cuộc sống trong tù               감옥살이
 213. Kiểm soát                             집행유예
 214. Điều chỉnh                            휴정
 215. Đặc xá                                  가석방
 216. Jaebum                                 재범
 217. Phạm nhân hiện tại               현행범
 218. Giải phóng                            석방
 219. Thử nghiệm                          심리
 220. Thẩm phán                            판사
 221. Thẩm phán                            심사
 222. Thính giác                             심문
 223. Thắng một vụ kiện               소송에 이기다
 224. Thắng lợi                              승소
 225. Hành hình                             집행하다
 226. Kiện                                      고소
 227. thời gian                               형기
 228. Thời hiệu                              공소시효 
 229. Bị kiện                                  소송에 지다
 230. Thua                                     패소
 231. Khắc phục khiếu nại             고소를 수리하다
 232. Sửa                                       수리하다
 233. Beom thật                             진범
 234. Thủ tục khiếu nại                  고소 절차
 235. Đồ trang sức                         보석
 236. Tiền bảo lãnh                        보석금
 237. Khỏe                                     과태료
 238. Khỏe                                     벌금
 239. Khỏe                                     범칙금
 240. Sự công bằng                       사법
 241. Ly hôn                                  이혼소송
 242. lời buộc tội                           고발
 243. Vụ án dân sự                        민사소송
 244. Kiện tụng hành chính           행정소송
 245. Tố tụng hình sự                    형사소송
 246. Kiện cáo                               소송
 247. Tội ác                                    죄악
 248. Người phạm tội                    죄인
 249. Kẻ bắt cóc                            유괴범
 250. Tội phạm độc ác                   흉악범
 251. Luật kinh tế                          경제법
 252. Tử hình                                 사형수
 253. Tội phạm bạo lực                  강력범
 254. Tội nhẹ                                 경범죄
 255. Con chó lửa                          방화범
 256. Bẻ khóa                                탈옥수
 257. Số vũ khí                              무기수
 258. Người vi phạm tư tưởng      사상범
 259. Tội ác đốt phá                       방화죄
 260. Tội                                        죄
 261. Thư ký                                  사무장
 262. Tịch thu                                몰수
 263. Co giật                                  압수
 264. Lời thú tội                            자백
 265. Loại bỏ khiếu nại                  고소를 기각하다
 266. Bỏ qua                                  기각
 267. Than phiền                            고소장
 268. Tòa án Tối cao                      고등법원
 269. Tòa án huyện                        지방법원
 270. Tòa án Tối cao                      대법원
 271. Tòa án                                   법원
 272. Tòa án gia đình                     가정법원
 273. Tiểu bang                              진술하다
 274. Hành hình                             사형하다
 275. Tra tấn                                  고문
 276. Điềm tĩnh                             진정
 277. Trật tự công cộng                 공공질서
 278. Pháp luật                              질서
 279. Nhà tù                                  구치소
 280. Tranh chấp lao động             노동쟁의
 281. Tranh chấp biên giới [border]       경계[국경] 분쟁
 282. Sự an toàn                            치안
 283. Đánh lén                               좀도둑
 284. Bẻ khóa                                탈옥
 285. Trọng tội                               중죄
 286. Ăn trộm                                도둑질
 287. Tai họa                                  천벌
 288. Sự trừng phạt                       징계
 289. Kỷ luật                                 징계하다
 290. Đại học cảnh sát                   경찰대학교
 291. Muốn                                    공개수배
 292. Sắp xếp                                 수배하다
 293. Tuần tra                                순찰하다
 294. Tù chung thân                      무기징역
 295. Nô lệ hình sự                        징역
 296. Kết án                                   선고
 297. Sổ quy chế                            법령집
 298. Tỉ lệ tội phạm                       범죄 율
 299. Sự phán xét                          판결문
 300. Vệ sĩ                                     경호원
 301. Xúc phạm                             범칙
 302. Vi phạm pháp luật                법률위반
 303. bất hợp pháp                        위법
 304. Vô luân                                 부도덕
 305. Vô tội                                   무죄
 306. rối loạn                                 무질서
 307. Vụ kiện                                 소송사건
 308. Quán ba                                법조계
 309. Xe tuân tra                           순찰차
 310. Phiên tòa hành chính            행정재판
 311. Thử nghiệm                          재판
 312. Thử nghiệm                          공판
 313. Sự trừng phạt                       처벌
 314. Trừng phạt                            처벌하다
 315. Hành hình                             처형하다                                           
2.5 2 bình chọn
Xếp hạng bài viết
guest
Nhập họ tên (bắt buộc)
Email của bạn (bắt buộc)

2 Bình luận
Cũ nhất
Mới nhất Bình chọn nhiều
Phản hồi trong dòng
Xem tất cả bình luận
Nhung
Nhung
2 năm cách đây

E cam on Thay da chia se kien thuc that bo ich va e Chuc Thay nhieu suc khoe!♡…

2
0
Click vào đây để bình luận hoặc gửi yêu cầu bạn nhé!x
error: Rất tiếc, chức năng này không hoạt động.