TỪ VỰNG CHUYÊN NGÀNH – CHỦ ĐỀ: XUẤT BẢN VÀ BÁO CHÍ – 언론과 출판

 1.  Bài báo đặc biệt                                        특종기사    
 2.  Bài báo                                                      기사
 3. Bản thảo                                                    원고
 4.  Tin tức                                                       뉴스
 5. Báo chí                                                       신문
 6. Biên tập                                                     편집하다    
 7. Nó được sản xuất                                      제작하다    
 8. Phí xem                                                     시청료        
 9. Lệ phí cấp giấy phép                                 수신료        
 10.  Không khí                                                 방영하다    
 11. Chương trình                                             프로그램    
 12. Tổ chức truyền thông                                언론기관    
 13. Nhấn                                                          언론사        
 14. Đồng tác giả                                              공저
 15. Giám đốc                                                   연출자          
 16. Thẳng thắn                                                연출하다    
 17.  Ghi lại                                                       녹화하다    
 18.  Gửi đi                                                        투고하다    
 19. Cơ quan báo chí                                        통신사        
 20.  Điều chỉnh                                                 교열
 21.  Hồi ký                                                       자서전        
 22.  Hồi ký                                                       회고록        
 23. Truyện                                                       만화
 24.  Giữ                                                            행하다        
 25.  Kênh                                                         채널
 26. Khán giả                                                    방청객        
 27. Mất thính lực                                            난시청        
 28. Kiểm duyệt                                               검열하다    
 29. Kịch                                                          드라마        
 30. Tiêu đề                                                       머리글        
 31. Bề mặt                                                       지면
 32. Mạng lưới                                                 방송망        
 33. Màn                                                           화면
 34. MC                                                            진행자        
 35. Đăng ký                                                    구독하다    
 36. Đăng ký                                                    정기구독    
 37. Thời tiết thế nào                                        날씨란        
 38. Lời mời làm việc                                       구인란        
 39. Tìm kiếm việc làm                                     구직란        
 40. Tin tức                                                       특보
 41. Phóng viên                                                특파원        
 42. Công bố                                                    게재하다    
 43. Đưa vào cho                                              신청하다                
 44. Phát sóng quốc gia                                      국영방송                
 45. Trạm phát sóng                                             방송국                    
 46. Bình luận                                                      논평            
 47. Nghe                                                            청취하다                                                       
 48. Nhấn                                                           언론                                                               
 49. Biên tập viên                                               편집인                    
 50. Người điều hành                                         사회자                    
 51. Người nhiệt tình                                          애독자                    
 52. Nhà báo                                                       언론인                    
 53. PV                                                               취재기자                                                       
 54. Phóng viên                                                   기자            
 55. Máy in                                                        인쇄소                                                           
 56. Nhà xuất bản                                                출판사                    
 57. Đường đi bộ                                                 보도            
 58. Báo cáo thiên vị                                           편파보도                
 59. Người đọc                                                    독자            
 60. Đặc biệt                                                        특집            
 61. Giao báo                                                       문배달                
 62. Buổi sáng                                                      조간            
 63. Tối                                                                석간                                                               
 64. Công bố                                                        발간하다                
 65. Công bố                                                        발행하다                
 66. Phát lại                                                          재방송                    
 67. phát sóng trực tiếp                                         생방송                    
 68. Phát thanh                                                      방송하다                
 69. Chuyển tiếp                                                    중계하다                
 70. Phát sóng công cộng                                      공개방송                
 71. Phát sóng giao thông                                       교통방송                
 72. người thông báo                                              아나운서                
 73. Phương tiện truyền thông                               언론매체                
 74. Truyền phát phương tiện                                 방송매체                
 75. Phương tiện thông tin đại chúng                      대중매체                
 76. Phóng viên ảnh                                                사진기자                
 77. Phụ đề                                                              부제                                                               
 78. Hew                                                                  찍다                                                               
 79. Sách ảnh                                                            그림책                    
 80. Tiểu sử                                                            위인전                                                           
 81. Sách                                                                 서적                                                               
 82. Hết năm                                                            송년호                    
 83. Số bản sao                                                        발행부수                
 84. Vòng tuần hoàn                                               부수            
 85. Điều chỉnh                                                       교정            
 86. Tần số                                                               주파수                    
 87. Đàn bà                                                            여성지                    
 88. Võ thuật                                                           무협지                                              
 89. Tạp chí                                                             잡지
 90. Nhà văn                                                          작가
 91. Sách                                                               도서
 92. Hiệu sách                                                      서점
 93. Trót lọt                                                          속보
 94. Goryo                                                           고료
 95. Phí bản thảo                                                원고료
 96. Phí xuất hiện                                                출연료
 97. Tin tức                                                          소식
 98. Tivi                                                             텔레비전
 99. Phim tài liệu                                               다큐멘터리
 100. Hàng tháng                                               월간지
 101. Phe chính trị                                            정치면
 102. Bề mặt quảng cáo                                   광고면
 103. Bên thể thao                                           스포츠면
 104. Mặt văn hóa                                           문화면
 105. Mặt kinh tế                                            경제면
 106. Khía cạnh xã hội                                    사회면
 107. Thư ký giám đốc                                    조연출
 108. Phát sóng trực tiếp                                  생중계
 109. Truyền hình Trung ương                      중앙방송
 110. Truyền hình vệ tinh                              위성방송
 111. Rơ le vệ tinh                                        위성중계
 112. tuyên truyền                                       선전
 113. Xếp hạng                                           시청률
 114. Phỏng vấn                                           취재하다
 115. Sách                                                    저서
 116. Khởi hành                                          출발하다                                                
0 0 bình chọn
Xếp hạng bài viết
guest
Nhập họ tên (bắt buộc)
Email của bạn (bắt buộc)

0 Bình luận
Phản hồi trong dòng
Xem tất cả bình luận
0
Click vào đây để bình luận hoặc gửi yêu cầu bạn nhé!x
error: Rất tiếc, chức năng này không hoạt động.