TỪ VỰNG CHUYÊN NGÀNH – Chủ đề: Gia Đình Và Bà Con Họ Hàng  – 가족과 친인척    

 1. Anh của em gái                                                                       오라버니                   
 2. Anh chị em họ                                                                         사촌                           
 3. Anh chị                                                                                   오누이                       
 4. Anh chồng (tôn trọng)                                                            아주버님                   
 5. Anh chồng                                                                              아주버니                   
 6. Anh em cùng cha khác mẹ                                                      이복형제                   
 7. Anh em ghẻ                                                                             의형제                       
 8. Anh em họ bên mẹ( con của cậu hay dì)                                 외사촌                       
 9. Anh em họ                                                                              고종사촌                   
 10. Anh em trai bên vợ                                                                 처남                           
 11. Anh em                                                                                   형제                           
 12. Anh rể                                                                                     형부                           
 13. Anh trai ( em gái gọi)                                                              오빠                           
 14. Anh trai( cách gọi trân trọng)                                                 형님                           
 15. Anh                                                                                         형                               
 16. Anh, chị, em                                                                            남매                           
 17. Bà cố nội                                                                                 고조할머니               
 18. Bà cố nội                                                                                 증조할머니               
 19. Ba kế                                                                                       새 아버지                  
 20. Ba mẹ                                                                                      부모                           
 21. Bà nội                                                                                      친할머니                   
 22. Ba nuôi                                                                                    양아버지                   
 23. Bà ngoại                                                                                  외할머니                   
 24. Ba vợ                                                                                      친정아버지               
 25. Ba                                                                                            아범                           
 26. Bà                                                                                            할머니                       
 27. Ba, bố (cách nói trân trọng                                                     아버님                       
 28. Ba, bố                                                                                      아버지                       
 29. Bác ( anh của ba)                                                                    백부                           
 30. Bác ( anh của ba)                                                                    큰아버지                   
 31. Bác (chị của mẹ)                                                                     백모               
 32. Bác (chị của mẹ)                                                                     큰어머니                   
 33. Bác chồng                                                                               시 아주머니              
 34. Bác, cô (gọi mẹ của bạn một cách tôn trọng)                         자당                           
 35. Bác, chú (gọi cha người khác cách trân trọng)                       춘부장                       
 36. Bảng phả hệ                                                                            족보                           
 37. Bên vợ                                                                                    친정                           
 38. Bố chồng                                                                                 시아버지                   
 39. Bố kế (chồng thứ hai của mẹ)                                                 의붓아버지               
 40. Bố mẹ chồng                                                                           시부모                       
 41. Bố mẹ nuôi                                                                              양부모                       
 42. Bố vợ (cách gọi tôn trọng)                                                      장인어른                   
 43. Bố vợ                                                                                      장인                           
 44. Bố, cha, thầy                                                                           아비                           
 45. Cách gọi em chồng chưa kết hôn cách trân trọng                   도련님                       
 46. Cấp bậc của mối quan hệ                                                        항렬                           
 47. Cậu                                                                                          외삼촌                       
 48. Cậu                                                                                          외숙부                       
 49. Cọc chèo                                                                                            
 50. Con bất hiếu                                                                            불효자                       
 51. Con cháu đời sau                                                                    후손                           
 52. Con cháu trong nhà                                                                 자손                           
 53. Con dâu                                                                                  며느리                       
 54. Con dâu                                                                                  안사돈                       
 55. Con gái của cháu trai(chắt gái)                                               증손녀                       
 56. Con gái đầu lòng                                                                     맏딸                           
 57. Con gái nuôi                                                                            수양딸                       
 58. Con gái nuôi                                                                            양녀                           
 59. Con gái                                                                                    딸                               
 60. Con gaùi                                                                                  따님                           
 61. Con ghẻ                                                                                   의붓자식                   
 62. Con nuôi                                                                                 양자                           
 63. Con rể                                                                                     사위                           
 64. Con riêng                                                                                입양아                       
 65. Con ruột                                                                                  친자                           
 66. Con trai (cách nói trân trọng)                                                  아드님                       
 67. Con trai của cháu trai (chắt trai)                                             증손자                       
 68. Con trai của chị(cháu trai)                                                       생질                           
 69. Con trai duy nhất (độc nam)                                                   외아들                       
 70. Con trai đầu lòng                                                                    맏아들                       
 71. Con trai nuôi                                                                           수양아들                   
 72. Con trai nuôi                                                                           양아들                       
 73. Con trai                                                                                   아들                           
 74. Con út                                                                                     막내                           
 75. Cô ( chị ruột của ba)                                                               고모                           
 76. Cô( ruột)                                                                                 이모                           
 77. Cô, dì                                                                                      아주머니       
 78. Cuộc họp mặt của đại gia đình                                                종친회                       
 79. Cháu bên chú                                                                          이종사촌                   
 80. Cháu dâu                                                                                 손부   
 81. Cháu gái (của ông bà)                                                             손녀                           
 82. Cháu gái ngoại                                                                        외손녀                       
 83. Cháu gái                                                                                  질녀                           
 84. Cháu nội ( gái)                                                                        외손주                       
 85. Cháu trai ngoại                                                                        외손자                       
 86. Cháu trai                                                                                 손자                           
 87. Cháu trai                                                                                 조카                           
 88. Cháu vợ                                                                                  처조카                       
 89. Chế độ gia đình                                                                       가족제도                   
 90. Chị bà con                                                                               누이                           
 91. Chi chồng                                                                                시누이                       
 92. Chị chồng, anh rể, anh vợ                                                       자형                           
 93. Chị dâu hoặc em dâu                                                              올케                           
 94. Chị dâu                                                                                   형수                           
 95. Chị em gái                                                                               자매                           
 96. Chị gái (em gái gọi)                                                                 언니                           
 97. Chị gái (em trai gọi)                                                                누나                           
 98. Chị gái (gọi cách trân trọng)                                                   누님                           
 99. Chị kế                                                                                      새 언니                      
 100. Chị vợ                                                                                     처형                           
 101. Chồng của chị bà con                                                              매형                           
 102. Chồng của em gái ruột                                                            매부                           
 103. Chồng                                                                                     남편                           
 104. Chú (chồng cô ruột)                                                                고모부                       
 105. Chú (chồng cô ruột)                                                                이모부                       
 106. Chú (em ba)                                                                            숙부                           
 107. Chú                                                                                         삼촌                           
 108. Chú                                                                                         아저씨                       
 109. Chú                                                                                         작은아버지               
 110. Dì (em mẹ)                                                                              숙모                           
 111. Dì                                                                                            작은어머니   
 112. Dòng tộc                                                                                 당숙                           
 113. Đại gia đình                                                                             대가족                       
 114. Đại                                                                                          대                               
 115. Đầu tiên                                                                                  맏이                           
 116. Đồng kì                                                                                   동기                           
 117. Em bà con                                                                               누이동생                   
 118. Em của chị bà con                                                                   매제                           
 119. Em chồng                                                                                시동생                       
 120. Em gái vợ                                                                                처제                           
 121. Em gái                                                                                     여동생                       
 122. Em rể                                                                                     제부                             
 123. Em trai của anh, em gái của chị                                              아우                           
 124. Em trai                                                                                    남동생                       
 125. Em vợ                                                                                     제수                           
 126. Em                                                                                           동생                           
 127. Gia đình bị ly tán                                                                    이산가족                   
 128. Gia đình hạt nhân                                                                    핵가족                       
 129. Gia đình thiếu cha hoặc mẹ                                                     결손가정                   
 130. Gia đình                                                                                  가정               
 131. Gia đình                                                                                  가족                           
 132. Gia môn                                                                                  가문                           
 133. Hai bên thông gia                                                                     바깥사돈                   
 134. Hiếu đạo                                                                                  효도                           
 135. Hiếu nam                                                                                 효부                           
 136. Hiếu nữ                                                                                   효녀                           
 137. Họ hàng gần                                                                            친인척                       
 138. Họ hàng                                                                                  친척                           
 139. Hoàn cảnh gia đình                                                                 가정환경                   
 140. Hôn nhân                                                                                혼인                           
 141. Huyết thống                                                                            혈연                           
 142. Kế hoạch gia đình                                                                   가족계획                   
 143. Kế mẫu                                                                                    계모                           
 144. Kế phụ                                                                                    계부                           
 145. Kết hôn                                                                                   결혼                           
 146. Mẫu nữ (mẹ và con gái)                                                          모녀                           
 147. Mẫu tử                                                                                    모자                           
 148. Mẫu thân                                                                                 모친                           
 149. Mẹ ( cách gọi trân trọng)                                                        어머님                       
 150. Mẹ (từ địa phương)                                                                 어미                           
 151. Mẹ chồng nàng dâu                                                                고부                           
 152. Mẹ chồng                                                                                시어머니                   
 153. Mẹ kế (vợ thứ hai của bố)                                                       의붓어머니               
 154. Mẹ kế                                                                                      새어머니                   
 155. Mẹ nuôi                                                                                   양어머니                   
 156. Mẹ vợ (cách gọi tôn trọng)                                                     장모님                       
 157. Mẹ vợ                                                                                      장모                           
 158. Mẹ vợ                                                                                      친정어머니               
 159. Mẹ                                                                                           어머니                       
 160. Mẹ                                                                                           엄마                           
 161. Moät người mẹ khôn ngoan và người vợ tốt                          현모양처                   
 162. Mối quan hệ họ hàng (xa, gần)                                               촌수                           
 163. Một đứa con gái duy nhất                                                       외동딸                       
 164. Mợ (vợ của cậu)                                                                      외숙모                       
 165. Người con gái chưa chồng bên gia đình thông gia                 사돈처녀                   
 166. Người con hiếu thảo                                                               효자                           
 167. Người con trai chưa vợ bên gia đình thông gia                      사돈총각                   
 168. Người chồng                                                                           서방                           
 169. Người giàu                                                                              부자                           
 170. Người nhà tôi, nhà tôi, vợ tôi                                                 안사람                       
 171. Người nhà                                                                               집사람                       
 172. Người thân tín, thân thuộc                                                     친지                           
 173. Người vợ cùng chia sẻ ngọt bùi đắng cay của cuộc sống조강지처                
 174. Nhà bố mẹ vợ                                                                         처가                           
 175. Nhà của em trai, con trai                                                         작은집                       
 176. Nhà chính                                                                                종갓집                       
 177. Nhà chồng (cách nói trân trọng)                                             시댁                           
 178. Nhà chồng                                                                               시집                           
 179. Nhà chồng                                                                               큰집                           
 180. Nhà ngoại                                                                                외갓집                       
 181. Nhận hoặc nhận làm con nuôi                                                 입양하다                   
 182. Nhân khẩu                                                                               식구                           
 183. Ông bà nội                                                                              조부모                       
 184. Ông cố nội                                                                              고조할아버지                       
 185. Ông cố nội                                                                              증조할아버지                       
 186. Ông chồng (cách gọi trân trọng)   서방님                                         
 187. Ông nội                                                                                   친할아버지               
 188. Ông ngoại                                                                               외할아버지               
 189. Ông                                                                                         할아버지                   
 190. Ông(bà) thông gia (cách gọi trân trọng)                                 사돈어른                   
 191. Phu nhân                                                                                 부녀                           
 192. Phu nhân                                                                                 부인                           
 193. Phu quân                                                                                 부군                           
 194. Phụ thân                                                                                  부친                           
 195. Quan hệ gia đình                                                                     가족관                       
 196. Quan hệ gia đình                                                                     가족관계                   
 197. Quan hệ máu mủ ( ruột rà)                                                      혈연관계                   
 198. Quan hệ thân tộc                                                                     친족관계                   
 199. Quan hệ thông gia                                                                   사돈                           
 200. Sinh mẫu                                                                                 생모                           
 201. Sinh phụ                                                                                  생부                           
 202. Sống tại nhà vợ                                                                       데릴사위                   
 203. Tình mẫu ái                                                                             모성애                       
 204. Tổ tiên                                                                                     조상                           
 205. Thành viên trong gia đình                                                       자식                           
 206. Thân tộc                                                                                  친족                           
 207. Thiếp, vợ lẽ                                                                             첩                               
 208. Thiếu phụ, quả phụ                                                                 홀어머니                   
 209. Thông gia                                                                                겹사돈                       
 210. Trai gái                                                                                    자녀                           
 211. Trong nhà                                                                                집안               
 212. Trưởng nam,                                                                            장남                           
 213. Trưởng nữ                                                                               장녀                           
 214. Việc đối ngoại                                                                         외사                           
 215. Vô nam độc nữ                                                                       무남독녀                   
 216. Vợ cũ(đã ly dị)                                                                        전처                           
 217. Vợ của cháu                                                                            질부                           
 218. Vợ chồng                                                                                부부                           
 219. Vợ hợp pháp, vợ chính                                                           본처                           
 220. Vợ sau, vợ thứ                                                                        후처               
 221. Vợ                                                                                           마누라                       
 222. Vợ                                                                                           아내                           
 223. Vợ                                                                                           여편네                       
 224. Vú nuôi                                                                                   어멈                           
5 1 bình chọn
Xếp hạng bài viết
guest
Nhập họ tên (bắt buộc)
Email của bạn (bắt buộc)

1 Bình luận
Cũ nhất
Mới nhất Bình chọn nhiều
Phản hồi trong dòng
Xem tất cả bình luận
Phạm Vi
Phạm Vi
1 năm cách đây

Đang cần nguồn từ vựng để giảng lại cho thằng em thì gặp bài viết này.

1
0
Click vào đây để bình luận hoặc gửi yêu cầu bạn nhé!x
error: Rất tiếc, chức năng này không hoạt động.