LUYỆN TẬP DỊCH CÁC THÀNH NGỮ 4 CHỮ

개과천선(改過遷善)      

거두절미(去頭截尾)      

견마지로(犬馬之勞)      

견원지간(犬猿之間)      

결초보은(結草報恩)      

경국지색(傾國之色)      

경국지재(經國之才)[     

경천동지(驚天動地)      

계군일학(鷄群一鶴)      

고육지계(苦肉之計)      

고진감래(苦盡甘來)      

구밀복검(口蜜腹劍)      

군계일학                   

공사무척(孔蛇無尺)      

권불십년(權不十年)      

권선징악(勸善懲惡)      

금시초문(今時初聞)      

금지옥엽(金枝玉葉)      

기사회생(起死回生)      

난중지난(難中之難)      

난형난제(難兄難弟)      

노이무공(勞而無功)      

녹림호걸(綠林豪傑)      

다재다병(多才多病)      

다정다감(多情多感)      

대기만성(大器晩成)      

대동소이(大同小異)      

도원결의(桃園結義)      

독불장군(獨不將軍)      

동고동락(同苦同樂)      

동공이곡(同工異曲)      

동상이몽[同床異夢]      

막상막하(莫上莫下)      

명불허전(名不虛傳)      

반신반의(半信半疑)      

백문불여일견(百聞不如一見)

백발백중(百發百中)      

부인지성婦人之性)       

불생불멸(不生不滅)      

불생불사(不生不死)      

사고무친(四顧無親)      

새옹지마(塞翁之馬)      

선인선과(善因善果)      

속수무책(束手無策)      

십인십색(十人十色)    

악인악과[悪因悪果]      

양동작전(陽動作戰)

양두구육(羊頭狗肉)

양호유환(養虎遺患)

어두육미[魚頭肉尾]      

이심전심(以心傳心)      

일거양득(一擧兩得)      

일석이조(一石二鳥)      

자수성가(自手成家)      

자포자기(自暴自棄)      

작심삼일(作心三日)      

절대가인(絶代佳人)      

절세가인(絶世佳人)      

천고만난 (千苦萬難)     

천고불후(千古不朽)      

천공해활 (天空海闊)     

천군만마(千軍萬馬)      

천금준마(千金駿馬)      

천난만고 (千難萬苦)     

천년―만년(千年萬年)   

청천백일(靑天白日)      

출가외인(出嫁外人)      

파죽지세(破竹之勢)      

팔방미인(八方美人)      

호사다마好事多魔)       

호승지심(好勝之心)      

호의호식(好衣好食)      

혼비백산(魂飛魄散)      

 

0 0 bình chọn
Xếp hạng bài viết
Đăng ký
Thông báo của
guest
Nhập họ tên (bắt buộc)
Email của bạn (bắt buộc)

0 Bình luận
Phản hồi trong dòng
Xem tất cả bình luận
0
Click vào đây để bình luận hoặc gửi yêu cầu bạn nhé!x