CỔ SỰ THÀNH NGỮ

고희                                     Hiếm có, cổ hy, cổ lai hy

Người thọ bảy mươi xưa nay hiếm

곡즉전                                 Khi gian khó, khúc khủyu vẫn bảo tòan được tính mạng

과공비례                             Quá công phi lễ

Khiêm tốn quá hóa ra vô lễ.

괄구마광                             Trau đồi, tu dưỡng thành nhân tài

광음여류                             Ngày tháng trôi như nước

Ngày tháng trôi nhanh, không quay lại nữa

곡학아세                             Gian học nịnh đời

Chỉ kẻ mua bằng cấp để tiến thân

공덕겸융                             Công nhiều, đức lớn

공사유공리, 무사기           Đã là việc công phải theo đuổi lợi chung

공숭유지 업광유근            Muốn nên việc lớn, phải có mục tiêu và kiên trì tiếp tục

공옥이석                             Dùng đá mài ngọc

Dùng cái hèn kém tạo nên cái cao qúy

공인지사, 무태엄               Khi nói khuyết điểm người khác, đừng quá gay gắt

공중누각                             Lâu đài trên không trung

Kế họach không tưởng, không hiện thực.

과속상송, 과목불망           Đọc xong một lần là nhớ

Tài nhớ.

과이불개, 시위가의           Biết lỗi không sửa là có lỗi

과유불급                             Cái quá mức không bằng cái không đến mức

Chủ nghĩa trung dung, vừa phải.

과즉물탕개                         Có lỗi là sửa ngay

과전불납리                         Qua ruộng dưa chớ cúi mình sửa dép

Chú ý đừng làm việc gì để người khác nghi ngờ

관이견외, 엄이견애           Rộng lòng làm người ta sợ, nghiêm làm người ta thương

관인대도                             Khoan nhân đại đạo

Người có đức lớn và lòng bao dung rộng

관흥뇌락                             Rộng lòng, vui vẻ, không để ý tới điều nhỏ nhen

관포지교                             Tình bạn lâu bền như Quan Phô ngày xưa

Tình bạn lâu đời, bền vững

광풍제월                             Gió mát trăng thanh

Cảnh trong lành

광음여류                             Ngày tháng thoi đưa.

Thời gian đi qua không quay lại nữa

개관                                     Cởi mũ từ quan

Giao ấn từ quan, thôi làm quan

교사불여졸성                     Tốt gỗ hơn tốt nước sơn

교언영색                             Lời khéo và mặt mày tươi tỉnh

Chỉ kẻ dẻo mồm, nịnh giỏi.

교천언심                             Mới chơi với nhau nhưng đã thân mật

교토사 주구팽, 토사구팽  Bắt được thỏ rồi thì luộc chó. Vắt chanh bỏ vỏ

교토삼굴                             Thỏ khôn đào ba hang

Phải lo chuẩn bị trước để đối phó với điều bất trắc.

구과불섬                             Tìm khuyết điểm mình không dễ

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *