인생을(nhân sinh, cuộc đời) 바꾸고(thay đổi) 싶다면 알아야(biết) 할 삶에(cuộc đời) 관한 진실(sự thật) 10가지

인생을(nhân sinh, cuộc đời) 바꾸고(thay đổi) 싶다면 알아야(biết) 할 삶에(cuộc đời) 관한 진실(sự thật) 10가지

 

바쁘고 판에 박힌(bị mắc kẹt) 일상을(cuộc sống thường nhật) 살다 보면 중요한(quan trọng) 일들을 잊기가(quên) 쉽다. 인생에서(nhân sinh, cuộc đời) 가장 좋은 것들은 쉽게 얻을 수 없고, 스스로를(tự mình) 주의깊게(kỹ) 살피지(xem xét) 않으면 그저 그런 삶을 살게 되기 십상이다. 소크라테스의(Socrates) 말이 가장 적절하다고(thích hợp, thích đáng) 나는 생각한다(suy nghĩ). “반성하지 (nhìn lại, tự suy xét)않는 삶은 가치가 (giá trị)없다.”

소크라테스의 말은 사업에도 (doanh nghiệp)적용된다(được ứng dụng). 에릭 슈미트가(Eric Smith) 구글의 (Google)CEO였을 때, 그는 “우리는 대답이(trả lời) 아닌 질문에 (chất vấn, câu hỏi)기반해(nền tảng) 이 회사를(công ty) 운영한다(vận hành).”라고 말한 바 있다. 삶과 사업은 대답이 아닌 질문에 기반해 돌아간다. 당신은 옳은 방향으로(phương hướng) 가고 있는지 계속(liên tục) 자문해야(tự vấn, tự hỏi) 한다. 인생의 핵심적(tính trọng tâm) 진실들은(chân thực, sự thật) 계속 반복해야(lặp lại) 한다. 이런 진실들을 자주 떠올리면(nhớ đến) 당신에게 큰 도움이(sự giúp đỡ) 될 것이다.

1. 큰 성공은(thành công) 실패를(thất bại) 따라 오는 경우가(trường hợp) 많다

실패를 포용하는(bao dung) 법을(cách) 배우지 못하면 진정한(chân chính) 성공을 거둘(gặt hái thành công) 수 없다. 당신의 실수는(sai lầm) 당신이 잘못된 길을 가고 있음을 알려주어(cho biết), 성공으로 가는 길을 닦아준다(lót đường).

가장 크게 좌절하고(nản lòng, thói chí) 진전이(tiến triển) 없다고 느낄(cảm thấy) 때 보통(bình thường) 가장 큰 진전이 일어난다. 좌절 때문에 당신은 다른 방식으로(phương thức) 생각하게 되고, 그동안 보지 못했던 해결책을(chính sách giải quyết) 발견한다(phát hiện).

성공에는 참을성이(khả năng chịu đựng) 필요하다(cần thiết). 또 당신의 믿음(niềm tin) 때문에 고통을(sự đau khổ) 겪을 때라 해도 좋은 태도를(thái độ) 유지하는(duy trì) 능력이(năng lực) 요구된다(yêu cầu).

 

2. 바쁘다고 반드시(nhất thiết) 생산적인(tính sản xuất) 것은 아니다

주위(xung quanh) 사람들을 보라. 모두 바빠 보인다. 이 회의(cuộc họp) 저 회의에 참석하고(tham dự) 이메일을 써댄다. 하지만 그들 중에 정말로 생산성이 높고 큰 성공을 거두는 사람들은 얼마나 되는가?

움직이고 행동한다고(hành động) 성공이 찾아오는 건 아니다. 시간을 효율적(tính hiệu suất), 생산적으로 사용하는데(sử dụng) 집중해야(tập trung) 한다.

하루의 시간은(thời gian) 모두에게 똑같이 주어진다. 시간을 현명하게(hiển minh, sáng suốt) 사용하라. 당신을 규정하는(quy định) 건 당신의 노력이(nổ lực) 아닌 결과다(kết quả). 결과를 낼 수 있는 일에 노력을 쏟아라.

 

3. 당신은 함께 어울리는(thích hợp, phù hợp) 사람들만큼만 훌륭할(ưu tú, xuất sắc) 수 있다

당신에게 영감을(linh cảm) 주고, 당신이 나아지고 싶게 만드는 사람들과 함께 있어야 한다. 당신의 발목이(cổ chân) 잡는 사람들을 왜 당신 삶에 두는가?

당신이 무가치하다고(vô giá trị) 느끼게 만드는 사람, 당신을 불안하게(bất an) 하고 영감을(linh cảm) 주지 못하는 사람은 당신의 시간을 낭비한다(lãng phí). 그리고 아마 당신을 그들과 닮게(giống) 만들고 있을 것이다. 그런 사람들과 함께하기에 인생은(cuộc đời) 너무 짧다(ngắn). 그들을 쳐내라(quét sạch, thu gom).

 

4. 당신은 당신 스스로 만든 삶을 사는 것이다

당신은 상황의(tình huống, tình hình) 피해자가(người bị hại) 아니다. 당신의 가치와(giá trị) 열망에(khát vọng, đam mê)) 반하는(phản lại, trái lại) 선택과(lựa chọn) 행동을(hành động) 하게 만들 수 있는 사람은 없다.

당신이 지금 살고 있는 현실은 (hiện thực)당신이 만든 것이다. 마찬가지로 미래도(tương lai) 전적으로(hoàn toàn)당신에게 달려 있다. 앞으로 나아가지 못하고 있다는 기분이(tâm trạng) 든다면, 그건 아마 당신이 목표를(mục tiêu) 이루고 꿈을(giấc mơ) 실현하는데(thực hiện) 필요한 위험을 (nguy hiểm)감수하길(chấp nhận, cam chịu) 겁내고(sợ) 있기 때문일 것이다.

행동을 해야 할 때가 되면, 당신이 올라가고 싶은 사다리의(thang) 바닥에 있는 게 원하지(mong muốn) 않는 사다리의 꼭대기에(đỉnh) 있는 것보다 낫다는 걸 기억하라(ghi nhớ).

 

5. 후회를(hối hận) 불러오는 가장 큰 원인은(nguyên nhân) 바로 두려움이다(sợ hãi, lo sợ)

지나고 나서 돌아보면, 당신은 실패보다는(thất bại) 도전하지(thử thách) 않았던 기회들을 (cơ hội)더 슬퍼하게(buồn) 될 것이다.

“당신에게 일어날(xảy ra) 수 있는 최악의(tồi tệ nhất) 일은 뭘까? 당신이 그로 인해 죽게(chết) 될까?”라고 말하는 걸 자주 듣는다. 하지만 당신에게 일어날 수 있는 최악의 일은 죽음이 아니다. 살아있는 동안 내면에서(bên trong) 스스로를(bản thân mình) 죽게 하는 게 최악이다.

 

6. 용서하기 (tha thứ)위해 사과를(xin lỗi) 기다릴 (chờ đợi)필요는 없다

미안하다고 말하지 않은 사람들까지도 용서하고 원한을(oán hận) 버리면(vứt bỏ) 삶은 훨씬 더 매끄러워진다. 원한이 오늘의 행복을(hạnh phúc) 망치기도(huỷ hoại) 한다. 증오와(căm ghét) 분노는(phẫn nộ) 당신의 삶의 즐거움을(niềm vui) 파괴하는(phá huỷ) 감정적 (theo cảm tính)기생충이다(ký sinh trùng).

원한을(oán hận) 품어서(ôm lấy) 생기는 부정적인(tính phủ định) 감정은(cảm tính, cảm giác) 당신의 몸에 스트레스를(stress) 주고, 스트레스는 건강에(sức khoẻ) 악영향을(ảnh hưởng xấu) 준다. 에모리대학교(trường đại học Emori) 연구팀은(nhóm nghiên cứu) 스트레스를 품고 있으면 고혈압과 (cao huyết áp)심장병의 (bệnh tim)위험이 커진다는 사실을(sự thật) 밝혔다(phát hiện, làm sáng tỏ).

누군가를 용서한다는(tha thứ) 건 상대의(đối phương) 행동을(hành động) 용납한다는(dung nạp, chấp nhận) 게 아니다. 당신이 그들의 감정적 피해자(người bị hại) 상태에서(trạng thái, tình trạng) 자유로워진다는(tự do) 것뿐이다.

 

7. 순간을(khoảnh khắc) 살아라, 현재를(hiện tại) 사는 법을 배우지 못하면 당신의 잠재력을(sức mạnh tiềm tàng) 전부 (toàn bộ)끌어낼 수 없다(lôi ra, đem ra)

죄책감이(cảm giác tội lỗi) 아무리 커도 과거를(quá khứ) 바꿀(thay đổi) 수는 없으며, 불안이(bất an) 아무리 커도 미래를 (tương lai)바꿀 수는 없다. 좋든 나쁘든 바로 지금 여기의 현실을(hiện thực) 전적으로 포용하지(bao dung) 못하면 행복해질 (hạnh phúc)수 없다.

순간을 살기 위해서는 다음과 같은 두 가지가 필요하다.

과거를(quá khứ) 받아들여라. 과거와 화해하지(hoà giải) 못하면 과거는 당신을 떠나지 않을 것이다. 그리고 과거가 당신의 미래를 만들게 된다.

미래의 불확실성을(tính không chắc chắn) 받아들여라. 바로 지금 여기에 걱정이(lo lắng) 있을 자리란 없다. 마크 트웨인은(Mark Twain) “걱정은 지지 않은 빚을 갚는(trả nợ) 것과 같다.”고 말했다.

 

8. 스스로를 존중하는 (tôn trọng)마음은 외부가(bên ngoài) 아닌, 내면에서(bên trong) 나와야 한다

다른 사람들과 당신을 비교하며(so sánh) 즐거움과 만족감을(cảm giác thảo mãn) 얻는다면, 당신은 스스로의 운명의(vận mệnh) 주인이(chủ nhân) 아니게 된다. 당신이 한 일이 스스로의 마음에 든다면(hài lòng), 다른 사람들의 의견이나(ý kiến) 성취(thành tựu) 때문에 그 감정을(tình cảm) 잃지 말라.

당신에 대한 타인들의(người khác) 생각에(suy nghĩ) 아예 반응하지(phản ứng) 않기란 불가능하지만(không có khả năng), 자신을(bản thân) 타인과 비교할(so sánh) 필요는 없다(không cần). 그리고 타인들의 의견은 늘 조금 깎아서 듣는 게 좋다. 당신의 내면에서 자존감이(tự trọng) 나오게 하기 위함이다(nguy hiểm). 그리고 남들이 뭐라 하든, 당신은 결코 그들의 말만큼 대단하지도, 형편없지도(tồi tệ, thảm hại) 않다.

 

9. 인생은 짧다

내일을 보장(sự bảo đảm) 받은 사람은 아무도 없다. 하지만 누군가 갑자기 죽는 일이 생기면 우리는 스스로의 삶을 되돌아보게 된다. 무엇이 정말 중요한지(quan trọng), 우리가 시간을 어떻게 쓰는지, 남들을 어떻게 대하는지(đối mặt) 등을 생각해 본다.

누군가를 떠나보내는(tống tiễn, đưa tiễn) 것은 인생의 부질없음을(vô ích, vô dụng) 일깨워주는(đánh thức, làm cho nhận ra) 경험이지만(kinh nghiệm), 꼭 그렇게 생각할 필요는 없다.

매일 아침 눈을 뜰(mở mắt) 때마다 하루하루가 선물이며(món quà), 당신이 받은 축복을(sự chúc phúc) 최대한(to lớn nhất) 활용해야(vận dụng, ứng dụng) 한다는 걸 상기하라(tưởng nhớ). 인생이 축복인 것처럼 행동하기 시작하는(bắt đầu) 순간, 인생은 곧 축복이 된다.

훌륭한 날은 훌륭한 사고방식에서(cách suy nghĩ) 시작하는 법이다.

 

10. 변화는(biến hoá, thay đổi) 피할 (tránh)수 없으니 받아들여라

변화를 받아들여야만 변화에서 좋은 것을 발견할(phát hiện) 수 있다. 변화가 만드는 기회를 열린 마음으로 받아들이고 활용하라.

변화를 무시하면(xem thường) 변화가 사라질(biến mất, không còn) 것이라 생각하고 늘 하던 대로만 한다면 실패할 수밖에 없다.

광기의(sự cuồng nhiệt) 정의란(ý nghĩa chính xác) 무엇인가? 똑같은 일을 계속하면서 다른 결과를 (kết quả)기대하는(mong đợi) 것이다.

인생은 누구도 기다려 주지 않는다. 일이 잘 풀릴 때는 고마워하며 즐겨라. 변할(thay đổi) 것이기 때문이다. 언제나 더 나은 것, 당신을 행복하게 만들어 줄 듯한 것을 찾고 있다면 즐거운 순간을(khoảnh khắc) 즐길 수가 없다.

결론(kết luận)

어려운 질문을 던지는(ném) 것은 아주 불편할(bất tiện) 수 있다. 하지만 편한 것만 고수한다면 (bảo thủ, gắn chặt)배우고 성장할(trưởng thành) 수가 없다.

GIÁO  VIÊN: C.T.VY

0 0 bình chọn
Xếp hạng bài viết
Đăng ký
Thông báo của
guest
Nhập họ tên (bắt buộc)
Email của bạn (bắt buộc)

0 Bình luận
Phản hồi trong dòng
Xem tất cả bình luận
0
Click vào đây để bình luận hoặc gửi yêu cầu bạn nhé!x