TỪ VỰNG CHUYÊN NGÀNH – CHỦ ĐỀ: 세무, 비용 – THUẾ , CHI PHÍ 

An ninh và phòng vệ quốc gia                  국가안전과 방위

Áp dụng ưu đãi về thuế                            세제혜택의 부여

Áp dụng                                                    적용

Ban giám đốc                                           경영진

Bán nhà ở                                               주택분양

Bán ra                                                     매출

Bán sỉ                                                     도매

Bản tính thuế sai                                     허위세금계산

Bàn thu thuế.                                          징수계

Bảng thuế thu nhập cá nhân                   개인소득세율 표

Bảo hiểm sinh mạng                               생명보험

Bảo hiểm tai nạn                                      산재보험

Bảo hiểm thất nghiệp                               고용보험

Bảo hiểm xã hội                                        사회보험

Bảo hiểm y tế                                            의료보험

Bảo hiểm                                                   보험

Bảo vệ môi trường                                    환경보호

Bảo vệ quyền lợi người nộp thuế              납세자권리의보호

Bến đậu tàu                                              부두

Bia                                                             맥주

Bong bóng bất động sản                          부동산 버블이

Bong bóng                                               거품

Bộ phận quản lí nguồn thuế.                    세원관리부서

Bông                                                        면화

Bưu phẩm                                               우편

Các cơ quan tài chính                             금융기관들

Các lọai rượu                                          주류

Các sản phẩm phái sinh                          파생상품

Các yếu tố cấu thành                             구성요소

Cách tính thuế giá trị gia tăng                 부가세계산방법

Casino                                                     카지노

Câu lạc bộ golf                                        골프클럽

Cấu thành chi phí cho thuê tài chính       리스료 구성

Cấu trúc kế toán                                      재무구조

Có tính kinh tế                                         경제적

Cổ phần hóa                                           민영화

Cổ phiếu linh động hóa                           유동화 주식

Cổ tức                                                     배당금

Công nghệ đồng                                     구리(청동)공예

Công nghệ phẩm truyền thống               전통 공예품

Công ty cho thuê tài chính                      리스회사

Công ty liên doanh                                  합작회사

Công viên quốc gia                                국립공원

Công viên văn hóa                                  문화공원

Cơ quan cấp hóa đơn                            영수증 발급기관

Cơ quan cấp phép đầu tư                        투자허가 기관

Cơ quan tín dụng                                     금용기관

Cơ quan thu thuế.                                  과세기관

Cục thuế.                                                국세청

Cung cấp dịch vụ hàng không               항공서비스 제공

Cung cấp dịch vụ thông tin                    통신 서비스 제공

Cửa hàng miễn thuế                              면세점

Cửa hàng                                               슈퍼마켓

Cưỡng bức ngưng ( hợp đồng)             강제 해지

Chấn hưng thương mại                         무역진흥

Chất chống cháy                                   방열 재료, 방화물질

Chất hóa học có độc                             유독한 약물

Chất hóa học độc được các điều ứơc quốc tế cấm     국제 조약상 금지된 유독한 화학물질

Chế độ hóa đơn tiền mặt.                     현금영수증제도

Chế độ tín dụng                                    금융제도

Chế độ thuế khuyến khích lao động.    근로장려세제

Chi cục thuế                                          세무서

Chi cục trưởng chi cục thuế                 세무서장

Chi phí bảo quản                                  보관료

Chi phí bảo trì sản phẩm                      제품보증 비

Chi phí cần thiết cho hoạt động sản xuất và nghiệp vụ của công ty        회사 업무 및 생산 활동에 필요한 경비

Chi phí cho thuê tài chính                   리스 료

Chi phí đóng gói                                   포장비

Chi phí giấy phép                                라이센스수수료

Chi phí hành chính                              행정비용

Chi phí kế toán                                    회계비용

Chi phí khấu hao tài sản                      감가상각비

Chi phí marketing                                마케팅 비

Chi phí nộp thuế.                                  납세비용

Chi phí nước sử dụng                         용수료

Chi phí ngân hàng                               은행 수수료

Chi phí nghiên cứu phát triển              연구개발비용

Chi phí nguyên phụ liệu                      원재료비

Chi phí nhân lực                                  인건비

Chi phí nhiên liệu                                 연료비

Chi phí phúc lợi                                    복리후생비

Chi phí quảng cáo                                광고비

Chi phí sử dụng giấy phép                  면허사용료

Chi phí sử dụng nhà máy và đất          토지 및 공장임대료

Chi phí sử dụng tác quyền                  저작권 사용료

Chi phí tiếp khách                                접대비

Chi phí tín dụng                                   금융비용

Chi phí thuê                                         리스료

Chi phí vận tải                                     운송비

Chi phí                                                수수료

Chỉ số                                                  경상수지

Chi trả chi phí                                      수수료지급

Chi trả cho đối tác nước ngòai            외국계약자에 대한 지급

Chính sách lãi suất thấp                      저금리정책

Chính sách loại bỏ dần các quy chế    탈규제정책

Chịu trách nhiệm về thuế.                    세부담

Cho phép có điều kiện                         조건부 허가

Cho thuê ngắn hạn ( dài hạn)              단/장기 대여

Cho thuê tài chính vận hành               운용리스

Cho thuê tài chính                               금용 리스

Cho vay thế chấp                                 담보대출

Chống điện                                          방전

Chống ồn                                            방음

Chống phá giá                                     반덤핑, 안티덤핑

Chuyên gia bên ngoài                         외부전문가

Chuyên gia về thuế.                            조세전문가

Chuyển giao kỹ thuật                          기술이전

Chuyển nhượng quyền sử dụng đất   토지사용권의 양도

Chứng minh thu nhập                          소득증빙

Chứng minh xuất xứ                           원산지 증명

Dầu khí                                               석유

Dầu thô                                               원유

Dầu thực vật                                       식물성 기름

Dệt                                                      견직, 방직

Dịch vụ bốc xếp                                  상하역 서비스

Dịch vụ hàng không                            항공서비스

Dịch vụ kỷ thuật khoa học                  과학기술서비스

Dịch vũ kỹ thuật                                   기술 서비스

Dịch vụ nộp thuế.                                납세서비스

Dịch vụ thuế tại nhà                            홈택스서비스

Dịch vụ vận tải                                    해운서비스

Dịch vụ y tế                                        의료 서비스

Dịch vụ.                                              서비스

Diegen                                                 디젤엔진

Doanh nghiệp 100% xuất khẩu           전액 수출기업

Doanh nghiệp cá nhân                        개인사업자

Doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài 100%         외투법인

Doanh nghiệp nhỏ và vừa                   중소기업

Doanh nghiệp pháp nhân.                   법인사업자

Doanh nghiệp tạo công ăn việc làm    일자리창출기업

Dự án cần tài nguyên quốc gia           국내자원 소요 투자프로젝트

Dự án đăng ký cho phép đầu tư          투자허가 등록 프로젝트

Dự toán tổng thuế thu được               세입예산

Dược phẩm                                         약품

Đại lý                                                  에이전트

Đảm bảo nguồn thu từ thuế                세수확보

Đánh bắt gần bờ                                 연안어업

Đánh giá tín dụng                               신용평가

Đánh thuế                                                  과세

Đánh thuế chính đáng                         공정과세

Đánh thuế thu nhập                            과세소득

Đánh thuế.                                          과세

Đăng ký chỉ tiêu nguyên phụ liệu        원부자재 쿼터 등록

Đăng ký hệ thống kế toán                   회계시스템 등록

Đầu tư trực tiếp                                  단독투자

Đến ngày 10 tháng sau                      익월10일까지

Điện toán, vi tính                                전산

Điều hành quản lý thuế                       세정운영

Điều lệ                                                 정관

Điều tra giao dịch tín dụng.                  금용거래조사

Điều tra thị trường                              시장조사

Điều tra thuế                                       세무조사

Điều tra thuế.                                      세무조사

Đóng và sửa chữa tàu                        조선과 선박수리

Đối tượng áp dụng                             적용대상

Đối tượng cho thuê tài chính               리스대상

Đơn xin mở công ty                            법인 설립 신청서

Đường tàu                                           철도

Đường                                                 설탕

Gỗ                                                       목재

Giá cổ phiếu rớt mạnh                        주가폭락

Gia công đồ nông súc sản                   농축수산물 가공

Gia công gỗ                                         목재 가공

Gia công ngành da                              가죽 가공

Gia công và dịch vụ                            가공및 서비스

Giá chuyển nhượng                            이전가격

Gia hạn việc nộp ( thuế)                      납부유예

Giá thuế, tỷ lệ thuế                              과세율

Giá trị còn lại                                       잔가

Giải thích về luật thuế.                        세법해석

Giám sát                                              감독

Giảm thuế                                           세금절감

Giao dịch quốc tế                                국제거래.

Giao dịch tín dụng                               금융거래

Giáo dục                                              교육

Giấy chứng nhận sở hữu trí tuệ          특허권

Giấy phép đầu tư                                투자허가

Giấy tờ chứng minh                             증빙

Giấy thông báo yêu cầu đóng thuế.    납세고지서

Hàng công nghệ gỗ                             나무 공예품

Hàng chịu thuế                                    과세품

Hàng hóa                                             상품

Hàng không                                         항공

Hạng mục khấu trừ                             공제항목

Hàng tiêu hao                                      소모품

Hàng thủ công                                     수예품

Hàng y tế                                             의약품

Hành chính về thuế                             국세행정, 세정

Hành vi trốn thuế.                                탈루행위

Hệ thống kế tóan                                 회계시스템

Hệ thống quản lý thông tin                   지식관리시스템

Hệ thống thông tin pháp luật về thuế  국세법령정보시스템

Hiệp định chống đánh thuế hai lần     이중과세방지협정

Hiệp định tránh đánh thuế hai lần       이중과세방지협정

Hiệp ước chống đánh thuế hai lần      이중과세방지협약

Hiệu quả giảm thuế                             절세효과

Hình thức đầu tư                                 투자형태

Hóa đơn tiền mặt.                                현금영수증

Hoàn thuế giá trị gia tăng                    부가세를 환급

Hòan trả                                               환급

Họat động kinh doanh cổ phiếu            주식거래 활동

Hồ sơ nghiên cứu tính khả thi kỹ thuật          기술적 타당성 검토 서류

Hội nghị các cấp chi cục trưởng về thuế.       국세청장회의

Hợp đồng cho thuê tài chính                 리스계약서

Hợp đồng hợp tác kinh doanh              경영협력계약

Hợp đồng hợp tác                                합작 계약서

Hợp đồng lao động                              근로계약서

Hợp kim                                               합금

Hợp pháp                                            적법

Hợp tác đầu tư                                    합작투자

Hủy hợp đồng giữa chừng                  중도해지

In ấn                                                    인쇄

Kẻ bị tình nghi.                                    혐의자

Kế tóan và kiểm tóan                          회계와 감사

Kế toán, kiểm toán                              회계

Kết thúc hợp đồng giữa chừng           중도해약

Kết thúc hợp đồng                              계약 종료

Kiểm tóan                                           회계감사

Kiểm tra nội bộ                                   내부감사

Kiến trúc                                             건축

Kinh phí                                              경비

Kinh tế                                                경제

Kỳ hạn trả tiền.                                   납부기한

Ký kết hợp đồng hợp tác                    합작계약 체결

Khả năng hoàn trả                               상환능력

Khả năng sản xuất                              생산량

Khai báo khấu trừ và nộp thuế           세금 신고, 공제 및 납부

Khai báo và nộp thuế.                         신고납부

Khai báo và nộp                                  신고와 납부

Khai báo.                                             신고

Khai man thuế.                                    부실과세

Khai thuế giá trị gia tăng                    부가세신고

Khấu trừ thu nhập.                              소득공제

Khấu trừ thuế giá trị gia tăng đầu vào            매입부가세의 공제

Khấu trừ                                                소급공제

Kho chứa dược phẩm                          약품 저장창고

Khoản trừ người nuôi dưỡng               부양가족공제

Khoản trừ thân nhân                            인적공제

Khoáng chất                                         광물

Khoáng sản có tính kim lọai                금속성 광물

Khoáng sản phi kim lọai                       비금속 성 광물

Khu công nghiệp                                 산업공단

Khu chế xuất                                       수출공단

Khu du lịch sinh thái                            생태관광지

Khu vực du lịch quốc gia                     국립관광지역

Khu vực đầu tư                                   투자 지역

Lãi do nộp chậm                                 지연이자

Lãi suất cao                                         높은 금리

Lãi suất của Mỹ                                    미국금리

Lãi suất                                               이자

Làm giấy truyền thống                         전통 제지

Làm lộ nguồn thuế thu nhập                소득세원노출

Lao động nữ                                        여성근로자

Lấy đơn vị là 1 năm                            1년 단위로

Linh kiện máy móc cho tàu thuyền      선박용 기계부품

Lĩnh vục hành chính thuế.                  조세행정분야

Lĩnh vực khuyến khích và hạn chế đầu tư      투자장려 및 제한분야

Lĩnh vực khuyến khích                         장려분야

Lĩnh vực thuế                                      세정분야

Lọai cá                                                 어류

Lọai hình doanh nghiệp vừa và nhỏ   중소기업형

Lòng tin, niềm tin                                 신념    .

Lợi ích công cộng                               공공의 이익

Luật cơ bản quốc tế.                           국제기본법

Luật hành chính.                                 행정법

Luật lao động hiện hàn                       현행 노동법

Luật thuế cụ thể                                  개별세법

Luật thuế giá trị gia tăng.                    부가가치세법

Luật thuế thu nhập doanh nghiệp mới            신법인세법

Luật thuế thu nhập.                             소득세법

Luật thuế.                                            세법

Luật xử lý vi phạm thuế.                     조세범처벌법

Lương hưu quốc dân                          국민연금

Lương                                                 급여

Lý do kéo dài thời gian điều tra thuế.            세무조사기간연장사유

Lý do sử dụng cho thuê tài chính         리스 이용사유

Mátxa                                                   마사지

Máy gia công thực phẩm                     식품가공기계

Máy khai thác khoáng sản                  광산개발기계

Máy móc công cụ và linh kiện            기계장비와 그 부품

Máy móc công cụ                                기계공구

Máy móc chính xác cao                      정밀기계

Máy móc nông lâm nghiệp                  농림용기계

Máy móc sản xuất ngành da               피혁산업기계

Máy móc                                             기계

Máy phát điện                                     발전기

Máy tính                                              컴퓨터

Mất trái phiếu                                      채권의 부실

Miễn thuế                                            면세

Miễn thuế nhập khẩu                          수입관세 면제

Miễn thuế                                            세금면제

Miễn trừ gia cảnh                                부양가족공제

Miễn và giảm thuế                               면제 및 감면

Móc may mặc dệt                                섬유의류기계

Môi trường sinh thái                            생태환경

Mở tài khoản cá nhân                         법인 구좌 개설

Mua hóa đơn thuế                               세금 계산서 구입

Mục thuế.                                            세목

Mức độ ngoại hối                                 환율급등

Mức độ tín dụng                                  신용등급

Mức thuế bằng không                         영 세율

Mức thuế bằng không                         영세율

Mức thuế cơ bản                                 기본 세율

Mức thuế đặc biệt                               특혜 세율

Mức thuế ưu đãi                                  우대 세율

Mức thuế                                             세율

Nạn thất nghiệp                                  구직난

Năm đánh thuế thu nhập                     과세소득 발생연도

Năm kế toán                                        회계연도

Năng lực tài chính                               재무능력

Nội dung báo cáo.                               신고내용

Nội dung giao dịch.                              거래내용

Nội dung thu thuế.                               과세내용

Nội dung về quyền lợi của người nộp thuế.납세자권리사항

Nông trường trồng trà                          차 재배 농장

Nộp thuế                                               납부하다

Nước lạnh                                            생수

Nứơc tự nhiên                                     자연수

Ngành nghề cấm                                  금지 업종

Ngành nghề đặc thù                            특수업종

Ngành nghề đầu tư                              투자 업종

Ngành nghề hạn chế và khuyến khích đầu tư 투자장려업종 및 제한업종

Ngành nghề khuyến khích                    장려 업종

Ngành nghề lưu thông như                  유통업

Ngành nghề thu tiền mặt                     현금수입업종

Ngành nhập khẩu                                수입 업

Nghề chăn nuôi                                    양식업

Nghề lưu thông                                   유통업

Nghệ thuật điêu khắc                          조각예술

Nghĩa vụ nộp thuế.                              납세의무

Nghiên cứu khoa học                           과학연구

Nguồn thu nhập                                   소득원

Nguồn thu từ thuế.                              세수

Nguy cơ tín dụng toàn cầu                  글로벌 금융위기

Nguy cơ tín dụng                                금융위기

Người đại diện thuế vụ.                       세무대리인

Người khai báo không thành thật.      불성실신고자

Người không cư trú                             비거주자

Ngừơi không phải quan hệ lao động   고용관계 아닌자

Người nạp tiền                                     납부자

Người nộp thuế đặc biệt                      특정납세자

Người nộp thuế                                    납세자

Người sử dụng cho thuê tài chính       리스이용자

Người tiêu dùng.                                 소비자

Người tự kinh doanh.                            자영업자

Người thất nghiệp                                 실업자

Người trả lương                                    임금 지불자

Nhãn hiệu thương mại                          상표권

Nhân viên công vụ thuế.                       세무공무원

Nhân viên cục thuế.                              국세공무원

Nhân viên chuyên môn điều tra thuế     조사전문요원

Nhân viên thuế                                       세무관, 조세관

Nhiệm vụ của chi cục thuế.                    국세청의임무

Nhuận bút, thù lao                                  로열티

Phạm vi áp dụng                                    적용범위

Pháp lệnh thuế giá trị gia tăng mới       신부가세법령

Pháp nhân thuế độc lập                        독립된 회계법인

Phát hành trái phiếu                              채권발행

Phát thanh                                            방송

Phát triển giao thông công chúng         대중교통 개발

Phát triển kỹ thuật                                기술개발

Phân chia                                             분할

Phi thuế quan                                        비관세

Phó giám đốc                                        부사장

Phương thức hoàn trả                           상환방식

Phương thức, hệ thống.                        시스템

Quản lý về sau                                      사후관리

Quan thuê, hải quan                              관세

Quỹ nhà ở                                             주택자금

Quyền công dân.                                   시민권

Quyền lợi về trái phiếu                          채권 권리

Quyền lợi                                               권리

Quyền sử dụng đất                                토지사용권

Quyết toán cuối năm                              연말정산

Rôbốt công nghiệp                                산업용로봇

Rút ngắn thời gian làm thủ tục thông quan                통관처리시한 단축

Sản phẩm bê thông dùng cho công nghiệp               산업용 콘크리트 제품

Sản phẩm máy móc                               기계제품

Sản phẩm sữa                                      유제품

Sản xuất chất nổ công nghiệp               산업용 폭발물의 생산

Sản xuất chất nhuộm                             염료의 생산

Sản xuất đồ chơi trẻ em                        아동용 장난감 생산

Sản xuất đồ gốm                                    도자기 생산

Sản xuất kỹ thuật hiện đại                     첨단기술 생산

Sản xuất phân bón                                 비료의 생산

Sản xuất rượu và các lọai thuốc lá          주류 및 담배제조

Sản xuất thép cao cấp                             고급철강 생산

Sản xuất và gia công                               생산 및 가공

Sát nhập                                                   합병

Sắt thép đặc thù dành cho công nghiệp   산업용 특수철강

Sổ sách kế toán.                                       장부

Số tiền lớn                                               거액

Số tiền thuế                                         세액

Sợi kính                                               유리 섬유

Sự nghi ngờ trốn thuế                         탈루혐의

Sự tuần hoàn nghiệt ngã                     악순환

Sức lao động                                         노동력

Tái cơ cấu tổ chức                                 구조조정

Tái cho thuê tài chính                            재리스

Tài liệu giáo dục                                    교육교재

Tài liệu khấu trừ thu nhập                     소득공제자료

Tài liệu nộp thuế,                                  과세자료

Tài liệu trình cho phép đầu tư               투자허가 제출자료

Tai nạn tự nhiên                                    자연재해

Tài nguyên hiếm                                   희귀자원

Tải sản trí tuệ                                        지적 재산

Tài sản vật thực                                     실물자산

Tăng tính lưu động của đồng vốn          자본 유동성 증대

Tỉ lệ điều tra về thuế vụ.                        세무조사 비율

Tỉ lệ khai báo tự nguyện.                       자진신고율

Tiền bảo hiểm                                        보험료

Tiền bỏ vào                                            충당금

Tiền cho vay                                           대출금

Tiền đặt cọc                                             보증금

Tiền điện                                                  전기료

Tiền lãi phạt cho việc đóng thuế trễ hạn.        납세연체이자

Tiền lương hưu                                       퇴직금

Tiền lương                                              임금

Tiền sử dụng đất                                    토지사용료.

Tiền thuế phải nộp                                  납부금, 납세액

Tiền thưởng                                             상여금

Tiêu chuẩn quyết định phá giá                 덤핑 판정 기준

Tiêu thụ đặc biệt                                    특별소비

Tìm đối tác đầu tư tại bản địa                현지파트너 선정

Tín dụng vật chất                                   물적 금융

Tín dụng, tài chính                                  신용, 금융

Tình hình hành chính về thuế                 세정동향

Tình hình kinh tế                                     경제상황

Tính tiện dụng cho việc sử dụng            사용의 편리성

Tính toán thuế.                                        세무회계

Tính thuế giá trị gia tăng đầu ra             매출부가세의 계산

Tính thuế nhập khẩu                              수입관세의 계산

Tính thuế thu nhập                                  과세소득의 계산

Tội phạm về thuế                                    조세범

Tổng doanh số bán ra                             총 매출

Tổng kết.                                                  종결

Tổng số tiến cấp phát (phát hành)           발급금액

Tổng thu nhập.                                        총소득

Tua tham quan du lịch                            관광투어

Tuổi có khả năng làm việc                       근로가능연령

Tuyển dụng lao động                               노동자 채용

Tự động tính toán                                    자동계산

Tư vấn kế tóan                                        회계자문

Tư vấn pháp luât liên quan đến chuyển giao kỹ thuật 기술이전에 대한 법률자문

Tư vấn pháp luật                                     법률자문

Tư vấn thuế                                             세무자문

Tư vấn                                                     컨설팅

Từng loại thuế chủ yếu.                          주요세목별

Từng mục thuế.                                      세목별

Tỷ lệ giảm                                               할인율

Tỷ lệ hoàn trả lại                                    상환 율

Tỷ lệ lời                                                  수익률

Tỷ lệ sử dụng cho thuê tài chính            리스 이용률

Tỷ lệ thất nghiệp                                     실업률

Than đá                                                  석탄

Thẩm tra tín dụng                                   신용심사

Thẻ tín dụng                                            신용카드

Theo 6 tháng một                                    반기별

Thị trường cho thuê xe tài chính            오토리스 시장

Thị trường lọai                                        11등급 시장

Thiết bị dài hạn                                      장기설비

Thiết bị điện trung cao áp                      중고압 전기설비

Thiết bị xử lý rác                                    쓰레기 처리장비

Thiết bị y tế                                            의료장비

Thiết kế                                                  디자인

Thông quan                                            통관

Thông tin nguồn thuế quốc gia.             세원정보

Thông tin                                                통신

Thời gian còn lại                                    잔 기

Thời gian cho thuê tài chính                   리스기간

Thời gian tiêu hao và thời gian thẩm tra         소요기간 및 심의 사항

Thù lao                                                  수당

Thu nhập chính thức                              정규 소득

Thu nhập chịu thuế                                과세소득

Thu nhập khác                                       다른수입

Thu nhập không chính thức                  비정규 소득

Thu nhập không chịu thuế                     비과세소득

Thu nhập không chịu thuế                     비과세소득

Thu nhập là đối tượng chịu thuế            과세대상 소득

Thu nhập                                                소득

Thủ tục điều tra thuế.                             세무조사절차

Thủ tục hoàn thuế                                    환급절차

Thủ tục sau khi thành lập doanh nghiệp  법인 설립 후 수속

Thu Thuế.                                               세금을 걷다

Thu vào bằng tiền mặt                            현금수입

Thúc đẩy nền kinh tế                              경제의활성화

Thuế bất động sản tổng hợp.                 종합부동산세

Thuế biếu, tặng                                       증여세

Thuế chống phá giá                                반덤핑 관세

Thuế chuyển nhượng vốn                      자본양도세

Thuế chuyển quyền sử dụng đất           토지이전료

Thuế doanh nghiệp                                법인세

Thuế điện tử.                                       전자세정

Thuế giá trị gia tăng                            부가가치세

Thuế giá trị gia tăng                            부가가치세

Thuế giáo dục                                     교육세

Thuê giữa các quốc gia                       국제간 리스

Thuế môn bài                                      등록세

Thuế nhập                                           수입관세

Thuế pháp nhân                                   법인세

Thuế quan                                            관세,

Thuế quan                                           세관

Thuế sinh hoạt                                     생활세금        .

Thuế tài nguyên thiên nhiên                천연자원 세

Thuế tài sản                                         재산세

Thuế tài sản                                         가산 세

Thuế tiêu thụ đặc biệt                         특별소비세

Thuế tiêu thụ đặc biệt                         특소세

Thuế tòng phu                                     종부세

Thuế thu nhập cá nhân                        개인소득세

Thuế thu nhập doanh nghiệp.             업소득세

Thuế thu nhập từ chuyển nhượng.      양도소득세

Thuế thu nhập                                     소득세

Thuê và cho thuê đất                           토지임대차

Thuế vụ                                               세무

Thuế xuất khẩu                                   수출관세

Thuế xuất                                            세율

Thuế                                                    관세

Thuế                                                    세금, 조세

Thuốc lá                                              담배

Thừa kế                                               승계, 상속

Thừa nhận chi phí                               비용불인정

Thức ăn gia súc                                   가축사료

Thực hiện việc cho thuê tài chính       리스실행

Trả dần                                                할부로

Trả góp ngắn hạn ( dài hạn)                단/ 장기 분할

Trả phí bảo hiểm                                  보험료 지금

Trào lưu đầu cơ                                   투기열풍

Trầm lắng                                            침체

Triển lãm                                             전시장

Trong và ngoài nước.                          국내외

Trốn thuế                                              탈세

Trốn thuế.                                            조세회, 탈세

Trồng rừng và bảo hộ rừng                 조림 및 산림 보호

Trung gian                                           중개

Trừ chi phí cần thiết                            필요경비공제

Trừ và miễn giảm                                공제 및 감면

Trừ vào tháng sau                                이월 공제

Trưng thu, thu thuế                             징수하다

USD cung cấp                                     달러의 공급량

Ủy ban nhân dận tỉnh thành phố        시성 인민위원회

Ủy Viên chuyên môn điều tra thuế quốc tế                국제조세전문요원

Ưu đãi đặc biệt giữa Hàn Quốc và Asean                  한-아세안 FTA 특혜

Ưu đãi đầu tư trong khu chế xuất       수출가공단지내 투자우대

Ưu đãi đầu tư                                      투자인센티브

Ưu đãi thuế pháp nhân                        법인세 우대

Ưu đãi về thuế                                     세제혜택

Văn bản thông báo điều tra thuế.        세무조사통지서

Văn hóa truyền thống                         전통문화

Văn hóa                                               문화

Vận tải biển                                         해상운송

Vận tải sông biển                                해운

Vận tải                                                운송

Vé số                                                   복권

Vị trí xã hội                                         사회적 지위

Vốn đầu trư trên 40 triệu USD           투자자본 4천만불 이상

Xây dựng giá trị còn lại                      잔가 설정

Xây dựng mạng thông tin công cộng 공공 통신망의 구축

Xây dựng sân bay và cảng                  공항과 항만건설

Xây dựng                                            건설

Xe hơi dưới 24 chỗ                             24인승 이하의 자동차

Xe hơi và phụ tùng xe hơi                     자동차와 자동차 부품

Xi măng                                                시멘트

Xin con dấu công ty                             법인 인감 신청

Xin chấp nhận sử dụng đất                 토지사용 승인신청

Xin chấp thuận đầu tư                        투자 승인 신청

Xin đất cho nhà máy                           공장입지선청

Xin giấy phép xây dựng                      건축허가 신청

Xin hòan thuế giá trị gia tăng             부가세 환급신청

Xin mã số thuế                                    세무 코드 신청

Xin việc                                               취업

Xơ cứng động mạch                           동맥경화

Xuất bản                                             출판

Xuất khẩu trên 50%                            50%이상 수출

Xử lý sau khi chấm dứt                      종료 후 처리

Xử lý việc đánh thuế .                         부과처분

0 0 bình chọn
Xếp hạng bài viết
guest
Nhập họ tên (bắt buộc)
Email của bạn (bắt buộc)

0 Bình luận
Phản hồi trong dòng
Xem tất cả bình luận
0
Click vào đây để bình luận hoặc gửi yêu cầu bạn nhé!x
error: Rất tiếc, chức năng này không hoạt động.