살아가는 것의 의미 – Ý NGHĨA CỦA CUỘC SỐNG

나는 배웠다. 다른 사람이 나를 사랑 하게 만들 수는 없다는 것을. 내가 할 수 있는 일은 사랑 받을 만한 사람이 되는 것 뿐임을. 사랑을 받는 일은 그 사람의 선택에 달렸으므로. Tôi đã học được. Rằng bạn không thể làm người


Rất tiếc, bài viết này chỉ dành cho thành viên và học viên đã đăng ký. Để tiếp tục xem bài viết, vui lòng đăng nhập tại khung dưới đây hoặc đăng ký tại đây để trở thành hội viên Kanata với các quyền lợi được ưu đãi.

Dành cho thành viên đã đăng ký
   
error: Rất tiếc, chức năng này không hoạt động.