TỪ VỰNG CHUYÊN NGÀNH – CHỦ ĐỀ: 부동산- 주택- 건설- 건축 용어- BẤT ĐỘNG SẢN – NHÀ Ở- XÂY DỰNG- KIẾN TRÚC

An tòan                                                                       안전

Bãi đỗ xe                                                                     주차장

Bàn giao nhà                                                               주택을 인도

Bán lại                                                                         재매각

Bản đồ đất                                                                   택지약도

Bản sao hợp đồng                                                       계약서사본

Bảng công bố nội dung kế họach xây dựng               건축계획 내용 공표

Bảo hành                                                                     보증

Bảo hiểm nhà ở                                                           주택보험

Bảo đảm.                                                                     보장한다

Bảo trì và sửa chữa tòa nhà                                        건물의 수리, 개보수

Bảo trì                                                                         보수

Bảo trợ                                                                        보조

Bảo vệ                                                                         경비

Bệnh viện                                                                    병원

Bên cho thuê nhà                                                        주택임대측

Bên được ủy quyền                                                     위임 받은 측

Bên ủy quyền                                                              위임한 측

Biệt thự (villa houses)                                                 별장, 빌라

Bị hư hỏng                                                                  파괴되나

Bị tịch thu                                                                   압수당하다

Bố trí dân cư                                                               주민배치

Bố trí lại                                                                      재배치

Bỏ, giải tỏa                                                                  철거

Cấm cải tạo                                                                 개조금지

Cầm cố nhà                                                                 주택저당

Cầm cố                                                                        저당

Cấm tái xây dựng                                                       재건축금지

Cấp có thẩm quyền                                                     관할권을 가진 급

Cấp giấy chứng nhận quyền sở hữu nhà cho cá nhân.     개인에게주택소유권 증명서를 발급한다

Cấp điện                                                                      배전

Cấp đổi giấy chứng nhận sở hữu nhà                         주택소유권증명서교환 발급

Cầu đường                                                                  교량

Các bên, các phía                                                        각측

Cách thức đấu thầu                                                     경매방식

Cải tạo nhà ở                                                               주택개조

Cải tạo                                                                         개조

Cải tạo, thay đổi tòa nhà                                             건축물을 변경, 개량

Cảnh quan                                                                   경관

Cổ phần cá nhân sở hữu                                             개인소유지분

Cổng ra vào tòa nhà                                                    건축물의 구입

Cột                                                                              기둥

Công bố thông tin về bất động sản                             부동산정보의 공표

Công trình hạ tầng xã hội                                           사회인프라공정

Công trình xung quanh                                               주변공정

Công việc giải tỏa nhà ở                                             주택 철거 작업

Công xưởng                                                                공장

Cưỡng chế di dời nhà ở                                              주택강제 철거

Có trách nhiệm hưỡng dẫn cụ thể                                구체적으로 안내할 책임이 있다

Cửa tiệm                                                                     상점

Cửa thóat hiểm                                                           비상구

Cơ quan chức năng                                                     직능기관

Cơ quan nhà nước có thẩm quyền                              관할권을 가진 국가기

Cơ quan nhà nước                                                      국가기관

Cơ quan quản lý nhà đất cấp huyện                            현급주택관리기관

Cơ quan quản lý nhà ở cấp tính                                  성급주택관리기관

Cơ quan tiếp nhận hồ sơ                                             서류 접수기관

Cơ quan tư vấn                                                           자문기관

Cơ sở hạ tầng liên quan                                              관련인프라시설

Cơ sở hạ tầng trên đất                                                토지위에 인프라시설

Cơ sở hạ tầng xã hội                                                   사회인프라

Cơ sở vật chất cung cấp nước                                    물공급시설

Cơ sở vật chất kỹ thuật                                              기술인프라

Cơ sở vật chất được di dời                                         이전될 인프라시설

Cơ sở vật chất phòng cháy                                         방화시설

Cơ sở vật chất thóat nước                                          하수시설

Cơ sở vật chất về điện                                                전기시설

Cung cấp nước                                                            물공급

Cung cấp nhà ở                                                           주택등급

Chất lượng xây dựng                                                  건설품질

Chất lượng                                                                  품질

Chi phí sửa chữa                                                         수리 경비

Chi trả tất cả tiền nong                                               대금을 모두지불

Chi trả tiền thuê                                                          임차료 지불

Chiếm hữu về nhà ở                                                    주택에 대한 점유

Chiều cao số tầng                                                        층수높이

Chiều cao                                                                    높이

Chính quyền địa phương                                            지방정권

Chính sách ưu đãi                                                       우대 정책

Chính sách tín dụng dài hạn                                       장기신용정책

Chính sách xã hội                                                        사회정책

Cho mượn                                                                   대여

Cho phép người khác ở tạm                                       타인임시거주허용

Cho thuê                                                                     임대

Chịu trách nhiệm về chất lượng nhà ở                        주택품질에 관해 책임을 진다

Chứng nhận của cơ quan công chứng                        공증기관의 증인

Chung cư                                                                    아파트

Chủ đầu tư                                                                  투자주

Chủ sử dụng đất                                                         택지사용주

Chủ sở hữu nhà ở mới                                                새로운 주택 소유주

Chủ sở hữu nhà ở                                                       주택소유주

Chủ sở hữu                                                                 소유주

Chủng lọai về bất động sản                                         부동산의종류

Chuyển nhượng quyền sử dụng đất                           토지사용권 양도

Chuyển nhượng                                                          양도하다

Dân sự                                                                         민사

Di dời                                                                          이전시켜다

Di sản văn hóa                                                            문화재

Diện tích nội bộ chung cư                                           아파트 내부면적

Diện tích nhà ở                                                           주택면적

Diện tích sàn xây dựng                                               건설바닥 면적

Diện tích sàn                                                               바닥면적

Diện tích                                                                     면적

Doanh nghiệp công ích                                               공익기업

Doanh nghiệp cung cấp dịch vụ môi giới bất động sản          부동산중개서비스 제공업체

Doanh nghiệp cung cấp dịch vụ đánh giá bất động sản          부동산평가서비스업체

Dịch vụ bất động sản                                                  부동산서비스

Dịch vụ môi giới bất động sản                                    부동산중개서비스

Dự án phát triển                                                          개발프로젝트

Dự án xây dựng nhà ở                                                주택개발프로젝트

Duy trì trật tự                                                              질서유지

Duy trì                                                                         유지

Ghi rõ trong hợp đồng                                                계약서에 명기하다

Ghi trong hợp đồng                                                    계약서에 기재한다

Góp vốn bằng quyền sử dụng đất                               토지사용권을 자본출

Giấy chứng minh quyền sở hữu                                  소유권 증명서

Giấy chứng nhận đầu tư                                             투자 증명서

Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất                          택지사용권 증명서

Giấy chứng nhận quyền sở hữu nhà bị hư hỏng         주택소유권 증명서가 훼손되다

Giấy chứng nhận sở hữu nhà ở                                   주택소유권 증명서

Giấy chứng nhận                                                         자격증

Giấy đăng ký ngành nghề bất động sản                   부동산업등록증

Giấy phép xây dựng                                                   건설허가서

Giấy tờ hòan công                                                      완공서류

Giấy tờ hợp pháp chứng minh                                    증명하는법적문서

Giấy tờ quyết định trao tặng                                       증여결정서류

Giao dịch về nhà ở                                                      주택에 관한 거래

Giao đất, bàn giao đất                                                 토지교부

Giá cả                                                                          가격

Giá mua bán                                                                매매 가격

Giá thị trường                                                             시장가격

Giá thuê                                                                      임대가격

Giá trị nhà ở dựa theo hợp đồng                                계약서에 기재한 주택 가치

Giám định chất lượng                                                 품질감정

Giám sát chuyên môn về lĩnh vực xây dựng                        건설에 관한 전문분야 감사

Giải tỏa mặt bằng                                                        부지철거

Giải tỏa nhà ở                                                             주택 철거

Hành lang                                                                    발코니, 복도

Hệ thống cấp nước                                                     급수시스템, 배수시스템

Hệ thống thiết bị sản xuất                                           기술장비시스템

Hiệp hội bất động sản                                                 부동산협회

Hiệu lực thời hạn                                                        시행효력

Hình thành thị trường bất động sản                            주택부동산 시장 형성

Hình thức giao dịch                                                    거래형식

Hình thức đầu tư nhà ở                                               주택개발 형식

Hư do cố ý                                                                  고의로 파손했다.

Hư hỏng                                                                      파손

Hồ sơ hòa giải                                                             화해서류

Hồ sơ mua bán                                                            주택매매 서류

Hồ sơ xin cấp giấy chứng nhận sở hữu nhà               주택소유권 증명서 발급 신청 서류

Hồ sơ xin tái cấp                                                         재발급 신청서

Họat động kinh doanh bất động sản                           부동산업활동

Hòan thành                                                                 완성

Hợp đồng về bất động sản                                          부동산계약

Huy động trước bằng tiền đóng trước                        선납대금으로서 미리 조달하다

Huy động vốn                                                              자금을조달하다,자금을확보하다,자본을 동원

Kế họach cụ thể                                                          세부계획

Kế họach chi tiết của dự án                                        프로젝트의 세부계획

Kế họach kiến trúc                                                      건축 계획

Kế họach phát triển xã hội- kinh tế                             경제-사회 개발 계획

Kế họach sử dụng đất                                                 토지사용계획

Kế họach xây dựng đô thi                                          도시건설계획

Kế họach xây dựng được cấp phép                            승인을 받은 건설계획

Kế họach xây dựng nhà ở                                           주택개발 계획

Kế họach xây dựng chi tiết theo tỷ lệ 1/5001/500      축척의 상세건축계획

Kết quả thẩm tra                                                         심사결과

Kết quả thực hiện dự  án                                            프로젝트실현 결과

Kết thúc thời gian thuê nhà ở                                     주택임차계약기간 만료

Kết thúc thời hạn hợp đồng thuê và cho thuê            임대차계약 기간이 만료

Kéo dài thời hạn thuê                                                 임차시한이 연장

Kiến trúc hiện đại                                                        현대적인 건축

Kiến trúc nhà ở                                                           주택건축

Kiến trúc truyền thống                                                전통적인 건축

Kiến trúc, xây dựng                                                    건축

Ký kết hợp đồng                                                         계약체결

Khắc phục                                                                   극복

Khách sạn                                                                   호텔

Khả năng thu nhập                                                      소득능력

Khi kết thúc hợp đồng                                                계약종료시

Kho                                                                             창고

Không gian công dụng                                                 공용공간

Không gian                                                                 공간

Khu công nghệ                                                            하이테크공단

Khu công nghiệp kinh tế                                             경제공단

Khu công nghiệp                                                         공업공단, 산업단지

Khu vực bảo hộ an tòan xây dựng                             건축안전보호구역

Khu vực cấm                                                               금지된 구역

Khu vực cư trú nông thôn                                          농촌주민거주지역

Khu vực cư trú                                                            주거단지

Khu vực dân sự cư trú                                                주민거주지역

Khu vực giải tỏa                                                         철거지역

Khu vực miền núi                                                       산악지역

Khu vực đô thị                                                            도시지역

Khu vực nông thôn                                                     농촌지역

Khu vực xây dựng                                                      건설구역

Khu vực xung quanh                                                  주변지역

Khung (giá)                                                                 틀

Khung gi                                                                     가격틀

Khuyến khích đầu tư bất động sản                             부동산업투자장려

Khuyến khích xây dựng phát triển                               개발을 장려한다

Khuyến khích                                                              장려

Lãi suất ưu đãi                                                            우대금리

Lãi suất                                                                       이자율

Làm thành văn bản                                                     서면으로 작성하다

Lịch xây dựng                                                             건설일정

Lọai trừ.                                                                      제외한다

Luật liên quan đến bất động sản                                 부동산업관련 법률

Lý do bất khả kháng                                                     불가항력 이유

Lý do cầm cố                                                              정당한 이유

Mất giấy chứng nhận quyền sử dụng đất                   주택소유권 증명서를 분실

Mái nhà                                                                       지붕

Mái                                                                              마루

Miễn giảm                                                                   면제

Miễn tiền sử dụng đất                                                 토지임대료의 면제

Miễn thuế                                                                    세금을 면제하다

Mô hình xây dựng                                                      주택설계모형

Môi giới bất động sản                                                 부동산중개

Mượn vốn                                                                   자본차입

Mở rộng diện tích                                                       면적을 확대

Mua bắt buộc                                                              강제 매입

Mua bán nhà ở                                                            주택매매

Mua bán trả chậm                                                       연불 매매

Mua bán trả góp                                                          할부 매매

Mua bán                                                                      매매

Mua lại                                                                        재구매

Mua nhà                                                                      주택매입

Mục đích kinh doanh                                                  경영목적

Mục đích sử dụng                                                       사용목적

Mục đích thương mại                                                  상업적인 목적

Đất có sẵn cơ sở hạ tầng                                             인프라가 갖추어진 토지

Đất chưa sử dụng                                                       미사용토지

Đất dự án                                                                    사업부지

Đất được giao, thuê của nhà nước                            국가로부터 교부, 임대 받은 토지

Đất thuộc quyền sở hữu của mình                               자신의 사용권에 속한 토지

Đất xây dựng nhà ở                                                    주택건설 택지

Đấu giá về quyền sử dụng đất                                    토지사용권의 경매

Đầu tư dài hạn                                                            장기투자

Đầu tư đất                                                                   토지투자

Đầu tư xây dựng cơ sở hạ tầng                                  인프라 건설투자

Đầu tư xây dựng nhà để bán                                      매각을 하기 위해 주택 건설 투자

Đầu tư xây dựng                                                         건설투자

Đấu thầu                                                                     입찰

Đặc tính địa lý                                                             지리적특성

Đăng ký kinh doanh xây dựng nhà                              주택경영 등록하다

Năng lực hành vi về mặt dân sự                                 민법상의행위능력

Năng lực tài chính                                                       재정능력

Năng lực thanh tóan                                                   청산능력

Năng lực vốn để thực hiện dự  án                               사업수행에 필요한 자금능력

Năng lực vốn                                                              자금력

Điện lực                                                                      전력, 전기

Điều kiện để làm nghề bất động sản                           부동산에종사하기위한 조건

Điều kiện sinh họat của người dân                             주민의 생활조건

Điều kiện tự nhiên                                                      자연조건

Điều kiện xây dựng                                                    개발 조건

Điều kiện xã hội kinh tế                                              경제-사회 조건

Niên hạn sử dụng                                                        사용연한

Địa điểm cư trú tạm                                                    임시거주지

Địa điểm cư trú                                                           거주 장소

Nội dung sửa chữa                                                      수리 내용

Nội dung thay đổi                                                       변경내용

Đối tượng bất động sản                                              부동산업대상

Đối tượng giải tỏa                                                       철거대상

Đối tượng mua bán                                                     매매대상

Đối tượng tham gia xây dựng                                    개발 참가 대상

Đồng ý bằng văn bản                                                  서면 동의

Đô thị lọai hai 2                                                          2급 도시

Đô thị lọai một1                                                          1급 도시

Đô thị mới                                                                   신도시

Đô thị đặc biệt                                                            특급도시

Đô thị                                                                          도시

Nông thôn                                                                   농촌

Được coi là bất hợp pháp                                           불법으로 간주됨

Được cho phép                                                           승인받다

Được miễn giảm                                                         감면 받는다

Được mua bắt được                                                    강제로 매입되다

Được thẩm tra                                                             심사를 받다

Đương sự mua bán bất động sản                                부동산매매 당사자

Đường thóat hiểm                                                       위험 탈출 도로

Đường xá                                                                    도로

Nơi cư trú                                                                   거주지, 주거지

Nơi đăng ký kinh doanh                                             경영등록지

Đơn vị tư vấn                                                              자문단위

Đơn vị thi công                                                           시공단위

Ngân sách nhà nước                                                   국가예산

Nghề đầu tư kinh doanh khu công nghiệp                    산업단지 개발사업

Nghĩa vụ tài chính và thuế đối với nhà nước              국가에 대한 세금 및 재정적 의무

Ngừơi có nhu cầu                                                       수요가 있는 사람

Ngừơi thừa kế hợp pháp                                             합법적 상속자

Người bán nhà                                                            분양자

Người có công với cách mạng                                    국가유공자

Người có công với đất nước                                       공을 국가에 바친 사람

Người có chứng chỉ hành nghề môi giới bất động sản부동산중개 자격증을 가진 사람

Người có quyền sở hữu nhà ở                                    주택소유권을 가질 수 있는 사람

Người cho thuê                                                           임대인

Người làm nghề bất động sản                                     부동산업종사자

Người mượn                                                               빌린사람

Người mua                                                                  구매자

Người thuê nhà                                                           주택 임차인

Người thuê                                                                  임차인

Người Việt cư trú ở nứơc ngòai                                 해외거주 베트남 사람

Nguy cơ sụp đổ                                                           붕괴위기

Nhận giấy chứng nhận quyền sở hữu nhà                  주택소유권 증명서를 받다

Nhận                                                                           인계

Nhà bán và cho thuê                                                   판매 및 임대용 주택

Nhà công vụ                                                                공무주택

Nhà chung cư cao tầng                                               고층공동주택

Nhà dùng để ở                                                            주거용집

Nhà họat động văn hóa                                               문화활동가

Nhà khách                                                                   게스트하우스

Nhà mẫu                                                                      모델하우스

Nhà mới xây                                                               새로건설된 주택

Nhà ở cá nhân biệt lập                                                개인단독주택

Nhà ở gắn liền với đất                                                토지에 부착되 건축물

Nhà ở hình thức khác                                                 기타 유형의 주택

Nhà ở nhiều tầng                                                        다층주택

Nhà ở tình nghĩa                                                         정의주택

Nhà ở từ thiện                                                             자선 주택

Nhà ở thương mại                                                       상업주택

Nhà ở xã hội                                                               사회주택

Nhà ở                                                                          주택

Nhà tình nghĩa                                                            정의의 집

Những điều khỏan liên quan đến xây dựng              건설관련법의 조항들

Nhu cầu thuê                                                               임차 수요

Nhu cầu trả lại nhà                                                      주택반환 수요

Phần sở hữu chung của tòa nhà                                  건축물의 공유부분

Phạm vi tham gia vào kinh doanh bất động               부동산업 참가범위

Phải bồi thường                                                          배상해야 한다

Phía bán                                                                      매도측

Phòng chống cháy nổ                                                  화재 폭발예방

Phòng hỏa                                                                   화재예방

Phương pháp thanh tóan                                             청산방식

Phương tiện liên lạc đại chúng                                    대중 통신수단

Phương thức xây dựng nhà ở                                     주택개발 방식

Phù hợp với thiết kế                                                   설계와 부합하다

Quá trình đầu tư xây dựng                                         건설투자 과정

Quá trình sử dụng                                                       사용과정

Quản lý nhà nước về bất động sản                             국가의 부동산업 관리

Quản lý phí                                                                 관리비

Quản lý sử dụng nhà ở                                               주택사용관리

Quản lý và vận hành sàn giao dịch                             거래소를 관리, 운영

Qui mô dân số                                                             인구규모

Qui định chung về xây dựng nhà ở                              주택개발에 관한 일반

Qui định chung về                                                       에 대한 일반 규정

Qui định chung                                                           일반규정

Qui định pháp luật về xây dựng                                 건설에 관한 법률 규정

Quĩ đất                                                                        토지

Quĩ nhà ở xã hội                                                         사회주택 기금

Quĩ nhà ở                                                                    주택기금

Quĩ phát triển nhà                                                       주택발전기금

Quyền chỉ định                                                            정지권

Quyền lựa chọn người mua                                        구매자를선택할 권리

Quyền mua                                                                  매입 권

Quyền ưu tiên mua                                                     매입우선권,우선매입권

Quyền ở hữu nhà ở                                                     주택소유권

Quyền sử dụng đất                                                     토지사용권

Quyền sở hữu nhà ở hoặc tòa nhà                              주택이나 건물소유권

Quyền và nghĩa vụ của chủ sở hữu nhà ở                   주택소유주의 권리 의무

Quyết định cưỡng chế dỡ bỏ                                      강제철거 결정

Quyết định đồng ý dự án xây dựng nhà ở                   주택개발 프로젝트 승인 결정

Quyết định đồng ý dự án                                            프로젝트 승인 결정

San lấp tạo thành mặt bằng                                         부지조성

Sàn giao dịch bất động sản                                         부동산거래소

Sàn môi giới bất động sản đã thành lập                      기설립된 부동산중개소

Siêu thị                                                                        슈퍼마켓

Số lượng nhà ở còn lại                                                잔여 주택수량

Số lượng nhà ở                                                           주택수량

Số tầng                                                                        층수

Sự bồi thường                                                             보상

Sức lao động                                                               노동력

Sử dụng bắt buộc                                                        강제 사용

Sử dụng đất                                                                토지사용

Sử dụng đúng mục đích sử dụng                                사용목적에 맞게 사

Sử dụng nhà ở                                                            주택사용

Sửa chữa qui mô lớn                                                   대규모수리

Sửa chữa                                                                     수리

Sơ đồ thiết kế nhà ở                                                    주택설계도

Sở hữu cá nhân, tổ chức về nhà ở                              조직, 개인의 주택 소유

Sở hữu chung                                                              공동소유

Sở hữu nhà nước                                                        국가소유

Sở hữu nhà                                                                  주택소유

Tầng lớp nghèo                                                           빈곤계층

Tầng lớp thu nhập thấp                                               저소득층

Tầng lớp thu nhập                                                       소득층

Tặng, biếu                                                                   기증한다

Tăng diện tích nhà ở                                                   주택면적을 증가시키다

Tạo quĩ, gây quĩ                                                          기금을조상

Tài liệu và bản vẽ liên quan                                         관련서류 및 도

Tài lịêu liên quan đến nhà ở                                        주택상속에 관한 서류

Tài nguyên                                                                  재원

Tài sản gắn liền với đất                                               토지에 부착된 자산

Tài sản gắn liền với nhà                                              주택에 부착된 자산

Tái cấp giấy chứng nhận quyền sở hữu nhà               주택소유권 증명서 재발급

Tái cấp                                                                         재발급

Tái giao (đất)                                                               재교부

Tái xây dựng                                                               재건축

Tiến độ                                                                        진도

Tiền sử dụng đất                                                         토지사용료

Tiền trả truớc                                                              선불금

Tiếp nhận đầy đủ hồ sơ hợp pháp                              적법한 서류를 충분히 접수

Tiêu chuẩn thiết kế                                                      설계표준

Tiêu chuẩn xây dựng                                                  건설기준

Tín dụng dài hạn                                                         장기신용

Tố cáo                                                                         고소

Tổ chức kinh tế                                                           경제조직

Tổ chức nước ngòai                                                    외국조직

Tổ chức tín dụng                                                         신용조직

Tổ chức thi công xây dựng nhà ở                                주택건설 시공조직

Tổ chức xã hội                                                            사회조직

Tổ chức, cá nhân                                                         가구, 개인

Tổng số tiền                                                                총금액

Tịch thu                                                                       몰수, 압류

Từ thời điểm được công chứng                                  공증을 받은 시점부터

Tòa nhà làm văn phòng                                               사무용건물

Tòa nhà                                                                       건물, 건축물

Tường cách âm                                                           방음벽

Tùy theo tính chất và mức độ                                     성질, 정도에 따라

Tuyển chọn nhà đầu tư                                               투자주를 선정하다

Thẩm mỹ                                                                     심미

Thang máy                                                                  승강기

Thanh tóan giá trị chênh lệnh                                      차액가청산

Thành lập sàn giao dịch bất động sản                         부동산거래소를 설립하다

Thành phần kinh tế                                                     경제구성원

Thay đổi mục đích sử dụng đất                                   토지사용목적 변경

Thay thế                                                                      교체

Thay thế, chuyển đổi                                                   교환

Thế chấp nhà                                                               주택 저당

Theo nội dung được cấp phép                                    승인받은 내용대로

Thiết kế có tính điển hình                                           전형적인 설계

Thiết kế nhà ở                                                             주택설계

Thiết kế                                                                       설계

Thị trường                                                                   시장

Thông tin liên lạc                                                        연락통신

Thực hiện đầy đủ thủ tục theo qui định pháp luật.     법률규정에 따른절차를 충분히 실현한다

Thực hiện nghĩa vụ tài chính                                      재정의무를 실현한다

Thực hiện qui định.                                                     규정을 실현한다

Thực hiện theo một trong các hình thức sau đây        다음각 형식 중 한 형식에 따라 실현

Thực hiện theo qui định của pháp luật                       법률 규정에 따라 실현한다

Thừa kế                                                                       상속

Thỏa thuận giữa hai bên đương sự                             양당사자간 합의

Thỏa thuận trong hơp đồng                                        계약에서 합의

Thời gian bảo hành                                                     보증기간

Thời gian sử dụng đất còn lại                                     토지의 잔여 사용기간

Thời gian tái xây dựng                                                재건축기간

Thời hạn thuê đất                                                        토지 임차시한

Thời hạn thuê                                                              임차시한

Thời hạn                                                                      시한

Thời kỳ cụ thể                                                             개별시기

Thời điểm chuyển nhượng                                          양도시점

Thời điểm thanh tóan                                                  청산시점

Thu hồi đất                                                                  토지를 회수

Thu hồi nhà ở                                                              주택 회수

Thuế liên quan                                                             관련세금

Thuế đất                                                                      토지세금

Thuế                                                                            세금

Thuê lại                                                                       재임대

Thuê mua                                                                    임차매입, 임대-매입

Thuê đất                                                                      토지임대

Thuê nhà                                                                     주택임대

Thuê                                                                            임차

Thù lao, hoa hồng                                                       수수료

Thủ tục cấp phép                                                         승인절차

Thủ tục xin cấp giấy chứng nhận sở hữu nhà              주택소유권 증명서 발급 절차

Tr anh chấp về quyền sở hữu                                      소유권에 관해 분쟁

Tranh chấp về luật                                                       법적 분쟁

Tranh chấp                                                                  분쟁

Trao đổi, tặng, bán cho người khác                             타인에게 매도, 증여, 주택 교환

Trao tặng                                                                     증여

Trả chậm                                                                     연불

Trả góp                                                                        할부, 할부지불

Trả một lần                                                                  일시불

Trả tiền trước                                                              대급선납

Trình Thủ tướng phê duyệt                                         정부수상에게 제출, 승인

Trốn tránh nghĩa vụ tài chính                                      재정적인 의무 회피

Trong vòng 5 ngày làm việc                                        근무일수 5일 시한 내

Trừơng dạy nghề                                                        직업학교

Trừơng học                                                                 학교

Trừơng hợp giấy tờ không đầy đủ                              서류가 충분하지 않는 경우

Trừơng hợp khẩn cấp                                                  긴급한 경우

Trừơng hợp thay đổi chủ sở hữu nhà ở                      주택소유자가 바뀐 경우

Trường hợp chủ sở hữu chung                                   공동소유주인 경우

Trường đại học                                                            대학교

Trường trung cấp nghề                                               전문직업중학교

Trước khi bắt đầu công việc                                       업무개시전에

Trung thu, tịch thu                                                      징수한다

Ủy ban nhân dân cấp tỉnh                                           성급 인민위원회

Ủy ban nhân dân các cấp                                            각급인민위원회의

Ủy ban nhân dân tỉnh và thành phố trực thuộc trung ương   성, 중앙직속시 인민위원회

Ủy quyền cho người khác                                           다른 사람에게 권한을 위임

Vệ sinh môi trường                                                     환경위생

Vốn của nhà đầu tư                                                     투자주의 자본

Vốn huy động bất hợp pháp                                       불법으로 조달된 자금

Vốn liên doanh                                                           합작자본

Vốn vay                                                                      차입자본

Với mục đích cho thuê                                                임대를 목적으로

Xây dựng cơ sở hạtầng                                              인프라 건설

Xây dựng nhà ở đơn lập                                             단독 주택 개발

Xây dựng nhà ở                                                          주택개발

Xây dựng phần móng công trình nhà ở                      주택기반공사부분 건설

Xây dựng                                                                    건설

Xã hội hóa nhà ở                                                         주택사회화

Xử lý chung về nhà ở                                                 주택에 관한 위반처리

Xử phạt                                                                       징계처벌

0 0 bình chọn
Xếp hạng bài viết
guest
Nhập họ tên (bắt buộc)
Email của bạn (bắt buộc)

0 Bình luận
Phản hồi trong dòng
Xem tất cả bình luận
0
Click vào đây để bình luận hoặc gửi yêu cầu bạn nhé!x
error: Rất tiếc, chức năng này không hoạt động.