돈모으는 36가지 습관 – 36 THÓI QUEN KIẾM TIỀN

 1. 돈을 모으는 목적을 동심(童心)으로 돌아가 생각해 본다

꿈이 있는 사람은 자연히 돈을 모으게 된다.

Quay trở lại với tâm hồn trẻ thơ với mục đích tiết kiệm tiền
Người có ước mơ tự nhiên sẽ tiết kiệm tiền.

 1. 항상 “인생의 위험”을 염두에 둔다

만일을 위해 1천만 원의 저축은 갖고 있어야 한다.

Luôn luôn suy nghĩ trong đầu “sự nguy hiểm của cuộc sống”
Bạn phải có một khoản tiết kiệm ăđ triệu won để đề phòng trường hợp khẩn cấp.

 1. 매달, 수입과 지출을 파악한다

결과적으로 쪼들리지 않은 것과 정말로 쪼들리는 것은 다르다.

Mỗi tháng, phải nắm bắt thu nhập và chi tiêu
Kết quả là sự khác nhau giữa cái không khó khăn và cái thật sự khó khăn.

 1. 본업에 충실해라

부지런한 부자는 하늘도 못 막는다.

Hãy tập trung vào công việc chính
Người giàu siêng năng sẽ không ngăn cản được bầu trời.

 1. 몸과 마음을 돌보는 데는 돈을 아끼지 마라

수입을 유지, 증가시키기 위해서는 자신에 대한 투자도 필요하다.

Đừng tiết kiệm tiền chỉ để chăm sóc cơ thể và tâm trí
Để duy trì và tăng thu nhập, cần đầu tư vào bản thân.

 1. “살림을 꾸려 가는 것은 아내의 일”이라고 단정 짓지 마라

절약, 검약에는 가족의 협력이 필요하다.

Đừng cho rằng “việc kiếm sống là việc của vợ”
Cần sự hợp tác của gia đình để tiết kiệm và tiết kiệm.

 1. 자잘한 “절약”은 그만둬라

생활을 좀더 간소하게 하는 것이 효과적이다.

Đừng nói “tiết kiệm” là nhỏ nhặt nữa
Hiệu quả là làm cho cuộc sống trở nên đơn giản hơn.

 1. 매달 저축할 돈을 정해 둔다

연간저축액 = 월 저축액 * 12 이다.

Tôi quyết định tiền tiết kiệm vào mỗi tháng
Số tiền tiết kiệm hàng năm = số tiền tiết kiệm hàng tháng * 12.

 1. 주택 대출 이외의 대출은 하지 마라

차근차근 갚을 수 있을 정도라면 대신 차근차근 모아라.

Đừng cho vay ngoại trừ ngoại trừ cho vay nhà ở
Nếu đủ để có thể trả từng chút một thì hãy gom từng chút một thay vào đó.

 1. 금리가 아닌 상품으로 고른다

금리에 지나치게 신경 쓰면 모을 것도 못 모은다.

Chọn sản phẩm không phải là lãi suất
Nếu chú ý quá mức đến lãi suất thì không thể gom được gì.

 1. 금융상품의 “기본형 상품”을 알아둔다

정기예금과 외화예금의 차이 정도는 알아야 현대인이다.

Hiểu rõ “sản phẩm cơ bản”của một sản phẩm tài chính
Phải biết được sự khác biệt giữa tiền gửi định kỳ và tiền gửi ngoại tệ thì mới là người hiện đại.

 1. 돈을 모으고 싶으면 보통예금부터 시작해라

“이체”,”결제”,”예금”,”대출”의 기능을 최대한 활용하자.

Nếu bạn muốn tiết kiệm tiền, hãy bắt đầu từ tiền gửi thông thường
Hãy tận dụng tối đa các chức năng của “trả tiền”, “thanh toán”, “tiền gửi”.

 1. 수수료는 마이너스 금리라고 생각해라

수수료 절약은 이자보다 더 큰 이득이다.

Hãy nghĩ rằng lệ phí là lãi suất âm
Việc tiết kiệm lệ phí là lợi ích lớn hơn

 1. 통장은 한 개 이상 만든다

목적별로 통장을 만들어 놓으면 돈을 모으기 쉽다.

Tạo ra nhiều hơn một tài khoản
Nếu bạn tạo tài khoản theo mục đích, bạn sẽ dễ dàng tiết kiệm tiền.

 1. 돈을 모으기 위한 통장이라면 쓰기 불편하게 만들어 둬라

저금통는 털지 않고는 못 배기는게 인간이다.

Nếu là sổ tiết kiệm để tiết kiệm tiền, hãy làm cho nó không thoải mái để sử dụng
Con người không giũ bỏ thùng tiền tiết kiệm.

 1. 샐러리맨의 특권을 마음껏 활용한다

재형저축이나 사내 연금은 결코 후회하지 않는다.

Tận dụng hết đặc quyền của người làm công ăn lương
Tuyệt đối không hối hận về việc tiết kiệm lại hình thức hoặc lương hưu trong công ty.

 1. 모든 일을 시작하기 전에는 반드시 절차를 밟아라

3단계로 “돈을 모으는 규모와 방향”을 익히자.

Nhất định phải thực hiện các thủ tục trước khi bắt đầu mọi việc
Hãy học “quy mô và phương hướng để gom tiền”ở ba giai đoạn.

 1. 보험은 중도해약이 가능한 것으로 한다

공적 보험에 관심을 갖는다.

Bảo hiểm là có thể cắt bỏ giữa chừng
Quan tâm đến bảo hiểm công cộng.

 1. 저축은 우리 집의 이익으로 쳐라

돈을 모으기 위해 가정을 경영한다는 발상을 가지자.

Hãy coi việc tiết kiệm là lợi ích của gia đình tôi
Hãy có ý tưởng quản lý gia đình để tiết kiệm tiền.

 1. 영수증,메모는 주머니에 분류해서 보관해라

실속이 제일이다.체면에 신경 쓰지마라.

Hãy phân loại hóa đơn và thư từ trong túi rồi bảo quản
Thực tế là trên hết. Đừng để ý đến danh dự

 1. 연간 예산을 정해둔다

비 현실적인 목표는 무의미하다.

Xác định ngân sách hằng năm
Mục tiêu phi thực tế là vô nghĩa.

 1. 월 1회, 저축 금액을 확인해라

“남으면 저축 한다”는 생각으로는 돈을 못 모은다.

Một tháng kiểm tra số tiền tiết kiệm tháng một lần
Tôi không thể tiết kiệm tiền bằng suy nghĩ “còn lại”.

 1. 손쉽게 편리함을 추구하지 말라

가정에서도 “코스트 퍼포컨스”를 생각하라.

Đừng theo đuổi sự tiện lợi một cách dễ dàng
Trong gia đình cũng phải suy nghĩ về “Phần biểu diễn trên sân khấu”.

 1. 주의! 절약에도 “요요 현상”이 있다

무리한 생활비 절약은 오히려 역효과다.

Chú ý! Tiết kiệm cũng có hiện tượng “yoyo”
Việc tiết kiệm chi phí sinh hoạt quá mức ngược lại có tác dụng ngược.

 1. 단위가 큰 지출일수록 꼼꼼하게 따져라

인생의 4대 자금의 억제 효과는 크다.

Chi tiêu càng lớn thì càng cẩn thận
Hiệu quả ức chế của 4 quỹ lớn của cuộc đời là rất lớn.

 1. 남자도 여성잡지에 눈을 돌려라

유연하게 안테나를 세우는 것이 여유와 행복을 부른다.

Đàn ông xem tạp chí phụ nữ rồi xây dựng ăng ten một cách linh hoạt
Họ gọi đó là sự hạnh phúc và thoải mái.   

 1. 취미는 “하나라도 확실하게”의 정신으로 일관하자

즐거움이 없으면 돈을 모을 의욕도 솟지 않는다.

Sở thích nhất quán với tinh thần ” dù chỉ là một điều chắc chắn”
Nếu không có niềm vui thì cũng không có ý chí để dành.

 1. 퇴근 후의 약속은 두 번에 한 번은 거절해라

인간 관계는 “돈”이 관련되면 위험하다.

Hãy từ chối cuộc hẹn sau khi tan làm  một lần hai lần
Không tốt khi mối Quan hệ con người liên quan đến “tiền”.

 1. 도박의 유혹은 싹 떨쳐버려라

내기로 생활이 풍요로워질리 없다.

Hãy rũ bỏ hoàn toàn sự cám dỗ của cờ bạc
Cuộc sống không thể trở nên phong phú bằng cá cược.

 1. 신용카드는 한 장으로 줄인다

카드는 부를 낳는 도깨비 방망이가 아니다.

Giảm một thẻ tín dụng xuống còn một thẻ
Thẻ bài không phải là chiếc gậy sinh ra sự giàu có.

 1. 대출 금리에 민감해져라

저금리 시에는 변동금리로 맡기고, 고정금리로 빌리자.

Hãy nhạy cảm với lãi suất cho vay.
Nếu lãi suất thấp thì hãy để lãi suất biến động và vay lãi suất cố định.

 1. 지금 안고 있는 대출금은 서둘러 갚는다

빌려 쓴 돈을 갚는 것은 어떤 정기예금보다도 이율이 좋다.

Bây giờ nhanh chóng trả lại khoản vay mình đang cầm
Việc trả lại số tiền vay mượn có lãi suất tốt hơn bất kỳ khoản tiền gửi định kỳ nào.

 1. 평균 저축고는 믿지 마라

대다수의 사람의 저축은 “평균 이하”다

Đừng tin vào số tiền tiết kiệm bình quân
Phần lớn mọi người tiết kiệm là dưới mức trung bình.

 1. “이만큼 있다”가 아니라 “이것밖에 없다”고 생각해라

돈은 있으면 있을수록 쓰게 마련이다.

Hãy nghĩ rằng không phải ‘chỉ có chừng này” mà hãy nghĩ sao “chỉ có nhiêu đây thôi”.
Càng có tiền thì càng tiêu tiền.

 1. “이런 시대야말로 기회”로 받아들여라

고금리 시대의 발상은 일찌감치 버려라.

Hãy coi thời đại này là cơ hội.”
Hãy từ bỏ ý tưởng của thời đại lãi suất cao sớm.

 1. 나를 잃어서는 안 된다

돈은 목적이 아니라 수단에 불과하다.

Không được để mất mình
Tiền không phải là mục đích mà chỉ là phương tiện.

______________

Mời các bạn tham khảo ngay Khóa học cho người mới bắt đầu:

________________
Mọi chi tiết vui lòng liên hệ TƯ VẤN
FACEBOOK: https://www.facebook.com/kanataviethan/
Cơ sở: 
 • Trụ sở chính: 384/19 Nam Kỳ Khởi Nghĩa, Phường 8, Quận 3. 028.3932 0868/ 3932 0869, 0931 145 823
 • Cơ sở 1: 72 Trương Công Định, P.14, Quận Tân Bình , 028.3949 1403 / 0931145 823
 • Cơ sở 2: Số 18 Nội khu Mỹ Toàn 2, khu phố Mỹ Toàn 2, H4-1, Phường Tân Phong, Quận 7, 028.6685 5980
 • Cơ sở 3: 856/5 Quang Trung, P8, Gò Vấp (Ngay cổng sau Trường THPT Nguyễn Công Trứ, hẻm đối diện công ty Mercedes) 028.3895 9102
 • Cơ sở 4: 144 Đinh Tiên Hoàng, P.1, Quận Bình Thạnh, 028.6270 3497
 • Cơ sở 5: 193 Vĩnh Viễn, Phường 4, Quận 10, 028.6678 1913
5 1 bình chọn
Xếp hạng bài viết
guest
Nhập họ tên (bắt buộc)
Email của bạn (bắt buộc)

3 Bình luận
Cũ nhất
Mới nhất Bình chọn nhiều
Phản hồi trong dòng
Xem tất cả bình luận
Phạm Vi
Phạm Vi
1 năm cách đây

Một bài viết hay !

Đỗ Trân
Đỗ Trân
1 năm cách đây

những lời khuyên rất hay để kiếm nhiều tiền , ý nghĩa, học hỏi được ngữ pháp văn phong của người Hàn

lemai
lemai
1 năm cách đây

bài viết bổ ích lắm ạ

3
0
Click vào đây để bình luận hoặc gửi yêu cầu bạn nhé!x
error: Rất tiếc, chức năng này không hoạt động.