내 인맥이 빈약한 이유 27가지 27 LÝ DO THIẾU HỤT CÁC MỐI QUAN HỆ

모임에 가면 할 말이 별로 없는 사람이다 – Người đi đến các buổi gặp mặt nhưng không nói lời nào. 처음 가는 모임에서는 모두 그렇다. 공통 관심사가 없는 사람과도 자연스럽게 이야기할 수 있도록 이야깃거리 몇 가지를 생각해 놓는 습관을 들이는


Rất tiếc, bài viết này chỉ dành cho thành viên và học viên đã đăng ký. Để tiếp tục xem bài viết, vui lòng đăng nhập tại khung dưới đây hoặc đăng ký tại đây để trở thành hội viên Kanata với các quyền lợi được ưu đãi.

Dành cho thành viên đã đăng ký
   
error: Rất tiếc, chức năng này không hoạt động.