TỪ VỰNG CHUYÊN NGÀNH CHỦ ĐỀ: NHÀ NƯỚC VÀ CHÍNH TRỊ – 국가와 정치

 1. Ấp (đơn vị hành chính tương đương một thôn)                     읍
 2. Bách tính, nhân dân                                                                백성
 3. Bảo vệ đất nước                                                                      국토방위
 4. Bảo vệ, phòng thủ                                                                   수호하다
 5. Bầu cử bổ khuyết                                                                    보궐선거
 6. Bầu cử công minh, bầu cử trong sạch                                     공명선거
 7. Bầu cử không lành mạnh                                                        부정선거
 8. Bầu cử quốc hội                                                                      총선
 9. Bầu cử tổng thống                                                                  대선
 10. Bầu cử theo hình thức tòan dân bỏ phiếu                               국민투표
 11. Bầu cử                                                                                     선거하다
 12. Bầu ra, cử ca                                                                           선출
 13. Bè phái theo sự quen biết, cùng quê, cùng học                      파벌
 14. Bí thư                                                                                      비서관
 15. Biên giới quốc gia                                                                   국경
 16. Biểu tình                                                                                 데모
 17. Bỏ phiếu bầu cử                                                                      투표
 18. Bỏ phiếu của người vắng mặt                                                 부재자투표
 19. Bọn bán nước                                                                         매국노
 20. Bộ giáo dục                                                                             교육부
 21. Bộ giao thông thương mại                                                      외교통상부
 22. Bộ kinh tế tài chính                                                                 재정경제부
 23. Bộ khoa học-kỹ thuật Hàn quốc                                             과학기술부
 24. Bộ lao động                                                                             노동부
 25. Bộ lập pháp                                                                             입법부
 26. Bộ môi trường                                                                        환경부
 27. Bộ nông lâm                                                                            농림부
 28. Bộ phận hành chính                                                                행정부서
 29. Bộ phúc lợi- y tế                                                                     보건복지부
 30. Bộ quốc phòng                                                                        국방부
 31. Bộ tài nguyên công nghiệp                                                     산업자원부
 32. Bộ tư pháp                                                                              법무부
 33. Bộ tự trị hành chính                                                                행정자치부
 34. Bộ thống nhất                                                                         통일부
 35. Bộ thông tin                                                                            정보통신부
 36. Bộ thủy sản hải dương                                                           해양수산부
 37. Bộ trưởng                                                                               장관
 38. Bộ văn hóa và du lịch                                                             문화관광부
 39. Bộ xây dựng- giao thông Hàn quốc                                       건설교통부
 40. Bưu điện                                                                                 우체국
 41. Bưu điện, cục điện thọai                                                         전화국
 42. Cách mạng                                                                              혁명
 43. Cái cớ cơ ra                                                                             표방
 44. Cải tiến cho thuận lợi hơn                                                      개편하다
 45. Cải tổ nội các                                                                          개각하다
 46. Cai trị, thống trị, điều hành                                                     다스리다
 47. Cạnh tranh bầu cử                                                                   선거전
 48. Cố quốc                                                                                   고국
 49. Công chức                                                                               공직
 50. Công ước bẩu cử                                                                    선거공약
 51. Công ước                                                                                공약
 52. Công viên chức                                                                       공무원
 53. Cơ cấu chính trị                                                                      정치구조
 54. Cơ quan chính trị                                                                    정치기구
 55. Cơ quan ghi công, đền đáp công lao của người có công        국가보훈처
 56. Cơ quan hành chính thuộc bộ tài chính chuyên quản lý vật tư, trang thiết bị조달청
 57. Cơ quan hành chính                                                                행정기관
 58. Cơ quan kiểm tra                                                                    심의기관
 59. Cơ quan lập pháp                                                                    입법기관
 60. Cơ quan nhà nước, cơ quan công cộng                                  공공기관
 61. Cơ quan quốc tế                                                                      국제기구
 62. Cơ quan tình báo quốc gia                                                      국가정보원
 63. Cơ quan tư vấn                                                                       자문기관
 64. Cơ quan xem xét và quyết định vấn đề, cơ quan có thẩm quyền의결기관
 65. Cục cảnh sát biển                                                                    해양경찰청
 66. Cục dự tóan ngân sách kế họach                                            기획예산처
 67. Cục, tổng cục khí tượng                                                         기상청
 68. Chế độ nội các nghị viện                                                         의원내각제
 69. Chế độ phong kiến                                                                  봉건제도
 70. Chế độ quân chủ                                                                     군주제
 71. Chế độ tập quyền trung ương                                                 중앙집권제
 72. Chế độ tổng thống là trung tâm                                              대통령중심제
 73. Chế độ tổng thống                                                                  대통령제
 74. Chế độ trách nhiệm nội các                                                     내각책임제
 75. Chế độ tự trị địa phương                                                        지방자치제
 76. Chi phối, cai trị                                                                       지배하다
 77. Chiến lược bầu cử                                                                   선거전략
 78. Chính đảng                                                                              정당
 79. Chính kiến                                                                               정견
 80. Chính phủ                                                                               정부
 81. Chính phủ                                                                               행정부
 82. Chính quyền                                                                            정권
 83. Chính trách                                                                             정책
 84. Chính trị quan                                                                         정치관
 85. Chính trị quốc tế                                                                     국제정치
 86. Chính trị                                                                                  정치
 87. Chọn ra, rút ra, lựa ra                                                              뽑다
 88. chủ nghĩa coi nước mình là nhất                                             군수주의
 89. Chủ nghĩa cộng sản                                                                 공산주의
 90. Chủ nghĩa dân chủ                                                                  민주주의
 91. Chủ nghĩa đế quốc                                                                  제국주의
 92. Chủ nghĩa lập hiến                                                                  입헌주의
 93. Chủ nghĩa phong kiến                                                             봉건주의
 94. Chủ nghĩa tư bản                                                                    자본주의
 95. Chủ nghĩa tự do                                                                      자유주의
 96. Chủ nghĩa thế giới                                                                  세계주의
 97. Chủ nghĩa xã hội                                                                     사회주의
 98. Chủ quyền                                                                               주권
 99. Chủ tịch Đảng                                                                         총재
 100. Chủ tịch quốc hội                                                                    국회의장
 101. Chủ tịch tỉnh                                                                           도지사
 102. Chủ tịch xã                                                                              면장
 103. Chủng tộc                                                                               종족
 104. Chức công chức thứ 5 trong hàng ngũ công chức                  사무관
 105. Dân bình thường                                                                     서민
 106. Dân chúng                                                                               민중
 107. Dân di cư                                                                                이민
 108. Dân tộc                                                                                   겨레   
 109. Dân tộc đơn nhất                                                                    단일민족
 110. Dân tộc Hàn                                                                            한민족
 111. Dân tộc khác                                                                           이민족.
 112. Dân tộc thiểu số, dân tộc ít người                                          소수민족
 113. Dân tộc                                                                                   민족
 114. Dân thường                                                                             평민
 115. Dư luận                                                                                   여론
 116. Đại biểu đảng                                                                          당대표
 117. Đại hội tòan đảng                                                                    전당대회
 118. Đại sứ quán                                                                             대사관
 119. Đại sứ, đại sự (việc lớn)                                                          대사
 120. Đảng cầm quyền                                                                     여당
 121. Đảng cầm quyền                                                                     집권당
 122. Đảng đa số                                                                              다수당
 123. Đảng đối lập, đảng không nắm quyền                                    야당
 124. Đảng quyền                                                                             당권
 125. Đảng số ít, đảng thiểu số                                                        소수당
 126. Đảng viên                                                                                당원
 127. Đạo chính của một nước                                                         국교
 128. Đảo chính                                                                                쿠데타
 129. Đạo đức chính trị                                                                    정치도덕
 130. Đạo, đường đi                                                                         도
 131. Đất nước chúng ta                                                                  우리나라
 132. Đất nước                                                                                 나라
 133. Đất, nước thuộc địa                                                                식민지
 134. Đế quốc                                                                                   제국
 135. Đi vận động chi viện                                                               지원유세
 136. Điệp báo, gián điệp                                                                 첩보
 137. Điều ước                                                                                 조약
 138. Đòan thể áp lực                                                                       압력단체
 139. Đòan thể công cộng                                                                공공단체
 140. Đòan thể chính trị                                                                   정치단체
 141. Đòan thể tự trị địa phương                                                     지방자치단체
 142. Đóng dấu, chụp ảnh                                                                찍다
 143. Đồng bào tại Nhật                                                                  재일동포
 144. Đồng bào                                                                                동포
 145. Đồng tộc, cùng dân tộc                                                          동족
 146. Đơn vị bầu cử                                                                         지역구
 147. Đường biên giới                                                                      국경선
 148. Đường lối chính trị                                                                 정치노선
 149. Ghế ngồi của nghị viên                                                           의석
 150. Giải tán quốc hội                                                                     국회해산
 151. Gían điệp                                                                                 첩자
 152. Gían điệp, sự can thiệp                                                           간첩
 153. Giành, thu được phiếu bầu                                                     득표
 154. Giới chính trị                                                                           정계
 155. Giới chính trị                                                                           정치계
 156. Hải ngọai                                                                                 해외
 157. Hai quốc tịch                                                                           이중국적
 158. Hàng hóa sản xuất trong nước                                                국산
 159. Hành chính địa phương                                                          지방행정
 160. Hành chính                                                                              행정
 161. Hiến chương giáo dục quốc dân                                             국민교육헌장
 162. Hiệp thương chính trị                                                             정치협상
 163. Hoa kiều                                                                                  화교
 164. Hòang đế                                                                                 황제
 165. Hòang hậu                                                                               왕후
 166. Hòang hậu                                                                               황후
 167. Hòang tử, vương tử                                                                왕자
 168. Hòang thái tử                                                                          황태자
 169. Hội đồng nhân dân quận                                                         구의회
 170. Hội đồng nhân dân                                                                 시의회
 171. Hội đồng nhân dân                                                                 의회
 172. Hội nghị bảo đảm an ninh quốc gia                                        국가안전보장회의
 173. Hội nghị lấy chứng cớ, lời khai để kiểm tra một vấn đề gì đó청문회
 174. Hội nghị nội các                                                                      국무회의
 175. Hội nghị tư vấn khoa học kỹ thuật quốc gia                           국가과학기술자문회의
 176. Hội nghị tư vấn thống nhất hòa bình dân chủ                        민주평화통일자문회의
 177. Hợp chủng quốc                                                                     합중국
 178. Huyện trưởng, chủ tịch huyện                                                구청장
 179. Kẻ độc tài                                                                                독재자
 180. Kiểm phiếu                                                                              개표하다
 181. Kiểm tra tình hình họat động của các cơ quan nhà nước (tại quốc hội Hán quốc)국정감사
 182. Kiều bào tại Nhật                                                                    재일교포
 183. Kiều bào                                                                                  교포
 184. Kinh tế quốc dân                                                                    국민경제
 185. Kỳ họp quốc hội định kỳ                                                        정기국회
 186. Kỳ họp quốc hội                                                                     국회 회기
 187. Khí quyền                                                                               기권
 188. Khu nhà các cơ quan chính phủ đóng                                     정부종합청사
 189. Khu tự trị                                                                                자치령
 190. Khu vực bầu cử                                                                      선거구
 191. Khu vực hành chính                                                                구
 192. Lai, hỗn huyết                                                                         혼혈
 193. Làng địa cầu                                                                            지구촌
 194. Lãnh hải                                                                                  영해
 195. Lãnh sứ quán                                                                          영사관
 196. Lãnh sự                                                                                   영사
 197. Lãnh thổ                                                                                  영토
 198. Lân cận                                                                                   우방
 199. Lễ Quang phục                                                                       광복절
 200. Lịch sử đất nước                                                                     국사
 201. Liên hiệp quốc                                                                        국제연합
 202. Liên hiệp quốc                                                                        연합국
 203. Lòng dân                                                                                 민심
 204. Lòng yêu nước                                                                        애국심
 205. Lớp trưởng,ca trưởng                                                             반장
 206. Luân lý chính trị                                                                      정치윤리
 207. Luật bầu cử                                                                             선거법
 208. Luật quốc gia                                                                          국법
 209. Luật quốc hội                                                                          국회법
 210. Lý trưởng                                                                                이장
 211. Mùa bầu cử                                                                             선거철
 212. Nắm chính quyền                                                                    집권하다
 213. Nền chính trị dân chủ                                                             민주정치
 214. Nền chính trị độc tài                                                               독재정치
 215. Nền chính trị hội đồng                                                            의회정치
 216. Nền chính trị nước nhà                                                           국정
 217. Nền chính trị quân chủ                                                            군주정치
 218. Nội các                                                                                    개각
 219. Nội các, hội đồng chính phủ                                                   내각
 220. Nơi bỏ phiếu                                                                           투표소
 221. Nơi cơ quan nhà nước                                                            관공서
 222. Nơi kiểm phiếu                                                                       개표소
 223. Nơi vận động tranh cử                                                            유세장
 224. Nữ vương                                                                               여왕
 225. Nước có dân nhập cư                                                             이민국
 226. Nước có quan hệ thù địch                                                       적국
 227. Nước cộng hòa nhân dân                                                        인민공화국
 228. Nước cộng hòa                                                                       공화국
 229. Nước cộng sản, nước theo chủ nghĩa cộng sản                      공산주의국가
 230. Nước chính, bản quốc, nước mình                                         본국
 231. Nước đang phát triển mức cao                                               중진국
 232. Nước đang phát triển                                                              개발도상국
 233. Nước đồng minh                                                                     동맹국
 234. Nước khác                                                                              타국
 235. Nước lạc hậu, nước hậu tiến                                                   후진국
 236. Nước lân cận                                                                           우방국
 237. Nước lệ thuộc                                                                         속국
 238. Nước liên bang                                                                       연방국
 239. Nước lớn                                                                                 강대국
 240. Nước mẹ, nước mình                                                              모국
 241. Nước ngòai, ngọai quốc                                                          외국
 242. Nước quân chủ lập hiến                                                          입헌군주국
 243. Nước tiên tiến                                                                         선진국
 244. Nước tư bản chủ nghĩa                                                           자본주의국가
 245. Nước tham chiến                                                                    참전국
 246. Nước theo chủ nghĩa tự do                                                     자유주의국가
 247. Nước thù địch                                                                         적대국
 248. Nước trung lập                                                                        중립국
 249. Nước xung quanh, nước láng giềng                                       주변국
 250. Nước yếu nhỏ                                                                         약소국
 251. Ngày bầu cử                                                                            선거일
 252. Ngày quốc khánh                                                                    국경일
 253. Nghi lễ quốc dân                                                                     국민의례
 254. Nghị viện                                                                                의원
 255. Nghị viện, đại biểu quốc hội                                                   국회의원
 256. Ngọai giao                                                                               외교
 257. Ngòai nước                                                                             국외
 258. Người bỏ phiếu                                                                       투표자
 259. Ngừơi có phiếu bầu cử, cử tri                                                 유권자.
 260. Người cư trú bất hợp pháp                                                     불법체류자
 261. Người đại biện, người phát ngôn                                            대변인
 262. Người đứng dầu công việc trong quốc hội                             원내총무
 263. Người đứng đầu quận                                                             군수
 264. Người được đảng, tổ chức giới thiệu ra tranh cử                   공천자
 265. Người làm chính trị                                                                 정치인
 266. Người nước ngòai                                                                   외국인
 267. Người ra tranh cử, ứng cử viên                                              출마자
 268. Người tham gia kiểm phiếu                                                    개표참관인
 269. Người thay quyền                                                                   서리
 270. Người thế giới                                                                        세계인
 271. Người thống trị                                                                       통치자
 272. Người trong nước                                                                   내국인
 273. Người trúng cử, người thắng cử                                             당선자
 274. Nhà chính trị                                                                           정치가
 275. Nhà hành chính                                                                       행정가
 276. Nhà nước                                                                                국가
 277. Nhân dân                                                                                인민
 278. Nhân viên cơ quan nhà nước, công chức                               공직자
 279. Nhân viên quan trọng trong hành chính                                 행정요원
 280. Phản; một nửa                                                                         반
 281. Phe phái trong đảng                                                                당파
 282. Phiếu bầu cử                                                                           투표용지
 283. Phiếu chưa xác định bầu cho ai                                               부동표
 284. Phó chủ tịch (đảng)                                                                 부총재
 285. Phó tổng thống, phó chủ tịch nước                                        부통령
 286. Phó thủ tướng, phó tổng lý                                                     부총리
 287. Phòng bí thư thủ tướng                                                          국무총리비서실
 288. Phòng cảnh vệ                                                                         경호실
 289. Phòng công báo                                                                      공보실
 290. Phòng quốc vụ, văn phòng thủ tướng                                    국무조정실
 291. Phụ tá                                                                                      보좌관
 292. Phúc lợi quốc dân                                                                   국민복지
 293. Phường (trong quận)                                                               동
 294. Qũy bầu cử                                                                             선거자금
 295. Qũy chính trị                                                                           정치자금
 296. Quan chức                                                                               관직
 297. Quan hệ ngọai giao                                                                 수교
 298. Quan lại                                                                                   벼슬   
 299. Quan ngọai giao                                                                      외교관
 300. Quân chủ                                                                                 군주
 301. Quân đội quốc gia                                                                   국군
 302. Quận                                                                                       군
 303. Quốc ca phúc lợi                                                                     복지국가
 304. Quốc ca                                                                                   애국가
 305. Quốc dân                                                                                국민
 306. Quốc gia bị chia cắt                                                                분단국가
 307. Quốc gia cổ đại                                                                       고대국가
 308. Quốc gia chủ nghĩa xã hội                                                      사회주의국가
 309. Quốc gia chủ quyền                                                                주권국가
 310. Quốc gia dân chủ                                                                    민주국가
 311. Quốc gia dân chủ, quốc gia theo chủ nghĩa dân chủ              민주주의국가
 312. Quốc gia đô thị                                                                       도시국가
 313. Quốc gia độc tài                                                                      독재국가
 314. Quốc gia pháp trị                                                                    법치국가
 315. Quốc gia quân chủ                                                                  군주국가
 316. Quốc gia thống nhất                                                               통일국가
 317. Quốc hiệu                                                                                국호
 318. Quốc hoa( hoa đặc trưng của một nước)                                국화
 319. Quốc hội tạm thời                                                                   임시국회
 320. Quốc hội                                                                                 국회
 321. Quốc kỳ Hàn Quốc                                                                 태극기
 322. Quốc kỳ                                                                                  국기
 323. Quốc lập                                                                                  국립
 324. Quốc lực; sức mạnh chính trị, kinh tế, quân sự của một nước국력
 325. Quốc ngữ                                                                                국어
 326. Quốc phòng                                                                            국방
 327. Quốc tế hóa                                                                             국제화
 328. Quốc tế                                                                                   국제
 329. Quốc tịch                                                                                국적
 330. Quốc thổ                                                                                 국토
 331. Quốc văn                                                                                 국문
 332. Quốc vụ                                                                                  국무
 333. Quốc vương                                                                            국왕
 334. Quốc vương                                                                            왕국
 335. Quyền bầu cử                                                                          선거권
 336. Quyền bỏ phiếu                                                                       투표권
 337. Quyền chính trị                                                                       정치권
 338. Quyền hạn                                                                               권한
 339. Quyền lãnh chúa                                                                     영주권
 340. Quỳên lớn                                                                               대권
 341. Quyền lực của quốc gia                                                          국권
 342. Quyền lực chính trị                                                                 정치권력
 343. Quyền lực                                                                               권력
 344. Quyền thị dân                                                                         시민권
 345. Ra tranh cử                                                                             출마하다
 346. Sổ ngân hàng                                                                          통장
 347. Số nhân viên đủ để tiến hành hội nghị                                    정족수
 348. Sở binh vụ                                                                               병무청
 349. Sở lâm nghiệp                                                                         산림청
 350. Sở pháp chế                                                                            법제처
 351. Sự đấu tranh trong nội bộ đảng                                              당쟁
 352. Sự đổi sang quốc tịch nước khác                                            화
 353. Sự giới nghiêm                                                                        계엄
 354. Sự kiểm phiếu                                                                         개표
 355. Sự kiến quốc                                                                           건국
 356. Sự lưu vong                                                                            망명
 357. Sự sử đổi hiến pháp                                                                개헌
 358. Sự tiến cử ai tranh cử của một đảng nào đó                           공천
 359. Sự thay đổi chính quyền                                                         정권교체
 360. Sự thắng lợi trong bầu cử                                                       당선
 361. Sự thất bại trong bầu cử                                                         낙선
 362. Sự thất bại trong bầu cử                                                         당락
 363. Sự yêu nước                                                                            애국
 364. Sức mạnh công quyền                                                             공권력
 365. Tái bầu cử                                                                               재선거
 366. Tái cử                                                                                      재선
 367. Tam quyền phân lập                                                                삼권분립
 368. Tên nước                                                                                 국가 명
 369. Tiến cử, giới thiệu ra tranh cử                                                 공천하다
 370. Tiết khai thiên (khai sinh đất nước Hàn quốc)                        개천절
 371. Tiết tế trời đất (Hàn Quốc)                                                     제헌절
 372. Tiêu cực trong chính trị                                                           정치비리
 373. Tình hình chính trị trong nước                                                국내정세
 374. Tình hình quốc tế                                                                    국제정세
 375. Tính quốc dân                                                                         국민성
 376. Tòa án, phán xét sự bầu cử công bằng hay chưa                    선거재판
 377. Tòa bách ốc, tòa nhà trắng (Mỹ)                                             백악관
 378. Tòa nhà nhà nước, công sở                                                     관청
 379. Tòa nhà quốc hội                                                                     국회의사당
 380. Tòa nhà xanh, tòa nhà tổng thống Hàn Quốc                         청와대
 381. Tòa thị chính                                                                           시청
 382. Tòan quốc                                                                               전국
 383. Tổ chức đảng ở địa phương                                                    지구당
 384. Tổ quốc                                                                                   조국
 385. Tố tụng hành chính                                                                 행정소송
 386. Tộc người Triều Tiên                                                               조선족
 387. Tội phạm chính trị                                                                   정치범
 388. Tổng bầu cử                                                                            총선거
 389. Tổng cục an tòan thực phẩm y dược                                      식품의약품안전청
 390. Tổng cục các xí nghiệp vừa và nhỏ                                         중소기업청
 391. Tổng cục chấn hưng nông thôn                                              농촌진흥청
 392. Tổng cục đường sắt                                                                철도청
 393. Tổng cục thống kê                                                                  통계청
 394. Tổng cục, cụ thuế                                                                    관세청
 395. Tổng cục, cục thuế                                                                  국세청
 396. Tổng cục, sở kiểm sát                                                             검찰청
 397. Tổng cục, sở quản lý tài sản văn hóa                                      문화재관리청
 398. Tổng thống, chủ tịch nước                                                      대통령
 399. Tuyển cử                                                                                 선거
 400. Tuyên truyền chụp mũ, tuyên truyeàn đen                              흑색선전       
 401. Tư tưởng chính trị                                                                   정치사상
 402. Tỷ lệ bầu cử                                                                            투표율
 403. Tỷ lệ trúng phiếu bầu                                                              득표율
 404. Thành phố đặc biệt (Seoul)                                                     특별시
 405. Thành phố trực thuộc                                                              광역시
 406. Thăm lần lượt                                                                          순방하다
 407. Thắng cử lần thứ ba                                                                삼선
 408. Thể chế chính trị                                                                     정치체제
 409. Thể chế theo bộ tộc                                                                 족벌체제
 410. Thế giới hóa                                                                            세계화
 411. Thế giới                                                                                   세계
 412. Thế tử, vương thế tử                                                               왕세자
 413. Thị dân                                                                                    시민
 414. Thị trưởng                                                                               시장
 415. Thị uy, biểu tình                                                                      시위
 416. Thông báo tuyển sinh hành chính                                           행정고시
 417. Thống trị                                                                                 통치하다
 418. Thủ đô                                                                                     수도
 419. Thu nhập quốc dân                                                                 국민소득
 420. Thủ tướng                                                                               국무총리
 421. Thủ tướng                                                                               수상
 422. Thủ tướng, tổng lý                                                                  총리
 423. Thùng phiếu                                                                            투표함
 424. Thuộc giới cầm quyền                                                             여권
 425. Thuộc phe, đảng đối lập; đảng không cầm quyền                   야권
 426. Thuộc thế giới                                                                         세계적
 427. Thuộc về quốc tế                                                                     국제적
 428. Thư ký                                                                                     서기관
 429. Thứ trưởng                                                                              차관
 430. Trạm cứu hỏa, trạm chữ cháy                                                  소방서
 431. Trẻ lại                                                                                      혼혈아
 432. Trong nước                                                                              국내
 433. Trong và ngòai nước                                                               국내외
 434. Trúng cử lần đầu tiên                                                              초선
 435. Trúng cử, thắng cử                                                                  당선되다
 436. Trưởng ấp                                                                                읍장
 437. Trưởng phường, chủ tịch phường                                           동장
 438. Uỷ ban đặc biệt về phụ nữ                                                      여성특별위원회
 439. Ủy ban đặc biệt xí nghiệp vừa và nhỏ                                    소기업특별위원회
 440. Ủy ban kế họach bất thuờng                                                   비상기획위원회
 441. Ủy ban quản lý bầu cử                                                            선거관리위원회
 442. Uỷ ban thành phố, ủy viên hội đồng nhân dân thành phố      시의원
 443. Uỷ ban trọng tài kinh tế                                                          공정거래위원회
 444. Ủy ban vận động bẩu cử                                                         선거운동원
 445. Ủy viên hội đồng nhân quận                                                   구의원
 446. Ứng cử viên                                                                            입후보자
 447. Văn hóa quốc dân                                                                   국민문화
 448. Văn phòng ấp                                                                          읍 사무소
 449. Văn phòng bí thư                                                                    비서실
 450. Văn phòng phường                                                                 동사무소
 451. Văn phòng quận                                                                      군청
 452. Văn phòng quốc hội                                                                국회사무처
 453. Văn phòng tỉnh                                                                       도청
 454. Văn phòng Uỷ ban nhân dân quận                                         구청
 455. Văn phòng xã                                                                          면사무소
 456. Vận động bầu cử                                                                     선거운동
 457. Vận động tranh cử                                                                  선거유세
 458. Việc ăn mặc ở                                                                         의식주
 459. Việc vận động tranh cử                                                           유세
 460. Viện kiểm tra (thuế, công cụ- trực thuộc tổng thống HQ), viện kiểm soát    감사원
 461. Viện văn hóa                                                                           문화원
 462. Viza nhập cảnh                                                                        입국사증
 463. Viza                                                                                         비자
 464. Viza                                                                                         사증
 465. Vua                                                                                          왕
 466. Vua                                                                                          임금
 467. Vùng không phận                                                                   영공
 468. Vương phi                                                                               왕비
 469. Vương tộc                                                                               왕족
 470. Vương tôn, cháu vua                                                              왕손
 471. Vương triều                                                                            왕조
 472. Xã, lý                                                                                      리
 473. Xã, miền                                                                                  면
 474. Xâm lược                                                                                침략하다
 475. Xâm phạm                                                                               침범하다
 476. Xu thế chính trị                                                                       정세
 477. Ý niệm chính trị, lý tưởng chính trị                                        정치이념
 478. Ý thức quốc dân                                                                     국민의식
0 0 bình chọn
Xếp hạng bài viết
guest
Nhập họ tên (bắt buộc)
Email của bạn (bắt buộc)

0 Bình luận
Phản hồi trong dòng
Xem tất cả bình luận
0
Click vào đây để bình luận hoặc gửi yêu cầu bạn nhé!x
error: Rất tiếc, chức năng này không hoạt động.