NHỮNG CÂU CHUYỆN HAY TIẾNG HÀN:”여객선이 빙산에 부딪쳐 침몰했다”

Mọi người xem và luyện dịch nhé! 🌺 구명보트는 단 한 대뿐. 사람들은 구명보트에 오르기 위해 아우성이었다. 구명보트의 탑승인원은 제한돼 있었다. 구명보트에는 너무 많은 사람이 탑승했다.구명보트도 서서히 침몰하기 시작했다. 홈스 선장은 일부 승객들을 구명보트 밖으로 내쫓았다. 다수를 살리기 위해 소수의


Rất tiếc, bài viết này chỉ dành cho thành viên và học viên đã đăng ký. Để tiếp tục xem bài viết, vui lòng đăng nhập tại khung dưới đây hoặc đăng ký tại đây để trở thành hội viên Kanata với các quyền lợi được ưu đãi.

Dành cho thành viên đã đăng ký
   
error: Rất tiếc, chức năng này không hoạt động.